Tag Archives: eNanda
February 27, 2013

Ebuhleni – Indlela yokuthuthukisa amagugu eNanda

Excerpted from: DEVELOPMENT FRAMEWORK PLAN & MARKETING STRATEGY INANDA HERITAGE ROUTE Harber & Associates IHR Consortium FINAL REPORT July 2010

Ukubaluleka

Ukuzimela okwaqhutswa umeluleki u-Amos K Shembe owadabuka kude ekuphakameni ngo 1977 okumanje ubudlelwano bakhe budumile. Indawo yabo yalungiswa nje ngo 1980 etafuleni elalingajwayelekile lika Mtabutele ngemibono eminingi  eyaqhamuka  ngegama  elihle ‘Ebuhleni’ (indawo enhle). Iningi lakujabulela kakhulu ukusiza ukubekezela okholweni, ikakhulukazi ngemikhosi kaMasingane noNtulikazi ngenkathi iningi linikezwa izindawo zokuhlala ezazakhiwe ngezintingo (lathes) zaboshwa ngentambo yenayiloni futhi zihlotsiswe ngomfanekiso ongijimela iziphuzo. Empeleni umsebenzi omuhle wabakhi. Ekuhlukeni indawo ephakathi yokuthandaza yakhiwengaphansi kwesihlahla ngamatshe amhlophe achaza ubukhulu nokuhluka ekungeneni ichaza umbhishibhi, amadoda, abesifazane kanye nezintombi. Umpholofethi wacabanga ukuvumela umdanso njengento ebalulekile ekukholweni emhlabeni wonke amakhulu abantu abadansayo abahlukaniswa ngobulili nangeminyaka.

Inhloso

Ukwabelani izipiliyoni ngendawo yokuthandaza esendaweni  evulekile eshawa umoya.

Ukugcina inani lamasiko.

Amathuba

Ukunikeza isipiliyoni iningi lenkolo ye-Afrika nasekwenzeni kweningi.

Ivula amathuba omsebenzi ngokufaka imibono ehlukene yokudayisa isibonela ukudayisa amavuvuzela.

Imithetho

Ukuziphatha kwezivakashi ukuthola imvumo endaweni, indlela yokugqoka nokuhlukana kobulili kubalulekile.

Ekuphakameni- Indlela yokuthuthukisa amagugu eNanda

Ukubaluleka

Eqinisweni ihumusheka  nje ‘ngendawo yokujabula’ lendawo enhle  yadayiswa ngo 1913 kumnikazi wayo umlungu ongomunye wabalandeli bakhe ngokuthola umpholofethi u-Isaiah Shembe. Lokhu kwathatheka njengephakathi lamaNazaretha iningi lenkolo yama-Afrika yokunyakaza yakhula yaba endlini yomlando endaweni enokuziphatha kwabantu okuzungezile.’indawo yokujabula’ indawo eshawa umoya engafani nesibaya. Abesilisa nabesifazane bayahlukana. Lokhu kubheka isipiliyoni sezivakashi endaweni eqondile neyokholo lwama-Nazaretha.

Inhloso

Ukukhuphula ubuhle bokholo endaweni

Ukuchaza umehluko nokubaluleka kwezindlela zokuhamba

Ukukhombisa ukuphenduka kokholo lwase-Afrika

Ukugcina inhlonipho kumpholofethi  nge flora nefauna

Ukuthuthukisa indawo yonke ukwamukela izicelo ezifikayo.

Amathuba

Kunezibonelo ezinhle zamasiko angabonakali futhi nazo nje izakhiwo ezingabonakali  kule ndawo, okufanele ukwazi  uhla lwamatse apendwa ngabelungu awayechazi ‘izindonga’, isibonelo inkanyezi,izimpawu kanti nangokunjalo nokukhuluma kubalulekile kulemicimbi. Ukuphumelela kokuqothswa kahle futhi nokunikeza izivakashi nezifundiswa  imvumo. Inikeza imvumo yokufakazela amasiko ahlukene. Kunamapulani ezinyawo ukwenza indawo enkulu ukuba qotho kulabo abasemadolobheni bamanje, ukuthuthukisa impilo yabantu, izindlu,nezikole zamabanga aphezulu. Ukubiyelwa kwendawo okwamanje kuwumphumela wengcinezi phakathi kwezinhlangano kodwa kunethemba lokuthi izolungiswa inkinga masinyane nje.

