Tag Archives: AmaNdiya
February 15, 2013

Sbu Ngcobo (Madlala) ekhuluma ngezimpi zase Nanda (Inanda Riots)

Ingxoxo ephakathi kuka Thomas no Sbu Ngcobo (Madlala) ngakukhumbulayo ngezimpi zase Nanda, eyenziwa zingu 8 ku Ndasa 2013

Isiqeshana: uSbusiso Ngcobo Madlala wazalwa ngonyaka ka -1971. Ukhulele eMaChobeni eMishini yase ACC ngaphansi kobuholi buka Mfundisi uShandu. Ubandlululo alubanga nomthelela omkhulu kuye ngoba wayephila ngaphansi kwemithetho eyayishalwa yiMishini. Ngonyaka ka 1986 wafudukela eNewtown B, yiso lesi sikhathi sezibhelu endaweni yaseNanda. Njengamanje usehlala eChesterville.

Abomdabu waseNdiya babevula amathuba omsebenzi ukuthi kusebenze abantu abamnyama abampisholo, ngako ke babengebaningi abantu abafudukela eThekwini besuka eNanda beyofuna umsebenzi. Lapho kwakhiwe imijondolo njengamanje ilapho kwakungamapulazi abomdabu baseNdiya.

Ngemuva kokuthi amaNdiya afudukele ePhoenix Settlement, azikho izitolo ezaziphethwe amaNdiya ezaphinde zavulwa ngabantu abamnyama ngemuva kokuthi izibhelu ziphele, izindonga zezinye zalezo zitolo zisemile namanje.

Izibhelu zaqalwa abantu abamnyama ababethi bafuna kubuyiswe umhlaba wokhokho babo. Kodwa nepolitiki yaba nesandla ekubhebhezeleni udlame njengoba kwakunamalunga eANC kanye ne Nkatha(IFP) ayefuna kube yiwo athathwa njengabalulekile endaweni yaseNanda. Amaphoyisa awabanga usizo olukhulu kwaze kwabizwa amasosha (SANDF) ukuthi azosiza, afika ahlala emahholo enikeza namathende kulabo ababengasenamakhaya.

uMnumzane Madlala uyazi nangezinye izindawoeThekwini ezabhekana nezibhelu okubalwa kuzo iCato Manor, lapho abamnyama namaNdiya babehlala ngokuthula kwaze kwaba abamnyama baqala udlame okwabangela ukuthi iningi lamaNdiya ahambe eCato Manor.

uMnumzane Madlala uthi yayingcono iNanda kudala uma kuqhathaniswa nale yamanje egcwele ubugebengu nezinye izinto ezimbi, okuyinto eyayingekho kudala. Kodwa akusisona isizathuesenza ukuthi  ahambe eNanda aye eChesterville.

Lalela lapha: Sbu Ngcobo (Madlala)

February 9, 2013

Ipilitiki yokushitsha izinto eNanda

Ngesikathi sakudala ngo 1830 iQadi Clan yayihlala ngaphansi kweNkosi uShaka oThukela odobeni. Kodwa bathutha baya eNanda ngesikathi sombuso weNkosi uDingane ngoba iNkosi yayilokhu isolakala ngombuso wayo. ENanda ngaphansi kukaMqhawe kamuva nje bavunyelwa endaweni yamaKrestu ase-American Board ngokuthi izikole zakhiwe, impahla yokulima itholakale nokusiza uma sebaphatha sebefaka amandla ekholoni. Ubuhlobo obusondelene basala kuJames Dube, uMalume weNkosi waphenduka elivuthayo iKrestu fathi waba ngumfundisi  wokuqala webala elimnyama. Indodana yakhe uJohn Dube yazalwa eNanda eMishini.

Lokhu ekuqaleni okwakubizwa ngokuthi Amakholwa (believers), ubuKrestu e-Africa ekuqaleni baqhamuka kanyekanye ne Mission Statement ukuzojwayeza ukholo olusha olalungathendeki emaqenjwini amaningi. Babefundile ngokujwayelekile futhi bathathe nemiqondo yangaphandle namathuba ngokuka John Dube nakanjalo enza emikhulu imiphumela emphakathini wase Nanda. UJohn Dube wahamba waya e USA ukuqhubeka nokufunda kwakhe kobufundisi lapho ahlangana khona nomthuthukisi uBooker T Washingtonfuthi wabuyela eNanda ukuzofaka isikole Ohlange institute. Uyena owathola ilanga lase Natali, waba ngowokuqala usomaphephandaba omnyama eSouth Africa, futhi kamuva wakhethwa waba uMongameliwokuqala weANC ngo 1912

Inanda yaqhubeka njengesisi emphakathini, yafaka amapulazi amaNdiya nabahwebi kwaze kwaba phakathi nama 1970s ngenkathi babamba ubandlululo ukuqala ukulwehlisa futhi abantu base Africa baqala ukuhambela emadolobheni ukuyothungatha amathuba. Ipulazi lika Shack laphenduka elidla kakhulu kusukela Inanda yaba ngaphakathi enceleni weTheku.

Isimo saba ngaphezulu ngo Mandulo . Izitolo zamaNdiya zabhidlizwa futhi abahlala abangamaNdiya babaleka. ISarvodaya ePhoenix Settlement yadabuka phansi futhi iKustarba Gandhi Primary School yakhishwa ngaphandle empahleni yokwakha ukwakha umjondolas. Imikhukhu yakhiwa kuyoyonke indawo ukuthola ukusizakala.

Kusukela ekuholeni kokhetho lweNkululeko lokuqala iNanda futhi kakhulukazi iBhambayi (ePhoenix Settlement) kwakunokuxabana.

Ipholisi yokulapha yadetshwa ngaphandle futhi kabuhlungu. Lokhu kufaka ukubonisana futhi noMasipala waseThekwini wasiza kakhulu ukuqala ukulinganisa iphilosesi. Lokhu kusenabo obuncane ubufakazi  futhi indawo iyaqhubeka nokuthuthuka kancane futhi indinga okukhulu ukuqophelela. Injongo yalephrojekthi ukungenisa lokhu. Lo mcebo okunamuhla ushitshe isiko lanyuka kakhulu lathuthuka ngokobuntu nomcebo wamasiko, amaholo anelisayo, iNanda yaduma njengesibani seNkululeko .

 


EPHOENIX EBHAMBAYI CIRCA NGO 1985. UNOTHE UKUTHI I-ORCHARDS NESIKOLE ESIDUMILE SEBANGA ELIPHANSI.

ISARVODAYA YAFA NGO MANDULO 1985

1993: INDAWO YAVULEKA FUTHI KWAXAZULULEKA NGOKUDEDELEKA.