Archive | Umphakathi RSS feed for this section
March 11, 2015

I-Woza eNanda urban trail yahlanzekwa zingu 15 kuLwezi ka-2014

Ukulungiselela ukuhamba kwezikhulu ze-Woza eNanda urban trail, ikhampeyini yokuhlanza yahlelwa ngezi-15 kuLwezi ku-2014. IDurban Green Corridor (DGC) ihlangene ne-Arise & Shine ne Junior Classic F.C. ingxenye yendawo yonke ye-Trial phakathi ko-Ohlange ne Phoenix Settlement yatholwa yilo mphakathi, uqhutshwa ukuhlanzeka. IJunior Classic F.C yayimelwe ngabadlali aba-22 nokhoshi aba-2, uZamokuhle Mnqayi noThubelihle Mnqayi. I-Arise & Shine yayimelwe uFaniza Mbambo, uSfiso Dlamini noLuyanda Mpisi neDGC eyayimelwe uViwe Nkungu, Mlungisi Mthembu noSanele Mvuyane. Izingane zazinikwa amagilavu avikelayo enani eli-70 lezikhwama zikatoti, eziningi ezigcwala ngamahora ambalwa.

 

Sanele Mvuyane

March 11, 2015

IWoza eNandaUrban Trail- ukulawula uhambo lwezikhulu

Muva komhlangano wokugcina wekomiti elikhulu wonyaka, ukulawulwa kohambo lwezikhulu ezibalulekile zephrojekthi ye-urban trail yahlelwa nge-8 kuZibandlela ku-2014. Ukufaka abahlanganyeli, kwakungothisha bezikole eziseduze, amalunga eSAPS, umphakathi oseduze, i-INK ezokuvakasha ne-Durban Green Corridor. UGary Cullen wamukela futhi wachazela nezikhulu. Abahlanganyeli bona babehlukaniswa ngamaqembu amabili, elokuqala lalilawulwa uMlungisi Mthembu, elinye uThabo Zulu esizwa uSanele Mvuyane. Ngokuqhubeka, izincazelo zanikwa abanandisi basendaweni izindlela zokubuka izinto Kanye nezibonelo zokudla kanye neziphuzo. Ngesikhathi sikancibilijane, iDurban Tourism yakhiqiza iphepha elifaka ukulawula izindlela zohambo eWoza eNanda Urban Trail.

 

 

January 20, 2015

Kay Mzizi- inyanga yesintu oHlange

Ukufiqwa kwenholokhono no Mnumzane Kay Mzizi ngomhlaka 03 kuMandulo 2014 eNanda, oHlange. Umhlolikhono nokufiqwa: Zandile Mazibuko

Ubaba umMzizi ungumlaphi waseNanda, osebenza ngezinto njengamanzi nezihlahla ngokusiza abantu nezimo zabo ezihlukahlukene. Noma ukugula noma into angakwazi ukuchazeka kubantu futhi nakuwe futhi ayisakwazi ukubekezeleka empilweni wena angakwazi ukuk’siza. Waqala lomsebenzi wakhe lapho avela khona eEastern Cape ngo1979 lapho yena wayesasesikoleni ngalesosikhathi. Ukhuluma ngokuba umlaphi ukuthi kufika kanjani ukuthi umuntu abe umlaphi, ukthi umuti wenziwa kanjani nezihlahla, namanzi ukuthi umuntu uya eSipingo afike amucwilise khona noma akunikeze amanzi ozowa sebenzisa ekhaya.

Ubaba umMzizi ukhuluma ngezimo zabantu ukuthi kuze kufike lapho umuntu akhona ingoba umona bese umuntu aqhale ukuthakatha. Umuntu unomona ngoba unento anganayo noma akakuthandi bese aqhale ukukuthakatha kube into embi kabi. Abantu bafika nezimo ezahlukahlukene njengokuthi umuntu athandana naye, imali, umsebenzi noma kungaba ukuthi unemoya emibi, uyaba siza bonke ukuze labantu bathole usizo kulezi zikinga zabo. Hhayi lokho kuphela kodwa futhi usiza umphakathi waseNanda, izingane ezinganako ukuhla futhi nabazali manje badinga usizo.

Amantombazane uwathumela esikoleni kodwa uma sebeqedile isikole ngoba imali ayikokahle abakwazi ukuthi baqhubeze izifundo zabo eyunivesiti bayahamba basebenze nawe ubaba umMzizi kwuhlelo okuthiwa iHome base care lapho uma sebeqedile basebenza ezibhehlela nonesi ukuze bazakhele imali yokuziphilisa. Abafana bona badlala ibhola amaqhembu anjenge Orlando Pirates neKaizer Chiefs ibaqhashe, uthi lokhu uqheda ukulamba emakhaya futhi nase mphakathini.

Uthi futhi kubalulekile ukuthi umuntu abenolwazi ngomsebenzi wakhe wokusizabantu abahlukahlukene ngokwebala kodwa lokho akumubambezeli noma angakwazi ukubasiza ezizimweni zabo. Into ebalulekile kuwena ukuthi umuntu ukuze akwazi ukwenza umsebenzi wakhe umuntu fanele azi isihlahla ukuze wenze amakambi futhi fanele ubenesiphiwo sakho ukuba umlaphi.

