Ezokuvakasha

Lengxenye inikeza ulwazi abavakashi, abanikeza ngolwazi lwezokuvakasha kanye namalunga omphakathi abadinga ulwazi ngezokuvakasha noma befuna ukungena kulelibhizinisi. Abavakashi bangafunda ngolwazi ngobunjalo bamasiko angakaze bawabone futhi bathole abasizi abangabayisa kulezo zindawo abafuna ukuzivakashela.  Lendawo izinikeza amalunga omphakazthi anolwazi ngamasiko ithuba lokuveza ithalente labo kanye nokudayisa imisebenzi yabo yezandla. Abavakashi bayakhuthazwa ukuthi basixoxele ngabakuzuzile ngokuba seNanda ukuze kusizakale amalunga omphakathi khona ezekhuphula izinga kulokho abakwenzayo ukuze kudaleke namanye amathuba okudayisa izinto zabo.

 

This post is also available in: English