February 5, 2013

Umemulo

Umemulo ucishe ufane nomhlonyana, kodwa wona unjengokugubha iminyaka eyamashumi amabili nanye. Uyindlela yokuthi abazali babonge indodakazi yabo ngokuthi iziphathe kahle yaze yafika kuleminyaka futhi ukuyikhulisa. Umemulo uwenzelwa ingane yentombazane esifikile kuminyaka engamashumi amabili nanye, engazele. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi intombazane iyaba nomemulo ngisho izele, abanye kwenziwa ukuthi kufika isikhathi sokuba igane bese kudingeka lomsebenzi wokukhuliswa, abazali bayathatha kulezinkomo zelobolo inkomo eyodwa bamulise ngayo indodakazi yabo. Kanti kwabanye bayagula, babhekane nezinkinga bese kudingeka umemulo. Umemulo phela uyisiko umcimbi obalulekile wokukhulisa ingane yentombazane.

Indlela owenziwa ngayo umemulo isondelene nendlela okwenziwa ngayo umhlonyane kodwa umehluko omkhulu ukuthi, kumemulo ingane imuliswa ngenkomo kanti kumhlonyane kusetshenziswa imbuzi. Kodwa kuyenzeka ukuthi intombazane yenzelwe umemulo kanti ayizange yenzelwe umhlonyane, kudingeka ukuthi kuqalwe ngembuzi ngaphambi kokuba kuhlatshwe inkomo futhi umemulo wenzelwa umuntu osefikile kuminya angamashumi amabili nanye noma umuntu oseyogana. Ngesikhathi kulungiselelwa umemulo, izintokazi zihamba umuzi nomuzi komakhelwane zenikwe izipho. Intokazi emuliswayo ibekwa umhlwehlwe emahlombe. Umemulo uyaba futhi indlela yokuthi ingane yentombazane isikhulile, isifanelwe ukugana nokuthi izinsizwa zibone intombi esikhulile efanelwe ukuba umakoti.

Ngokwami, umemulo ubaluleke kahulu ukuthi abazali bakhombise ukubonga kwindodakazi yabo ngokuziphatha kahle. Indlela yokukhulisa ingane nokuyilungiselela ukugana njengoba ithola nokufundiseka ngokugana, iyalwe omama asebekhulile. Mina ngingawuthokozela umemulo kunomgubho weminyaka engamashumi amabili nanye, uyafundisana ngesintu, amasiko nokuziphathe njengo muntu wesifazane.

Ayanda Ngcobo, October 2012