Archive | Ezokuvakasha RSS feed for this section
November 9, 2013

Woza eNanda emzameni wohambo – Umhlangano wokuqala

Umasipala, ngaphansi kobuholi beTheku iGreen Corridor, bapulana ukuthuthukisa iWalking Trial ngeNanda, ubuholi indlela yonke kusukela ebhilijini ledolobha kuze kube yindawo lapho kuneDamu laseNanda khona. Lukhu kusho ukuthi ukuguqulwa kwezindawo eziluhlaza ezikhona eNanda ziphendulwe ezibalulekile eziwumthombo kubahlali ezikhanga futhi izivakashi ukufika nesipiliyoni esihlukile endaweni nokuvula amathuba azosiza umphakathi ngomnotho.

Lomhlangano wokuqala wawubanjelwe ePhoenix Settlement ngomhlaka 8 uLwezi 2013 kanti lombiko uthinta okukhulunywa ngakho. Bheka lendawo njalo futhi ushiye umbono noma uphawule ngezansi

Ababekhona

Izinhlobonhlobo zabahlanganyeli ezazimenyiwe futhi ilaba abalandelayo ababekhona: uGary Cullen (Durban Green Corridor (DGC)- Usihlalo womhlangano, u-Angela Baker (umakhi wedolobha), uBongani Mthembu (Phoenix Settlement), uManda Nxumalo (oHlange), uSiyabonga Luthuli (inhlangano yokusiza ngokwamabhizinisi), uDesan Gounden (parks Department), uSabine Marschall (e-UKZN naseNanda Online), uZandile Ngcobo (DGC), uLungile Ntuli (iNanda  Comprehensive High School), uPatrick Masinga (ezokuvakasha eThekwini), uSiphiwe Cele (INK-ABM), uRev Scott Couper (iNanda Seminary), uWiseman Mhlongo  (DGC) uLoyisa Ntslaze (i-intern ne DGC).

Okuthintiwe

ITrial izoncoma umgaqo wezimoto eWoza eNanda , kodwa inika isipiliyoni esihlukile ukugcizelela ebuntwini nendlela umphakathi ophila ngayo ukusibenzisa amathuba kwizivakashi zethu.

Ukuthuthukisa izingxenye, ukuqala ngengxenye yendawo iPhoenix kuya Ekuphakameni  nase-Ohlange Institute, kanti nangezinye nje izikhathi.

Imibala ehlukene namabhodi okuchaza kufanele afakwe i-trial yonke ukukhombisa imigaqo ngezindlela ezehlukene. Ukugcizelela e.g isiko/imvelaphi kuhlangene nemvelo, ukujabula/ ukudlala, ezemidlalo ukugijima, ukukhwela intaba

Imigaqo ikhonjiswe kahle (bheka isithombe) kodwa imininingwane isazonikwa amandla

Ukuzibandakanya komphakathi nokuphatha kubalulekile uma esigabeni sokupulana kuya ekwenzeni nasekuphatheni ukuletha phambili amathuba amaningi kwezemibhidli, ukubambisisa futhi nokuphepha kwezihambi.

Ukugcizelela okunzulu ekuzibandakanyeni kwesikole, imiqhudelwano yayibanjelwa esikoleni, abafundi babezibandakanya kwikhampayini yokukilina futhi nokudizayna imininingwane ye-trial, ngabafundi ubumbano luyakheka kubazali  nokumphakathi nje.

ITrial izophenduka obalulekile umthombo wezemfundo ezinganeni zesikole.

Ukulungisa nokwenza kangcono kuyafuneka (e.g ukusayina, ukhonkolo, umhlabathi).

Izinhlobonhlobo zabantu abaphuma emiphakathini eyehlukene bangazimbandakanya futhi basizakale ngokuthola izimpahla noma ‘imibhidli’ ngendlela, e.g ukuthola amathuba okulinga ukudla okuphekiwe kwesekhaya, nokunye nje.

