Archive | Ezokuvakasha RSS feed for this section
March 11, 2015

IWoza eNandaUrban Trail- ukulawula uhambo lwezikhulu

Muva komhlangano wokugcina wekomiti elikhulu wonyaka, ukulawulwa kohambo lwezikhulu ezibalulekile zephrojekthi ye-urban trail yahlelwa nge-8 kuZibandlela ku-2014. Ukufaka abahlanganyeli, kwakungothisha bezikole eziseduze, amalunga eSAPS, umphakathi oseduze, i-INK ezokuvakasha ne-Durban Green Corridor. UGary Cullen wamukela futhi wachazela nezikhulu. Abahlanganyeli bona babehlukaniswa ngamaqembu amabili, elokuqala lalilawulwa uMlungisi Mthembu, elinye uThabo Zulu esizwa uSanele Mvuyane. Ngokuqhubeka, izincazelo zanikwa abanandisi basendaweni izindlela zokubuka izinto Kanye nezibonelo zokudla kanye neziphuzo. Ngesikhathi sikancibilijane, iDurban Tourism yakhiqiza iphepha elifaka ukulawula izindlela zohambo eWoza eNanda Urban Trail.

 

 

April 25, 2014

Inhlangano yomphakathi we Woza eNanda Walking Trail

IWoza eNanda Walking Trail isiqala se Durban Green Corridor namalunga ayo. Inhloso ukuletha izivakashi nezihambi eNanda kanye nokwakha amathuba kubo ngokuhlangana nabantu bomphakathi. Kunezinhlangano eziningi ezingekho ngaphansi futhi ezizimele ezizimbandakanya ukusiza umphakathi. Kunama NGO,s ngezansi onke ayazimukela izivakashi (ngokunjayelekile ngokuhleleka). Thola ukubona ngaso sonke isikhathi futhi ubhekane nezinkinga zomphakathi nezipiliyoni ukuthi bazisiza kanjani futhi basizana kanjani bebodwa. Ezinye zalezi zinhlangano ziisiza kakhulu ngeminikelo efana namasekeni ezimpahla zokugqoka kanye namathoyisi.
 

IMG-20140417-00108 IMG-20140417-00109Ikhileshi iBhekameva nesikole sezingane ecincane

Umuntu ongamthinta: uNkosazana Ntombizethu Evidence Langa

Idilesi lomgaqo: Lot 366, ohlange 4309

Inombolo ongayithinta: 073 576 2509

“Ikhileshi iBhekameva yaqala zi-2 kuNcwaba 2010 nguNtombizethu Evidence Langa. Ngakhetha ukuvula ikhileshi ngoba kwakunezingane eziningi ezihlala emigaqeni uma abazala basemisebenzini nezihlobo zisezikoleni, lokho kwanginika ithuba lokuvula ikhileshi ukhubeka izingane ukuze zizofunda futhi ziphephe. Sikhulisa izingane ukuziphatha kahle, amandla, ukuxhumana nenkolo. Siyakuqinisekisa ukuphepha kwezingane futhi siyakuqinisekisa ukuthi izingane zikhule kahle. Sizinika ukudla okunempilo siyabatholela nemithi yabo uma kunesidingo.

Singakuthokozela ukusizwa ngezimpahla zokufunda, izingubo zokulala, omatilasi nokudla kwezingane. Ngesinye isikhathi ngisebenzisa ihholo lomphakathi. Nginayo indawo kodwa anginazo izimpahla zokwakha. Uma bakhona abangasiza bamukelekile ukwenza njalo.

Izivakashi zimukelekile. Asikho isidingo sokubhukha, izikhathi ezijwayelekile 08:00-13:00 (kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu). NgoLwesine usuku lwezemidlalo ngakho singalusebenzisa usuku lonko.singenza namaphefomansi ama-rhymes, imidanso yesiZulu kanya namaculo” Ntombizethu Evidence Langa.