 

 

 

November 19, 2014

I-interview yenziwa uMbuyiseni Simon Mnqayi nge Thembalethu isikole samabanga aphansi kanye noMshayazafe

IMG-20140924-WA0003Ingxoxo ngomlando waseNanda kwaMshayazafe phakathi kwaAndile Mkwanazi no Mnumzane Mbuyiseni Simon Mnqayi mhla zingama24 kuMandulo kowezi 2014

Andile Mkhwanazi

Izinkumbuli zase Nanda: Mbuyiseni Simon Mnqayi

Umlando Omfishane ngoMbuyiseni Simon Mnqayi

UMnumzane Mbuyiseni Simon Mnqayi ohlala eNanda wazalelwa endaweni yaKwaMaphumulo akazalelwanga esbhedlela wazalwa mhla zingama 21 kuMbasa 1961. Babeyisikhombisa kowabo yena engowesithupha behlala esgodini saKwaMzulwini wafunda amabanga akhe aphansi eskoleni esaziwa ngokuthi IWotimati Primary School waqhubeka namabanga akhe aphezulu Ezithabeni lapho enza khona ibanga lesithupha waphasa   uJC wase enza umatric part time   endaweni yaseThekwini. Alikho ikolishi alihamba kodwa akugqamisile ukuthi kukhona izifundo azenza ukukhuphula imfundo yakhe akubize ngokuthi ukuadvance imfundo yakhe   kwi NGO eyayizimele eyayaziwa ngokuthi Committee Labour   Study eyayenziwa khona eThekwini lapho wawuqeqeshelwa ukuxazulula udweshu , ukuhlanganisa abantu   , ukugcina amabhuku , ubuchwepheshe kwezobuholi ayenze unyaka owodwa Akagcinanga lapho nemfundo yakhe waqhubeka   kwenye iNGO eyayisebenzisana neUNISA nabaqeqeshi ababevela eWestville campus nakuyilapho enza izifundo ezithi mazifane nalezi azenza angazange wazidalula ngenxa yokuthi kwakukuningi kakhulu kwaba nzima ukuba akukhumbule konke nakhona kwamuthatha unyaka owodwa ukwenza lezifundo . Ubenengxoxo no Andile Mkhwanazi   Mhla zingama 24 KuMandulo kowezi 2014 .

Andile:Usuhlale isikhathi esingakanani eNanda ?

UMnumzane Mbuyiseni Simon Mnqayi : Ngifike  eNanda Ngo 1985

Andile : iNanda yayibukeka kanjani ngo1960s,70s,&80s?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi :iNanda ibiyakhiwe ngamaplazi amandiya nawabantu kodwake iskhathi esiningi indawo ibiphathwa ngobukhosi nangokwezinduna .Amaplazi amaningi ayephethwe amandiya .kusho ukuthi ngesikhathi sikahulumeni omhlophe bezihlukene izindawo ngokukahulumeni omhlophe nohulumeni wakwaZulu bezibizwa ngokuthi GG I Lamonti neNanda ibingaphansi kwahulumeni omhlophe beyihlukene izigaba ezimbili ngokukahulumeni omhlophe   nohulumeni waKwaZulu .iLamonti ne Nanda yayiphethwe nguhulumeni omhlophe (white government) uhulumeni waKwaZulu wayengangeni. Ngo 1960 babengabaningi abantu eNanda bekuwugqwa! gqwa! gqwa! Ekuqaleni kwama80s bafika abantu bakha ngenkani bengena ngendluzula ezindaweni zamandiya.

Andile: Abantu babesebenza kuphi ukuze baphila?

Mnumzane Mbuyiseni Simon Mnqayi: Abantu baseNanda Babesebenza ethekwini

Andile: Inhlobo yezithuthi eyayisetshenziswa

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: Amabhasi amandiya kwase kwashintsha   kwaba amabhasi aka Putco.

Andile: Babethenga kuphi abantu baseNanda?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: Abantu baseNanda babethenga eThekwini besuka koNdwedwe beyothenga eThekwini , uBester uyafika lezitolo esezigcwele manje zintsha zonke ziyafika.

Andile: Babezijabulisa kanjani abantu?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: Kwakuba kuningi ukujabula kwabantu kwakuqala kodwa abantu babezijabulisa ngehlahla okwakuyizihlahla zikakhisimuzi kwakuthengwa isihlahla sihlotshiswe kuculwa kushawe nengoma isihlahla sasenziwa ngey25 December. Kwakuswenkwa abantu baconse bebahle yilapho abantu babethola izintombi ezinhle, beganane .Ihlahla laliyidumela mungayanga ehlahleni wawusuke uphuthelwe kakhulu.okunye abantu ababezijabulisa ngakho kwakuba amajoyinti amancane lapho babecisha khona ukoma .

Andile: Indawo yona yayibukeka kanjani?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi :yayihlukaniswe kabili kukhona uhulumeni omhlophe nohulumeni wakwazulu uhulumeni wakwazulu wawungangeni kuhulumeni omhlophe Inanda yayingaphansi kohulumeni omhlophe kuyiGG (white government) abantu behlala emjondolo (informal settlement ) besebenzisa umpompi owodwa owawutholakala eNew town A ngoba owase Afrika wavalwa wonke umshayazafe wawusebenzisa umpompi owodwaukuthola amanzi . kwakuyindawo engenabo ubugebengu ngoba watholakala wona wawushawa uze ufe .

Andile :Izinto eziyigugu kuwe ongasoze wazikhohlwa ?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: noma yini?

Andile: Yebo eziyigugu kuwe ongasoze wakukhohlwa.

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: Izingane zami namakhosikazi ami (Umndeni wami), kanyeke naboke abantuke baseNanda esengihlale nabo kusukela ngo 1985 kuze kube imanje futhi bangazi kahle nami ngibazi kahle  .

Andile: Imuphi imidlalo enaniwudlala nisengabantwana?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: Ibhola

Andile: Wawungakanani Kwenzeka impi yasenanda eyaziwa ngeNanda Riots ka 1985 ?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi : Zithanda ukuba mbili Besengimdala iNanda Riots ka1985 kwaba impi phakathi kwabantu abamnyama manandiya lapho abantu abamnyama babexosha amandiya be invade ngenkani amaplazi ,izitolo nasezindlini zamandiya. Ngo 1987,88,89 and 1990 kwaba khona impi eNanda phakathi kweqembu le ANC ne IFP kwase ngo 1987 izindawo zahlukaniswa kwaba ngama area ahlukene kawu32 kwaba informal settlement izingane ngaleso skhathi zazifunda kwa A ,B nakwaShembe .Inkatha yayihlala enkatheni I ANC ihlala kwiANC ngoba uma ingane yenkatha yatholakala endaweni yeANC yayilimala noma bayithathe ingabuyi .ANC yathatha indawo impompi yayiyodwa eNew Town.A&B usebenzisa umpompi owodwa esitobhini uMshayazafe, eAfrica wavalwa umpompi bonkeke labantu bebesebenzisa umpompi owodwa eNew Town  .