Ubumbano lufanele lube khona phakathi kwabasebenzisi be-Trial,  okufaka i-Amblers, i-Ramblers namanye amakilabhu e-hiking: umphakathi ka-MTB nabanye.

Uxhaso lomcimbi lwatholakala ezikoleni eziyingxenye yeTheku ukuzimbandakanya nezikole eziseduze kanye nomphakathi.

I-Sector yezokuvakasha kufanele ithuthukise futhi isize kakhulu kulendlela.

Umnyakazo osheshayo

Ngo Lwesibili 12 Lwezi iqembu elincane lizoya ukohlola indlela eqanjiwe futhi evuliwe uma kunesidingo

Ngo Lwesihlanu 15 Lwezi ngo 8 am, iqembu lizohamba indawana epulanwe i-trial, izoqala ePhoenix settlement  iye Ohlange ukuzitholela isipiliyoni amathuba kanye nezinkinga. Wonke umuntu umenyiwe ukuba abe khona.

Lezi zikole ezilandelayo: Shem be Primary, Kasturba Gandhi Primary, INanda Comprehensive High School, Ohlange High school, Mandla kayisa lower Primary kanye neLangalibalele Higher Primary, zona zakhiwe engxenyeni yokuqala ye-Trial bazokhuthazwa ukuba bazimban dakanye futhi bancengweukuba bathumele abantu ababaphethe ekuhambeni ngo Lwesihlanu 15.

Umhlan gano olandelayo

Ngo Lwesihlanu 22 Lwezi ngo 10 am ePhoenix Settlement

Uhlelo lobe lume kanje

Kobe kukhulunywa ngezinto ezitholakale mhlaka- 15 Lwezi  kuhanjiwe.

Kuthintwa idilafthi yamapulani ephrojekthi

Kuthintwa uma kukhona amathuba okuqala umsebenzi ngesikhathi sikaZibandlela.

 

Woza eNanda Walking Trail, approximate preliminary route proposal

Woza eNanda Walking Trail, approximate preliminary route proposal

Detail: Phoenix to Ohlange

 

June 7, 2013

Faka ibhizinisi lakho eNanda online!

” Mawungekho kwi-internet, uxhumano oluyisizindalwazi, awaziwa noma awubonakali!”

Amabhizinisi amancane amaningi nezinhlelo zomphakathi  zaseNanda azikho kwi-internet, mhlampe ingoba abanayo imali noma abanawo amakhono nolwazi nge internet noma abanazo izindlela zokusebenzisa loluhlobo lokuxhuma noma ababoni ukubaluleka nendlela abangazuza ngayo ngokusebenzisa lendlela yokuxhumana.

I-eNanda online inikeza amabhizisi nezinhlelo zomphakathi zase Nanda, kakhulukazi laba abathinta ezokuvakasha, ithuba lokuba bazikhangise mahala. Ungathumela okubhalile okuyincazelo ngebhizinisi lakho, izinombolo zakho, izithombe nanoma yini ongathanda ukuthi sikwazi ngebhizinisi lakho. Ungasithinta nge e-mail : durbanenanda@gmail.com noma usithumelele ifax: 086 664 8458.

 

June 6, 2013

Inanda FM ‘Tourism Thursday’- uAyanda Ngcobo ekhuluma nge Inanda Heritage Route

U-Ayanda Ngcobo, ukhuluma nge-eNanda online ne Inanda Heritage Route, emsakazweni womphakathi, Inanda FM.
Cindezela lapha: Ayanda Ngcobo on Inanda FM 06-06-13
6 kuNhlangulana 2013

February 27, 2013

Impophoma yaseMzinyathi – Ukuthuthukiswa kwamagugu aseNanda

Ukubaluleka

Kubalulekile ukunika imvumo  kulendayo emangazayo eduze naphakathi kweTheku lapho iningi labantu linamathuba khona futhi kubuyiswe nokubuka izindawo eziningi eduze naseNanda.