 

Ikhileshi iSiyathuthuka nesikole sezingane

Umuntu ongamthinta: Lillian P Mokoatle

Idilesi lomgaqo: Site no. 1 Ghandi Settlement Bhambayi INanda, P.O Box 68295 INanda 4309

Izinombolo ongazithinta: 031 519 1919, 076 714 1063

“Ikhileshi nesikole ngokwezingane ezineminyaka esukela ezinyangeni ezi-3 kuya eminyakeni eyi-6. Isikhathi somsebenzi kusukela ngo 06:30 kuya ku 06:00 ntambama. Sihlangene nesikole simabanga aphansi iKastara Ghandi, sizinika kabili ukudla ingane iyodwa, ukudla kwasekuseni nokwasemini, imidlalo. Ikhileshi nesikole kwavulwa kabusha ngo 1998 emuva kokuvalwa ngesikhathi sodlame lwezepolitiki phakathi kwama 90’s. Yayiphethwe uNkosazane T Zuma. Ngaphansi kuka Lillian. Yaqala ukusebenza eminyakeni eyi-16 edlule.yaqala ngezingane ezi-12 kodwa manje inezingane ezingu-265 namalunga ayi-11 esitafu, unogada oyi-1, oyi-1 engadini nabanye abavolontiyayo. Singathanda ukuthola iminikelo yamathiyisi okufundela ngaphakathi nezinto zokudlala, izimpahla zokugqoka nezingubo zokulala. Kune zingane ezisuka emindenini eswelayo.

Izivakashi zimukelekile. Isidingo sokubhuka asikho. Izivakashi zingafika noma ngasiphi isikhathi, kodwa kusukela ngo 10:00 kuya ku 12:00 kungaba kuhle kakhulu. Abantu abawu-20 kuya ku-30 bangavakasha ngesikhathi esisodwa. Izivakashi zingabuku ukuthi zikhula kanjani izingane. Izivakashi zingabuka izingane zebanga- R zidansa umdanso womdabu, zicula amaculo kusukela ekhilshi, ibanga- R, zikhulume ngamaphupho azo. Izivakashi zingayishiya ikhileshi ziye endaweni kamaGhandi okungamamitha awu-300 ubude” Lillian P Mokoatle.

 

 IMG-20140407-WA000 IMG-20140417-WA000 IMG-20140417-WA001

 

 

 

 

 

 

 

Inhlangano iSukuma uZenzele Poverty Alleviation (ukuqeda indlala)

Umuntu ongamthinta: Nkosinathi Maphumulo

Idilesi lomgaqo: ohlange Phrase 3 A nu-Road, L364 INanda 4310

Ukuxhumana

Inombolo yocingo: 031 519 0846

Ifekisi: 031 519 1026

Umakhalekhukhwini: 082 839 2736

Imeyili: info@sukumuzenzele.org.za

“Isukuma uZenzele iphrojekthi enika usizo izingane uma ziphuma ezikole, lapho ukudla kwantambama kunikwa izintandane nezingane ezinhlwempu ohlange kusukela eminyakeni eyi- 5 kuya kwe-18. Inhlangano futhi inika iziyalo kulabo abayeka ezikoleni. Sibafundisa izindlela zokuphila, amakhono empilweni futhi sibanike neziyaloebuncaneni babo. Kunengadi yamaveji lapho sithola khona ukudla. Izingane zinikezwa ithuba lokutshala amaveji ukuze futhi bacabange ngokubaluleka kokutshala. ISukuma uZenzele yaqala ngo 2002, kodwa yafakwa ngo 2003. Abasunguli bagqugquzelwa ukungakwazi ukubhala kwabantu, izinga lokungaqashwa, nokunyakwa kwezifo ezithelelanayo. Yaqala ikominti elilinamalunga ayi-5. Ababili babo basekhona kwikominti kumanje.

Simukela lonke uhlobo lweminikelo olungasisiza. Kungaba ukudla , izingubo zokulala izingane ezinhlwempu.

Izivakashi zimukelekile isikhathi esikahle kulapho kunalabo abasisizaya futhi nalabo abathola usizo kule phrojekthi. Izivakashi kufanele zibhuke, kuzoba phakathi kuka 14:00 kuya ku 15:00 ntambama kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu. Ungagqoka noma kanjani. Iqembu lobuciko endaweni lingasijabulisa ngomdanso wobuciko bomdabu kanye nokuhlukahlukene, amaphoyemu kanye nomculo” Nkosinathi Maphumulo

 

IMG-20140417-00115 IMG-20140417-00116 IMG-20140417-00118 IMG-20140417-00119

 

 

 

 

 

 