Andile: Baba ngicela ungixoxele nge Thembalethu Primary School?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: ey! dadewethu lesisikole sithanda ukuba nomlando omude njengoba ngishilo ukuthi saba nenkinga ngeNanda Riotts ka1987 lapho kwakulwa   iqembu leANC neqembu le IFP lezi ndawo zaphenduka zaba ngezika ANC Isikole esasikhona sasitholakala eNew Town A nakwaShembe kwakukhona ama kotishi amahle ashiwa ngamandiya kwasetshenziswa wona enziwa isikole ngoba izingane zase zingaphephile ukuya ngale ezikoleni zeqembu le ANC indawo ka IFP yagcina ingenaskole .Izingane esaba nazo akengithi zaba ngu300+ safundisa singahlezi sizama ukuthola ukuthi uhulumeni angangenelela kanjani .kwakuba lula ukuthola usizo mawuya kuhulumeni wakwazulu kodwa ngenxa yokuthi uhulumeni owayephethe iNanda kwakungu White government Clermont ,Ndwedwe iNanda ukuze sithole abahloli ngoba sasesifuna ukuregister isikole ukuthi saziwe lapho kwakumele sithole indawo ukuze sizokwazi ukuregister isikole kwakumele sibheke ukuthi sizokwakhiwaphi ngoba izindawo zazingaphansi kwamafarmers azimele.Sase Sathenga amaplazi njenge development committee saformer i-board of trust eyayibizwa ngokuthi uMshayazafe Community Board of Trust   ezothenga iplazi okwakungelula ukuthi ugovermnent asiregister singayitholile indawo .Sithesesilitholile iplazi netayitela tittle deeds sase sathola inimbolo sakwazi ukuregister isikole .INanda inezinombolo thinake saba ngunombolo 62 ngokomthetho sehla saba ngunombolo 11 eNanda Gleem sashoda ngendawo sase senza ubugebengu nabahloli sajika izinto senza esethu saba ngunombolo 11okwakuyinamba yeNanda Gleam ngoba babeshoda ngendawo .Kwaba ukuthi amagogogo ayeshisa kakhulu makubanda abande kakhulu saphoqeleka ukuba saiphume siyofuna usizo ,saya kuSubmarine sayocela uxhaso wasekhale amacontainer kwahamba isikhathi sahamba saya kugovernment   sacela ifunding ukuxhaswa ngezimali njengoba   sesakhiwe saba isitezi

Andile: Baba ngabe kukhona abakwenzela kona njengomuntu owasungula isikole ?

Mnu Mbuyiseni simon Mnqayi: Cha ngane   yami awu lutho! into abayenzayo nje babuya kimi uma sebe funa umlando nje BAQINISILE MABETHI UMUNTU UBONGWA ESEFILE . asigcinanga lapho bathe abantwana masebeqeda amabanga aphansi sekumele beqhubeke namabanga abo aphezulu kwadingeka ukuthi bakhulumisane nabantu beqembu leANC lapho bavumelana ngokuthi bazobagada abantwana babagcine bephepjile base beya eSyathuthuka high School Nase Ziphembeleni High school zagcwala kakhulu izikole bavula nesinye isikole esasaziwa ngokuthi eMathinini . Kwaphoqa ukuthi ashaye ideal nabantu baka ANC benza izingxoxo ukuthi lindelani ngoba abazali babengenayo imali yokugibelisa izingane sase sishaya ideal ngoba izingane zasezihleli ngenxa yokuthi isikole sikude   ngase ngahamba ngaya endwedwe sayakofuna amaprefets saze saregister isikole sisebenza noDumisani Ngcobo ngoba indawo sase sinayo .

Andile: Baba ngicela ungixoxele nngomlando waMshayazafe development?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: Mshayazafe kwakuyiziqeshana ezinengana kwaba amagama abantu ababeziqambela wona kwakuwuvutha ,Sothini,Mnyama road,Mshayazafe, ezihlabathini. Kwakuyiziqeshana eziningi zamandiya .UMshayazafe kwakuyijoyinti langaphesheya alalihweba ngumuntu wesifazane enamaradio nezinye izinto eziningi kube mnandi abantu basenaMawoti babethanda ukuzophuza kuleli joyinti .Abantu babelithanda lelijoyinti ngoba wawungenzi into ngokuthanda kwakho .Into eyayenzeka ume uke wona wenza into engalungile watholakala uphethe ummese uzoshawa ngoba uMshayazafe wayenamabounce akhe nabantu bakhe basendaweni wawushayelwa ukuthi kungabi bikho muntu ozokulekelela futhi mawufa uyafa .Kwakuphekwa Usu ngoba kwakuwumuntu wesifazane .ephethe ijoyinti lakhe ngathi liphethwe umuntu wesilisa ngoba lalihamba kahle   .wawungenzi into inoma  ikanjani abantu base sebeziqambela bethi ikaMshayazafe ngoba wawushawa uze ufe .Isikhathi sodlame 1987 kuya phezulu sekulwa amaqembu ezepolitiki unyathikazi umholi waphuma khona la eduze  kwaMshayazafe .uNyathikazi umholi wayebekwe indiya ukuthi agade afake nabantu endaweni aqede uNyathikazi abe yimpimpi ngoba kwakubuywe kushovwe izigebengu eziningi zaziza   kwa Mshayazafe   lapho UNyathikazi wayephinde asebenzisane namaphoyisa   oqonda ukuthi ke isigebengu sizoza lapho nizosibona sithe mase sifuna ukwenza idevelopment sase siyihlanganisa thisa sathi umshayazafe ngoba kwasekufuneka igama bawayeka wonke lanka amanye .