Imithetho

Ukunganakekelwa kwezakhiwo zamandulo kufanelwe kuxazululwe ngomkhuba owu-phrofeshinali ukukhuphula amandla amagugu. Lokhu kudala inselelo ekhethekile ngoba nalo isonto lavumelana ngemithetho ngezinto zamasiko. Isibonelo amaqhawe amane enza umsamo enzela amadlozi eduze kwe MR25 endlini ewulondo! Ukuziphatha kwezivakashi ukuthola imvumo endaweni, indlela yokuqgoka nokuhlukaniswa kobulili kubalulekile. Ukuthuthukisa indawo engenalutho kudingeka kwenzeke ngokuthinteka futhi nokuziphatha endaweni yangempela yokholo kufanelwa kugcinwe.

 

 

Ebuhleni Consolidated phases   Ebuhleni – Consolidated phases
AFTER MIKULA WILSON ASSOCIATES ARCHITECTS

February 15, 2013

Sbu Ngcobo (Madlala) ekhuluma ngezimpi zase Nanda (Inanda Riots)

Ingxoxo ephakathi kuka Thomas no Sbu Ngcobo (Madlala) ngakukhumbulayo ngezimpi zase Nanda, eyenziwa zingu 8 ku Ndasa 2013

Isiqeshana: uSbusiso Ngcobo Madlala wazalwa ngonyaka ka -1971. Ukhulele eMaChobeni eMishini yase ACC ngaphansi kobuholi buka Mfundisi uShandu. Ubandlululo alubanga nomthelela omkhulu kuye ngoba wayephila ngaphansi kwemithetho eyayishalwa yiMishini. Ngonyaka ka 1986 wafudukela eNewtown B, yiso lesi sikhathi sezibhelu endaweni yaseNanda. Njengamanje usehlala eChesterville.

Abomdabu waseNdiya babevula amathuba omsebenzi ukuthi kusebenze abantu abamnyama abampisholo, ngako ke babengebaningi abantu abafudukela eThekwini besuka eNanda beyofuna umsebenzi. Lapho kwakhiwe imijondolo njengamanje ilapho kwakungamapulazi abomdabu baseNdiya.

Ngemuva kokuthi amaNdiya afudukele ePhoenix Settlement, azikho izitolo ezaziphethwe amaNdiya ezaphinde zavulwa ngabantu abamnyama ngemuva kokuthi izibhelu ziphele, izindonga zezinye zalezo zitolo zisemile namanje.

Izibhelu zaqalwa abantu abamnyama ababethi bafuna kubuyiswe umhlaba wokhokho babo. Kodwa nepolitiki yaba nesandla ekubhebhezeleni udlame njengoba kwakunamalunga eANC kanye ne Nkatha(IFP) ayefuna kube yiwo athathwa njengabalulekile endaweni yaseNanda. Amaphoyisa awabanga usizo olukhulu kwaze kwabizwa amasosha (SANDF) ukuthi azosiza, afika ahlala emahholo enikeza namathende kulabo ababengasenamakhaya.

uMnumzane Madlala uyazi nangezinye izindawoeThekwini ezabhekana nezibhelu okubalwa kuzo iCato Manor, lapho abamnyama namaNdiya babehlala ngokuthula kwaze kwaba abamnyama baqala udlame okwabangela ukuthi iningi lamaNdiya ahambe eCato Manor.

uMnumzane Madlala uthi yayingcono iNanda kudala uma kuqhathaniswa nale yamanje egcwele ubugebengu nezinye izinto ezimbi, okuyinto eyayingekho kudala. Kodwa akusisona isizathuesenza ukuthi  ahambe eNanda aye eChesterville.