Khula futhi ugqame

Idilesi lomgaqo: 1405 ohlange Township, Westham Drive, INanda 4310

abantntu ongabathinta: uNkosazana Patience Posile/ uMnumzane Mpisi

Ukuxhumana

Ucingo: 031 519 0301

Umakhalekhukhwini: 073 259 3191/082 728 5397

Imeyili: myashine.shine@gmail .com

IMG-20140417-00092Ikhula futhi ugqame ikhaya lababekeli nesenta losizo lokuqala, iqembu elifundayo nephrojekthi yokufunda komphakathi, ukondla kanye nephrojekthi eletha imali, isibonelo ingadi. Le phrojekthi yafakwa ngo 2007 kodwa yabhaliswa ngo Lwezi 2008. Sakha imiphakathi ngokuletha ithemba kubantu, zibakha izinhliziyo futhi sibakhulise nangokomqondo, ngokwenkolo nangemizimba ngalemithetho elandelayo eqondweni.

Kwimiphakathi eyangenwa kakhulu isandulela ngculazi sibanika izidingo zabo sibatshele ngokuziphatha nangenkolo.

Izintandane nabahluphekayo abanesandulela ngculazi (HIV/AIDS). Sikhuphula indlela yabo yokuphila ngokubavikela ezifeni, sifundisa abahluphekayo nabakhula kanzima ukuzimela. Siphinde sinakekele ngokunika nokwakha imisebenzi kanye nokubalolonga emiphakathini.

Le phrojekthi izimbandakanyele ukunika ukudla abantu abakudingayo nokuhlukumezeka keNanda.

Okumanje le phrojekthi inika ukudla ezinganeni eziswele ezifunda ezikoleni ezingomakhelwane, zifika nsuku zonke ukuzothatha ukudla kwazo lapho sibanika idokwe. Siphinde silungise nokudla kwesipuni nokunempilo ukunika labo abadla ama-ARV’s njalo ngamampelasonto. Abanye balaba bantu baguliswa ukungabi nempilo enhle.

Ukusingatha izivakashi noma izihambi?

Yebo, bangashaya imeyili ukubhukhela ukuvakasha futhi balinde ukumukeleka, izivakashi ezivunyelwa ukuvakasha zingu-10 kuya ku 15. Bangathola ithuba lokubona uMandy nezingane zakhe eziyisibusiso lezi esizisizayo. Bangathola isipiliyoni senkolo yaseMZANSI ngokungenela imidanso yezingane zasekhula futhi ugqame.

Iminikelo?

Yebo, lonke uhlobo lomnikelo olungasisiza ukukhulisa izingane lungabongeka kakhulu, noma kungaba uluphi uhlobo lwamathoyisi, izimpahla zokufunda , ukudla, izimpahla zokugqoka, nezimpahla ezisebenzile zasendlini nokunye nje. Angeke sikhethe kodwa nje singabonga noma yimuphi umnikelo ongasiza ukukhulisa izingane zibe nempilo engcono futhi zikhule kahle. (Patience Posile)


Ucwaningo nezithombe kwatholwa uLoyisa Ntsalaze, yahlanganiswa uSabine Marschall ngo Ndasa 2014

April 21, 2014

Izitolo ezincane eWoza eNanda Walking Trail

IWoza eNanda Walking Trail isiqalo se Durban Green Corridor namalunga ayo. Inhloso ukuletha izivakashi eNanda futhi ibadalele amathuba okuhlangana nomphakathi. Kunezi tolo ezincane eziningi, izindawo zokuqeda ukoma nezinye izinhlobo zamabhizinisi nabaphisana ngezimpahla eWoza eNanda Walking Trial. Bonke bancengwa iqembu lephrojekthi yethu, kodwa abanye abafunanga ukufakwa kule webhisayithi ngezizathu ezithile, isibonelo, ngoba azimukelekile izivakashi. Amabhizinisi angezansi onke ayazemukela izivakashi kodwa izinhlelo kufanele zenzeke ngaleyo ndlela.

