Archive | Amasiko & Amagugu RSS feed for this section
June 28, 2013

Inanda Mass Choir – Mzinyathi

Inanda Mass Choir

Inanda Mass Choir

I-Inanda Mass Choir iyazilungiselela njalo ngamampela sonto ekhaya lika Sibongile Mhlongo, eMzinyathi

Lekhwaya iculo umculo wokholo, kodwa iyazenza nezinye izinhlobo zomculo, kuya ngomcimbi. I-Inanda Mass Choir isebenzela emphakathini. Iyazamukela izivakashi ukuthi zizobabukela ngisho beselungiselela.

Ungaxhumana nabo kulezinombolo ezilandelayo:

Dumisani Ngidi- 0793570354 noma Siboniso- 0715006320

Noma uthumele i-email ku Sabelo- sabelo35@mobileimail.vodaphone.co.za

 

Ukulalela umculo wabo, cindezela lapha: Inanda Mass Choir practice, Inanda Mass Choir practice 2, Inanda Mass Choir practice 3

Ulwazi ngomlando we-Inanda Mass Choir, lalela umsunguli wayo uDumisani Ngidi: Dumisani Ngidi – English

Dumisani Ngidi and Sibongile Mhlongo

Dumisani Ngidi and Sibongile Mhlongo

June 24, 2013

Umemulo

attire

umama ongasesandleni seseinxele, umboze amahlombe wafaka nesicholo ukukhombisa inhlonipho, kufakwa umuntu oseshadile

Umemulo uyisiko oluyigugu kunoma iyiphi intombazane engumZulu, olukhombisa isigaba esibalilekile empilweni. Likhombisa ukukhulu.

Bengisanda kumenywa kumemulo eNanda Glebe, ngingomunye wamantombazane azosinisa lowo owayemuliswa. Ngafika khona ngoLwesihlanu ntambama, kodwa uSphumelele namanye amntombazane amabili ayegonqile isonto lonke futhi begcobe umcako, umzimba wonke. Saqala uku lungiselela ukusina, sisho amaculo sifunda nezitephu.

Inkomo yafika emini ngalelo suku bese yahlatshwa ebusuku. Ngaphambi kokuba ihlatshwe, satshelwa ukuba sithule, singawubangi umsindo ngoba umusindo uzokwenza ukuthi ithukuthele. Kwasetshenziswa umkhonto, umkhonto wahlatshwa ngezansi kwekhanda lenkomo, ngesikhathi iwela phansi, omama bakikiza ngenkulu intokozo. Ubaba ka Sphumelele wathatha inyongo wamuconsisela ngayo bese wakhipha umhlwehlwe walengiswa eklameleni labazali, wawuzomboza amahlombe ka Sphumulele ngakusasa. Inyenyama yangaphakathi yaphekwa ngabo lobobusuku bese enye inyama yaphekwa ngakusasa.

esigcawiniSaqhubeka nokusina nokucula, bese sahamba saya eklameleni lika Sphumelele, salala ebusuku kakhulu. Ekuseni (ngosuku lomcimbi), savuka ekuseni ngabo 3 kuya ko-4, sahamba saya emfuleni ukuyogeza. Emuva kwalokho safaka imvunulo njengoba sasitsheliwe ukuthi asivumelekile ukuthi siphindele endlini emuva kokubuya emfuleni, sahlala ngaphandle kwesango. Emuva kwama hora sihleli ngaphandle, satshelwa ukuthi singene endlini, bese uSphumelele wafakwa umhlwehlwe. Ngesikhathi sesiphuma endlini sase siya esigcawini, saphuma sesicula amaculo okusina, omama bekikiza. Sasiholwa ngu Sphumelele nobaba wakhe kanye nomalume wakhe. U-Sphumelele wayefake isidwaba ephethe umkhonto owayewunikwe ngu malume wakhe, ubaba wakhe kanye nomalume wakhe babephethe izinduku. U-Sphumelele wambathiswa ngengubo yokulala.

Safika esisgcawini saqhubeka nokucula bese sasina, abangani nezihlobo bebukela, beshaya izindla, bekikiza. Ngeskhathi sicula, sisina, uSphumelele namantombazane amabili babehamba beya kubantu laba ababukele, uSphumelele afike agwaze umkhonto phansi phambi koyedwa bese eyasuka phambi kwakhe, azosina. Lomuntu onike umkhonto amulandele bese ebuyisa umkhonto, afake imali ekhanda lakhe.

