January 29, 2013

Phoenix Settlement

I-Phoenix Settlement eyafika noMahatma Gandhi ngo 1904, etholakala ogwini lweNyakatho neNtshonalanga yase Nanda okungamakhilomitha anga-20 eNyakatho yeTheku. USita Gandhi oloba “ipulazi likamkhulu wami lingamamayela anga-50 ubude ukusuka edolobheni , futhi yilezo nsuku zethu zokutshala umoba ngaphezu kwamayeka ayi-100 endawo ebizwa nge Phoenix Settlement. Kwakuyindawo enhle kakhulu, engathintwa ngomthetho wobuzwe.” Le ndawo, yadedelwa emigomeni ka Gandhi yeSatyagraha (uphiwe indawo) wadlala indima okholweni nasepolikitini, yonke indawo mude umlando wakhe, ukuqhuba ukulunga, uxolo kanye nokulingana. UGandhi wabeka indawo njengeyokuhlalisana ngomoya owodwa kusukela kumsindo wesisekelo, ukulwa nokungabi nobulungiswa. Umzukulu wakhe u –Ela Gandhi ubeka ukuthi uGandhi endaweni usebenze “ ukulolonga  umsebenzi wezepolitiki obizwa nge- Satyagrahis nakanjalo nomndeni ngenkathi angina kwi Campayini yokulwa nomthetho okungewona”. Usisi wakhe uSita uchaza ukuthi indawo i-Phoenix ngeyokuhlala umphakathi omningi nokuphuma. Indali yengadi eyafakwa eyayisiza ukupha ubisi kubobonke abahlali bendawo nokunjalo nomakhelwane  futhi bakhiqiza ibhotela labo nekho  lemvelo. Wonke umuntu endaweni kufanele ahlanganyele emsebenzini weningi, njengokuthandaza njala nokucula, lokho okwakuwumthetho kuGandhi uqobo.

 

Related links

Mewa Ramgobin: memories

Modern day Phoenix