Pepe's Tuck shop

Pepe’s Tuck shop

I-Tuck shop ka Pepe

Idilesi lomgaqo: 603 Bhambayi, iNanda 4309

Umuntu ongamthinta: Mandla Hamilton Ntshingila

Inombolo ongayithinta: 083 999 7856

“Bengidayisa amaswidi namashibusi, umphakathi wayingitshela ukuba ngiqhubeke futhi ngidayise izinto eziningi, lapho ngakhetha khona ukuvula ituck shop ngo 2012. Izivakashi zimukelekile, ukubhuka kungenziwa abantu aba-15 uma bezohlala, ngaphandle uma bezothatha behambe. Sivula ngo 06:00 sivale ngo 21:00. Izinsuku ezi-7 ngeviki” Mandla Ntshingila

 

 

Ohlange Rock Junction- ithaveni kaNjomane

Idilesi lomgaqo: E2068 John Langalibalele Road, ohlange iNanda 4310

Umuntu ongamthinta: Bheki Mhlongo

Izinombolo zokuxhumana

Ucingo: 031 519 1014

Umakhalekhukhwini: 083 522 8331

“0hlange Rock Junction iresturanti lapho ungathenga khona iziphuzo, sinane shisa nyama. Indawo eyisitezi esithathu sifaka ithaveni, i-bar, nendawo yabantu ababalulekile (VIP). Uma uphezulu ukwazi kahle ukubona izindawo eziseduzane. Indawo ivikelwa ngamakhamera futhi iphephile. Ibhizinisi lathuthukisa futhi lakhuliswa yi thavani kwaba ishisa nyama kwaba indawo yama VIP. Ibhizinisi laqalwa ugogo wami, ngaze ngalithatha mina ngo 1999. Ngathola usizo kubantu emphakathini nase zweni futhi nomasipala okunguwona owafeza impumelelo okumanje izinkampani ziyafisa ukusixhasa. Kuyi- Brochure kamasipala futhi. Asikaze sibe nazo izinkinga njengoku tshotshelwa izigebengu endaweni. Inking nje iyodwa eyokushoda kwamanzi ngesinye isikhathi evikini” Bheki Mhlongo

Izivakashi zimukelekile, kodwa bangadlule ku-100 abantu. Ukubhukha indawo kuyenziwa. Indlela yokugqoka ayibalulekile. Umuntu angagqoka noma kanjani. Izivakashi zingafika kusukela ngo 12:00 kuze kube ukuhamba kwesikhathi.


 

 
IMG-20140417-00122UMuziwokuthula- Inyanga yomdabu

Umuntu ongamthinta: uMuziwokuthula Thusi

Idilesi lomgaqo: 642 Dube Village, iNanda 4309

Inombolo ongayithinta: 073 751 7515

“Nguyi sabgoma, ngiyinyang. Ngaqala ngo 2002 ukulapha ngamandla amadlozi, isikhathi esiningi abantu abaningi bayasinda uma belashwa yimina. Ngafunda nokuhlanganisa amakhambi ndawonye ukusiza abantu abadinga usizo. Izinkinga engihlangabezana nazo ukuthi abantu bafuna usizo ngezinto engingahlangani nazo, isibonelo i HIV. Umuntu ulindela ukuthi ngimlaphe kodwa azi kahle ukuthi alikabi khona ikhambi lalesi sifo. Izingqinamba engibhekana nazo ukuthi abantu abangithembi. Ngingacela ukuthi uMasipala ungifakele ugesi endlini yami. Anginawo amandla.

Izivakashi zimukelekile. Ukubhukha kuyenziwa ukuze ngizohlela isikhathi. Zingadluli ku-15 izivakashi. Bangagqoka noma ngayini entofontofo, izikhathi ezivulelekile kusukela ngo 09:00 kuya ku 18:00. UMsombuluko kuya kuMgqibelo. Izivakashi zingabona ukuthi ngiwahlanganisa kanjani amakhambi ukwakha imithi yokulapha, bangabona futhi ukuthi ngixhumana kanjani namadlozi” uMuziwokuthula Thusi.

 