Lalela lapha: Sbu Ngcobo (Madlala)

February 7, 2013

Bophela family of Inanda Mission

U-O.K Bophela kanye nomndeni wakaBophela Mishini yaseNanda (UCCSA) eyayaziwa nge American Board.

Amatshe amathuna esikolenini eNanda Seminary asho ukuthi uMbila (indodana kaBatshazwayo) kanye nenkosikazi yakhe uNomanxiwa kaGolokoqo Cele babe no 88 kanye no 83 weminyaka mhla beshona. Phakathi namasenturini alishumi nesishagalolunye base bevele beyamalungu esonto i-UCCSA.Omunye wamadodana kaMbila kwakungu Blanjan Mahlathini owashona ngo 1963. Amadodana akhe u-Oscar kanye no Pascoe Simo yibo ekukhulunywa ngabo kulomlando. Bobabili baba ngamalungu aqavile esontweni kanye nasemphakathini ababakhele kuwo.

O.K Bophela

U-Oscar (wayedume ngegama lika O.K) waba nguthishela efundisa ngokusikwa kwempahla/ ukuthunga esikoleni Ohlange Institute. Wathi esathatha umhlalaphansi, wase eba ngusomashishini, edayisela umphakathi wakubo enanda impilo yakhe yonke.Igama lakhe etsheni lethuna lakhe liyasazisa futhi ukuthi waye yiDikoni (Deacon) ebandleni futhi eyilungu eliqavile ebandleni. U-Oscar Kingsley Bophela wafihlwa nenkosikazi yakhe emathuneni aseNanda.

P.S Bophela

Pascoe Simo (owayedume kubalingani bakhe ngelika PSB) wayengumagcina futhi engubhuti oyedwa ka O.K. Unkosikazi kaPascoe, uGrace Ntonjana wayeyilungu lomunye yemindeni eyayaziwa noma imikhulu kakhulu eNanda, umndeni wakwa Mfeka eMachobeni. Upasco no Grace baba ngoThishela. Emva kokuba ethweswe iziqu ze.B.A e Fort Hare, uPascoe wafundisa eMpolweni wase eyaqhubekela e Adams College. Wazakhela udumo njengothisha owayengaconsi phansi ezifundweni zezibalo kanye nezobucwepheshe phecelezi (maths and science), esebenzisana nabanye othishela ababehlonishwa kakhulu ngemisebenzi yabo njengo Mthimkhulu, Moerane kanye no Ngobese.

Ngo 1948 uPasco wayebuyela kubo eNanda Mishini wafundisa Ohlange Institute lapho abkhona yibamba likathisha nhloko kwaze kwaba ngu 1960. Emvakwalokho walifulathela elakuleli (South Africa) eyofundisa  eRhodesia eyaziwa ngeZimbabwe namuhla. Wafundisa eMount Selinda kanye nase Chikore zombili lezizikole amabanga aphezulu (High Schools). Lezi zikole zaziphethwe yiBhodi LaseMelika (American Board Mission). Ngo 1992 Pascoe Simo wabuyela ekhaya eNanda mhla sekuvela inhlasi yenkululeko eNingizimu Afrika. Washona ngo 1994 sehiya ngemumva amadodana amane asadla anhlamvana kanye nendodakazi eyodwa esiyasweleka. WEangcwatshelwa e UCCSA emangwabeni aseNanda Seminary.

Izinsongo ezingabalulwa kulendatshana

  • Umndeni wakwa Bophela (Bopela) uhamba kanye nowaKwaNgcobo, Goba, Ngidi, Mfeka kanye nowakwaNxumalo ekubeni yimindeni yokuqala eyakha umphakathi owaziwa ngokuthi namuhla yiNanda Mishini.
  • Bmukel;a inkolo yobuKrestu kusasekuseni baphinde badlala indima enkulu emagatsheni onke esonto njengama mission congregants and deacons.
  • Baba ngabanntu abaqavile kwezamashishini (business). O.K Bophela kanye no P.S bakha izitolo ezinjengo Mtshazi Cash Store kwaNgcolosi  u-O.K wakha waphatha I School View cash store ne mfundo.