Inhloso

Ukubuka indawo ejabulisayo noma enesipiliyoni sezigigaba kukho konke endaweni.

Amathuba

Ukubuka indawo ephezulu ezintabeni

Ukuncebeleka, ukushayela, ukuzidlalela, ukuhamba ngesikebhe kanyeneziphu layiningi.

Ukuvakashela indawo yamaRasta.

Imithetho

Kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukuhlonipha ukuzimela kwemvelo ngokwenza ngcono zonke izinto ezenziwa ngezandla ngezinga elikhulu ngokuhlobisa umhlaba.

Ukuvikela umhlaba omanzi  ngaphezu kwentaba yamanzi.

Ukigcina, ikakhulukazi okuqondene nokungcola

Ukufaka izaziso

Kunesitolo esincane eceleni komgaqo ukuthola okuya ngasethunjini, ukuxazulula izinkinga zonogada, ukuhlanza indawo nokuxhasa abantu bendawo. Umnikazi usondele futhi ukukhali.

February 27, 2013

iDamu lase Nanda- Ukuthuthukiswa kwamagugu eNanda

Ukubaluleka

amanzi amaningi ahlala endaweni emangazayo ngaphansi komhlaba odabukileyo futhi ziningi izinto ezibalulekile ezifihlekileyo. Kusukela iNanda ivumela ukungena kalula edamini lokho kuza kude ekugcineni kuholela ekukhumbuleni ekuqhubekeni kobude bonke.

Inhloso

Kubalulekile ukunika imvumo kulelidamu elimangazayo eduze naphakathi kweTheku lapho iningi labantu linamathuba khona. Ukwenza kanjalo kuzovula amathuba emisebenzi.

Amathuba

Ukwenza kangcono emphakathini ngokukhombisa izibonelo ngendlela abantu bakudala  ababephila ngayo ukunqoba ngaphansi kwedamu.

Ukukhombisa ukubaluleka kwamanzi ekuthuthukiseni

Ukuthuthukisa umphakathi wezokuncebeleka okumanje basendaweni isibonelo “imizi”.

Ukuvula amathuba emisebenzi nokuhlelela kahle izinto zangasese kwabokuvakasha.

Imithetho

Zonke ezokuthuthuka kufanele zenzeke ngokukhulu ukubambisana nalabo abaphethe abanamandla abakwaziyo ukugcina ubuqotho balomthombo wamanzi omkhulukazi.

Iphuma ku (noma umthombo wolwazi)

Excerpted from: DEVELOPMENT FRAMEWORK PLAN & MARKETING STRATEGY INANDA HERITAGE ROUTE Harber & Associates IHR Consortium FINAL REPORT July 2010

 

 

February 27, 2013

Ebuhleni – Indlela yokuthuthukisa amagugu eNanda

Excerpted from: DEVELOPMENT FRAMEWORK PLAN & MARKETING STRATEGY INANDA HERITAGE ROUTE Harber & Associates IHR Consortium FINAL REPORT July 2010

Ukubaluleka

Ukuzimela okwaqhutswa umeluleki u-Amos K Shembe owadabuka kude ekuphakameni ngo 1977 okumanje ubudlelwano bakhe budumile. Indawo yabo yalungiswa nje ngo 1980 etafuleni elalingajwayelekile lika Mtabutele ngemibono eminingi  eyaqhamuka  ngegama  elihle ‘Ebuhleni’ (indawo enhle). Iningi lakujabulela kakhulu ukusiza ukubekezela okholweni, ikakhulukazi ngemikhosi kaMasingane noNtulikazi ngenkathi iningi linikezwa izindawo zokuhlala ezazakhiwe ngezintingo (lathes) zaboshwa ngentambo yenayiloni futhi zihlotsiswe ngomfanekiso ongijimela iziphuzo. Empeleni umsebenzi omuhle wabakhi. Ekuhlukeni indawo ephakathi yokuthandaza yakhiwengaphansi kwesihlahla ngamatshe amhlophe achaza ubukhulu nokuhluka ekungeneni ichaza umbhishibhi, amadoda, abesifazane kanye nezintombi. Umpholofethi wacabanga ukuvumela umdanso njengento ebalulekile ekukholweni emhlabeni wonke amakhulu abantu abadansayo abahlukaniswa ngobulili nangeminyaka.