IMG-20140417-00131I-African Queen Salon

Izinwele zamakhosazane ase- Afrika, izinzipho, izinkophe

Idilesi lomgaqo: 490 Juba Blose Street, Bhambayi, iNanda 43010

Igama lomuntu ongamthinta: Cecilia Londiwe Mbuyisa

Izinombolo ongazithinta: umakhalekhukhwini: 082 718 1077, ucingo: 031 519 0857

“Ngaqala ibhizinisi ngo 2007. Ngangikuthanda ukuluka izinwele yingakho ngakhetha ukuqala ibhizinisi. Ngangiluka izingane zesikole lokhu okwakubizwa nge (sinuphi). Abantu abaningi babengena ngakho ngacabanga ukuvula ngacabanga ukuvuka isaloni. Abantu engibalukayo bahlezi bejabulile, angizitholi izikhalazo kodwa abantu bayabuya liqhubeke ibhizinisi. Izinkinga ezinkulu ukuthi abantu bomphakathi abafuni ukukhokha ngoba bayangazi, ngesinye isikhathi kufika abantu abaningi, angikwazi ukubamukela bonke. Ngingathanda ukuthola usizo futhi nendawo enkundlwana lapho ngingenza khona ibhizinisi lami ngoba ngisebenzela ekhaya futhi ngiyaphazamiseka. Izivakashi zingabhuka ngaphambi kokuba zifike. Ngingamukela abantu aba-5 noma ngaphansi kuya ngemi luko yabo. Ngivula ngo 10:00 kuya ku 21:00. UMsombuluko kuya kuMgqibelo. Izivakashi zingathula isipiliyoni ngomsebenzi engiwenzayo nokuqinisekisa ukuthi izidingo zabo ziyabhekwa” uLondiwe Mbuyisa.

 

Tete's Tuck shopI Tuck shop ka Tete

Umuntu ongamthinta: Nonhlanhla Buthelezi

Idilesi lomgaqo: Lot 952042 Street, Dube Village 4309

Inombolo ongayithinta: 073 073 7829

“I tuck shop ka Tete idayisa iziphuzo ezibandayo, amashibusi ashisayo, amakhekhe, amanikinesi, ama-hot dogs. Yafakwa ngo 2006 ubaba wami, wayedayisa amagwinya, kwakuphithizela kakhulu ngalesiya sikhathi. Izinkinga ukuthi baningi abantu abadayisayo endaweni. Izivakashi zimukelekile” Nonhlanhla Buthelezi

 

Indawo kaThami yokudlela

Umuntu ongamthinta: Thamsanqa Albert Mkhize

Idilesi lomgaqo: 267 Dube Village iNanda, 4310 (eceleni kwelayibhulari eli-olintshi)

Izinombolo ongazithinta: ucingo: 031 518 0256

Umakhalekhukhwini: 083 710 5582, ifekisi: 086 660 5582

Imeyili: ak.trading cc@ gmail.com

“indawo ka Thami yokudla iresturanti yokudla okusheshayo futhi nohamba nacho. Yafakwa ngo 2010 uThamsanqa Mkhize. Kusukela kunendebe yebhola lomhlaba ngabona ithuba lokuqala iresturanti yami ngendawo yokudlela ukusiza izivakashi ibhizinisi labukeka lihamba kahle kuze kube yimanje lisaqhubeka. Sibasiza ngezingxenye zezindlu, imingcwabo, imishado, amalatshi, imicimbi yomphakathi, amabhulayi, ama-spit bhulayi, ukudla kwezandla.

Izivakashi zimukelekile. Izikhathi zokuvula kusukela ngo 09:00 kuya ku 16:00, uMsombuluko kuya kwiSonto. Izivakashi zingagqoka noma ngayini ezithanda ukuzigqoka. Ukubhuka kufanele kwenziwe ngemeyili noma uthinta noma iyiphi inombulo ekhonziswe ngenhla. Izivakashi zingathola isipiliyoni ngokudla kwethu okumnandi okuhlukahlukene, nokuphatheka kahle futhi nangendlela” Thamsanqa Albert Mkhize.

 

Kwamngoma Tuck shop

Kwamngoma Tuck shop

I tuck shop yaKwamngoma

Idilesi lomgaqo: 6116 street 109398, iNanda 4309

Umuntu ongamthinta: uNonhlanhla Mngoma

Inombolo ongayithinta: umakhalekhukhwini: 079 567 0760

“I tuck shop yafakwa ngo 2005 ngu Sara Ntomile Mngoma. Isitolo sihlezi sisebenza, umphakathi uyasisiza kakhulu. Izinkinga esibhekana nazo ezamasela agqekeza indlu, kwenzeka izikhathi ezintathu lokhu okucekela ibhizinisi lami phansi. Izinkinga esibhekene nazo njengamanje ukulungiswa kukagesi kanye nokushoda kwamanzi. Umasipala uzosiza ukuvala izimbobo emigaqeni kanye futhi nokenza izindlela zokulungisa” Nonhlanhla Mngoma

Lonke uhlelo lwezivakashi lwemukelekile futhi umnikazi uyazinikelela ukubathatha bayongenela izinhlelo zesoto lakhe.

