Tag Archives: imfundo
January 12, 2013

J. L Dube no Hlange

OHlange Native Industrial Institute, eyayaziwa ngalisi sikhathi, yathola u Rev John Langalibalele Dube ngo 1910. Wayaziwa ngelika Mafukuzela, babecabanga ngokukhuthala kwakhe kwendalo. UDube waba uMongameli wokuqala we South African Native National Congress (SANNC), kamuva yashitshwa igama yaba i-African National Congress (ANC). UMafukuzela wayetholakala engumhleli wephephandaba ilanga lase Natali futhi waba uthishanhloko esikoleni okumanje esaziwa ngokuthi Ohlange High School.

UDube ekululekweni kwakhe ukuba ithishanhloko empilweni, uthole amandla amaningi “khawuleza kancane”. Lokhu kwaba yisisekelo mgomo  kwezemfundo ngesikhathi angenisa Ohlange, ezisa lokho kubafundi ukuthi babheke ngamakhono empilo. Inhloso yakhe kwakuwukufaka ukuzimela emiphakathini, futhi azimisele ngokubaluleka kokulolonga abafundi nakanjalo  nezobuciko ezemfundo. Umphumela walokho ukwakha izicathulo, ukuthunga izingubo, ukwenza okhaphethi, izicubu zezimoto, ezokulima kanye nezokungcebeleka ngokuthi batshelwa kanyekanye  ngezihloko zezemfundo.

UDube wafaka isimilo kubantu. Kwezepolitiki wayezazi futhi angumuntu ozimele ngokomqondo. Wazithola esempini nama- Industrial nama Commercial Union (ICU) nangokunjalo noHulumeni  wangalesi sikhathi wayesebenza noMahatma Gandhi futhi baqhuba ukulingisa kwezikhali ngokomholi behlisa impiyase Bambatha. Yonke indawo empilweni yakhe wayesebona njengosomapolitiki unika ukuzalwa kwe- ANC ekhasini le Langa  lase Natali.

 

Read more about Dube and Ohlange

John L. Dube as a writer

Ohlange Institute

Jeqe

Amafa – Heritage KwaZulu-Natal

South African History Online

Historic Schools Restoration Project

Tourism KwaZulu-Natal

Oberlin College student essay on John Dube

 

December 12, 2012

eNanda Seminary

INanda Seminary, eyatholwa ngama- American Board of Missions (ABM) ngo 1968 athole ubuhlobo nomlando wase Nanda. Itholakala emabangeni anga- 25khilomitha enyakatho eThekwini, yaphenduka iSecondary yokuqala ekhetheleke amantombazane eSouthern Africa. Udumo lwakhula kakhulu futhi masinyane isikole sakhanga abafundi abaningi umhlaba wonke.

URev Daniel Lindley nonkosikazi wakhe uLucy, bafika eSouth Africa ngo 1835, njengoyedwa kumakhaphuli ayi-6 athunyelwa yi- ABM ukuqala imisebenzi emhlabeni. Wasebenza okokuqala endaweni okunamuhle ibizwa ngesifundazwe saseNyakatho neNtsonalanga, OLindleys bajoyina umgudu neshampeni yomndeni owavula isiteshi se- ABM eNatali. Ngo 1847 OLindleys bazihlanganisa bona eduze nomuzi weNkosi umQhawe eNanda indawo ukusebenza phakathi nabantu bakwaNgcobo abaxoshwa basatsiswa ngamaculo empi yeNkosi uDingane. Amanye amaZulu athutha aswhitsha izindawo baya eziqiwini lapho kululeka khona umfula uTugela  River eNyakatho yoMzimkhulu River eNingizimu ngaphansi kosizo lukaHulumeni. UDaniel no Lucy Lindley nezingane ezi-11 bahamba baya eNanda Mission ngo 1958. Indlu  yemishini isamile futhi manje isebenza njenge Seminary’s General Office, yakhiwa nguDaniel  Lindley ngezintungo. Ngo 1869 bavula isikole sokulolonga amantombazane ukuba ngothisha futhi ‘ngamakhosikazi amahle’kubafana abasha bona ababelolongwa e- Adams Collage eManzimtoti. I- ABM yakhetha oPondo aba-50 kwiPhrojekthiyaseNanda Seminary eyavulwa njenge-Boarding School yamantombazane ayi-19 avunyelwa ekuqaleni. UMary Kelly Edwards, oneminyaka  enga-40 ubudala, umfelokazi wase –Ohio, wabekwa njengothishanhloko eNanda Seminary,waqhubeka esikoleni waze washona eseneminyaka enga- 98.

TRANSLATE

 

RELATED LINKS

History of Inanda Seminary

Dumisani Zondi

Ellen Kuzwayo

Angelina N. Sithebe

 

 

 

December 7, 2012

Abafundi besikole iNanda Newtown Comprehensive befundisa ngamasiko abo

La mavidiyo aqoshwe Enanda eNewtown Comprehensive High School njengengxenye yomsebenzi womphakathi oqhutsha uhlelo lwamasiko namagugu nokuvakasha enyuvesi yakwaZulu Natali. Abafundi abaningi bayingxenye yekilabhu yezokuvakasha, umbhanso wohlelo lwezokufunda kubafundi abazimisele kumagugu nezokuvakasha. Ukuqala amavidiyo aqoshelwa ukulungiselela inyanga yezokuvakasha nosuku lwamagugu ngoNcwaba noma uMandulo 2012. Abafundi babekukhathalele ukukhombisa amakhono nolwazi ngamasiko namagugu akwaZulu. Ukwenza okuningi akusikhona okwasesetegi noma okokuzikhumbuza, kodwa kuphelo ngokuqoshiwe. Kufake umfutho empilweni yabantu abasha nokuqonda kahle ngamasiko namagugu.

TRANSLATE: Learners talk about umemulo and virginity

Or listen to sound clips:
Virginity
Umemulo


TRANSLATE: Learners from Inanda Newtown Comprehensive High School perform a danceTRANSLATE: Learners from Inanda Newtown Comprehensive High School perform another dance