Tag Archives: usomabhizinisi
February 7, 2013

Bob Mfeka

U-Bob Mfeka ungusomabhizinisi wokuzimilela eNanda. UBob ubengusizo kahulu eMphakathini waseNanda kanye nasesontweni ayekhonza kulo i-United Congregational Church of South Africa (UCCSA). UBob Mfeka wayengusizo kakhulu ekucijiseni abantu ngezinqumo eziphatha impilo yabo, wayephinde akhuthaze intsha ukuthi izimisele empilweni.

U-Bob wayenesiphiwo ekusebenziseni izinto zobucwepheshe phecelezi i-technology. Wayekhandela abantu izinto zabo. Abafundise ukuthi zisetshenziswa kanjani.Kodwa umsebenzi ayekhonze ukuwenza kwakungukuqopha izinto nokuthatha izithombe.Lapha sisho ukuqopha izinto ezinjengemicimbi.Usiso lukaBob lwalungazi mifula nazintaba kepha lwaluvuleleke kuwo wonke umuntu. Lokhu kuvezwa isimo esathatha impilo yakhe esiza esebenzela umsebenzi. Ubob washayiswa yimoto wasweleka khona lapho esigamekweni ephuma esibhedlela ekade ephelezele omunye womakhelwane bakhe owayesezobeletha. Wathi anagaqeda ukumshiya nje esibhedlela esegoduka eqa umgaqo yamuthela othulini imoto kwaba ngukugcina ukubona uBob Mfeka eNanda. Umpakathi wasendanda walahlekelwa kahulu ngokudlula kuka Bob emhlabeni.

Ingxoko ephakathi kuka Xolani Mgwaza no Nkk. Mthalane yenziwa kumhlaka 2 ku Masingana 2013

Cindezela lapha, ukulalela lengxoxo: Bob Mfeka

Uma ufuna ulwazi oluphelele ngezinhlangano ezithile noma abantu abathile abaqhakambiswayo kulengxoxo cofa enye yalama links angezansi:

The United Congregational Church of Southern Africa – Official website

February 6, 2013

Gogovuma

Ugogovuma kwakungusomabhizinisi wasenanda. Ngokokuzalwa wazalelwa KwaMaphumulo. Igama elithi gogovuma walithola ngenxa yezitolo zakhe ezaziqanjwe ukuthi kukaGogovuma. Igama langempela likaGogovuma lisaphenywa. Kuthiwa uGogovuma aze aqambe izitolo zakhe ngokuthi kukagogovuma yingoba esahlala kwaMaphumulo kwakukhona injinga yakhona eyayaziwa ngoShezi eyayinenxanxathela yezitolo iziqambe ngokuthi “Gogovuma”.

Enanda uGogovuma ufika wahlala endaweni ekuthiwa yikwaMshayazafe ngenhla kwase Dube Village Mall. Lendawo idumekabi ngezigameko zayo zepolitiki nodlame lwango (1986). Ugogovuma naye wahanglwa kabuhlungu yileli langabi lodlame esesebenze kakhula ekhulisa ibhizinisi lakhe. Washiselwa umuzi kanye nezimoto zokuthutha zakhe. Ngenxa yokubona ukuthi isimo asisihle wathutha wabuyela kubo kaMaphumulo. Akafikangeke ahlala kamaphumulo isikhathi eside. Kuthe kungaphela udlame eNanda wabuyela khona waqala futhi ibhizinisi lakhe lapho ayedayisa khona ngesihlabathi, amablocks, izingodo kanye namathandela nezinye izinto eziphathelelne nokwakha.Wasiza kahulu ngokwakha amthuba omsebenzi. Kwaqoqeka nentsha eyayizihlalele ekhaya ingenzi lutho.

Ugogovuma wabe eseyasuka kaMshayazafe wathuthela kaSeme eNanda eMzinyathi. Lapho-ke akabange esaphonsisa maseko ngakwezamabhizinisi.Waba ngabantu bokuqala enanda ukuvula ibhizinisi lamatakekisi okuthutha umphakathi kwazise kwakubusa amabhasi kuphela abantu bezidluphekela izinto zokuthutha.Igama likagogovuma lidume inanda yonke. Ubaliwe nabantu bokuqala bokwakha izindawo zokuhlala okuthiwa amakotishi, phecelezi “cottages” in English. Amabhizinisi kaGogovuma asaqhubeka yize engasekho, kubambisene omunye wabasebenzi bakhe nomndeni wakhe.Ogogovuma wayejwayele ukukhombisa abasebenzi bakhe ilayiseni yokushayela athi “nazike mina iziqu zam”.

Ingxoxo ephakathi kuka Xolani Magwaza no Mnu. Solomozi Maphumulo, eyango mhlaka 15 ku Masingana 2013

Cindezela lapha ukulalela le ngxoxo: Gogo Vuma

February 6, 2013

Rogers A. Ngcobo

U-Rogers (Bro) Ngcobo wayenguThishela, engusomaBhizinisi aphinde abeyilungu eliqavile lomphakathi waseNanda namaphethelo. Uwukhathalele umphakathi wasenanda, abantu kanye nempucuzeko yendawo iNanda. Ube ngubababa obewukhonze kakhulu umndeni wakhe kangangokuba ubejwayele ukuwuthatha baphume bavakashele izindawo ezinjengaseMgungundlovu.

Wenzani ?

