December 18, 2012

uDlalisana Khambule ekhuluma ngotshwala besiZulu

Olapha ngokwesintu, uDlalisana Khambule ukhuluma ngotshwala besiZulu

Isiqeshana: uDlalisana Khambule, usebenzisa isiphiwa asithola kwabadala, sokwelapha ngesintu. Lapha uzosichazela kutshwala besiZulu, uMgqombothi owaziwa ngokuthi isiZulu. IsiZulu sibalulekile kwamasiko ethu abantu abamaZulu, siyindlela yokuxhumana nabadala, siphuzwa umphakathi wonke. Umcimbi wesiZulu, awuphelele ngaphandle kwawo lotshwala.