October 4, 2012

Umlando nezinkumbulo

Lengxenye iqopha futhi iqokelele ndawonye izindaba ngeNanda, izindawo ezibalulekile emlanweni walendawo nabaholi abayamaniswa nazo, nezindawo ezingadumile ezinomlando kanye nalabo abangamaqhawe kodwa abangagqanyiswanga, izindaba ngabo okumele zibhalwe futhi zikhumbuleke. Lengxenye ayiqokeleli nje umlando wodwa kodwa okunye okubalulekile yizinkumbulo, ulwazi, izithombe, kanye noma yini engaba wumnikelo wanoma ngubani waseNanda nakwezinye izindawo. Izinkumbulo zingecace kahle, futhi zingahlukana zibe yihaba, kodwa konke okusakhumbuleka kubalulekile ukuthi sikudlulisele nakwabanye, ngenxa yokuthi konke kuyigugu futhi kungagqugquzela nabanye ukuthi basixoxele ngokwakwenzeka kudala.