 

Ucwaningo nezithonbe ngu Loyisa Ntsalaze, yahlanganiswa ngu Sabine Marschall ngo Ndasa 2014

February 4, 2014

Izitshalo eWoza eNanda Walking Trail

Kusanezindawo ezinkulu eziluhlaza eNanda futhi iWoza eNanda Walking Trail isebenzela ikakhulukazi ngasemfuleni noma eduzane kwezindawo zezithelo endaweni encane. Njenge zitshalo esizithandayo ziyatholakala la. Ezinye zisentshenziselwa izihloso zokwakha amakhambi noma zihlanganiswe nesiko nangezinkolelo. Kodwa kunezitshalo ezigugulekile okufanele zinakwe noma zigugulwe.

Umbheki wethe wezitshalo, uLindani Zuke, unika izincazelo kodwa uyacelwa ukuba ufake ulwazi lwakho ngokuphawula ezansi noma ngemeyili kuthina ku enanda online@gmail.com. Tshela thina amagama ezihlahla ezihlukahlukenengesi Zulu futhi ukuthi umphakathi uzisebenzisela ukwenzani. Ungasishayela imeyili isithombe sesitshalo nesihlahla sakho.

Ungathola ulwazi ngosiko lomphakathi eWoza eNanda Walking Trail futhi ulandele ngomsebenzi esiwenzayo ngentuthuko ezayo.

 

IZIHLAHLA NEZITSHJALO ZEMVELO

Isihlahla sehlathi

Igama lokufika: i- Harpephyllum Caffrum

Igama lesi Zulu: umganu

Umganu uhlanganiswa nokuheha owesifazane ukuba ashade. Indoda ingalungisa ingxenye yamaqembe alesi sihlahla futhi awafake emzimbeni wobuso bakhe.

IMG_7998

 

 

 

 

 

 

 

i-misty plume bush

igama lokufika: i-Tetradenia riparia

igama lesi Zulu: iboza

Abantu bomphakathi basebenzisa lesi sihlahla ukwakha ikhambi lomkhuhlane. Buka okuningi ngalesi sihlahla kwi bogi Ulwazi.

IMG_8029

 

 

 

 

 

 

 

 

Isihlahla esinamaqembe amakhulu

igama lokufika: i-ficus lutea

igama lesi Zulu: umkhiwane

IMG_8138

 

 

 

 

 

 

 

Ubhanana wehlathi

igama lokufika: i-strelitzia Nicolai

IMG_8207

 

 

 

 

 

 

 

Ipaperbark thorn      

Igama lokufika: I- Acacia sieberiana common- paperbark thorn

Igama lesi Zulu: Umkhamba

IMG_8244 IMG_8245

 

 

 

 

 

 

i-ipomea

igama lokufika: i-ipomea Cairica

igama lesi Zulu: umaholwana

IMG_8243

 

 

 

 

 

 

 

I kei aphula

Igama lokufika: i- Dovyalis caffra

IMG_8171

 

 

 

 

 

 

 

 

IZIHLAHLA ZAMAFULUTHI NAMA VEJI

 Isihlahla somango

IMG_8049

 

 

 

 

 

 

 

Isihlahla samapetshisi

Igama lokufika: i-prunus persica

Igama lesi Zulu: umpetshisi

IMG_8166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amadumbe

Igama lokufika: i- Colocasia esculenta

IMG_8217

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUHLANGANA NOKUGUGULWA KWEZIHLAHLA EZIHLANGENE

Okunyanyisayo, izihlahla eziningi ezihlangene, ezinye ziyingozi kubantu nasezilwaneni ezikhula eNanda. Izihlahla ezizimilelayo zidinga amanzi amancane, ziyagcinwa ezinye ziyasuswa endaweni lapho kuzofakwa khona izinto ezizosebenzela umphakathi.

Ngokwe Conservation of Agricultural Act (CARA 1983) izihlahla ezizimilelayo zichazwa ngezindlela ezintathu

Indlela 1: ukuguguleka okukhulu, kufanele kususwe kanye nezihlahla ezizimilelayo.

Indlela 2: ezingajwayelekile kodwa ezibalulekilezingatshalwa kodwa ngesivunywelwano.

Indlela 3: zingagcinwa, kodwa akufanelekile ukuba ziphindeke.

