Tag Archives: David Goba
February 7, 2013

Oscar K Bopela

Ingxoxo ephakathi kuka Xolani Magwaza no Mnu. Theophelus Bophela, ngo mhlaka 28 ku Masingana 2013; nenye ephakathi kuka Xolani Magwaza no Nksz. Sibongile Bhengu ngomhlaka 21 ku Masingana 2013 nenye futhi ephakathi ka Xolani Magwaza no Mnu. David Goba.

Lalela lapha:
Oscar K. Bophela (Theophelus Bophela)-Zulu

Oscar K. Bophela (David Goba)

Oscar K. Bophela (Sibongile Bhengu)

February 6, 2013

Arras Goba

U-Arras Goba wayengumakhi. Ukwakha wakufundela enyuvesi i-Adams College. U-Arras wayakha izindlu zabantu, izikole (eZimpondweni ne Thafamasi) kanye nezibhedlela. Kakhulukazi iMcCord Zulu Hospital lapho abamba khona iqhaza ekwakhiweni kwamanye amagumbi esibhedlela. Ngokuba u-Arras wayengumakhi we- mission yaseNanda, umsebenzi wakhe omkhulu kwaba ukwakha izindlu zokukhonzela. Wayehamba yonke iKwaZulu Natal akha lezi zindlu zokukhonzela kanye no Dr Christopheson.Ukuba ngumakhe oseqophelweni eliphezulu lamakhi kuka Arras kwenza ukuthi kuthuthuke ikhono nothando labakhi endaweni yase Nanda ngokuba waze wafundisa waphinde wasebenza nabantu abanjengoHelda Mthembu no David Mbili. Ikhono lokwakha lika Arras lavelela lathakaseleka kahle nangenkathi esakhela imizi abantu abanjengo Rogers Ngcobo, James Mbili kanye no Phinias Ndlovu.

Ngamazwi endodana yake u-Arras, u David Goba (84), ubaba wakhe wayenomthetho kakhulu futhi wayeshaya uma umuntu ehamba ngendlela ekungasiyo.Kodwa-ke kwakukuningi ababekujabulelal njengomndeni ngobaba wabo. U-Arras wayeya ngebhayisikili emsebenzini. Uma esebuya emsebenzini wayehuthetla izingane zakhe ukuthi zimhlangabeze mese eyazigibelisa zijabule kakhulu.

Ingxoxo ephakathi kuka Xolani Magwaza no Mnu. David Goba yangomhlaka 15 ku Masingana 2013

Cindezela lapha ukulalela lengxoxo: Arras Goba