Tag Archives: John Dube
February 20, 2013

Ohlange – indlela yokuthuthuka kwamagugu eNanda

Ukubaluleka

Ohlange Institute indawo ebaluleke kakhulu ngoba ikhombisa amaphupho nokuphumelele okwatholakala ngokubaleleka kukaRev John Langalibalele Dube noma uMafukuzela futhi ilapho uMongameli uNelson Mandela owavuma khona impumelelo kaDube ngokudedela ukhetho ngesikhathi sokhetho lokuqala eNingizimu Afrika ngo 1994. Wazalelwa emishini eNanda lapho ubaba wakhe uJames waba ngumfundisi wokuqala ompisholo. UJohn Dube waya eKolishi e-Obertin, Illinois e-US ngama 1890’s ukuyofunda ubufundisi elandela ubaba wakhe. Lapho kwakuyimfundiso ka Booker T Washington owayelwela ukukhululeka emiphakathini kobungcono komuntu ngamunye, imfundo ephakeme, imisebenzi ebalulekile nomfutho wamaKwestu, uDube wabuyela eNanda wathola u-Ohlange Institute ngo 1901. UDube futhi owathola iphephandaba lokuqala eNingizimu Afrika iLanga lase Natali futhi ekuhambeni kwakhe wathola iNatal Native Congress futhi nje kamuva waba uMongameli wokuqala we African National Congress (ANC).

Amathuba

Inika isipiliyoni esiqhubekayo ngo Nelson Mandela endaweni  futhi sifaka namaculo ezimpi. Yazisa futhi nokutholakala kwenhloso kaDube ngokuzithuthukisa ngemisebenzi nje yenzandla ekilasini elisondeleni nomnikazi wesiqiwi. Ukukhulisa umuzi kaDube endaweni yomdabu, amathuna omndeni  nekilasi lokuqala. Inikeza indawo yokulala ubusuku bonke ngezingubo zomdabu wamampela ewotela labafana. Inikeza ithuba izivakashi ngolwazi lokusebenza ngama-High Schools ukulungisa , ukuhlanzeka kwamakhaya ezivakashini.

Inhloso

Ukugubha impilo nokuphumelela kuka Rev J.L Dube

Ukuthuthukisa ukuzalwa kabusha kwenkaba ye-Afrika

Irekhoda ukulelwa kwenkululeko eNingizimu Afrika

Iphinde yazise nangemicabango kaDube mayelana nemisebenzi yezandla

Iveza incazelo phakathi kwesikole namagugu

Ithuthukisa indawo

Imithetho

Engxenyeni ephezulu nesikole indlu yomdabu yakhiwe emhlabeni vele kwasekubuyiselwa kumamuyuziyemu ngesithombe somfanekiso kaMafukuzela ehlizi everandi. Amathuna kusadingeka ukuthi egujelwe futhi nje nesisekelo samakilasi odaka lomdabu eduze, ahlanganiswe. Inkulumompikiswano eyaqalwa njengamanje iphakathi kwi-Afrika entsa futhi nasendlini lapho kuyindawo kaMandela yokuvota. Ngesikhathi isikole sikhula  njengokuphumelela “iphrokjekthi yesikole yokuvakashelela amasiko”. Amakilasi aseceleni azoshiywa bese asetshenziswa ukufundela imisebenzi yezandla ukunelisa inhloso- e.i ukunyuka kwenkaba yokuthola inhloso e-Afrika entsa. Ubunikazi nokuphatha endaweni phakathi kwempahla isiyonke phambili kwentuthuko ezayo.

 

Ohlange – proposed development

 

Excerpted from: DEVELOPMENT FRAMEWORK PLAN & MARKETING STRATEGY INANDA HERITAGE ROUTE Harber & Associates IHR Consortium FINAL REPORT July 2010

February 9, 2013

Ipilitiki yokushitsha izinto eNanda

Ngesikathi sakudala ngo 1830 iQadi Clan yayihlala ngaphansi kweNkosi uShaka oThukela odobeni. Kodwa bathutha baya eNanda ngesikathi sombuso weNkosi uDingane ngoba iNkosi yayilokhu isolakala ngombuso wayo. ENanda ngaphansi kukaMqhawe kamuva nje bavunyelwa endaweni yamaKrestu ase-American Board ngokuthi izikole zakhiwe, impahla yokulima itholakale nokusiza uma sebaphatha sebefaka amandla ekholoni. Ubuhlobo obusondelene basala kuJames Dube, uMalume weNkosi waphenduka elivuthayo iKrestu fathi waba ngumfundisi  wokuqala webala elimnyama. Indodana yakhe uJohn Dube yazalwa eNanda eMishini.

Lokhu ekuqaleni okwakubizwa ngokuthi Amakholwa (believers), ubuKrestu e-Africa ekuqaleni baqhamuka kanyekanye ne Mission Statement ukuzojwayeza ukholo olusha olalungathendeki emaqenjwini amaningi. Babefundile ngokujwayelekile futhi bathathe nemiqondo yangaphandle namathuba ngokuka John Dube nakanjalo enza emikhulu imiphumela emphakathini wase Nanda. UJohn Dube wahamba waya e USA ukuqhubeka nokufunda kwakhe kobufundisi lapho ahlangana khona nomthuthukisi uBooker T Washingtonfuthi wabuyela eNanda ukuzofaka isikole Ohlange institute. Uyena owathola ilanga lase Natali, waba ngowokuqala usomaphephandaba omnyama eSouth Africa, futhi kamuva wakhethwa waba uMongameliwokuqala weANC ngo 1912

Inanda yaqhubeka njengesisi emphakathini, yafaka amapulazi amaNdiya nabahwebi kwaze kwaba phakathi nama 1970s ngenkathi babamba ubandlululo ukuqala ukulwehlisa futhi abantu base Africa baqala ukuhambela emadolobheni ukuyothungatha amathuba. Ipulazi lika Shack laphenduka elidla kakhulu kusukela Inanda yaba ngaphakathi enceleni weTheku.

Isimo saba ngaphezulu ngo Mandulo . Izitolo zamaNdiya zabhidlizwa futhi abahlala abangamaNdiya babaleka. ISarvodaya ePhoenix Settlement yadabuka phansi futhi iKustarba Gandhi Primary School yakhishwa ngaphandle empahleni yokwakha ukwakha umjondolas. Imikhukhu yakhiwa kuyoyonke indawo ukuthola ukusizakala.

Kusukela ekuholeni kokhetho lweNkululeko lokuqala iNanda futhi kakhulukazi iBhambayi (ePhoenix Settlement) kwakunokuxabana.

Ipholisi yokulapha yadetshwa ngaphandle futhi kabuhlungu. Lokhu kufaka ukubonisana futhi noMasipala waseThekwini wasiza kakhulu ukuqala ukulinganisa iphilosesi. Lokhu kusenabo obuncane ubufakazi  futhi indawo iyaqhubeka nokuthuthuka kancane futhi indinga okukhulu ukuqophelela. Injongo yalephrojekthi ukungenisa lokhu. Lo mcebo okunamuhla ushitshe isiko lanyuka kakhulu lathuthuka ngokobuntu nomcebo wamasiko, amaholo anelisayo, iNanda yaduma njengesibani seNkululeko .

 


EPHOENIX EBHAMBAYI CIRCA NGO 1985. UNOTHE UKUTHI I-ORCHARDS NESIKOLE ESIDUMILE SEBANGA ELIPHANSI.

ISARVODAYA YAFA NGO MANDULO 1985

1993: INDAWO YAVULEKA FUTHI KWAXAZULULEKA NGOKUDEDELEKA.