 

Insangu magojwana

Igama lokufika: I-parthenium hysterophorus

Igama lesi Zulu: umbulalazwe

IMG_8150

 

 

 

 

 

 

 

Imbali yase mexico yelanga

Igama lokufika: i-lithonia diversifolis

 IMG_7980

 

 

 

 

 

 

 

Isihlahla sekinati

Igama lokufika: I-senna didymobotrya

IMG_8202

 

 

 

 

 

 

 

I-Spanish reed

Igama lokufika: Arundo donax

IMG_8212

 

 

 

 

 

 

 

INapier Foddor noma utshani Bendlovu

Igama lokufika: i-Pennisetum purpureum

IMG_8204

 

 

 

 

 

 

 

I-Syringa

Igama lokufika: IMelia azedarach

Igama lesi Zulu: umsilinga

IMG_8137

I-Oeander emthubi

Igama lokufika: I- Thevetia peruviana

IMG_8192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-Indian shot

Igama lokufika: I-Canna indica

IMG_8198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISingapore daisy

Igama lokufika: I-Sphagneticola trilobata

IMG_8213

 

 

 

 

 

 

 

I-Butterfly orchid tree

Igama lokufika: I-Banhinia purpurea

 

IMG_8139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-Jambolan

Igama lokufika: I- Syzygium Cumini

Igama lesi Zulu: umdoni wesilungu

IMG_8232

 

 

 

 

 

 

 

Isihlahla sophepha sase Brazil

Igama lokufika: I- Schinus terebinthifolius

IMG_8230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-Large Cocklebur

Igama lokufika: I-Xanthium Strumarium

IMG_8216 

 

 

 

 

 

 

 

I-Balloon Vine

Igama lokufika: I-Cordiospermum grandiflorum

IMG_8199

 

 

 

 

 

 

 

Usandanezwe

Igama lokufika: I-Chromolaena odorata

Igama lesizulu: Usandanezwe

IMG_8195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izimpande zika woyili

Igama lokufika: I- Ricinus communis

IMG_8185

 

 

 

 

 

 

\

I-Agaratum

Igama lokufika: I- Ageratum conyzoides

IMG_8188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umbhangabhanga

Igama lokufika: I – Solanum mauritianum

Igama lesi Zulu: umbhangabhanga

IMG_8162

 

 

 

 

 

 

 

 Ifulemi lika Nandi

Igama lokufika: I –Spathodea campanulata

IMG_8154

 

 

 

 

 

 

 

I –Goosefoot

Igama lokufika: I –Syngonium podophyllum

IMG_8156

 

 

 

 

 

 

 

I –Barbados gooseberry

Igama lokufika: I –pereskia aculeta

IMG_8148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U- four o’clock

Igama lokufika: I –mirabilis jalapa

IMG_8140

 

 

 

 

 

 

 

Ihlanganiswe ngu Sabine Marschall, enikwa ngu Lindani Luke (umbheki wezihlahla we Durban Green Corridor) ngezi 31/01/14.

November 26, 2013

Woza eNanda Walking Trail- isikhumbuzo sesibili (2)

Ngomhlaka zi-22 kuLwezi iqembu elithuthukisa i-Woza eNanda Walking Trail bahlangene ePhoenix Settlement ukuhlanganisa izipiliyoni zohambo phakathi koHlange nePhoenixngeviki eledlule. Abahlanganyeli babelana ngezinto ezinhle, kodwa bakuthinta nokuyizinkinga, okufana nokungcola, amasewerage kanye nokuguguleka. Uhlelo lweviki, iqembu lase BMK engineering lizimbandakanye ekuvuleni indawo, lokhu okumanje kuthathe indawo engangamamitha amathathu (3) ubude bendawo, kodwa kufane ilulwe. Ukungcola namapayipi ezindlini zangasese kuyizinkinga ezinkulu, izindawo zomsebenzi kufanele zithuthukiswe nezinga lemfundo yomphakathi linyuke.

