Tag Archives: umlando
November 29, 2012

uSbongiseni Dladla

USbo ‘Obama’ Dladla waseNanda uqeqeshiwe njenge Tour Guide ye Literary Tourism

Lalela isiqopha mazwi: Sbo Dladla

Isiqeshana: Inanda indawo ebalulekile kumlando, eNanda kukhona amaqhawe ongafunda ngawo. USbo Dladla ungomunye abangakusiza ufunde ngomlando wase Nanda nabalobi bomlando.I-Literary Tourism umkhakha wezokuvakasha ophathelene nabalobi bomlando obalulekile, lomkhakha ubheka ukuthi labalobi babegqugquzelwa yini ngeskhathi behlanganisa umlando, indlela ababeyihamaba. E-Nanda abaphathelene nalomkhakha kubalwa oJohn Dube no Mahatma Gandhi, izindawo ezibalulekile kwi-literary tourism, izindawo ezinjengo Ohlange Institute, Phoenix Settlement kanye nezinye.

U-Sbo Dladla uchazela umphakathi ngendawo yase Nanda nomkhakha we-Literary Tourism, ekwiyinxenye ebalulekile yomkhakha wezokuvasha endaweni yase Nanda. Ifundisana ngendawo yaseNanda, abaholi ababamba iqhaza kulendawo, ekuthuthukiseni umphakathi nokugqugquzela ukuzimela.

November 29, 2012

uShiney Bright – ogada izivakashi

UShiney Bright uwenza umsebenzi wokugada izivakasha, ubhekene ne-literary tourism, osesebenze kulomkhakha iminyaka engu-15 kuya kwiminyaka engu 16. Usitshela ngokuthi wangena kanjan kulomkhakha nokuthi ikuphi okubalulekile kuyena ngokusebenzela eNanda.

Ungamulalela lapha: Shiney Bright

Isiqeshana: uShiney Bright ukumkhakha we literary tourism, ubheka izivakashi, uzisiza ngohambo lwazo futhi azichazele ngendawo yase Nanda nokubaluleka kwayo. Uvele e-England, wafika lapha eNingizumi Afrika ngonyaka ka 1996, wafika wasebenza ehotela. Ngo 1996 isikhathi lapho izivakashi zazifuna ukwazi nge Ningizimu Afrika, nendlela ekwatholakala ngayo inkululeko, namaqhawe ayesebenza kanzima. uShiney Bright wacelwa ukuthi azosiza njengoba lomkhakha wawungadile kulelizwe.

uShiney Bright uchaza ukuthi kwakunzima ezikhathini zakuqala, kwakuliwa futhi lokhu kwakuthinta wonke umuntu kodwa manje umehluko mukhulu. Manje, abantu banethuba lokuvakasha babuke indlela eyahajwa phambilini. Abantu abanjengo John Dube, Inkosi uMqhawe Ngcobo, uMarshall Campbell no Mahatma Gandhi badlala indima enkulu. uShiney Bright uphinde achaze ukuthi abantu babevela ezindaweni ezahlukene, benamasiko ahlukile kodwa benomoya owodwa, benebuntu futhi bekholelwa kwi nkululeko. Abantu babehlukumezekele kodwa benesibindi futhi benamandla.

Uchaze inkolo yakwa Shembe njengonkolo lapho abantu bakhonza ngendlala yabo, ngendlela ehambisana namasiko. Inanda Seminary enye yezindawo yezivakashi, lesiskole sikhiqisa amantombazane akwazi ukuba abaholi, azaziyo ukuthi avelaphi futhi abheke kuphi.

uShiney Bright yena uchaza kukubaluleka kwendawo yase Nanda, ongakufunda ngakho kanye nomlando nabaholi balendawo.

 

 

 

October 12, 2012

Omlando wase Nanda Dam, kanye nemiphakathi eyake yahlala khona

October 4, 2012

Umlando nezinkumbulo

Lengxenye iqopha futhi iqokelele ndawonye izindaba ngeNanda, izindawo ezibalulekile emlanweni walendawo nabaholi abayamaniswa nazo, nezindawo ezingadumile ezinomlando kanye nalabo abangamaqhawe kodwa abangagqanyiswanga, izindaba ngabo okumele zibhalwe futhi zikhumbuleke. Lengxenye ayiqokeleli nje umlando wodwa kodwa okunye okubalulekile yizinkumbulo, ulwazi, izithombe, kanye noma yini engaba wumnikelo wanoma ngubani waseNanda nakwezinye izindawo. Izinkumbulo zingecace kahle, futhi zingahlukana zibe yihaba, kodwa konke okusakhumbuleka kubalulekile ukuthi sikudlulisele nakwabanye, ngenxa yokuthi konke kuyigugu futhi kungagqugquzela nabanye ukuthi basixoxele ngokwakwenzeka kudala.