December 12, 2012

Ramdari

uDookie Ramdari, umakhi wamabhasi (umuzi wakhe owumkhumbu nomunye oyibhanoyi eDuff’s Road), wakha ikhaya lomndeni wakhe ngonyaka ka 1945,  wadilizwa ngesikhathi sempi yase Nanda. Ngonyaka ka 1992, izicucu zaphendulwa zenziwa usizo lomphakathi (yaqoshwa uRodney Harber).