Andile :Ikhona into abakwenzele yona ukukubonga ngokusungula iThembalethu Primary School?

Mnumzane Mbuyiseni Simon Mnqayi:Lutho! mntanani into abayenzayo ukubuya kimi uma sebefuna umlando kodwa masekumnansi angaziwa.

Andile: Eh! Baba ngeke wawuqeda umlando waseNanda ngaphandle kokukhuluma ngo Isaiah Shembe .

Mnu Mbuyiseni Mnqayi :Isaiah Shembe nginomlando ngaye Wafika waganisa   intombi kwaShembe wathola indawo enikezwa ngu Dube wankanisa okusho ukuthi wayethunyiwe ethunwe isithunywa sakhe. Wayezele amadodana emaningi kodwa amadodana akhe okukhulunywa ngawo kakhulu ngu Langa no Nyanga okusho ukuthi JG Langa AK Amos Khawula shembe   Nyanga   okusho ukuthi lamadodana akhe wayewethe ngesibonakaliso sakhe   wathi Kuzokhanyisa iLanga kothi makucisha iLanga bese kukhanyisa iNyanga   kuthiwa emlandweni uIsaiah   Ulanga no Nyanga   babezalwa ngomama abahlukene into uIsaiah ayeyenza ukuthi wayebalalisa ndawonye bedla ndawonye kuthe mayeshona uIsaiah wasala uLanga wakhanyisa kuthe makucima ILanga sekumele kukhanyise iNyanga ULanga washiya eshilo ukuthi kosala kukhanyisa INyanga uthe mayehamba basala bathi ay! Ngeke kuphathe iNyanga kumele ubukhosi behlele emadodaneni mabebheka ukuthi ikhona yini indodana uLanga ayishiya ayikhombile kwatholakala ukuthi ayikho kwaphatha indodana kaLanga uLonda   base abantu abaningi bahamba noNyanga waphuma eKuphakameni waya EBuhleni emaqadini lapho athola indawo khona liqale laphoke ibandla lwakaShembe ukuqembuka kodwa ikubo mkhulu lakhe uIsaiah likhona la eKuphakameni

Andile: Ungakhuluma uthini ngoJohn Langalibalele Dube ?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: kwakuyinkunzi leyo uJohn Langalibalele Dube, wayenguthisha ngokweprofeshini aphinde abe umfundisi kusho ukuthi emva kwempi yamazulu namangisi kwafiwa kakhulu uma kufiwa kakhulu inkosi uSolomon uDinuzulu wasebiza   amaZulu wathi maZulu senilwile manje ngoba amaZulu aqale ukuhlushwa kusekuCetshwayo uthe inkosi ayibusanga   kwase kuba u Dinuzulu. UDinuzulu   wathi imikhonto sesiyisebenzisisile madoda   izinduku sizisebenzisile   ngoba naye akazange wabusa waboshiwe esiqhingini iSt Helente bezama ukuhlukanisa umbuso kaZulu wayesethi cela izifundiswa   kube khona into eziyenzayo ngoba uma siza ngemikhonto labantu bazosiqeda sonke ngoba baphethe izibhamu . UJohn babebe inxenyeke yezifundiswa     yalabo bantu ababehlanganiswe  yinkosi ukuthikube khona abakwenzayo kodwa bangayifaki indlu yami esho indlukulu kulento ngoba izobaxaka abenze   wathi kubo sebenzani nje nina   ilaphoke   kwasungulwa iqembu   lika ANC uJohn Dube waba nguMongameli wokuqala we ANC, Pixley Kaseme oChampion noMahlathi Amnyama besebenzisana bonke njengezifundiswa . Njengoba bengishilo ukuthi uJohn Dube wayenguthisha aphinde abe umfundisi   wase esebenzisa isonto ngoba amabhunu ayengasathandi ukuthi abantu abamnyama bahambe baye kwamanye amazwe  . UJohn Dube wahamba ngokwesonto wafika kwamanye amazwe wathi naba abantu abamnyama bahluphekile bayafuna ukuthuthuka banana, nani, nani yase yaqala imali yangena ingena   ngesonto wase akha isikole samantombazane enzela labo ababethanda ukufunda ngamamissionary wakha iNanda Seminary engayekile ehamba nayo I ANC wakhe wase ecela izimali zokwakha isikole wathi igama lesikole nguhlanga lawabamnyama  uqhamuka kanjaloke umlando kaJohn Dube engamile nasesontweni lakhe naniphinde nifundiswe ukuthi uyini umuntu omnyama amabhunu wona ayini.Aphinde asebenze noIsaiah Shembe kwezinye izinto ngoba nasesontweni lakhe uIsaiah shembe ukuthi bayini abantu abamnyama

Andile: Ungakhuluma uthini ngo Mahatma Gandhi?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: Mahatma Gandhi akukho sisi okuningi engikushoyo ngaye kodwa yena bamuncomela ukuthi ngesikhathi amabhunu enza ayekwenza ehlukumeza abantu abamnyama angithi uyabona kuqala amabhunu asebenzisa istrategy sokuthi athi kuzobakhona iphalamende lamabhunu bese kuba khona elamaNdiya libe elesibili kube elamacoloured abantu abamnyama babengenalo uGandhi walinqaba wathi amandiya ayafana nabantu abantu abamnyama abantu beANC namandiya avumelana naye wase esungula iqembu elalisebenzisana ne ANC ngoba yayisikhona ephinde abe nendawo khona eNanda enezimfundiso ayefundisa amandiya nabantu abamnyama ezama ukwakha ubumbano okwagcina naye eseboshiwe eboshwa ngamabhunu.

