Tag Archives: Sibongile Bhengu
February 21, 2013

G.F. Shandu

Ivela ku: Xolani Magwaza  ( ingxoxo ephakathi kwakhe no Sibongile Bhengu eyangomhlaka 21 ku Masingana kunyaka ka2013).

Lale lapha:

February 7, 2013

Oscar K Bopela

Ingxoxo ephakathi kuka Xolani Magwaza no Mnu. Theophelus Bophela, ngo mhlaka 28 ku Masingana 2013; nenye ephakathi kuka Xolani Magwaza no Nksz. Sibongile Bhengu ngomhlaka 21 ku Masingana 2013 nenye futhi ephakathi ka Xolani Magwaza no Mnu. David Goba.

Lalela lapha:
Oscar K. Bophela (Theophelus Bophela)-Zulu

Oscar K. Bophela (David Goba)

Oscar K. Bophela (Sibongile Bhengu)