Kwahamba, kwahamba isikhathi bese sabuyela ka Sphumelele, sihamba sicula endleleni, sahamba nabantu laba abekade bezi thameli zethu. Ngaphambi  embhathisiwekakuba singene, kwakumele silinde ukuba ubaba ka Sphumelele asinike imvumo yokungena, sama ngaphandle kwesango, salinda. Wafika wabheka ngakuthina wathi, ‘Thina esakwa Ngcobo, sininika imvumo yokungena ekhaya, namukelekile, ningangena!’ Satheleka ngobuningi bethu, sangenela etendeni elalihlotshisiwe bese sadla. Ntambama ngalelo suku abantu bashitsha, balungisela umcimbi wokugubha eminyaka engamashumi amabili nanye (21st Birthday Party).

Obhalile: Ayanda Siphesihle Ngcobo

kuNhlangulana 2013

May 10, 2013

Umhlonyana – Nokwanda Nene

IMG_20130408_00104523

Nokwanda Nene (left)

U-Nokwanda Nene ungomunye wabantu bokuqala ukuthi baphawule ngale-website, wafunda okwakubhalwe yimi ngomhlonyana bese waxhumana nami. U-Nokwanda Nene uhlala eChesterville, ufunda eClairwood Secondary School, uzoba neminyaka engu 16 kulonyaka.

U-Nokwanda Nene, wayebheka angasakuthole ngomhlanyana njengoba ebenganalo ulwazi olutheni ngokubaluleka komhlonaya, nezinto ekumele zenziwe mekwenziwa lomcimbi. Wathola le-website iwusizo kuyena, waluthokozela ulwazi aluthola lapha ngalolusiko lomhlonyana njengoba wayezokwenzelwa umhonyana. Bese wangithinta kwi-facebook, ebuza ngezinto ebekade engaziqondi kahle ngo mhlonanya.

Mechaza uthi, into eyaba inkinga ukuthola amantombazane azogonqa naye, ekwiwona azophinde amusinise, kakhulukazi ngoba wayefuna amantombazane angaphezu kwa 10. Inkinga kwaba ukuthi, abanye bamtshela ukuthi abasaphumeleli ngomzuzu wokugcina, kwakumele athole amanye amantombazane angangaye, acele nemvumo kubazali. Wagcina ekwazi ukuthola amantombazane angu 14. Lawo mantombazane afika ngo-Mgqibelo ntambama, umhlonyana uzoba ngeSonto, kusho ukuthi bagonqa usuku olulodwa. Umhlonyana wenziwa ngeSonto ngoba abakubo abadali bangamalunga ebandla lamaNazaretha (Shembe), uMgqibelo usuku labo le Sabatha ngako-ke abawenzi amasiko noma imicimbi ngo-Mgqibelo.IMG-20130408-WA002

Emuva kokuba lamanye amantombazane afike, o-anti no gogo bakhe bafika beza kulendlu ababe gonqele kuyo, babatshela ngokubaluleka kokuzigcina uphephele uze ufike esigabeni sokuthi uyoshada. Baphinde babachazela ngokubaluleka kwalomcimbi wokukhuliswa. U-Nokwanda wangichazela ukuthi, ngaphambi kokuba kuhlwe, ngo-Mgqibelo, ubaba wakhe wangena nembuzi ayiyizohlatshwa, waguqa phansi emthini. Emuva kokuba ihlatshwe imbuzi, ubaba wakhe wathatha inyongo wayiconsisela ezandleni zakhe wamutshela ukuthi akayikhothe bese waphinde wayiconsisela esifubeni. Ubaba wakhe wamuchazela ukuthi, ekusene bese beyogeza emfuleni kumele ayigeze inyongo futhi yena ageze kangcina bese ephonsa imali emuhlophe emele inhlanhla. Batshelwa ukuba bengabheki emuva (emfuleni) endleleni eya ekhaya ngoba bengase behlelwe ibhadi. Bese benza njengoba betsheliwe, baqonda ekhaya ukuyolungiselela ukusina. U-Nokwanda wagqoka isiketi sobuhlali, wafaka nobuhlali obuhamba emqaleni nasezinyaweni.nce.17991_322805564512373_1843994558_n

U-Nokwanda uthi kwakumnandi ukubona bonke labantu ababeze emcimbhini wakhe, izihlobo zakhe, abangani nomakhelwane. Ufunde okuningi, ufunde nokuthi izinto azihambi ngendlela ufuna ngayo ngasonke isikhathi nokuthi umndeni ubaluleki kakhulu, uwusizo kwizimo eziningi. Ujabule kakhulu kuwowonke lomcimbi wakhe womhlonyana.

