Tag Archives: intuthuko
February 27, 2013

Ebuhleni – Indlela yokuthuthukisa amagugu eNanda

Excerpted from: DEVELOPMENT FRAMEWORK PLAN & MARKETING STRATEGY INANDA HERITAGE ROUTE Harber & Associates IHR Consortium FINAL REPORT July 2010

Ukubaluleka

Ukuzimela okwaqhutswa umeluleki u-Amos K Shembe owadabuka kude ekuphakameni ngo 1977 okumanje ubudlelwano bakhe budumile. Indawo yabo yalungiswa nje ngo 1980 etafuleni elalingajwayelekile lika Mtabutele ngemibono eminingi  eyaqhamuka  ngegama  elihle ‘Ebuhleni’ (indawo enhle). Iningi lakujabulela kakhulu ukusiza ukubekezela okholweni, ikakhulukazi ngemikhosi kaMasingane noNtulikazi ngenkathi iningi linikezwa izindawo zokuhlala ezazakhiwe ngezintingo (lathes) zaboshwa ngentambo yenayiloni futhi zihlotsiswe ngomfanekiso ongijimela iziphuzo. Empeleni umsebenzi omuhle wabakhi. Ekuhlukeni indawo ephakathi yokuthandaza yakhiwengaphansi kwesihlahla ngamatshe amhlophe achaza ubukhulu nokuhluka ekungeneni ichaza umbhishibhi, amadoda, abesifazane kanye nezintombi. Umpholofethi wacabanga ukuvumela umdanso njengento ebalulekile ekukholweni emhlabeni wonke amakhulu abantu abadansayo abahlukaniswa ngobulili nangeminyaka.

Inhloso

Ukwabelani izipiliyoni ngendawo yokuthandaza esendaweni  evulekile eshawa umoya.

Ukugcina inani lamasiko.

Amathuba

Ukunikeza isipiliyoni iningi lenkolo ye-Afrika nasekwenzeni kweningi.

Ivula amathuba omsebenzi ngokufaka imibono ehlukene yokudayisa isibonela ukudayisa amavuvuzela.

Imithetho

Ukuziphatha kwezivakashi ukuthola imvumo endaweni, indlela yokugqoka nokuhlukana kobulili kubalulekile.

Ekuphakameni- Indlela yokuthuthukisa amagugu eNanda

Ukubaluleka

Eqinisweni ihumusheka  nje ‘ngendawo yokujabula’ lendawo enhle  yadayiswa ngo 1913 kumnikazi wayo umlungu ongomunye wabalandeli bakhe ngokuthola umpholofethi u-Isaiah Shembe. Lokhu kwathatheka njengephakathi lamaNazaretha iningi lenkolo yama-Afrika yokunyakaza yakhula yaba endlini yomlando endaweni enokuziphatha kwabantu okuzungezile.’indawo yokujabula’ indawo eshawa umoya engafani nesibaya. Abesilisa nabesifazane bayahlukana. Lokhu kubheka isipiliyoni sezivakashi endaweni eqondile neyokholo lwama-Nazaretha.

Inhloso

Ukukhuphula ubuhle bokholo endaweni

Ukuchaza umehluko nokubaluleka kwezindlela zokuhamba

Ukukhombisa ukuphenduka kokholo lwase-Afrika

Ukugcina inhlonipho kumpholofethi  nge flora nefauna

Ukuthuthukisa indawo yonke ukwamukela izicelo ezifikayo.

Amathuba

Kunezibonelo ezinhle zamasiko angabonakali futhi nazo nje izakhiwo ezingabonakali  kule ndawo, okufanele ukwazi  uhla lwamatse apendwa ngabelungu awayechazi ‘izindonga’, isibonelo inkanyezi,izimpawu kanti nangokunjalo nokukhuluma kubalulekile kulemicimbi. Ukuphumelela kokuqothswa kahle futhi nokunikeza izivakashi nezifundiswa  imvumo. Inikeza imvumo yokufakazela amasiko ahlukene. Kunamapulani ezinyawo ukwenza indawo enkulu ukuba qotho kulabo abasemadolobheni bamanje, ukuthuthukisa impilo yabantu, izindlu,nezikole zamabanga aphezulu. Ukubiyelwa kwendawo okwamanje kuwumphumela wengcinezi phakathi kwezinhlangano kodwa kunethemba lokuthi izolungiswa inkinga masinyane nje.

