Tag Archives: Inanda Tea Estate
July 11, 2013

G.K Govender – Inanda Tea Estate

Arisha Govender

Arisha Govender

 

Mr G.K. Moodley

Mnu. G.K Govender

 

Ingxoxo no Mnu. G.K Moodley, epulazini lika Mnu. V.K Govender, eNanda Tea Estate

U-Mnu. Moodley ukhuluma ngemfundo yakhe, emabangeni aphansi esikoleni sika Moonsamy eTea Estate, eNanda. Waqhubeza imfundo yakhe eTongaat, imfundo yamabanga aphakeme. Abantu babegibela izitimela. Wazibona enehlanhla njengoba abanye othisha babemugibeza ukuya eTongaat. Wasuka lapho wayofundisa eSpringfield Park.  Bese waqhubeka nokufundisa kwizikole eziningi ezahlukile. Umndeni ka Mnu. Moodley unomhlaba eNanda (kusekela eminyakeni engamashumi amahlanu adlula), balima izithelo, umoba no bhanana. U-Mnu. Moodley unabafowabo abayishumi no dadewabo abathathu. Kundawo akhulela kuyo, bonke abantu babephathana njengo mndeni. Udlulisa ukubonga kubazali ababamba iqhaza ekwakheni izikole nalabo abenza umehluko ezimpilweni zabo, babenza ukuthi babe ilabantu abayibo namhlanje.

Umhleli wengxoxo: Arisha Govender, ngomhlaka 13 kuNhlangulana 2013

 

 

July 11, 2013

John Pungan – Inanda Tea Estate

John Pungan

John Pungan

 

Ingxoxo no Mnu. John Pungan emayelana nepulazi lika V.K Govender, i-Inanda Tea Estate

Abazali baka John babevela eNdiya. Ngomhlaka 19 ku Nhlolanja ngonyaka ka 1907, umkhumbi owawubizwa ngokuthi Umhloti wafika eThekwini uqhamuka eNdiya, abazali bakhe bafika ngawo lowo mkhumbi. Indawo yasePhoyinti (esiyaziwa ngokuthi i-Addington) ilapho  umkhumbi wabekwa khona. Abazali bakhe wahanjiswa eNanda ukuyosebenza khona. Ngonyaka ka 1913, kwaba nesiteleka esadalwa ukungaphathwa kahle  nezinye izinkinga, njengokuthi umuntu wayedinga imvumo yokuya lapho afuna ukuya khona.  Ubaba wakhe waboshwa ngaleso sikhathi, wayesolakala ngoku gqugquzela abasebenzi ukuthi bateleke bese wadluliselwa ePietermaritzberg.  Emuva kokuhamba kwesikathi ubaba wakhe wagcina ebuyele eNanda, ngasenhla, lapho ababevumekelekile ukuthenga umhlaba. Lowo mhlaba bawusebenzisela ukulima. Umsebenzi wabafana kwakumsebenzi wase pulazini noma ukulima bese amantombazane umsebenzi wabo wawusekhishini. Amantombazane ayenza imisebenzi yasendlini, enjengo kupheka kodwa babengekho ompompi no gesi ungekho (babe sebenzisa izinkuni).

Ngonyaka ka 1950, uJohn waqedela imfundo yakhe yamabanga aphakeme bese waqhubeka nokufundela ukuba uthisha. Waba nguthisha wokuqala emndenini wakhe. Amantombazane ayengafundi aze afike emabangeni aphakeme ngoba izikole zazikude, abazali bebona kungaphephile ukuthi bahambe beyofunda.

U-John, nabanye abaningi babamba iqhaza esikole ni sika Moonsamy, belungisa isikole, beqoqa imali yokwakho indawo yokudlala ibhola le-tennis njengoba abafundi babedlala emidlalo enjenge bhola lezinyawo nomdlalo wekhilikithi. Uhulumeni waxhasa isikole ngo-50%  nabalimi bendawo baxhasa isikole kakhulu, ngemali nangokuzinekela kwabo.

Emuva kokuthatha umhlala phansi, wabamba iqhaza kwimisebenzi yomphakathi, wasungula inhlangano yothisha asebathatha umhlalaphansi (Retired Teachers Society), wabanosizo kwinhlangano yezenhlalakahle ebhekelela izingane nemindeni (Child and Family Welfare Society) nendawo ebhekene nokusebenza komuqondo noma ukuhlakanipha (Frail care centre), engusihlalo iminyaka eyisithupha, wasungula nenhlangano yezemindlalo (sports society and bowls club), engusihlalo iminyaka eyishuminanye, inhlangano eyahlanganisa abantu bezinhlanga ezahlukile. Wasungula nenhlangano yomulando (Historical Society), eyabamba iqhaza kwi-Documentation Centre, eVerulam Municipal Library.