Obhalile: Ayanda Siphesihle Ngcobo 11/5/13

April 26, 2013

uTokoloshe /uTikoloshe

Photo0209

Ohlange Institute

Kuncane engikwaziyo ngoTokoloshe noma uTikoloshe kukumuntu ukuthi ubiza kanjani, engikwaziyo ukuthi utokoloshe umoya omubi. Angikaze ngiwubone utokoloshe noma ngibenomngane owake wawubona, kodwa ngisafunda emabangeni aphansi sasinokuzwa izindaba eziningi ngawo ikakhulukazi izinganekwane. Mina ngafunda emaNdiyeni emabangeni aphansi angikhumbule ngizwa noma ngibona ingane zihayiza zithi zibone utokoloshe.kodwa ngangizizwa kakhulu lindaba katokoloshe ezinganeni ebezifunda ezikoleni zabantu abamnyama ikakhulukazi iPrimary School esiduze noma eyakhelene ne-Ohlange Institute, Amandlakayise Primary School. Izingane esihlala nazo ngasekhaya zazibuya esikoleni zisitshele ukuthi kunengane ebone utokoloshe eskoleni emfuna amasi futhi kwakunendawo lapho ababethi kuhlala khona utokoloshe leyondawo isakhona namanje ngaphakathi  Ohlange Institute.

Photo0210

The hole where people believe a tokoloshe is hiding

Ziningi izindaba nezinganekwane umuntu ake azizwa ngotokoloshe ezinye esengazikhohlwa kodwa ngikhumbula inganekwane eyodwa  ethi “ Indaba katokoloshe yaqala emnyakeni eyikhulu yadlula, lapho ekwakukhona umfana omncane owayegangile kakhulu endaweni futhi wayesihluphe kakhulu emphakathini kanti ngelinye ilanga wahlupha inyanga. Lenyanga yabona ukuthi indlela yokuvimba lomfana ukuthi ayeke ukudelela noma ukuhlupha wamthatha wayanaye olwandle wafika lapho wamishaya ngosawoti. uMfana kwadingeka ukuba aphenduke into embi futhi esabekayo, waba umfana ongange kakhulu kunakuqala futhi ahluphe kakhul kunakuqala kwaze kwafika lapho umphakathi okathala khona wabona ukuthi bambulale umfana”. Enye inganekwane ithi “ utokoloshe into emfishane kakhulu evela ezinganeni ezincane inenzinzipho ezinde nezingubo ezigugile nezidabukile ufike afune amasi enganeni ukma ungamniki uzokushaya ngempama ebusweni.

Umbono wami njengomkrestu utokoloshe usetshenziswa njengomoya omubi izinyanga ukuvikela noma ukuthakatha. Isibonelo uma umndeni othile wenza umsebenzi noma umcimbi wokuqinisa umuzi ukuzi uzovikeleka emoyeni emibi babiza inyanga: inyanga izofaka otokoloshe ukuzi izokwazi ukuvike lomndeni kweminye imoya emibi, kahle kahle basuke belwa umoya omubi ngomoya omubi. Inking iqala la uma babotikoloshe noma abaqaphi simo  beqala ukujwayela kulomuzi besebeqala kukukhululeka besebayayeka ukwenza umsebenzi abawuzela kulomuzi. Bese lomndeni ubize enye inyanga ngoba becabanga ukuthi inyanga yokuqala ayisebenzanga nenyanga yesibili izofaka utikoloshe bakhe abazosebenza unyaka noma emibili nabo besebeyajwayela bakhululeke nje ngabo kuqala  besebeba abangani notikoloshe bokuqala ababathole kulomuzi . labotikoloshe baba umndini kulomndeni besebezalisana bande besebehlupha izingane zalomndine ominikazi wendlu noma womuzi.

