Tag Archives: amaQadi
February 6, 2013

Welder “Walida” Ndoda Goba

UWelder Ndoda “Walida” Goba uyisizukulwane sesithathu sesizwe samaQadi esawela umfula uThukela sibaleka kaZulu sixoshwa ngulaka lweSilo uDingaan emvakokuba ebulale umfowakhe uShaka Zulu wase ethatha isihlalo sokuba yisilo. Isizwe samaQadi sasisondelene kakhulu neSilo UShaka. Ngakhoke kwakungeke kube lula ukuthi udingaan ahlalisane naso ngenxa yokusaba nokungasethembi.

UWelder uyindodana kaZonzo, uZonzo kaMakhewe. UMakhewe kwakuyingwazi noma yibutho elalithenjiwe kakhulu. Wayeyingxenye yamabutho ekwathi kusale inkosi uMqhawe inkosi yamaQadi ngaphesheya kothukela bawela beyoyilanda.

UWelder wayengumakhelwane aphinde abe ngumungani nobaba uPixley Isaiah Ka Seme, aphinde abe ngumngani nobaba u Alan McCord kanye no John Langalibalele Dube.Wasebenza njengomabhalane enkampanini yezimayini eGoli. EsaseGoli wayejwayele ukuthumele/ ukupha ikhofi isikikoleni sikaMafukuzela Ohlange Institute.Kwathi kungabakhona amabhasi abantu abamyama eNanda “uKuthuthuka KwamaQadi” uWelder wabona ukuthi abantu basenanda abanazo izindawo zokuthengela nokudla. Abasebenzi babelamba ekuseni. Wase ebuya eGoli wavula isitolo esasithengisa ngokudla.Isitolo sisasebenza nanamuhla siqhutshwa ngumzukulu wakhe u Langalibalele Alan Goba owaqanjwa ngamagama abangani bamkhulu wakhe.Into emangazayo nehlekisayo ukuthi esitolo sika Welder kwakufuywe imfene. Imfene isilwane esingathandwa kakhulu ngabantu abamnyama ngokuba sihlanganiswa nokuthakatha. Lemfene yayihlala phezu kwaso isitolo.Kuthiwa uWelder wayeyifuye lemfene ngoba ethanda impilo yesilungu futhi efuna ukususa inkungu kubantu bakubo ukuthi ayikho into embi ngemfene kepha iyisilwane njengezinye izilwane.

Wayengafuyile imfene kuphela kepha wayezifuyele nezinkomo. Izinkomo zasiza kakhulu ngoba wayondla ngazo isikole samantombazane iNanda Seminary enikela ngobisi. Uwelder akagcinanga ngokunikela ngobisi nekhofi nje waphinde wanikela ngendawo yakhe kumphakathi wasengcungwini eNanda kwakhiwa isikole iVusukukhanya.UWelder wayepha nomphakathi amaphasela okudla kulabo ababeswele kakhulu.

Ingxoxo bakathi kuka Xolani Magwaza no Mnu. Langalibalele Goba, eyenziwa kumhlaka 14 ku Masingana 2013.

Cindezela lapha, ukulalela: Welder Goba

 

January 27, 2013

Amathuna amakhosi esizwe samaQadi

Indawo yaseMzinyathi yilapho khona isizwe samaQadi sazinza khona kusaqala iminyaka yama- 1800. Sihlubuka esiZweni samaZulu ngwenxa yolaka lweSilo uDingane. . Inkosi yamaQadi inokomkhulu (isigodlo) layo lapha eMzinyathi.