 

 

 

 

November 19, 2014

Inkhulumo emkhatsini wa Khayelihle Mnqayi

ZULU CHILDREN THAT DANCE INGOMA

Inkhulumo emkhatsini wa Khayelihle Mnqayi na Tebenguni Nxumalo

06 Mfumfu 2014, Inanda

 

Tebenguni: Ungangitjela kabanti ngawe?

Khayelihle: ligama lami ngingu Khayelihle Mnqayi, ngatalelwa Kwamaphumulo, ngakhulela khona, emabanga laphansi ngiwentele e Mbitane primary, ngasuka lapho ngaya eQopho high school lapho ngentele khona mabanga lasetulu. Ngitsite nangisuka lapho ngaya e Ohlange lapho ngente khona matikuletjeni.

Tebenguni: yini ligama lalomdanso leniwentako,wawufundzaphi futs wafundziswa nguban?

Khayelihle: ayibitwa ngemdanso kepha ibitwa ngekutsi ingoma, ikhona ingoma yemantfombatane nengoma yebantfu beselisa noma ke emadvodza. Ihlukane ngetigaba letintsantfu, kukhona lekutsiwa sichunu, bese kuba khona lekutsiwa ushameni, yona ke ayijaki ishaya kancane. Kepha tonkhe tibitwa ngekutsi ingoma futsi tigidza ngekushaywa kwetandla.

Tebenguni: wayifundza kanjani nje?

Khayelihle: ngayifundza lesikhatsi ngisahlala kwamaphumulo, lesikhatsi ngifundza emabangeni laphansi, kute lowangifundzisa kepha ngafundza ngekuyivbuka uma bayigidza, ngaleso sikhatsi bengisenta emabanga laphansi kakhulu, bengivele ngibabukele nabagidza bese ke ngiyabona kutsi lunyawo luphakanyiswa njan nangekutsi timele tihambisane kunye netandla letisuke tishaywa ngaleso skhatsi. Ngitsite nangisuka emabangeni laphansi sengiya kulasetulu, ngichubeke ngayigidza ingoma, ngacedaza emabangeni lasetulu, ngitsite nangicedza ngatakhela ami emacembu lapha eNanda, nginelicembu lekutsiwa machwane, lelifaka ekhatsi bantfu besifazane kanye nebesilisa , kuphindza kube khona umkhonto lekulicembu lelifaka ekhatsi besifazane nebesilisa.

Tebenguni: kukhona yini lowakufundzisa?

Khayelihle; Kute lowangifundzisa, ngafundza ngekutsi ngibuke labadzala kunami bagidza lesikhatsi ngisakhula, ekhaya bo malume bami bebanelicembu lelakutsiwa ngema (lion), ngaloko ingoma kwakuyintfo leyayentiwa njalo njalo, noma sihamba nje botitfola sowugidza ingoma.

Tebenguni: ngumiphi iminyakato lebalulekile?

Khayelihle: ingoma uyayigidza ayikhulumeki, ngaloko ngeke ngisho kutsi kuneminyakato lebalulekile lekumele kutsi uyati. Uyayigidza nje ngendlela loyifunako, kutsi nje kumele kutsi ihambelane netandla losuke utishaya futsi kuhambisane nekuphakama kwelinyawo.

Tebenguni: ngutiphi tingoma letihambelana nengoma?

Khayelihle: ihambisana nengoma kanye nekusshaywa kwetandla.

Tebenguni: uvamise kuyenta ngasiphi skhatsi nje lengoma?

Khayelihle: ingoma iysgidvwa nome ngabe ngukuphi, ite indzawo letsite vele lebekelwe kona, njengobe ngishilo kutsi iyagidvwa noma ngabe kutsi niyamba endleleni kunye nebangan bakho, utitfole nje sophakamisa lunyawo, uma ngabe kwentekile weva kukhala luculo lwamaskandi ubese soyagidza umangabe ngukutis ilengatini yakho lentfo.

Tebenguni: uyitsandziswa yini?

Khayelihle: ngiyitsandziswa kuts yintfo yesizulu futsi nje ngingumzulu, phindze vele ngikhule ngayo, ngaloko ilangatini yami.

Tebenguni: ngabe ukhona umlandvo lowatiko ngengoma?

Khayelihle; Ngabe ngicamba emanga nangingatsi kukhona lengikwatiko ngayo, nalabadzala ngazama kubabuta ngatfola kutsi nabo bête lwati ngayo vele. Nalabadzala kunami, bogogo mkhulu batalwa bayikhandza vele ikhona.

Tebenguni: ngabe sekukhona yini lobafundzisile?

Khayelihle: sengifundzise bantfwana labancane, labafaka ekhatsi bafana ne,antfombatana, kepha batfwana labanemiyaka lengengci kulengemashumi lama bili nalamatsatfu, kulaba besilisa umnayaka uwakhatsalekile kangako, njengalaba besifazane, kulamantfombatane, kubangulabo labasaya enyokeni bayohlolwa kutsi basetintfombi yini. Kusekela ngacala kufundzisa, ngiyakhumbula nje lelinye lilanga, sasigidza kulelinye likhaya lapho besimenywe khona, bantfu beta ngebuningi babo batsosibukela, kwaba nemacembu lamaningi leta atocudzelana natsi, kwaba mnandzi kwaba njeyana. Kutsi emvakweni kwesikhatsi, bebantfu besebahamba bangibuta kutsi kantsi ingoma itobuya nini futsi, loku kwaba yinkhomba yekuts cha batfokotile kubona ingoma igidvwa ngaloluhlobo.

Tebenguni: ufundzisa bantfu labaneminyaka lemingakhi nje?