Nkanyiso Dlamini, 26 April 2013

For more information on certain aspects of this article click on one of the links below:

Amasi (sour milk)

Difference between an Inyanga and a Sangoma – Ulwazi Programme 

Tokoloshe

 

April 18, 2013

uMlahlankosi

 

Nhlolokonono noThokozile Vilakazi (eNanda- Africa) 16 March 2013

uThomas uthula isihloko no Gogo Thokozile

Thomas: Sawubona Gogo

Thokozile: Yebo

Umbuzo: Bengisacela uzethule noma uzazise.

Impendulo: Igama lami nginguThokozile Vilakazi.

Umbuzo:  Kuyi ntokozo ukukwazi, bengisacela usichazela ngolwazi onalo ngesihlahla esibizwa ngokuthi umlahlankosi.

Impendulo: ngolwazi lwami enginalo ngalesihlahla ukuthi uma kunomuntu oshonile noma komuphi umdeni ,kuye kuthathwe ihlahla esihlahleni base kuyolandwa umoya waloyomuntu ubuyiswe ekhaya. Futhi liyasetshenziswa uma kungiselelwa umsebenzi wokugezwa.

Umbuzo: Sisetshenziselwa lokho kuphela isihlala?

Impendulo: Yebo! Ngolwazi enginalo ilokho kuphela.

Umbuzo: Uma sikhula sibasikhulu kangakanani?

Impendulo: Asikhuli kakhulu sibangangale yambali (eyikhomba).

Umbuzo:  Kumuntu ongasazi engakwazi ukusibona uma edlula emgwaqeni? Ungasitshela ukuthi ame kanjani amahlamvu aso, sinazo yini izimbali, njalo njalo…..

Impendulo: Kwiyisihlahla esincanyana esingakhuli sibe side futhi asiqhakazisi izimbali sinamahlamvu aluhlaza.

Umbuzo: Unalo ulwazi ukuthi indaba kwakhethwa lesisihlahla ukuthi senze lomsebenzi?

Impendulo: Anginalo ulwazi olugcwele kodwa abantu abadala babona ukuthi kube isonasihlalala esilungele ukwenza lomsebenzi ingakho sibizwa ngomlahlankosi.

Umbuzo: Sisetshenziswa uma sekunjani, ungasilandisa indlela elandelwayo?

Impendulo: Uma kubuyiswa umoya womuntu ekhaya kumele kube nesilwane esizohlatshwa; imbuzi, ngaphambi kokuthi sihlatshwe isilwane, kumele silindwe esangweni size sibuye nehlala bese siyakhuluma nomoya walomuntu simchazele ukuthi sesifikile ekhaya besesiyangena sonke nesilwane siqonda emsamo.

Umbuzo: Uma kusetshenziswa lesihlahla okuphi okumele kwenziwe nokumele kungenziwa? Isibonelo ungakwazi ukusebenzisa isihlahla ukubasa umlilo?

Impendulo: Cha, angikhumbuli sisetshenziselwa ukubasa umlilo

Umbuzo: Ungakwazi ukuthi usitshale njengembali noma isihlala ekhaya?

Impendulo: Yebo, ungakwazi

Umbuzo: Lokho kuchaza ukuthi angeke ukwazi ukusisebenzisa ngaphandle kwesilwane nempepho?

Impendulo: Kuyenzeka ungabinazo lezi ezinye izinto, uyakwazi ukusisebenzisa. Kukhona esekengababona besisebenzisa sodwa.

Umbuzo: Uma usuka kulomuzi ohlala kuwona uyakomunye kwenzakalani?

Impendulo: Asithi imina esengadlula emhlabeni bomuntu owangiletha ekhaya kumele futhi kube uyena ozokhuluma name asho ukuthi sesiyahamba manje siya ekhaya,elisha kumele angakhulumi namuntu endleleni size sifike lapho siyakhona. Uma sifika lapho esimakhona kumele angazise noma sesisuka.

Umbuzo: Uma senifika lapho eniya khona kwenzakalani ngehlahla?

Impendulo: Kumele ulihlome phambi komnyango lapho kungena khona abantu

Umbuzo: Uma kwenzeka usuka futhi kwenzakalani usebenzisa lona lelohlahla noma usebenzisa elisha?

