Tag Archives: Shembe
February 27, 2013

Ebuhleni – Indlela yokuthuthukisa amagugu eNanda

Excerpted from: DEVELOPMENT FRAMEWORK PLAN & MARKETING STRATEGY INANDA HERITAGE ROUTE Harber & Associates IHR Consortium FINAL REPORT July 2010

Ukubaluleka

Ukuzimela okwaqhutswa umeluleki u-Amos K Shembe owadabuka kude ekuphakameni ngo 1977 okumanje ubudlelwano bakhe budumile. Indawo yabo yalungiswa nje ngo 1980 etafuleni elalingajwayelekile lika Mtabutele ngemibono eminingi  eyaqhamuka  ngegama  elihle ‘Ebuhleni’ (indawo enhle). Iningi lakujabulela kakhulu ukusiza ukubekezela okholweni, ikakhulukazi ngemikhosi kaMasingane noNtulikazi ngenkathi iningi linikezwa izindawo zokuhlala ezazakhiwe ngezintingo (lathes) zaboshwa ngentambo yenayiloni futhi zihlotsiswe ngomfanekiso ongijimela iziphuzo. Empeleni umsebenzi omuhle wabakhi. Ekuhlukeni indawo ephakathi yokuthandaza yakhiwengaphansi kwesihlahla ngamatshe amhlophe achaza ubukhulu nokuhluka ekungeneni ichaza umbhishibhi, amadoda, abesifazane kanye nezintombi. Umpholofethi wacabanga ukuvumela umdanso njengento ebalulekile ekukholweni emhlabeni wonke amakhulu abantu abadansayo abahlukaniswa ngobulili nangeminyaka.

Inhloso

Ukwabelani izipiliyoni ngendawo yokuthandaza esendaweni  evulekile eshawa umoya.

Ukugcina inani lamasiko.

Amathuba

Ukunikeza isipiliyoni iningi lenkolo ye-Afrika nasekwenzeni kweningi.

Ivula amathuba omsebenzi ngokufaka imibono ehlukene yokudayisa isibonela ukudayisa amavuvuzela.

Imithetho

Ukuziphatha kwezivakashi ukuthola imvumo endaweni, indlela yokugqoka nokuhlukana kobulili kubalulekile.

Ekuphakameni- Indlela yokuthuthukisa amagugu eNanda

Ukubaluleka

Eqinisweni ihumusheka  nje ‘ngendawo yokujabula’ lendawo enhle  yadayiswa ngo 1913 kumnikazi wayo umlungu ongomunye wabalandeli bakhe ngokuthola umpholofethi u-Isaiah Shembe. Lokhu kwathatheka njengephakathi lamaNazaretha iningi lenkolo yama-Afrika yokunyakaza yakhula yaba endlini yomlando endaweni enokuziphatha kwabantu okuzungezile.’indawo yokujabula’ indawo eshawa umoya engafani nesibaya. Abesilisa nabesifazane bayahlukana. Lokhu kubheka isipiliyoni sezivakashi endaweni eqondile neyokholo lwama-Nazaretha.

Inhloso

Ukukhuphula ubuhle bokholo endaweni

Ukuchaza umehluko nokubaluleka kwezindlela zokuhamba

Ukukhombisa ukuphenduka kokholo lwase-Afrika

Ukugcina inhlonipho kumpholofethi  nge flora nefauna

Ukuthuthukisa indawo yonke ukwamukela izicelo ezifikayo.

Amathuba

Kunezibonelo ezinhle zamasiko angabonakali futhi nazo nje izakhiwo ezingabonakali  kule ndawo, okufanele ukwazi  uhla lwamatse apendwa ngabelungu awayechazi ‘izindonga’, isibonelo inkanyezi,izimpawu kanti nangokunjalo nokukhuluma kubalulekile kulemicimbi. Ukuphumelela kokuqothswa kahle futhi nokunikeza izivakashi nezifundiswa  imvumo. Inikeza imvumo yokufakazela amasiko ahlukene. Kunamapulani ezinyawo ukwenza indawo enkulu ukuba qotho kulabo abasemadolobheni bamanje, ukuthuthukisa impilo yabantu, izindlu,nezikole zamabanga aphezulu. Ukubiyelwa kwendawo okwamanje kuwumphumela wengcinezi phakathi kwezinhlangano kodwa kunethemba lokuthi izolungiswa inkinga masinyane nje.

Imithetho

Ukunganakekelwa kwezakhiwo zamandulo kufanelwe kuxazululwe ngomkhuba owu-phrofeshinali ukukhuphula amandla amagugu. Lokhu kudala inselelo ekhethekile ngoba nalo isonto lavumelana ngemithetho ngezinto zamasiko. Isibonelo amaqhawe amane enza umsamo enzela amadlozi eduze kwe MR25 endlini ewulondo! Ukuziphatha kwezivakashi ukuthola imvumo endaweni, indlela yokuqgoka nokuhlukaniswa kobulili kubalulekile. Ukuthuthukisa indawo engenalutho kudingeka kwenzeke ngokuthinteka futhi nokuziphatha endaweni yangempela yokholo kufanelwa kugcinwe.