Khayelihle: emantfombataneni nginconota minyaka lengengci kulemashumi lamabili nakubili, futsi kusuke kubantfwana labasaya enyokeni bahlolwe, kulaba beslisa nome ngabe unangakhi umnyaka, Akukhatsalekile umangabe nje kutsi nusakhona kuphakamaisa lunyawo ugidze. Size sikhetse labancane emantfombataneni kutsi basete umsebenti lomnengi njengalaba labadzala, engomeni kucittfwa skatsi lesidze, ngaloko kufuneka bantfu labatohlala bakhona njalo uma ngabe badzingeka.

Tebenguni: ngumaphi malanga lenitilolonga ngawo?

Khayelihle: ngumsombuluko. Lesine kanye nemgcibelo, ngesabatha lapho khona basuke bakhona bangakayi nasesikolweni.

Tebenguni: nicitsa skhatsi lesinganani laphayana?

Khayelihle: Kuba lihora linye nemizuzu lemitsatfu.

Tebenguni: wenta njan uma ubhekana netimo laphokhona utfola kutsi munye webantfwana soyaphuma emgceni, angasentyi njengobe umlayetela?

Khayelihle; Esimeni lesifana nalesi sisebentisana kunye nabatali babo, mangabe kutsi khona lengibona kuts uphuma esandleni, ngivele ngichumane nebatali bakhe bese ke bona sebayakhona kumfaka emgceni, kona kunzima kuphatsa nome kwelusa bantfwana labancane, labanye vele mahlongandlebe ngalok bake bente intfo letokuphulaumoya, so kuyaye kudzingeke kutsi ube ngumuntfu lonenhlitiyo yekubeketela. Indlela labagcoka ngayo kebona kuba noma ngabe nguyiphi, emabhayi bavame kuwagcoka nangabe kutsi baya engomeni lapho bahlolwa khona.

Tebenguni: yini nje tingcinamba loke uhlangane nato njengathishela lfundzisa kugidza?

Khayelihle: akukho lokutseni lokubi ngekuba nguthisha, kuts nje uke utitfole socitsa skhatsi lesinyenti usengomeni, ungasabi naso skhatsi lesanele sekuba nemndeni wakho, uke utsi usahleli ubabone sebachamuka sebakulandza, ngaloko mele uhale ungumuntfu lotohlala atfolakala njalo, ubenelutsandvo nayo. Ungakhinyabteki umangabe kuts sebayakulandza. Lokumnandzi ngekuba ngumfundzisi kutsi, kwakh bunye emkatsini webantfu labahlala emmangweni nalokutsi kugcina kukwatanisa nebantfu lohlala nabo emphakatsini.

Tebenguni: sebakhona yini bantfu labakukhutsako?

Khayelihle: yebo bakhona, ikakhulu ngulabo labadlala umculo wamaskandi kanye nalabo labawuculako.

Tebenguni: Yini nje maphupho lonawo eminyakeni lesitfupha letako ngalabantfwana losebentisana nabo?

Khayelihle: ngifisa kubona labantfwana laba baphumelela, kona sisesephansi kepha kunalelotsemba lekutsi batogcina balutfo kusasa, inhloso yetfu kuts sifuna bangagcini benta tintfo letitobafaka enkingeni kusasa lokufaka ekhatsi kudla tidzakamiva, kweba lanye nekutsengisa kwentimba emantfombataneni.

Tebenguni: utibona ukuphi nje eminyakeni letako kanye nalabantfwana lobafundzisako?

Khayelihle: liphupho lami kutsi laba bantfwana lengibafundzisa kucula nyalo, kubabona sebalutfo esikhatsini lesitako, nabo bagcine mhlawumbe sebatiwa mhlaba wonkhe jikelele, akuyona nje intfo lesifuna kuyifundza sigcine khona lana. Sifuna kugcina sesimenywa phesheya kwelwandle sesiyoshingisa khona.

 

 

 

 

 

November 19, 2014

Ucwaningo no-Irina Mthembu ngempilo yaseNanda

Irina and PhumlaniUcwaningo Phakathi kukaPhumlani Mfekayi (umfundi waseNyuvesi yaKwa-Zulu Natal) no-Irina Mthembu  oyisakhamuzi saseNanda mayelana nempilo yakhe kanye nakukhumbulayo, ngomhla zingama 24 kuMfumfu kowezi-2014.

Phumlani: sawubona gogo

Irina: yebo mzukulu unjani?

Phumlani: ngiyaphila gogo, lona okhuluma naye uPhumlani wakwaMfekayi. Ngisuka eNyuvesi yaKwaZulu Natali. Ngizokwenza ucwaningo mayelana nempilo yakho njengesakhamuzi saseNanda. Ngaphambi kokuba ngihambe kakhulu bengingathanda ukwazi ukuthi ugogo ungubani?

Irina: ngingu Irina igama lami, isibongo sami ngingowakwaMthembu. Lapho ngizalwa khona ngizalwa kwaSimelane, le ePiet Ritief lapho inkaba yami ikhona.

Phumlani: okusho ukuthi ePiet Ritief yilapho wazalelwa khona?

Irina: Yebo

Phumlani: Mhlawumpe wazalelwa khona wase ukhula kuphi, kanjani uze ufike eNanda.
Irina:
kwahamba kwahamba, ubaba wayesemaplazini, washonake ubaba. Umama wayesevele esekholwa lapha kwaShembe, wayesesithatha thina zingane zakhe sesibuya naye lapha ekuPhakameni sahlangana khona sahlala khona. Sathi singakhula yathi inkosi yasekuphakameni abantwana abahlali endaweni kaNkulunkulu, bayaphela baphuphe ngakho ngonifunela indawo kwaZulu. Ngempela wasifunela indawo lapha enkosini yakwaMathaba efe izolo, uyayibona?

