Umlando nezinkumbulo

Lengxenye iqopha futhi iqokelele ndawonye izindaba ngeNanda, izindawo ezibalulekile emlanweni walendawo nabaholi abayamaniswa nazo, nezindawo ezingadumile ezinomlando kanye nalabo abangamaqhawe kodwa abangagqanyiswanga, izindaba ngabo okumele zibhalwe futhi zikhumbuleke. Lengxenye ayiqokeleli nje umlando wodwa kodwa okunye okubalulekile yizinkumbulo, ulwazi, izithombe, kanye noma yini engaba wumnikelo wanoma ngubani waseNanda nakwezinye izindawo. Izinkumbulo zingecace kahle, futhi zingahlukana zibe yihaba, kodwa konke okusakhumbuleka kubalulekile ukuthi sikudlulisele nakwabanye, ngenxa yokuthi konke kuyigugu futhi kungagqugquzela nabanye ukuthi basixoxele ngokwakwenzeka kudala.

Yini onganikela ngayo lapha
• Unazo izithombe ezindala zaseNanda noma yini nje engaheha ngalendawo?
• Ikhona yini indawo oyaziyo okwake kwenzeka isigameko esithize esibalulekile esikhathini esidlule? Sicela usibhalele indaba ngaleyo ndawo uphinde usithumelele isithombe sayo.
• Ukhona yini umuntu omdala omaziyo onolwazi ngomlando walendawo yaseNanda? Sisize usixhumanise naye ukuze sizokwazi ukuqopha siphinde sabelane ngendaba yakhe.
 

 

This post is also available in: English