 

 

Ebuhleni Consolidated phases   Ebuhleni – Consolidated phases
AFTER MIKULA WILSON ASSOCIATES ARCHITECTS

January 20, 2013

Ubudlelwano phakhathi kuka Gandhi, uDube, uShembe ne Nanda Seminary

Ubudlelwano phakathi kuka Gandhi, uDube, uShembe neNanda Seminary

Abaholi abathathu ababecishe belingane ngeminyaka: uShembe (1870-1935), uGandhi (1969-1948), uDube (1871-1949), ngaphandle kukaDube bonke baqhamuka ezindaweni ezahlukene kodwa bakhetha iNanda : uShembe wakhulela eHerrismith eDrakensberg, uGandhi yena wakhulela eNdiya, oLindley no Mary Edwards bona bakhulela eMpumalanga e-United State.

INanda Seminary yafakwa ngo 1869, Ohlange Institute ngo 1903, iPhoenix Settlement ngo 1904, Ekuphakameni ngo 1910

uDube no Shembe babehlangene ngobungani obude futhi uDube wabhalela uShembe ibhayographi  (uShembe 1936)

UJohn Dube wajabula kakhulu ukugubha usuku njengomholi wepolitiki, kodwa wayewumfundisi ngobuNkulunkulu obalulekile. Ngokuxhumana no Isaiah Shembe, uDube wathola okukhulu ukuqonda ngokwenhloso futhi nangobufundisi emasontweni  ezimele e- Afrika  i-African Independent Churches (AIC’s ). Eqinisweni uDube nguyena owaqamba i-African Independent Churches.

UDube wavumela Ushembe nesonto lakhe ukuthola abalandeli ngenxa yelanga okuyilona elaliloba ngobufundisi bobuNkulunkulu e-Africa ngoShembe masinyane ngo 1917. Iphe-phandaba njaonjalo lalishicilela impahla mayelana nokubaluleka kwemicimbi nemisebenzi yesonto likaShembe, futhi lalibika mayelana nemikhosi ngemilingo ephilisayo.

Bobabili uDube no Shembe bazama ukufana namaKrestu ngemithetho , inani namasiko ase-Afrika kodwa ngemiphumela ehlukile

Ugogo kaJohn Dube uDalida owokuqala owaphendula uDaniel Lindley eNatali. Wafunda eNanda Mission Seminary, kwakungenxa yokuthi uDube waziswa ngosizo lwamaKrestu nangokubaluleka kwemfundo efundumele futhi ngenxa yemfundiso yakhe uDube wathola umfundazwe e-USA.

Ubaba kaDube  uJames owayengungqongqoshe wokuqala eNanda Seminary, ukuphumelela kuka Rev Lindley ngo 1873. uJohn Dube naye nje wafunda khona eNanda Mission.

Abantu besifazane bokuqala abalandela uShembe kwakungabafundi base Nanda Seminary, badlala enkulu indima ekuqopheni umlando ngesonto lakwaShembe.

INanda Seminary kwakuwumthombo obalulekile wogqozi lo-Ohlange Institute futhi uDube wayenobudlelwano obude futhi nomdlandla ngeNanda Seminary, ngomzekelo, laphaya wanikeza ngokukhuluma, nokunye okuningi.

Ukuhlangana kwabantu kwakuhleleka phakathi kwabafana abasuka Ohlange Institute namantombazane aseNanda Seminary kusukela ngo 1930’s.

Iphephabhuku lesikole lahlanganywelwa lakhiqhizwa phakathi ko- Ohlange Institute kanye neNanda Seminaryngo 1930’s.

UDube noGandhi babezazi futhi bahloniphana. Abahlali Ohlange nasePhoenix  babexhumana njalo njalo.

IGandhi Indian Opinion kwakuwumthombo obalulekile ukufaka umfutho kwisisekelo sika Dube seLanga, okuyilona elalipghrintwa ePhoenix ekuqaleni.

Kunabanye osolwazi ababephika ngobudlelwano phakathi kukaGandhi noShembe (ne-Afrika nje ngokujwayelekile), uHeuser (2003) waqinisekisa ukuthi bobabili laba baholi babe ngazani kodwa babazi imfundiso yomunye ngomunye. Emasikweni onke ukuxhumani phakathi kaMandiya nama-Afrika ngenxa yokuba seduze nomakhelwane n gesikhathi esesakhohlwakala kulesi sikhathi samanje, kodwa kubaluleke kakhulu ukusukhumbula. Ison to likaShembe kwakuyilona kuphela i-AIC eNingizimu Afrika eyayivakashelwa futhi iheha namaNdiya njengamalunga, ama-Afrika wona wayeya njalo emihlanganweni yemithandazo ePhoenix. Kwakuyilokho okwenza bahlale ndawonye, babelane izipiliyoni, usizo nesihloko sokulwa nodlame sazalwa.

