Tag Archives: impophoma yaseMzinyathi
February 27, 2013

Impophoma yaseMzinyathi – Ukuthuthukiswa kwamagugu aseNanda

Ukubaluleka

Kubalulekile ukunika imvumo  kulendayo emangazayo eduze naphakathi kweTheku lapho iningi labantu linamathuba khona futhi kubuyiswe nokubuka izindawo eziningi eduze naseNanda.

Inhloso

Ukubuka indawo ejabulisayo noma enesipiliyoni sezigigaba kukho konke endaweni.

Amathuba

Ukubuka indawo ephezulu ezintabeni

Ukuncebeleka, ukushayela, ukuzidlalela, ukuhamba ngesikebhe kanyeneziphu layiningi.

Ukuvakashela indawo yamaRasta.

Imithetho

Kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukuhlonipha ukuzimela kwemvelo ngokwenza ngcono zonke izinto ezenziwa ngezandla ngezinga elikhulu ngokuhlobisa umhlaba.

Ukuvikela umhlaba omanzi  ngaphezu kwentaba yamanzi.

Ukigcina, ikakhulukazi okuqondene nokungcola

Ukufaka izaziso

Kunesitolo esincane eceleni komgaqo ukuthola okuya ngasethunjini, ukuxazulula izinkinga zonogada, ukuhlanza indawo nokuxhasa abantu bendawo. Umnikazi usondele futhi ukukhali.

January 14, 2013

Impophoma yase Mzinyathi

Impophoma yase Mzinyathi indawo enhle etholakala eduze kwase Buhleni, eNanda. Lempophoma isetshenziswa ibandla lamaNazaretha (Shembe) ukubhabhadisa. Inkankwe izihlahla zendawo iziningi, esezibekhona iminyaka eyikhulu, futhi lempophoma iyikhaya kumphakathi omncane wama Rasta. Impophoma yase Mzinyathi iyaziswe uMasipala weTheku njenge ndawo ezivakashi, njenge ngxenye yomlando ocebile wase Nanda.
Ngasenhla kweNanda khona indawo ekuthiwa iseBuhleni, indawo yebandla lakwa Shembe. Ibandla lakwa Shembe ilona bandla lama-Afrika elikhulu eKwaZulu-Natali, linabantu abangaphezu kwezigidi ezimbili. Leli bandla lasungulwa umProfethi Isaiah Shembe, ekuqaleni kwe-20th century. Ibandla lakhona elikhulu kwakuse Ekuphakameni, eNanda (ngasenhla kwase Phoenix Settlement) kwaze kwaba ama 1980s. Endleleni eya eBuhleni, khona isigcaki sase Mzinyathi, lapho ubukhosi bamaQadi bafike bahlala khona ekuqaleni kwe-19th Century emva kokubalekela impi yeNkosi uDingani, owaye iNkosi yakwa Zulu. Inkosi yama Qadi inendlu esigcakini. EMzinyathi isikhumbuzo somfula wase Mngeni ukubona impophoma yase Mzinyathi.
EBuhleni sekuvakashe abaholi abaningi, abakuqala nabanamhlanje kakhulukazi bangama Ndiya naba Mnyama abayingxenye yomlando wase Ningizimu Afrika

Sbo Dladla

Related links

Mzinyathi Falls – Ulwazi Programme