Inhloso

Ukwabelani izipiliyoni ngendawo yokuthandaza esendaweni  evulekile eshawa umoya.

Ukugcina inani lamasiko.

Amathuba

Ukunikeza isipiliyoni iningi lenkolo ye-Afrika nasekwenzeni kweningi.

Ivula amathuba omsebenzi ngokufaka imibono ehlukene yokudayisa isibonela ukudayisa amavuvuzela.

Imithetho

Ukuziphatha kwezivakashi ukuthola imvumo endaweni, indlela yokugqoka nokuhlukana kobulili kubalulekile.

Ekuphakameni- Indlela yokuthuthukisa amagugu eNanda

Ukubaluleka

Eqinisweni ihumusheka  nje ‘ngendawo yokujabula’ lendawo enhle  yadayiswa ngo 1913 kumnikazi wayo umlungu ongomunye wabalandeli bakhe ngokuthola umpholofethi u-Isaiah Shembe. Lokhu kwathatheka njengephakathi lamaNazaretha iningi lenkolo yama-Afrika yokunyakaza yakhula yaba endlini yomlando endaweni enokuziphatha kwabantu okuzungezile.’indawo yokujabula’ indawo eshawa umoya engafani nesibaya. Abesilisa nabesifazane bayahlukana. Lokhu kubheka isipiliyoni sezivakashi endaweni eqondile neyokholo lwama-Nazaretha.

Inhloso

Ukukhuphula ubuhle bokholo endaweni

Ukuchaza umehluko nokubaluleka kwezindlela zokuhamba

Ukukhombisa ukuphenduka kokholo lwase-Afrika

Ukugcina inhlonipho kumpholofethi  nge flora nefauna

Ukuthuthukisa indawo yonke ukwamukela izicelo ezifikayo.

Amathuba

Kunezibonelo ezinhle zamasiko angabonakali futhi nazo nje izakhiwo ezingabonakali  kule ndawo, okufanele ukwazi  uhla lwamatse apendwa ngabelungu awayechazi ‘izindonga’, isibonelo inkanyezi,izimpawu kanti nangokunjalo nokukhuluma kubalulekile kulemicimbi. Ukuphumelela kokuqothswa kahle futhi nokunikeza izivakashi nezifundiswa  imvumo. Inikeza imvumo yokufakazela amasiko ahlukene. Kunamapulani ezinyawo ukwenza indawo enkulu ukuba qotho kulabo abasemadolobheni bamanje, ukuthuthukisa impilo yabantu, izindlu,nezikole zamabanga aphezulu. Ukubiyelwa kwendawo okwamanje kuwumphumela wengcinezi phakathi kwezinhlangano kodwa kunethemba lokuthi izolungiswa inkinga masinyane nje.

Imithetho

Ukunganakekelwa kwezakhiwo zamandulo kufanelwe kuxazululwe ngomkhuba owu-phrofeshinali ukukhuphula amandla amagugu. Lokhu kudala inselelo ekhethekile ngoba nalo isonto lavumelana ngemithetho ngezinto zamasiko. Isibonelo amaqhawe amane enza umsamo enzela amadlozi eduze kwe MR25 endlini ewulondo! Ukuziphatha kwezivakashi ukuthola imvumo endaweni, indlela yokuqgoka nokuhlukaniswa kobulili kubalulekile. Ukuthuthukisa indawo engenalutho kudingeka kwenzeke ngokuthinteka futhi nokuziphatha endaweni yangempela yokholo kufanelwa kugcinwe.