Ibhalwe ngu Vusumuzi N. Bopela ngo Masingana kunyaka ka 2013 (ihlanganiswe ngu Xolani Magwaza)

Ukuthola kabanzi ngezinhlangano ezithile noma inzindawo ezithile ezibhalwe eziqhakambiswayo kulesiqephu cofa enye yalama links angezansi:

University of Fort Hare

Adams College

American Board Missions

United Congregational Church of Southern Africa

February 7, 2013

Bob Mfeka

U-Bob Mfeka ungusomabhizinisi wokuzimilela eNanda. UBob ubengusizo kahulu eMphakathini waseNanda kanye nasesontweni ayekhonza kulo i-United Congregational Church of South Africa (UCCSA). UBob Mfeka wayengusizo kakhulu ekucijiseni abantu ngezinqumo eziphatha impilo yabo, wayephinde akhuthaze intsha ukuthi izimisele empilweni.

U-Bob wayenesiphiwo ekusebenziseni izinto zobucwepheshe phecelezi i-technology. Wayekhandela abantu izinto zabo. Abafundise ukuthi zisetshenziswa kanjani.Kodwa umsebenzi ayekhonze ukuwenza kwakungukuqopha izinto nokuthatha izithombe.Lapha sisho ukuqopha izinto ezinjengemicimbi.Usiso lukaBob lwalungazi mifula nazintaba kepha lwaluvuleleke kuwo wonke umuntu. Lokhu kuvezwa isimo esathatha impilo yakhe esiza esebenzela umsebenzi. Ubob washayiswa yimoto wasweleka khona lapho esigamekweni ephuma esibhedlela ekade ephelezele omunye womakhelwane bakhe owayesezobeletha. Wathi anagaqeda ukumshiya nje esibhedlela esegoduka eqa umgaqo yamuthela othulini imoto kwaba ngukugcina ukubona uBob Mfeka eNanda. Umpakathi wasendanda walahlekelwa kahulu ngokudlula kuka Bob emhlabeni.

Ingxoko ephakathi kuka Xolani Mgwaza no Nkk. Mthalane yenziwa kumhlaka 2 ku Masingana 2013

Cindezela lapha, ukulalela lengxoxo: Bob Mfeka

Uma ufuna ulwazi oluphelele ngezinhlangano ezithile noma abantu abathile abaqhakambiswayo kulengxoxo cofa enye yalama links angezansi:

The United Congregational Church of Southern Africa – Official website

February 6, 2013

Gogovuma

Ugogovuma kwakungusomabhizinisi wasenanda. Ngokokuzalwa wazalelwa KwaMaphumulo. Igama elithi gogovuma walithola ngenxa yezitolo zakhe ezaziqanjwe ukuthi kukaGogovuma. Igama langempela likaGogovuma lisaphenywa. Kuthiwa uGogovuma aze aqambe izitolo zakhe ngokuthi kukagogovuma yingoba esahlala kwaMaphumulo kwakukhona injinga yakhona eyayaziwa ngoShezi eyayinenxanxathela yezitolo iziqambe ngokuthi “Gogovuma”.

Enanda uGogovuma ufika wahlala endaweni ekuthiwa yikwaMshayazafe ngenhla kwase Dube Village Mall. Lendawo idumekabi ngezigameko zayo zepolitiki nodlame lwango (1986). Ugogovuma naye wahanglwa kabuhlungu yileli langabi lodlame esesebenze kakhula ekhulisa ibhizinisi lakhe. Washiselwa umuzi kanye nezimoto zokuthutha zakhe. Ngenxa yokubona ukuthi isimo asisihle wathutha wabuyela kubo kaMaphumulo. Akafikangeke ahlala kamaphumulo isikhathi eside. Kuthe kungaphela udlame eNanda wabuyela khona waqala futhi ibhizinisi lakhe lapho ayedayisa khona ngesihlabathi, amablocks, izingodo kanye namathandela nezinye izinto eziphathelelne nokwakha.Wasiza kahulu ngokwakha amthuba omsebenzi. Kwaqoqeka nentsha eyayizihlalele ekhaya ingenzi lutho.

