November 15, 2013

Izinkumbulo zaseNanda – Florence Fikile Luvuno

U-Mrs Florence Fikile Luvuno ohlala eNanda, usehlale kulendawo kusukela ngama 1950s. Ubenengxoxo no Mbali Ncanana, obelekelelwa ngu Nkanyiso Dlamini, ngomhla 2 kuMfumfu 2013.   Mrs Luvuno: Kwakukhona indiya esasakhenalo la igama lalo kwakuMawula, laliyinyanga. Mbali: Laliyi nyanga? Mrs Luvuno: Laliyinganga uMawula, uma wake wakha into noma wantshontsha entshimini yomuntu, umuntu wayakulona…..uzobona kahle. Kukhona uGiboji la […]

November 15, 2013

Bernard Mbambo – Ingxoxo no Beauty Mbambo

Ingxoxo yayiphakathi ka Xolani Magwaza no Beauty Mbambo ngomhlaka  17 kuMasingana 2013. U-Bernard Mbambo kwakungubaba womndeni ojwayelekile waseMatabetuli okungumphakathi waselokishini laseNanda. Ubaba ka Bernad wayeyisosha, wathi uma eshona (awaziwa unyaka ashona ngawo), washiyela indodana yakhe uBernard imali eyaphuma emsebenzini wakhe wobusosha. Ngesikhathi umbuso unika uBernad imali, wayesebenza enkampanini yezolimo eyaziwa ngokuthi yi-AUCI. Wathi uma eyithola […]

November 14, 2013

Ayanda Ngcobo – Inanda FM

Ayanda Ngcobo ekhuluma ngokusanda kufakwa eNanda Online, ekhuluma esemsakazweni womphakathi  Inanda FM. 14 kuLwezi 2013.

November 9, 2013

Woza eNanda emzameni wohambo – Umhlangano wokuqala

Umasipala, ngaphansi kobuholi beTheku iGreen Corridor, bapulana ukuthuthukisa iWalking Trial ngeNanda, ubuholi indlela yonke kusukela ebhilijini ledolobha kuze kube yindawo lapho kuneDamu laseNanda khona. Lukhu kusho ukuthi ukuguqulwa kwezindawo eziluhlaza ezikhona eNanda ziphendulwe ezibalulekile eziwumthombo kubahlali ezikhanga futhi izivakashi ukufika nesipiliyoni esihlukile endaweni nokuvula amathuba azosiza umphakathi ngomnotho. Lomhlangano wokuqala wawubanjelwe ePhoenix Settlement ngomhlaka 8 […]

November 6, 2013

U-Thembinkosi Nelson Mthembu owenza amahawu nezimphahla zesikhumba

U-Thembinkosi Nelson Mthembu wase Nanda (Newtown A) wenza amahawu kanye nezinyo izinto zesizulu ngesikhumba. U-Nkanyiso Dlamini uxoxisane naye mayelana lomsebenzi, ngomhlaka 16 kuMfumfu 2013. Umbuzo:  Njengoba baba uwumuntu owenza izinto zesintu ngicela usichazele ukuthi ukwenza kanjani, siqale ngalo ihawu nilenza kanjani? Impendulo: Uma wenza ihawu abanye babuye balibize ngokuthi isihlangu, uma silenza, ngidinga isikhumba senkomo esisemanzi […]

November 1, 2013

Ukuhlolwa kwezintombi (izintombi zamasiko esintu)

U-Phindile Chiliza no Sihle Mkhamisa bahlela ingxoxo noMrs Nombulelo Madondo, ophethe isikhungo sokuhlohlwa kwezintombi eNanda ngase  Mtshebheni. Ingxoxo yenzeka ngomhaka 6  kuMfumfu 2013. Umbuzo: Ungubani igama nesibongo? Impendulo: Ngingu Nombulelo Madondo Umbuzo: Ngicela uchaze kabanzi ngalolu siko nano kubaluleka kwalo ufisa ukulibona linjani ngelinye ilanga? Impendulo: Mina ngizalelwe eRichmond kanti futhi bekwiyinto ebiyenziwa kanti bekuyinto engikhuliswe ngayo futhi […]

October 30, 2013

Izithombe zika Leonard Robert Cele

  Izithombe zivela ku-Mwelele Cele