Tag Archives: umphakathi
February 7, 2013

Oscar K Bopela

Ingxoxo ephakathi kuka Xolani Magwaza no Mnu. Theophelus Bophela, ngo mhlaka 28 ku Masingana 2013; nenye ephakathi kuka Xolani Magwaza no Nksz. Sibongile Bhengu ngomhlaka 21 ku Masingana 2013 nenye futhi ephakathi ka Xolani Magwaza no Mnu. David Goba.

Lalela lapha:
Oscar K. Bophela (Theophelus Bophela)-Zulu

Oscar K. Bophela (David Goba)

Oscar K. Bophela (Sibongile Bhengu)

February 7, 2013

Gideon Z. Masinga

Ingxoxo ephakathi kuka Xolani Magwaza no Nksz. Beauty Mbambo, ngomhlakas 17 ku Masingana 2013

Cindezela lapha: Gideon Z. Masinga

February 7, 2013

Bob Mfeka

U-Bob Mfeka ungusomabhizinisi wokuzimilela eNanda. UBob ubengusizo kahulu eMphakathini waseNanda kanye nasesontweni ayekhonza kulo i-United Congregational Church of South Africa (UCCSA). UBob Mfeka wayengusizo kakhulu ekucijiseni abantu ngezinqumo eziphatha impilo yabo, wayephinde akhuthaze intsha ukuthi izimisele empilweni.

U-Bob wayenesiphiwo ekusebenziseni izinto zobucwepheshe phecelezi i-technology. Wayekhandela abantu izinto zabo. Abafundise ukuthi zisetshenziswa kanjani.Kodwa umsebenzi ayekhonze ukuwenza kwakungukuqopha izinto nokuthatha izithombe.Lapha sisho ukuqopha izinto ezinjengemicimbi.Usiso lukaBob lwalungazi mifula nazintaba kepha lwaluvuleleke kuwo wonke umuntu. Lokhu kuvezwa isimo esathatha impilo yakhe esiza esebenzela umsebenzi. Ubob washayiswa yimoto wasweleka khona lapho esigamekweni ephuma esibhedlela ekade ephelezele omunye womakhelwane bakhe owayesezobeletha. Wathi anagaqeda ukumshiya nje esibhedlela esegoduka eqa umgaqo yamuthela othulini imoto kwaba ngukugcina ukubona uBob Mfeka eNanda. Umpakathi wasendanda walahlekelwa kahulu ngokudlula kuka Bob emhlabeni.

Ingxoko ephakathi kuka Xolani Mgwaza no Nkk. Mthalane yenziwa kumhlaka 2 ku Masingana 2013

Cindezela lapha, ukulalela lengxoxo: Bob Mfeka

Uma ufuna ulwazi oluphelele ngezinhlangano ezithile noma abantu abathile abaqhakambiswayo kulengxoxo cofa enye yalama links angezansi:

The United Congregational Church of Southern Africa – Official website

January 22, 2013

Uhlelo lemisebenzi yezandla eSizimisele Development Trust

iCebo lemisebenzi yezandla kwi-Sizimisele Development Trust (in English)

Zulu summary: IsiZimisele Development Trust ise Nanda, inezinhlelo zokuthuthukisa umphakathi. Lezi zinhlelo ziphatha; uhlelo lemisebenzi yezandla, inkulisa kanye nokunye ukusiza umphakathi. Izinhlangano ezikanjena zibalulekile kakhulu kumphakathi wase Nanda, zifundisa abantu ngokuzimela nokusebenzisa amakhono.

Ukuthola kabanzi ngeSizimisile Development Trust cofa: Sizimisile Development Trust – Official Website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 19, 2012

Umphakathi

Lengxenye igxile kakhulu emphakathini waseNanda, izinhlangano, izikhungo zemfundo kanye nemicimbi yomphakathi. Ngukuka Gandhi, uDube, uShembe kanye nabanye abaholi, ukuthembela kuwene nokuzisiza kwakuyizinto ezibalulekile. Namhlanje singathola imisebenzi eminingi eziqalelwe ngumphakathi kanye nemizamo emihle yabantu yokusiza abanye. Ezinye zalezi zizinda zingavakashelwa ngabavakashi abafisa ukuzivakashela. Njengoba lesisizinda sihlanganise okuningi, futhi siqukethe nezinto abantu baseNanda abazithatha njenga nezibalulekile.