Umbono ngokulwa nodlame eqinisweni waqhuthswa uGandhi , Ushembe  kanye noDube. Ngesikhathi wayengakholelwa uDube ukuqonda uHulumeni ngemithetho mayelana nokuhlala. Umbiko ka Gandhi waqhuthswa uShembe.

UShembe wayenemicabango emide eyayingahambelani nepolitiki futhi nobuholi be Conifonisti, kodwa umbono kaGandhi ngabahlali wamthatha wamcabangisa kakhulu. Lokhu kwagcina ngo 1926, ngesikhathi uShembe ekhuthaza amalunga akhe ukuthi alwe. Lempi yabahlali ngabahlali yaphenduka indumezulu yokuzimela esontweni likaShembe ngaphezu komthetho wabashayi bomthetho.

Ngo 1928 umadala owayazi izibongo zika Isaiah Shembe wazishicilla ephepheni ilanga . liqukethe ubufakazi obucacayo nge Phoenix futhi nobufakazi obucashile  ngo Gandhi. UGandhi wayekhuselwa uShembe ngokubhekisisa nokugqamisa impiloelula nokuzimele .

Isikhathi eside uGandhi ebuyele eMandiyeni wagcina ngokutshela inqondo yakhe ngokuthuthuka kwenkolo eNingizimu Afrika. Imidanso ehlukene nemikhosi  kaShembe kwakungezinye zezinto ezincane ezazibalulekile emasikweni empilo yase-Afrika eyafakwa yi-Indian Opinions.

Ngesikhathi uShembe eshona ngo 1935, amaSatyagrahis amabili okuqala kaGandhi, uSechand Rangobin noSorabjee Rustomjee bakhuluma emngcwabeni kaShembe. URongobin eceleni owathola ukufunda kwakhe ePhoenix, kwakuwumngani othembekile futhi wayengumlandeli kaShembe.

Ngokulinganayo emva kokushona kukaGandhi ngo 1948, abakhulumeli besonto likaShembe babevakasha njalonjalo enkozweni yesikhumbuzo sikaGandhi futhi  ngaphansi kwemvumo kaManilal Gandhi ePhoenix, okuningi ukuvumelana kwakuphakathi kwe Phoenix kanye ne- Ekuphakameni.

Ukuthola kukaGandhi iNatal  Indian Congress, kwakhuthaza uDube ukuba anikele esisekelweni se- African National Native Congress, umsunguli we ANC.

Kusukela phakathi kwamakhulunyaka anga-20, iNanda Seminary ne-Ohlange Institute kwakuwumthombo obalulekile ukukhuthaza iKasturba isikole sika Gandhi ePhoenix.

Kusukela esikhathini sakamuva u-Amos Shembe wafundisa isikhashana Ohlange Istitute.

Ubudlelwano phakathi kwezindawo ezehlukene zazicatshangwa ngezipiliyoni kanye nama bhiyographi abaholi emiphakathini yase Ningizimu Afrika. Isibonelo isekela likaMongameli lokuqala, uPhumzile Mlambo Ngcuka owayengumfundi eNanda Seminary futhi kamuva nje waba nguthisa Ohlange Institute.

Kwatholwa uSabine Marschall ngoMandulo 2009

 

Main source:

Heuser, Andreas. 2003. Shembe, Gandhi und die Soldaten Gottes. Wurzeln der Gewaltfreiheit in Sűdafrika. Waxmann: Műnster/ New York, Műnchen/ Berlin.

Other sources:

Dhupelia-Mestrie, Uma. 2004. Gandhi’s Prisoner? The Life of Gandhi’s Son Manilal. Cape Town: Kwela Books.

Hughes, Heather. 1990. ‘A lighthouse for African womanhood’: Inanda Seminary, 1869-1945”. In: Women and Gender in Southern Africa to 1945. Edited by Cheryl Walker. David Philip and James Curry: Cape Town and London, pp.197-220

Marable, Manning. 1976. African Nationalist: The Life of John Langalibalele Dube. PhD dissertation, University of Maryland.

Papini, Robert. 1992. Rise Up and Dance and Praise God. Holy Church of Nazareth Baptists. 1992. Education Pamphlet to accompany a temporary exhibition at the Local History Museum. Produced by the Local History Museum, Durban.

Tichmann, Paul. 1998. Gandhi sites in Durban. The Local History Museums: Durban.