Tag Archives: isangoma
December 18, 2012

Dlalisana Khambule – iSangoma futhi uyiNyanga

uJohnson Dlalisana Khambule ukhuluma ngezindlela/ngezinto zokulapha zesintu

Isiqeshana: Ukulapha ngesintu kusuka kude le emandulo, kokhokho bethu njengabantu abamnyama, indlela ekwakuphilwa ngayo futhi idluliselwa kwizizukulwana. Imithi yesintu akusiyo into abantu abamnyama ekumele bayixwaye, ngoba nayo iyakwazi ukwelapha.Khona izinto ezingekho zelashwe odokotela kodwa edinga abalapha ngesintu.

December 5, 2012

uDlalisana Khambule no Xolani Magwaza

UDlalisana Khambule uyisangoma futhi uyinyanga, lapha ubhulela uXolani Magwaza