Phumlani: yebo

Irina: ikithi lilapho. Saze sagana ke thina mantombazane nabafana baganwa. Imizi yakithi                  elapho mbili eyabafana, omunye udadewethu ukwaMthethwa mina ngila.

Phumlani: okay ngiyezwa Mvelase. Banibiza kanjalo njengabantu bakwaMthembu.
Irina:
ya

Phumlani: njengoba usushilo ukuthi inkosi yanifunela indawo lapha, mhlawumba ngaphambi kokuba siqhubele lapho bengingathanda ukwazi ukuthi wazalwa ngamiphi iminyaka uma usakhumbula.

Irina: ngabe ngiqamba amanga

Phumlani: awusakhumbuli? Ayikho inkinga nalapho. Engicela ukukubuza ukuthi ngesikhathi nifika lapha eNanda nafika nomndeni wonke uphelele noma…?

Irina: yebo nabasekhakomama ngoba kwakungasasele muntu lapha, isalukazi esiwugogo ozala umama silapha emathuneni akwaBhekabesatshwa. Saze saphathwa umama saze sashona khona lapha ekuPhakameni. Siya kwaZulu nje sona sesishonile.

Phumlani: okusho ukuthi impilo yenu ikhona khona la eNanda?

Irina: impela impilo yethu ikhona la eNanda. wasithatheke ubaba wasibeka kwaZulu, sesaba ngabakwaZulu. Noma sigida ezintombini, wayethi singagidi ezintombini zesilungu ngoba thina singabangaphesheya koThukela. Njengoba siza nje lapha abantu ngesikhathi sezimpi ababewela uThukela abawelanga kahle, abanye baphelela emanzini bedliwa zingwenya, kubulawana.

Phumlani: okay gogo, mhlawumbe uma ngingake ngibuze kancane mayelana nezemfundo ukuthi uke waya yini esikoleni phambilini?

Irina: ngaya kancane, ngangifunda khona lapha ekuphakameni. Ubaba lapho wayesemaplazini, wangithatha ngathi ukuyofundafunda khona kancane. Ngafundiswa uMiss Gumede noMiss Nene.

Phumlani: engicela ukukubuza ukuthi isimo sasinjani ezikoleni naseNanda ngaleso sikhathi?

Irina: sasiphansi kakhulu. Bukake lendoda engikukhombisa yona lapha yayinguthisha omkhulu eManzimtoti.

Phumlani: oh eManzimtoti!

Irina: mmmmh! Sengasibona nesikole eyayiphethe kuso, iyinhloko yothisha

Phumlani: oh uthishanhloko. Mhlawumbe ngokwezepolitiki kwakuhlaliswanwe kanjani, kahle noma mhlawumbe kwakunodlame?

Irina: kwakuhlaliswene kahle, lwalungekho udlame kusaphethe uMafukuzela, uJohn Dube. Kuhlonishwa yena kakhulu, wayengalifuni naye leli sonto likaShembe. Wayelichitha ehlangene nabanye abefundisi.

Phumlani: mhlawumbe uma ngingase ngibuze nje lapha Mvelase ukuthi uJohn Dube nimazi ngokumbona yini njengoba thina bantu abasha simuzwa ngendaba?

Irina: yebo simazi ngokumbona

Phumlani: kuhle impela ukwazi lokho. Mhlawumbe gogo uma ngingase ngibuze nje ukuthi niphila kanjani endaweni yaseNanda nomakhelwane? Ngenze isibonelo, lapho ngisuka khona emakhaya eMtubatuba akufani nezindawo ezisemalokishini.

Irina: phela nina nihlezi ezweni eliphilayo, lapha emalokishini kubi kakhulu. Kuyabulawana, ulala ungazi noma kosa ngiphilile yini. Sikhona thina ngoba siphethwe isandla sikaShembe. Siphethwe isandla esihle kakhulu esikulondoloza emini sikulondoloze ebusuku. Umthetho lapha encwadini uthi thandaza ulala uthandaze uvuka.

Phumlani: okay gogo. Mhlawumbe kuwena njengesakhamuzi esidala saseNanda, ngabe kusho ukuthini noma kubaluleke ngani kuwena ukuba isakhamuzi saseNanda?
Irina:
ngizothini?

Phumlani: mhlawumbe uma uqhathanisa nezinye izindawo, usengakuthanda ukusuka eNanda uye kwenye indawo emuva kokuthi usuhlale isikhathi eside kangaka?
Irina:
ngangikade ngithanda ukusuka kulendawo ngiyokwakha kwaDlangezwa enkosini uMathaba.
Phumlani: njengoba usungitshelile ngomuntu ofana noLangalibalele Dube, ngabe unalo ulwazi ngomuntu ofana noGandhi?

Irina: ……uLangalibalele wayenale ndoda yakwaMnqayi eyayinguMmeli kababa wasekuPhakameni, iphethe izindaba zasekuPhakameni.

Phumlani: uma ngingase ngibuze ukuthi njengomuntu omnyama iziphi izinto okholelwa kuzona?
Irina: angazi lutho okwalapha ngaphandle, ngazi okwaseNazaretha kuphela, okuhlezi kukhona enqondweni nasenhlizweni yami okufanele ngikwenze. Okunye nje angikwazi angizange ngaphumela ngaphandle. Ngakhulela lapha eNazaretha ngaganela khona lapha.

Phumlani: okusho ukuthi kusukela ebunganeni bakho ubukule nkolo?

Irina: yebo, kwakholwa umama wami owayegula kakhulu. Ngasala kugogo wangisonga ngesikhumba semvu ngoba phela izingubo zazingakabikho ezitolo, engiphuzisa ubisi. Umama wayegula kakhulu, engakwazi nokungithatha, engazi lutho. Athi uma elele umama abone umuntu evele emkhathini ekakwe amafu, ehlabelele lomuntu athi ‘thuthuka thuthuka weMnazaretha izizwe zomile’.wathathwa ubaba wakhe wayomfaka esitimeleni eDumbe, hhayi nasePiet Retief. Impilo yami ibe nzima kakhulu ngisewumntwana ngingalutholi uthando lukamama ngenxa yokungaphatheki kahle kwakhe ngokwezinga lempilo.

