Tag Archives: umlando
March 22, 2013

Thomas Hawes nomlando ngomndeni waka Hawes

Ingxoxo no Andile Hawes, unguwomndeni waka Hawes, uxoxa ngemvelaphi yesibongo sakubo.

Cindezela lapho: Hawes

Ingxoxo ihlelwe ngu-Meghan Elisabeth Healy kanye no- Jeff Guy, Inanda, 21 ku Ndasa 2009.

Iyinxenye ye-Inanda Seminary Oral History Project (http://scholar.harvard.edu/mehealy/) yokulungiselela incwadi ka-Healy enesihloko esithi; A World of Their Own: A History of South African Women’s Education (UKZN Press).

Uma ufuna ulwazi oluphelele ngabantu abathile, izindawo noma izinhlangano ezibhalwe zaqhakambiswa kulengxoxo cofa enye yalama links angezansi:

Brief history of the Ngcobo people

February 7, 2013

Oscar K Bopela

Ingxoxo ephakathi kuka Xolani Magwaza no Mnu. Theophelus Bophela, ngo mhlaka 28 ku Masingana 2013; nenye ephakathi kuka Xolani Magwaza no Nksz. Sibongile Bhengu ngomhlaka 21 ku Masingana 2013 nenye futhi ephakathi ka Xolani Magwaza no Mnu. David Goba.

Lalela lapha:
Oscar K. Bophela (Theophelus Bophela)-Zulu

Oscar K. Bophela (David Goba)

Oscar K. Bophela (Sibongile Bhengu)

January 28, 2013

Umlando omfishane ngomndeni wakwaNgcobo, eNanda (emaQadini)

uAyanda Ngcobo uxoxa nomkhulu wakhe uMuntukaziwa ‘Ponyana’ Ngcobo, ngomlando wase Nanda.

Cindezela ngezansi ukulalela ingxoxo: Muntukaziwa ‘ponyana’ Ngcobo

December 21, 2012

Izithombe zomlando ka AWG Champion

Killie Campbell Collections, Durban

December 18, 2012

Ezokuvakasha

Lengxenye inikeza ulwazi abavakashi, abanikeza ngolwazi lwezokuvakasha kanye namalunga omphakathi abadinga ulwazi ngezokuvakasha noma befuna ukungena kulelibhizinisi. Abavakashi bangafunda ngolwazi ngobunjalo bamasiko angakaze bawabone futhi bathole abasizi abangabayisa kulezo zindawo abafuna ukuzivakashela. Lendawo izinikeza amalunga omphakazthi anolwazi ngamasiko ithuba lokuveza ithalente labo kanye nokudayisa imisebenzi yabo yezandla. Abavakashi bayakhuthazwa ukuthi basixoxele ngabakuzuzile ngokuba seNanda ukuze kusizakale amalunga omphakathi khona ezekhuphula izinga kulokho abakwenzayo ukuze kudaleke namanye amathuba okudayisa izinto zabo.

December 18, 2012

Izithombe zomlando ka Gandhi

TRANSLATE: Courtesy of Ela Gandhi. Copyright: Killie Campbell Collections, Durban

November 30, 2012

uSbongiseni Dladla

Usbo ‘Obama’ Dladla waseNanda uqeqeshiwe njenge Tour Guide ye Literary Tourism

Lalela isiqopha mazwi: Sbo Dladla