Tag Archives: eNanda
January 14, 2013

Impophoma yase Mzinyathi

Impophoma yase Mzinyathi indawo enhle etholakala eduze kwase Buhleni, eNanda. Lempophoma isetshenziswa ibandla lamaNazaretha (Shembe) ukubhabhadisa. Inkankwe izihlahla zendawo iziningi, esezibekhona iminyaka eyikhulu, futhi lempophoma iyikhaya kumphakathi omncane wama Rasta. Impophoma yase Mzinyathi iyaziswe uMasipala weTheku njenge ndawo ezivakashi, njenge ngxenye yomlando ocebile wase Nanda.
Ngasenhla kweNanda khona indawo ekuthiwa iseBuhleni, indawo yebandla lakwa Shembe. Ibandla lakwa Shembe ilona bandla lama-Afrika elikhulu eKwaZulu-Natali, linabantu abangaphezu kwezigidi ezimbili. Leli bandla lasungulwa umProfethi Isaiah Shembe, ekuqaleni kwe-20th century. Ibandla lakhona elikhulu kwakuse Ekuphakameni, eNanda (ngasenhla kwase Phoenix Settlement) kwaze kwaba ama 1980s. Endleleni eya eBuhleni, khona isigcaki sase Mzinyathi, lapho ubukhosi bamaQadi bafike bahlala khona ekuqaleni kwe-19th Century emva kokubalekela impi yeNkosi uDingani, owaye iNkosi yakwa Zulu. Inkosi yama Qadi inendlu esigcakini. EMzinyathi isikhumbuzo somfula wase Mngeni ukubona impophoma yase Mzinyathi.
EBuhleni sekuvakashe abaholi abaningi, abakuqala nabanamhlanje kakhulukazi bangama Ndiya naba Mnyama abayingxenye yomlando wase Ningizimu Afrika

Sbo Dladla

Related links

Mzinyathi Falls – Ulwazi Programme

 

December 21, 2012

Izithombe zomlando zomndeni waka Gumede

Zihlanganiswe uMwelela Cele (umlando ogciniwe womndeni)

December 18, 2012

Ezokuvakasha

Lengxenye inikeza ulwazi abavakashi, abanikeza ngolwazi lwezokuvakasha kanye namalunga omphakathi abadinga ulwazi ngezokuvakasha noma befuna ukungena kulelibhizinisi. Abavakashi bangafunda ngolwazi ngobunjalo bamasiko angakaze bawabone futhi bathole abasizi abangabayisa kulezo zindawo abafuna ukuzivakashela. Lendawo izinikeza amalunga omphakazthi anolwazi ngamasiko ithuba lokuveza ithalente labo kanye nokudayisa imisebenzi yabo yezandla. Abavakashi bayakhuthazwa ukuthi basixoxele ngabakuzuzile ngokuba seNanda ukuze kusizakale amalunga omphakathi khona ezekhuphula izinga kulokho abakwenzayo ukuze kudaleke namanye amathuba okudayisa izinto zabo.

December 12, 2012

Ikhaya lika Lindley – okwasala

Lokhu izicucu zekhaya lokuqala lika Daniel no Lucy Lindley eNanda (eMzinyathi). Isithombe somuzi siyatholakala kwincwadi ka Lewis Grout ka 1864, eneshloko esithi “Zulu-Land: or Life Among the Zulu-Kafir of Natal and Zululand South Africa.”