  1. Wabanguthishela.
  2. Ngusomabhizinisi.
  3. Ngumholi womphakathi.

Umbuso Wamaqadi (Busc Company)

Emvakokuba sekuvele osomabhizinisi babantu abansundu ebhizinisini lamabhasi eNanda. Ukuthuthuka kwaMaqadi (Doublemen Magwaza kanye no Gerald Mbambo, noMdima) kanye Nokukhanya kwaMaphephethwa bekhiphe inkapmani yamabhasi amaNdiya uRomnanan emvakwengosi eyayihlasimulisa umzimba ibhasi ibulala abantu. Urogers wabona ithuba naye lokuthi athenge awakhe amabhasi ngoba iNanda inkulu inabantu basazodinga usizo olukhulu. URogers uqale umbuso wamaQadi. Amabhasi akhe asiza kakhulu ekuphendlekeni kwamahlathi abantu basenanda ababehamba kuwo behluphekele izinto zokuthutha. Umphakathi waseMachobeni uyalazi igalelo lika Bro.Amabhasi ache akabanga usizo ekuthuthukiseni izwe kuphela kodwa usizile kahulu futhi ekuthutheni  uKhongolose ngezikhathi zokushiswa kamapasi egoli, eShaprville.

Lokhu kwakungasisona isenzo esilula njengosomabhizinisi osafufusa futhi onsundu ngezikhathi futhi lapho ingcindezelo yayinkulu. Ngamazwi kankosikazi wakhe “Kwakungelula ukuthatha uhambo lokuya eSharpville. Saqamba amanga sathi siya enkonzweni enkuli phambi kwaseGoli.Kwathiwa asoshintsha amagama ethu angempela sizinike amasha ukuze sizophepha.Sakwazi nokutholo amaphepha angumkokotelo asho ukuthi siya enkonzweni. Endleleni sasihamba simiswa ngamaphoyisa. Kodwa saphumelela. Sathi singena egoli, sashintsha ibhasi sathola elinye sablifihla elethu,sagqoka izingubo zethu zeqembu sabheka eSharpville”

Isitolo Sokuthengiselwa utshwala sokuqala eNanda.

U-Rogers waba nedawo yokuthengisela utshwala yokuqala yomuntu opmyama eNanda. Indawo yokuthengisela utshwala  eyayikhona yayiyodwa futhi yayibuqamama neNanda iseRed Hills yakhelwe abebala elimhlophe. Ngalokhu abantu abansundu baseNanda babethwala kanzima ukuthola utshwala kakhulukazi lobu besilungu (Brandy) ngokuba abantu abansundu babengavumelekile ukuthi babuthenge, babegcina ngotshwala besintu (isiZulu). Kuthiwa ngesinye isikhathi babeye bazame ukuthenga utshwala  obumhlophe kwisizwe sabantu abansundu abanonwele olude (coloureds) kodwa amakhaladi ayedlala ngabo ebafakele itiye emabhodleleni umuntu wayethuka uma esessekhaya esethi uphuza utshwala bakhe ukuthi akusibo. Ngakhoke I bottle store kaRogers yasiza kakhulu ekutheni abantu abansundu bengaxhashazwa ezinye izizwe uma befuna utshwala.

Umholi Womphakathi

Njengoba kufundeka noma kubonakala ukuthi uRogers Ngcobo waba nothando olukhulu ngomphakathi wakubo kanye nesizwe sonkana. Wasebenza ngokukhulu ukuzikhandla esebenzela umphakathi wakhe. Ngesikhathi kwakhiwa idamu lamanzi laseNanda baningi abantu abasuswa ezindaweni zabo ababakhelene nedamu kakhulukazi abantu basendaweni eSikebheni. Labantu bathuthelwa endaweni eyaziwa manje ngokuthi yiNanda Newtown (A.B.C). Ngegama layo lesintu kuthiwa yisematendeni ngoba abanikezwanga izindlu ezifanele. Bahlaliswa ematendeni aluhlaza kungekho zikole kanye namathoyilethe namakilikhi. U-Rogers Ngcobo ehola iqembu laseNanda elalangamele ezemihlaba nokuhlaliswa kwabantu eNanda (Inanda Newtown Devevelopment Committee). Balwa kahkulu becela uhulumeni akhele abantu izintu ezinhle, kanye nezikole ngoba amatende akamahle ebusika noma uma kunomoya. Nezingane zizoba nenkinga uma izikole zokufundela zingekho. Nojkungabikhona kwamathoyilethe kwenza abantu babesengcupheni yokuhlaselwa yizifo ezinjengo Cholera. Ngokukhulu ukuzimisela uRogers egqigqa izinkantolo nethimba lakhe. Kwafezeka abebekufisela abantu baseMatendeni  (Inanda Newtown). Kumanje kunamakilinikhi, igaraji likaphethiloli, kanye nezikole ezinhle ezinjengoMbali Yamazulu.

U-Rogers Ncobo uwukhathalele ummndeni wakhe, umphakathi wasendanda . Imisebenzi yakhe isabonakala emuphakathini, abantu basalibabaza igalelo lakhe entuthukisweni yendawo kanye neyabantu. Nezingane zakhe nabafowabo ziqhubeka lapho agcina khona.

Ingxoxo ephakathi kuka Xolani Magwaza no Nkk. Winifred Ngcobo yangomlaka 14 ku Masingana 2013.

Lalela lengxoxo lapha: Rogers Ngcobo (Winifred Ngcobo-1) Rogers Ngcobo (Winifred Ngcobo-2)

Rogers Ngcobo (Wilfred Molefe)