Imithetho

Ukunganakekelwa kwezakhiwo zamandulo kufanelwe kuxazululwe ngomkhuba owu-phrofeshinali ukukhuphula amandla amagugu. Lokhu kudala inselelo ekhethekile ngoba nalo isonto lavumelana ngemithetho ngezinto zamasiko. Isibonelo amaqhawe amane enza umsamo enzela amadlozi eduze kwe MR25 endlini ewulondo! Ukuziphatha kwezivakashi ukuthola imvumo endaweni, indlela yokuqgoka nokuhlukaniswa kobulili kubalulekile. Ukuthuthukisa indawo engenalutho kudingeka kwenzeke ngokuthinteka futhi nokuziphatha endaweni yangempela yokholo kufanelwa kugcinwe.

 

 

Ebuhleni Consolidated phases   Ebuhleni – Consolidated phases
AFTER MIKULA WILSON ASSOCIATES ARCHITECTS

February 20, 2013

Ohlange – indlela yokuthuthuka kwamagugu eNanda

Ukubaluleka

Ohlange Institute indawo ebaluleke kakhulu ngoba ikhombisa amaphupho nokuphumelele okwatholakala ngokubaleleka kukaRev John Langalibalele Dube noma uMafukuzela futhi ilapho uMongameli uNelson Mandela owavuma khona impumelelo kaDube ngokudedela ukhetho ngesikhathi sokhetho lokuqala eNingizimu Afrika ngo 1994. Wazalelwa emishini eNanda lapho ubaba wakhe uJames waba ngumfundisi wokuqala ompisholo. UJohn Dube waya eKolishi e-Obertin, Illinois e-US ngama 1890’s ukuyofunda ubufundisi elandela ubaba wakhe. Lapho kwakuyimfundiso ka Booker T Washington owayelwela ukukhululeka emiphakathini kobungcono komuntu ngamunye, imfundo ephakeme, imisebenzi ebalulekile nomfutho wamaKwestu, uDube wabuyela eNanda wathola u-Ohlange Institute ngo 1901. UDube futhi owathola iphephandaba lokuqala eNingizimu Afrika iLanga lase Natali futhi ekuhambeni kwakhe wathola iNatal Native Congress futhi nje kamuva waba uMongameli wokuqala we African National Congress (ANC).

Amathuba

Inika isipiliyoni esiqhubekayo ngo Nelson Mandela endaweni  futhi sifaka namaculo ezimpi. Yazisa futhi nokutholakala kwenhloso kaDube ngokuzithuthukisa ngemisebenzi nje yenzandla ekilasini elisondeleni nomnikazi wesiqiwi. Ukukhulisa umuzi kaDube endaweni yomdabu, amathuna omndeni  nekilasi lokuqala. Inikeza indawo yokulala ubusuku bonke ngezingubo zomdabu wamampela ewotela labafana. Inikeza ithuba izivakashi ngolwazi lokusebenza ngama-High Schools ukulungisa , ukuhlanzeka kwamakhaya ezivakashini.