Ugogovuma wabe eseyasuka kaMshayazafe wathuthela kaSeme eNanda eMzinyathi. Lapho-ke akabange esaphonsisa maseko ngakwezamabhizinisi.Waba ngabantu bokuqala enanda ukuvula ibhizinisi lamatakekisi okuthutha umphakathi kwazise kwakubusa amabhasi kuphela abantu bezidluphekela izinto zokuthutha.Igama likagogovuma lidume inanda yonke. Ubaliwe nabantu bokuqala bokwakha izindawo zokuhlala okuthiwa amakotishi, phecelezi “cottages” in English. Amabhizinisi kaGogovuma asaqhubeka yize engasekho, kubambisene omunye wabasebenzi bakhe nomndeni wakhe.Ogogovuma wayejwayele ukukhombisa abasebenzi bakhe ilayiseni yokushayela athi “nazike mina iziqu zam”.

Ingxoxo ephakathi kuka Xolani Magwaza no Mnu. Solomozi Maphumulo, eyango mhlaka 15 ku Masingana 2013

Cindezela lapha ukulalela le ngxoxo: Gogo Vuma

February 6, 2013

Rogers A. Ngcobo

U-Rogers (Bro) Ngcobo wayenguThishela, engusomaBhizinisi aphinde abeyilungu eliqavile lomphakathi waseNanda namaphethelo. Uwukhathalele umphakathi wasenanda, abantu kanye nempucuzeko yendawo iNanda. Ube ngubababa obewukhonze kakhulu umndeni wakhe kangangokuba ubejwayele ukuwuthatha baphume bavakashele izindawo ezinjengaseMgungundlovu.

Wenzani ?

  1. Wabanguthishela.
  2. Ngusomabhizinisi.
  3. Ngumholi womphakathi.

Umbuso Wamaqadi (Busc Company)

Emvakokuba sekuvele osomabhizinisi babantu abansundu ebhizinisini lamabhasi eNanda. Ukuthuthuka kwaMaqadi (Doublemen Magwaza kanye no Gerald Mbambo, noMdima) kanye Nokukhanya kwaMaphephethwa bekhiphe inkapmani yamabhasi amaNdiya uRomnanan emvakwengosi eyayihlasimulisa umzimba ibhasi ibulala abantu. Urogers wabona ithuba naye lokuthi athenge awakhe amabhasi ngoba iNanda inkulu inabantu basazodinga usizo olukhulu. URogers uqale umbuso wamaQadi. Amabhasi akhe asiza kakhulu ekuphendlekeni kwamahlathi abantu basenanda ababehamba kuwo behluphekele izinto zokuthutha. Umphakathi waseMachobeni uyalazi igalelo lika Bro.Amabhasi ache akabanga usizo ekuthuthukiseni izwe kuphela kodwa usizile kahulu futhi ekuthutheni  uKhongolose ngezikhathi zokushiswa kamapasi egoli, eShaprville.

Lokhu kwakungasisona isenzo esilula njengosomabhizinisi osafufusa futhi onsundu ngezikhathi futhi lapho ingcindezelo yayinkulu. Ngamazwi kankosikazi wakhe “Kwakungelula ukuthatha uhambo lokuya eSharpville. Saqamba amanga sathi siya enkonzweni enkuli phambi kwaseGoli.Kwathiwa asoshintsha amagama ethu angempela sizinike amasha ukuze sizophepha.Sakwazi nokutholo amaphepha angumkokotelo asho ukuthi siya enkonzweni. Endleleni sasihamba simiswa ngamaphoyisa. Kodwa saphumelela. Sathi singena egoli, sashintsha ibhasi sathola elinye sablifihla elethu,sagqoka izingubo zethu zeqembu sabheka eSharpville”

Isitolo Sokuthengiselwa utshwala sokuqala eNanda.

