Archive | News RSS feed for this section
September 25, 2013

Lindelile Jojo – Amaphosta e-eNanda online

IMG_1170

Lindelile Jojo

poster-A3

amaphosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 U-Lindelile Jojo uqophe amaphosta e-eNanda online.

Akushilo  ngempilo yakhe:

Igama lami nguLindile Jojo. Ngivela e-Eastern Cape Province,  kwi dolobha elincane elibizwa ngokuhi i- Mount Frere.  Ngifunde imfundo yami yamabanga aphansi namabanga aphakame khona. Ngesikhathi ngiqeda umatikelelstheni ngangicabanga ukuthi ngizoba unjinyela kodwa enhlizweni yami ngangithanda ukudweba nezebuciko. Omunye wothisha ababengifundisa emabangeni aphakeme wangitshela ngomkhakha wezobiciko obizwa ngokuthi i-fine arts njengoba wayebona izinto engangimudwebela zona.

 final flyer A5

July 4, 2013

eNanda Online logo design – Lisa Meintjies

eNanda Online Logo Smalli-logo ye eNanda Online yenziwe ngu Lisa Meintjies, ongumfundi wase Durban Universty of Technology (DUT), owenza unyaka wakhe wesithathu kwizifundo ze-Graphic Design, uwine umqophisano kubafundi abangamashumi amabili. Umfundi ngamunye wazama inhlanhla kodwa eka Lisa iphume phambili ngoba iyahambisana nalokhu obekudingeka futhi ayinabo ubukhazikhazi obuningi. Umhlobiso wayo uhambisana nomhlabisa ovame ukufakwa kwimisebenzi yezandla yesintu, okusebenza kakhulu kumkhakha wezokuvakasha futhi ikhombisa ukubaluleka komphakathi. Imibala esetshenzisiwe ihambisana nemibala yeNyuvesi yaKwaZulu-Natali (UKZN). Lokhu kukhombisa ukuthi i-eNanda online iyinxenye yemizamo ye-UKZN yokuxhumana nokusiza umphakathi.

Sabine Marschall

 kuNhangulana  2013

June 13, 2013

Inanda Seminary- uAyanda Ngcobo kwi Nanda FM

U-Ayanda Ngcobo ekhuluma nge-eNanda online ne-Inanda Seminary eNanda FM.

Cindezela lapha ukulalela: Inanda Seminary – Ayanda Ngcobo on Inanda FM

13 kuNhlangulana 2013

June 7, 2013

Faka ibhizinisi lakho eNanda online!

” Mawungekho kwi-internet, uxhumano oluyisizindalwazi, awaziwa noma awubonakali!”

Amabhizinisi amancane amaningi nezinhlelo zomphakathi  zaseNanda azikho kwi-internet, mhlampe ingoba abanayo imali noma abanawo amakhono nolwazi nge internet noma abanazo izindlela zokusebenzisa loluhlobo lokuxhuma noma ababoni ukubaluleka nendlela abangazuza ngayo ngokusebenzisa lendlela yokuxhumana.

I-eNanda online inikeza amabhizisi nezinhlelo zomphakathi zase Nanda, kakhulukazi laba abathinta ezokuvakasha, ithuba lokuba bazikhangise mahala. Ungathumela okubhalile okuyincazelo ngebhizinisi lakho, izinombolo zakho, izithombe nanoma yini ongathanda ukuthi sikwazi ngebhizinisi lakho. Ungasithinta nge e-mail : durbanenanda@gmail.com noma usithumelele ifax: 086 664 8458.

 

June 6, 2013

Inanda FM ‘Tourism Thursday’- uAyanda Ngcobo ekhuluma nge Inanda Heritage Route

U-Ayanda Ngcobo, ukhuluma nge-eNanda online ne Inanda Heritage Route, emsakazweni womphakathi, Inanda FM.
Cindezela lapha: Ayanda Ngcobo on Inanda FM 06-06-13
6 kuNhlangulana 2013

May 30, 2013

U-Nkanyiso Dlamini ekhuluma nge-eNanda online, eNanda FM

U-Nkanyiso Dlamini ekhuluma nge-eNanda online emsakazweni womphakathi, Inanda FM.
Cindezela lapha: Nkanyiso Dlamini on Inanda fm 30-5-13
13 kuMeyi 2013

May 10, 2013

U-Ayanda Ngcobo ukhuluma nge-eNanda online eNanda FM

U-Ayanda Ngcobo ukhuluma nge-eNanda online emsakazweni womphakathi iNanda FM.

Cindezela lapha: Ayanda on Inanda FM radio 10-5-13

10 kuNhlaba 2013