Umphakathi

Lengxenye igxile kakhulu emphakathini waseNanda, izinhlangano, izikhungo zemfundo kanye nemicimbi yomphakathi. Ngukuka Gandhi, uDube, uShembe kanye nabanye abaholi, ukuthembela kuwene nokuzisiza kwakuyizinto ezibalulekile. Namhlanje singathola imisebenzi eminingi eziqalelwe ngumphakathi kanye nemizamo emihle yabantu  yokusiza abanye. Ezinye zalezi zizinda zingavakashelwa ngabavakashi abafisa ukuzivakashela. Njengoba lesisizinda sihlanganise okuningi, futhi siqukethe nezinto abantu baseNanda abazithatha njenga nezibalulekile.

 

This post is also available in: English