Ingoxoxo ihlelwe ngu Arisha Govender, ngomhlaka 12 kuNhangulana 2013

Arisha Govender

Arisha Govender

 

July 11, 2013

S. ‘Bobby’ Kisten – Inanda Tea Estate

Bobby Kisten

Mr. S. Booby Kisten

Ingxoxo no Mnu. S. ‘Bobby’ Kisten

emayelana nepulazi lika V.K. Govender, i-Inanda Tea Estate.

U-Mnu. Kisten uphindela emuva kwizinto azikhumbulayo ngezikhathi ezadlulayo, ngesikhathi enikezwa igama elithi “Bobby”. Leligama walinikezwa ngu Mnu. Olive Warner owayevela eLondon, wasungula isikole eTea Estate, eNanda. Ngonyaka ka 1940, uhulumeni wa-Moonsamy waxhasa ukwakhiwa kwesikole eTea Estate, sakhiwa amaNdiya endawo. U-Bobby waye ngomunye wabafundi bokuqala ukufunda kulesisikole. Waqhubeza imfundo yakhe, wafundela ukuba nguthisha bese waba nguthisha omkhulu. Bese waba ingxenenye yenhlangano yezemidlalo yesikole. Abantu bavela, babamba iqhaza ekuthuthukiseni isikole sika Moonsamy. Kwakuyisikole sokuqala esigqugquzela amasiko, ngomculo nangokudansa. Babenesikole se-Tamil esasiba nemicimbi yezenkolo, lapha abafundi babehamba kuzindawo ezahlukile zase Nanda. Umndeni wakubo wawunepulazi eNanda, yena kwakumele anakekele izilwane zakubo (izinkomo, izimbongolo, nezinye). Uthi u-Bobby iTea Estate indawo enhle kakhulu enesizotha futhi eyamukela abantu.

Ingxoxo ihlelwe ngu Arisha Govender, ngomhlaka 13 kuNhlangulana 2013

 

Arisha Govender

Arisha Govender

Arisha Govender

 

July 11, 2013

V.K Govender – Inanda Tea Estate

V.K.Govender

V.K Govender

Ingxoxo no Mnu. V.K. Govender emayelana ipulaza eyayingeyakhe eNanda Tea Estate. Ingxoxo ihlelwe ngu Arisha Govender, 13 kuNhlangulana 2013.

U-Mnu. V.K. Govender wazalwa ngonyaka ka 1932, eTea Estate, eNanda. Usixoxela ngakhumbulayo ngezikhathi ezadlulayo eNanda, esahlala epulazini lakubo, ekungelakhe nanamhlanje. Leli pulaza selineminyaka eyikhulu kungelo mndeni wakubo. Isikole saka Moonsamy (waye funda kuso emabangeni aphansi) yayikhiqiza othisha abasezingeni eliphezulu. Lona umsebenzi awenza kwaze kwaba unyaka ka 1992. Kulowo nyaka wathatha umhlala phansi bese wafuna ukubuyela kwipulazi lakubo eTea Estate, eNanda. Ngaleso skhathi ipulaza lakhe laligcwele imijondolo. Wawulelwa umhlaba wakubo imnyaka eyishumi, wagcina eseyitholile. Ukhumbula umfowabo kuwuyena umphathi wendawo, ipulazi belisebenzela eVerulam, ngakho-khe abazange bathinteke ngesikhathi kunezimpi. Kodwa bezwa ukuthi izimpi zenzeka kwizindawo zase Nanda ezingezansi (10-12km). Kodwa babenovalo, bezwa ukuthi izimpi zizoqhubeka bavele basuku bayohlala kwenye indawo. Emuva kukuthatha umhlala phansi, ubuyekele endaweni yakubo, uzama ukubuyisela ipulaza, esimeni esasiyilo kuqala. Uthi, kunempilo enhle eNanda futhi kunabantu abalungile.

Arisha Govender

Arisha Govender

Arisha Govender

Ingxoxo ihlelwe ngu Arisha Govender, ngomhlaka  17 kuNhlaba 2013.