Imephu yafakwa ezindaweni lapho kunezinkinga khona yakalalwa (ukuthola imephu, shaya la: 2130912 Woza eNanda Wolking Trail 1-7500). Ngomsombuluko iqembu elisuka eDurban Green Corridor lathola ulwazi ngokuhamba oHlange. Izindawo ezinezinkinga zabikwa futhi zalwa ukuthi zibonakale. Lokhu kufaka indawo yokubhraya , izintolo ezincane ne- NGO esebenza ukodla izingane (khula futhi ugqame), eyaqalwa inyanga (traditional healer). Imininingwane efanayo yokuba kufanele ithathwe manje ifakwe ePhoenix. Izingxenye ezimbili (2) zokuhamba ngaphakathi kulendawo yangempela yamagugfuu futhi ixhumane nokujikajika izindlela ukwenza ukuhlangana kulemizamo. Umlungisi wokuheha ukukala,izitolo, nezinye izinto ezibalulekilezoba zitholakala. IDurban Solid Waste izimisele kakhulu kuluphrojekthi, sebeyazazi izinkinga zamanje  futhi bazimisele ukusiza ngokulungisa indawo ngokuyihlanza, kodwa nezinye izingxenye zomasipala kufanele zingenele imigwaqo yomphakathi namanzi aqhamuka phansi futhi, idolobha eliphephile, ukusiza amabhizinisi,ugesi, ikhansela lomphakathi kanye namaphoyisa (SAPS). Indawo yaqedwa iqembu elizimele kulomnyango kufanele lihambe indawo yonke lithathe amanothi endawo ehloniphekile ngemisebenzi.

IDurban Tourism kufanele izimbandakanye ekufakeni olayiniumsebenzi ngenhlonipho ukuthuthukisa ukuheha izivakashi endaweni. Ngokuthuthukisa umphakathi, iNanda FM iyacelwa ukuba ifake iphrojekthi kwi-trail. Ngezingane ezikoleni, indlela yokukhuluma emphakathini inomyakazofuthi abafundi kufane badlale enkulu indima ekusetheni izibonelo kanye nokuheha abanye ukuba makugcinwe i-trail ihlanzekile futhi ihleli iyinhle. Ngokuheha ikhona enye indlela yokusebenzisa izinsimbi zamaRasta ukudlala ngaso sonke isikhathi ethaveni kaSbu ukujabulisa umphakathi futhi lokhu kuheha nezivakashi ezisuka ngaphandle ngesinye isikhathi. Wonke umuntu uyavumelana nokubaluleka kukuhlanganyela nomphakathi, ukudala imizwa yokuphatha nokukhuphula i-trail njengomthombo obalulekile nje emphakathini. Emavikini amabili azayo, usihlalo uzokuluma ngokungena kwezinhlangano ukubheka ePhoenix ukuhlanza indawo. Umhangano ozayo uzoba ngoLwesithathu 4 kuZibandlela ePhoenix Settlement ngo 10 am. NB Lomhlangano uzohlehlela umhlaka- 20 kuMasingane 2014.

Ababekhona emhlanganweni: abasuka eDurban Green Corridor (DGC): Gary Cullen (chair), Mathabo, Alian, abasuka kwa- BMK engineering Consultant: Christy Cupido, Sinqobile Nkabinde, Thokoza Mthembu, eDurban Solid Waste: Sandile Myende, eCity Architects: Angela Baker, INanda Seminary: e uScott Couper, Umphakathi waseNanda kwi Tourism Board: Bophilile Bhengu owasemphakathini, Sanele Mvuyane, Mandla KayisE Primary School: Fikile Zondi, INanda Comprehensive School: Lungile Ntuli, INK Tourism: Zwakele Khumalo, Durban Tourism: Brenda Phakathi, OHlange Heritage Site: Mandla Nxumalo, Phoenix Settlement: Bongani Mthembu, Enyevesi yaKwaZulu Natali neNandi online: Sabine Marschall

Sabine Marschall 26/11/13

Translation: S’phamandla Shongwe

 

 

 

 

November 16, 2013

Woza eNanda Walking Trail – update (1)

Woza eNanda Walking Trail Development Team

Despite the rainy weather, a dedicated task team set out on an exploratory walk from Phoenix Settlement to Ohlange on Friday 15 November. This followed the inaugural planning meeting held the previous week. The team found that the trail has great appeal and could become both a unique resource for the local community and a big tourist attraction, with many opportunities for local people to benefit. However, there are also problem areas that need to be addressed, including litter, alien invasion, slippery mud paths, and difficult water crossings.

The next meeting will be held on Friday 22 November at Phoenix Settlement 10am to discuss the experience and the way forward. Please leave your comments and suggestions below!

 

These pictures were taken along the exploratory walk:

eNanda2

GPS based route mapping

 

Sabine Marschall 16/11/13

 

 

November 14, 2013

Ayanda Ngcobo – Inanda FM

Ayanda Ngcobo ekhuluma ngokusanda kufakwa eNanda Online, ekhuluma esemsakazweni womphakathi  Inanda FM.
14 kuLwezi 2013.