Phumlani: okusho ukuthi inkolo kababa uShembe iwumgogodla wempilo yakho, into ongeke uhlukane nayo?

Irina: kade ngitshela nazi izingane zami ukuthi uma ngifa kuzofanele ngibhale incwadi bese ngiyoyigxiba emaphoyiseni, selilele ibhokisi selikhishwe ngaphandle ethendeni, ayifunde umfana wami ayifundele ukuthi ugogo wathi wathi wathi…ngingowokuzalwa kulolu kholo. Sobane, umama wazala thina sobaw4, amantombazane amabili nabafana ababili. Usehambileke umfana ongelamayo, sesisele sibathathu. Nabo laba abakhona sebegugile bangaphambi kwami. Unkosazana wakwethu wakhile kanye nomfowethu kwaMathaba, bese kuba yimina lapha.

Phumlani: kuyinto enhle gogo lena ukuthi into okhuliswe ngayo usesemncane uyigcine, nanokuthi kuhle ukuthi izingane zakho zazi ukuthi ugogo ubephila impilo enjena. Indaba yencwadi ibalulekile futhi izokhuluma ngisho sewulele ukuthi nakhu ugogo owasala wakusho ngempilo yakhe.

Irina: lalela wena ngane ngizobakhela izindlu ngibafake labafana, bane, abazukulu ababili kanye namadodana amabili. Lendawo ngayinikwa uZazi Khuzwayo, ngangigula ngihlala eClermont bonke laba bantu abahlala lapha bengangithandi bengenza izaga. UNkulunkulu owadala izulu nomhlaba aye kuKhuzwayo athi ‘tshela uMthembu athathe umkakhe aye eNanda kunendawo enginayo ngiyamupha yona’. Wemtanami ubokholwa kwaShembe. Uyangizwa mntanomtanami?

Phumlani: ngikuzwa kahle

Irina: wengane ngake ngaba intombi, ungangiboni njengoba senginje.

Phumlani: and wawumuhle futhi

Irina: ayi suka wena, ngangilwa kabi nomuntu osho njalo. Ngacelwa insizwa yale eGebisila, lapho kwaDlangezwa, eyakwaMdunge. Waze wayibuza ubaba ukuthi uyamazi yini lomntwana lapho ngamlanda khona? Wathi hamba uyocela ezinye izintombi, wavala nami ubaba ngabe ngagana kwaMdunge. Ngiyinkosazana ngangihlabelela, ngilandela ngasemuva bephela amandla abanye ngilokhu ngiphikelelile phambili.

Phumlani: ulokhu uphikelela


Irina:
yebo ke namhla mina ngithelile ngalishiya izwe lakithi, ngilapha eNtabeni ngiphosa amahlo ezweni lakithi eSwazini ngeke ngiphinde ngibuyele emuva ngoba ngisekuPhakameni. Kade ngitshela izingane zami ukuthi mina anongibeka kwaBhekabesathu lapho ugogo wami ozala umama elele khona nezingane zami ezintathu.

Phumlani: ngicela ukubuza lapha gogo njengoba usushilo ukuthi inkolo kaShembe kuwena iwumgogodla wempilo yakho, mhlawumbe imuphi umuzwa ongaba nawo uma kuya ngokuthi abazukulu nezingane zakho zikhetha ukungayilandeli le nkolo ekubeni wena inhliziyo yakho yonke usuyithathile wayifaka kuyona?

Irina: bangeke bangayilandeli, ngibanikelela zonke izinsuku lezi ngisho imali ngingenayo ngibanikelele oR2 ababili ngibabize ngamagama ukuthi lona okabani nobani. Ngifuna lokhu okukimi kungene ezinhlizweni zabo.

Phumlani: asithembe noNkulunkulu uzokuphendulela gogo.

Irina: Yebo. Futhi uma beganwa bengahlangani namathini into ehamba emgwaqeni, ungaboganwa yithini wemfana, uboganwa intombazane yasemakhaya. ungahlangani nodoti emgwaqeni bese uyawuthatha. uyokwakha umuzi kakhokho hhayi okababa wakho.

Phumlani: okakhokho hhayi okababa?

Irina: cha. Uthi wena wakha umuzi kakhokho, utshele ubaba ukuthi ‘baba nanku umuzi kakhokho usibanibani’.

Phumlani:
okusho ukuthi izingane zami yizona esizokwakha umuzi kababa wami?
Irina:
yebo ke

August 12, 2014

Ingxenye kaMafukuzela yobuciko

Ingxenye ka Mafukuzela yobuciko iwumhlangano wamakhono owafakwa abafundi abasuka esikoleni Ohlange. Ngemigqibelo yonke ntambama ngaphezu kwentsha enga-100 esuka endaweni ihlangane ndawonye elabhulari yesikole ukuzokwenza umculo, amaphowemu, umdanso nokunye okungamakhono. Njengo Siyathemba Makhoba, ongomunye wamalunga enhlangano, uchaza ukuthi abafundi bafakwa umfutho izinhlelo zomphakathiezaqala ukuqhuntshwa ngabafundi nabaphathi bohlelo amasiko namagugu nezokuvakasha e-UKZN, ikakhulukazi “ikilabhu lezokuvakasha ” kanye “ne Mafukuzela Development initiative” (Mafukuzela isiqalo sokuthuthukisa). Abanye babafundi ngeqiniso banekhono futhi bayayidansela imicimbi yomphakathi kanye nezivakashi

Mafukuzela Arts Session from eNanda Online on Vimeo.

Siyathemba Makhoba – Zulu from eNanda Online on Vimeo.