Inhloso

Ukugubha impilo nokuphumelela kuka Rev J.L Dube

Ukuthuthukisa ukuzalwa kabusha kwenkaba ye-Afrika

Irekhoda ukulelwa kwenkululeko eNingizimu Afrika

Iphinde yazise nangemicabango kaDube mayelana nemisebenzi yezandla

Iveza incazelo phakathi kwesikole namagugu

Ithuthukisa indawo

Imithetho

Engxenyeni ephezulu nesikole indlu yomdabu yakhiwe emhlabeni vele kwasekubuyiselwa kumamuyuziyemu ngesithombe somfanekiso kaMafukuzela ehlizi everandi. Amathuna kusadingeka ukuthi egujelwe futhi nje nesisekelo samakilasi odaka lomdabu eduze, ahlanganiswe. Inkulumompikiswano eyaqalwa njengamanje iphakathi kwi-Afrika entsa futhi nasendlini lapho kuyindawo kaMandela yokuvota. Ngesikhathi isikole sikhula  njengokuphumelela “iphrokjekthi yesikole yokuvakashelela amasiko”. Amakilasi aseceleni azoshiywa bese asetshenziswa ukufundela imisebenzi yezandla ukunelisa inhloso- e.i ukunyuka kwenkaba yokuthola inhloso e-Afrika entsa. Ubunikazi nokuphatha endaweni phakathi kwempahla isiyonke phambili kwentuthuko ezayo.

 

Ohlange – proposed development

 

Excerpted from: DEVELOPMENT FRAMEWORK PLAN & MARKETING STRATEGY INANDA HERITAGE ROUTE Harber & Associates IHR Consortium FINAL REPORT July 2010

February 7, 2013

Bob Mfeka

U-Bob Mfeka ungusomabhizinisi wokuzimilela eNanda. UBob ubengusizo kahulu eMphakathini waseNanda kanye nasesontweni ayekhonza kulo i-United Congregational Church of South Africa (UCCSA). UBob Mfeka wayengusizo kakhulu ekucijiseni abantu ngezinqumo eziphatha impilo yabo, wayephinde akhuthaze intsha ukuthi izimisele empilweni.

U-Bob wayenesiphiwo ekusebenziseni izinto zobucwepheshe phecelezi i-technology. Wayekhandela abantu izinto zabo. Abafundise ukuthi zisetshenziswa kanjani.Kodwa umsebenzi ayekhonze ukuwenza kwakungukuqopha izinto nokuthatha izithombe.Lapha sisho ukuqopha izinto ezinjengemicimbi.Usiso lukaBob lwalungazi mifula nazintaba kepha lwaluvuleleke kuwo wonke umuntu. Lokhu kuvezwa isimo esathatha impilo yakhe esiza esebenzela umsebenzi. Ubob washayiswa yimoto wasweleka khona lapho esigamekweni ephuma esibhedlela ekade ephelezele omunye womakhelwane bakhe owayesezobeletha. Wathi anagaqeda ukumshiya nje esibhedlela esegoduka eqa umgaqo yamuthela othulini imoto kwaba ngukugcina ukubona uBob Mfeka eNanda. Umpakathi wasendanda walahlekelwa kahulu ngokudlula kuka Bob emhlabeni.

Ingxoko ephakathi kuka Xolani Mgwaza no Nkk. Mthalane yenziwa kumhlaka 2 ku Masingana 2013

Cindezela lapha, ukulalela lengxoxo: Bob Mfeka

Uma ufuna ulwazi oluphelele ngezinhlangano ezithile noma abantu abathile abaqhakambiswayo kulengxoxo cofa enye yalama links angezansi:

The United Congregational Church of Southern Africa – Official website

January 22, 2013

Uhlelo lemisebenzi yezandla eSizimisele Development Trust

iCebo lemisebenzi yezandla kwi-Sizimisele Development Trust (in English)

Zulu summary: IsiZimisele Development Trust ise Nanda, inezinhlelo zokuthuthukisa umphakathi. Lezi zinhlelo ziphatha; uhlelo lemisebenzi yezandla, inkulisa kanye nokunye ukusiza umphakathi. Izinhlangano ezikanjena zibalulekile kakhulu kumphakathi wase Nanda, zifundisa abantu ngokuzimela nokusebenzisa amakhono.

Ukuthola kabanzi ngeSizimisile Development Trust cofa: Sizimisile Development Trust – Official Website