Tag Archives: amadlozi
April 12, 2013

Impilo yase Nanda ngama 1960s – Praiseworth Sizamele Nkosinathi ‘Two Boys’ Shandu

U-Mnumzane Praiseworth Sizamele Nkosinathi ‘Two Boys’ Shandu, ikhumbula impilo eyayiphilwa eNanda ngama 1960 namgama 1970.

Lalela ingxoxo lapha: Memories of eNanda in the late1960s

Ingxoxo ihlelwe ngu Sabine Marschall no Xolani Magwazi eUCC. eNanda ngomhlaka 14 ku Nhlolanja  2013.

 

December 18, 2012

Dlalisana Khambule – iSangoma futhi uyiNyanga

uJohnson Dlalisana Khambule ukhuluma ngezindlela/ngezinto zokulapha zesintu

Isiqeshana: Ukulapha ngesintu kusuka kude le emandulo, kokhokho bethu njengabantu abamnyama, indlela ekwakuphilwa ngayo futhi idluliselwa kwizizukulwana. Imithi yesintu akusiyo into abantu abamnyama ekumele bayixwaye, ngoba nayo iyakwazi ukwelapha.Khona izinto ezingekho zelashwe odokotela kodwa edinga abalapha ngesintu.

December 12, 2012

uDaliso Ndlovu ukhuluma ngokwelapha kwesintu

Daliso Ndlovu ukhuluma ngokwelapha ngokwesintu.

Zulu summary:

December 7, 2012

uDaliso Ndlovu usitshela ngokubaluleka kwembuzi kusiko lama Zulu

uDaliso Ndlovu ukhuluma ngokubaluleka kwembuzi kwisiko lwesiZulu  (in English)

Zulu summary: Kwamasiko esiZulu, imbuzi enye yezilwane esetshenziswayo  ukuxhumana namadlozi. Iyahlonyishwa futhi ibalulekile imbuzi mekenziwa imisebenzi yesiZulu.