 

 

Ebuhleni Consolidated phases   Ebuhleni – Consolidated phases
AFTER MIKULA WILSON ASSOCIATES ARCHITECTS

February 20, 2013

Inanda Seminary – Ukuthuthukiswa kwamagugu aseNanda

Ukubaluleka

Yasungulwa imishinari, uRev Daniel Lindley nonkosikazi wakhe uLucy bese yavulwa ngonyaka ka  1869 ngaphansi kwabaphathi bamamishinari ase Melika. I-Seminana yaseNanda (Inanda Seminary)  yaba yisikole  sokuqala samantombazane kuphela eSourthern Africa futhi namanje sisamile  njengesikole esidala samantombazane eMzansi Afrika. Sakhiwela ukuqeqesha amantombazane amunyama ukuba abe ngothisha futhi ‘amakhosikazi amahle’, abafana abancane bona abaqeqeshwa e-Adams College eManzimtoti.

Ibalulekile ngoba yahlala yaqina ngesikhathi sobandlululo ngenkathi ‘imfundo yabantu’ ifakwa futhi lokhu kunerekhodi elihehayo elihlala njengesikhumbuzo.

Kunamarekhodi omdabu yamakholwa akuqala, isibonelo uMfundisi James Dube umfowabo ka Chief Mqhawe, womphakathi wamaQadi futhi ungubaba ka Mfundisi John Dube owasungula  i-Ohlange Institute.  Isonto lebandla lomdabu, lakhiwa uLindley ngo 1849, endaweni esekungeneni esikole kuyo. Ubaba kaJohn Dube, uJames ,waba ngumfundisi wokuqala e-Afrika. Okubalulekile okwatholakala, ukonakala komuzi womdabu kaDaniel Lindley eMzinyathi ngo 1847 lokhu kwenza ukubaluleka kwezimpawu zabezizwe. Uthishanhloko wokuqala kwaba nguMary Edwards owasuka e-America eneminyaka  engu 40 ubudalaowaye  ngumfelokazi futhi wahlala eyinhloko kwazekwaba u 1892. Washona esikoleni ngonyaka 1927 eneminyaka engu 98. Okwakuwumuzi ka Lindley ofulelwe, wafika eNanda ngenqola izinyanga ezintathu emuva kukushiya eBoston. Izinto zakhe futhi nezimpahla zakhe ezokufundisa, amadeskhi ayephindwe kabili angamashumi, ideskhi likathisha, ibhodi elimnyama, itemometha nemacroscopi.

Inhloso

Ukubonakalisa iqhaza lamapiyano elibanjwe abaphathi bamamishinari ase-America eNanda.

Ukubonga izifundo

Ukunyusa iqhaza leSemina yaseNanda njengesikole somlando emphakathini waseNingizimu Afrika  (eMzansi).

Ukugcina kahle futhi nokuletha ukuthula ndawonye nezakhiwo zakudala.

Amathuba

Ukunika izivakashi ithaba lokuthola isipiliyoni ngesikole semishini

Ukukhumbula ukubaluleka kokuphumelela kwendawo yomculo esikoleni nomlando ngepiyano.

Ukwakha umlando omude otholakalayo.

Imithetho

Ngenhlanhla emuva kwezinkinga zangempela ezitholakala ngo 1997 abantu abaneziqu zemfundo bathola ukuphatha nangokusizwa uMongameli  wokuqala uNelson Mandela ngoxhaso olwasuka kwi-SAPPI ukuba kuvuswe izakhiwo eziningi. Ihholo lika Edwards lakhiwa ngo 1888 labhuqwa umlilo ngo 1993 kodwa laphinde lavulwa ngo 2009 ukugubha unyaka wesi- 140 wesikole. Kunamapulani aqhubekayo okuphakamisa yonke indawo, konke konke nokuhlanganisa nabaphathi abanamandla bamagugu.