U-Rogers waba nedawo yokuthengisela utshwala yokuqala yomuntu opmyama eNanda. Indawo yokuthengisela utshwala  eyayikhona yayiyodwa futhi yayibuqamama neNanda iseRed Hills yakhelwe abebala elimhlophe. Ngalokhu abantu abansundu baseNanda babethwala kanzima ukuthola utshwala kakhulukazi lobu besilungu (Brandy) ngokuba abantu abansundu babengavumelekile ukuthi babuthenge, babegcina ngotshwala besintu (isiZulu). Kuthiwa ngesinye isikhathi babeye bazame ukuthenga utshwala  obumhlophe kwisizwe sabantu abansundu abanonwele olude (coloureds) kodwa amakhaladi ayedlala ngabo ebafakele itiye emabhodleleni umuntu wayethuka uma esessekhaya esethi uphuza utshwala bakhe ukuthi akusibo. Ngakhoke I bottle store kaRogers yasiza kakhulu ekutheni abantu abansundu bengaxhashazwa ezinye izizwe uma befuna utshwala.

Umholi Womphakathi

Njengoba kufundeka noma kubonakala ukuthi uRogers Ngcobo waba nothando olukhulu ngomphakathi wakubo kanye nesizwe sonkana. Wasebenza ngokukhulu ukuzikhandla esebenzela umphakathi wakhe. Ngesikhathi kwakhiwa idamu lamanzi laseNanda baningi abantu abasuswa ezindaweni zabo ababakhelene nedamu kakhulukazi abantu basendaweni eSikebheni. Labantu bathuthelwa endaweni eyaziwa manje ngokuthi yiNanda Newtown (A.B.C). Ngegama layo lesintu kuthiwa yisematendeni ngoba abanikezwanga izindlu ezifanele. Bahlaliswa ematendeni aluhlaza kungekho zikole kanye namathoyilethe namakilikhi. U-Rogers Ngcobo ehola iqembu laseNanda elalangamele ezemihlaba nokuhlaliswa kwabantu eNanda (Inanda Newtown Devevelopment Committee). Balwa kahkulu becela uhulumeni akhele abantu izintu ezinhle, kanye nezikole ngoba amatende akamahle ebusika noma uma kunomoya. Nezingane zizoba nenkinga uma izikole zokufundela zingekho. Nojkungabikhona kwamathoyilethe kwenza abantu babesengcupheni yokuhlaselwa yizifo ezinjengo Cholera. Ngokukhulu ukuzimisela uRogers egqigqa izinkantolo nethimba lakhe. Kwafezeka abebekufisela abantu baseMatendeni  (Inanda Newtown). Kumanje kunamakilinikhi, igaraji likaphethiloli, kanye nezikole ezinhle ezinjengoMbali Yamazulu.

U-Rogers Ncobo uwukhathalele ummndeni wakhe, umphakathi wasendanda . Imisebenzi yakhe isabonakala emuphakathini, abantu basalibabaza igalelo lakhe entuthukisweni yendawo kanye neyabantu. Nezingane zakhe nabafowabo ziqhubeka lapho agcina khona.

Ingxoxo ephakathi kuka Xolani Magwaza no Nkk. Winifred Ngcobo yangomlaka 14 ku Masingana 2013.

Lalela lengxoxo lapha: Rogers Ngcobo (Winifred Ngcobo-1) Rogers Ngcobo (Winifred Ngcobo-2)

Rogers Ngcobo (Wilfred Molefe)

 

February 6, 2013

Moses Mncwanga

Ingxoxo ka Xolani Magwaza no Sam Mthembu, ngomhlaka 15 ku Masingana 2013.

Cindezela lapha ukulalela: Moses Mncwanga

Isiqeshana: Ubaba uSam Mthembu uchaza kabanzi ngo Moses Mncwanga, omunye wabantu ababeyaziwa futhi behlonyishwa eNanda. uMoses Mncwanga wayeneqembu lebhola efundisa abantu abasha ukudlala ibhola. Uchazwa njengomuntu owayebathanda abantu abasha, ethanda ukuthuthukisa umphakathia, wayehlanganisa izingane lokhu kwakusiza ukuzivekela ekwenzeni izinto ezimbi. uMoses Mncwanga wayelithanda kakhulu ibhola futhi ebona kubalelekile ukuthi abantu abasha balidlale kunukuthi baze bangene izintweni izimbi.