July 11, 2013

John Pungan – Inanda Tea Estate

John Pungan

John Pungan

 

Ingxoxo no Mnu. John Pungan emayelana nepulazi lika V.K Govender, i-Inanda Tea Estate

Abazali baka John babevela eNdiya. Ngomhlaka 19 ku Nhlolanja ngonyaka ka 1907, umkhumbi owawubizwa ngokuthi Umhloti wafika eThekwini uqhamuka eNdiya, abazali bakhe bafika ngawo lowo mkhumbi. Indawo yasePhoyinti (esiyaziwa ngokuthi i-Addington) ilapho  umkhumbi wabekwa khona. Abazali bakhe wahanjiswa eNanda ukuyosebenza khona. Ngonyaka ka 1913, kwaba nesiteleka esadalwa ukungaphathwa kahle  nezinye izinkinga, njengokuthi umuntu wayedinga imvumo yokuya lapho afuna ukuya khona.  Ubaba wakhe waboshwa ngaleso sikhathi, wayesolakala ngoku gqugquzela abasebenzi ukuthi bateleke bese wadluliselwa ePietermaritzberg.  Emuva kokuhamba kwesikathi ubaba wakhe wagcina ebuyele eNanda, ngasenhla, lapho ababevumekelekile ukuthenga umhlaba. Lowo mhlaba bawusebenzisela ukulima. Umsebenzi wabafana kwakumsebenzi wase pulazini noma ukulima bese amantombazane umsebenzi wabo wawusekhishini. Amantombazane ayenza imisebenzi yasendlini, enjengo kupheka kodwa babengekho ompompi no gesi ungekho (babe sebenzisa izinkuni).

Ngonyaka ka 1950, uJohn waqedela imfundo yakhe yamabanga aphakeme bese waqhubeka nokufundela ukuba uthisha. Waba nguthisha wokuqala emndenini wakhe. Amantombazane ayengafundi aze afike emabangeni aphakeme ngoba izikole zazikude, abazali bebona kungaphephile ukuthi bahambe beyofunda.

U-John, nabanye abaningi babamba iqhaza esikole ni sika Moonsamy, belungisa isikole, beqoqa imali yokwakho indawo yokudlala ibhola le-tennis njengoba abafundi babedlala emidlalo enjenge bhola lezinyawo nomdlalo wekhilikithi. Uhulumeni waxhasa isikole ngo-50%  nabalimi bendawo baxhasa isikole kakhulu, ngemali nangokuzinekela kwabo.

Emuva kokuthatha umhlala phansi, wabamba iqhaza kwimisebenzi yomphakathi, wasungula inhlangano yothisha asebathatha umhlalaphansi (Retired Teachers Society), wabanosizo kwinhlangano yezenhlalakahle ebhekelela izingane nemindeni (Child and Family Welfare Society) nendawo ebhekene nokusebenza komuqondo noma ukuhlakanipha (Frail care centre), engusihlalo iminyaka eyisithupha, wasungula nenhlangano yezemindlalo (sports society and bowls club), engusihlalo iminyaka eyishuminanye, inhlangano eyahlanganisa abantu bezinhlanga ezahlukile. Wasungula nenhlangano yomulando (Historical Society), eyabamba iqhaza kwi-Documentation Centre, eVerulam Municipal Library.

Ingoxoxo ihlelwe ngu Arisha Govender, ngomhlaka 12 kuNhangulana 2013

Arisha Govender

Arisha Govender