Impendulo: Uma ihlahla selomile ngalendlela le kumele kusetshenziswe elinye.Kodwa umuntu lona uyazi ukuthi usekhaya lapho manje

Umbuzo: Kuthiwa umuntu wesimame akanalo ilungelo lokushisa impepho akhulume namadlozi ngabe naloyomthetho ume kanjalo uma kusetshenziswa umlahlankosi?

Impendulo: Ngokwami uma kushona mina kuyomele umzukulu wami ayocela isihlobo noma umalume kube uyena obuyisa umoya wami ekhaya.Kodwa kuyomele ahambe naye umalume babuyise umoya wami ekhaya

Umbuzo: Lokho kuchaza ukuthi asisetshenziswa abantu besimame?

Impendulo: Ngolwami ulwazi yebongobanasemsamoumuntuwesimameakakhulumi

Umbuzo: Ngabe lesihlahla siyaketha?Isibonelo mhlawumbe kubantu abadala kuphela hayi ezinganeni?

Impendulo: Anginalo ulwazi olugcwele ngiyacabanga sisetshenziswa nanoma kubani.Kumele usisebenzise nanoma ubani, siyasetshenziswa

Umbuzo: Kumuntu oshone ngengozi yemoto, kumele uye kuleyondawo ashonele kuyona?

Impendulo: Yebo kumele uye kuleyondawo okwenzeke khona ulande umoya waloyo muntu, asithi ushayiswa imoto lana eAfrica mase ephuthunyiswa esibhedlela e Mahatma Ghandi bese ushonela khona, njengobe umphefumulo wakhe ukhumbula ase Africa kumele ukuthi uye la ekwenzeke khona ingozi bese uye esibhedlela umlande khona usubuya ekhaya.

Umbuzo: Uma umuntu eshonela empini bese singayazi kahle indawo ashonele kuyona, kwenziwa njani entweni ekanjalo?

Impendulo: Uma ungayazi indawo lapho eshonele khona ayikho inkinga kuyiwa lapho impi ibiyenzeka khona uthathe ihahla ufike umbize ngegama uma ekuzwa unwele lakho lizokuma bese ukhuluma naye umbuyise ekhaya.

Umbuzo: Njengoba sisebenzisa ama- ambulance uma umuntu egula kulesikhathi samanje, uma i- ambulance iyolanda umuntu ogulayo, ithi isasendleleni eyaesibhedlela avele ashone,ihlahla uliphatha uyenalo esibhedlela noma uliphatha uyenalo lapho umuntu ashonele khona?

Impendundulo: Uma wabona indawo lapho kwaphumela khona umpefumulo wakhe uzoyakhona kuqala bese uya esibhedlela noma uqale esibhedlela ugcine lapho kwaphuma khona umpefumulo.

 Ukuthola ulwazi oluphelele cofa enye yalama “links” angezansi:

The Umphafa or Umlahlankosi tree

Traditional Zulu practices for deceased persons  

March 11, 2013

UJohn Medley Wood nedobo laseNanda

UJohn Medley Wood (1827-1918), ubaba webhothani KwaZulu Natali, eyatholwa iNatali Hebhariyamu futhi nguyena ekuqaleni owadala ingadi iBhothanikhi eThekwini. Nalapho wayengenakho ukuqeqesheka eBhothani. Waqoqa ngobuhlakani, wathola izinhlobo ezintsha zezitshalo futhi washicilela omningi umsebenzi wephiyano ezimpandeni zomphakathi. Izitshalo zakhe eziningi wayeziqoqa odobeni lwaseNanda, lapho owayenepulazi khona futhi ephusha isitolo sokuhweba. Izitsalo ezinye zethiwa amagama emuva kweNanda, kufaka igrassula inandensis, igladiolus inandensis, ipavetta inandanensis nethephrosia inandensi.

Isitayela sikaDavid sashicilela indaba kaWood empilweni yezitsalo.

John Medley Wood – The Father of KZN Botany

John Medley Wood’s Inanda

February 27, 2013

Impophoma yaseMzinyathi – Ukuthuthukiswa kwamagugu aseNanda

Ukubaluleka

Kubalulekile ukunika imvumo  kulendayo emangazayo eduze naphakathi kweTheku lapho iningi labantu linamathuba khona futhi kubuyiswe nokubuka izindawo eziningi eduze naseNanda.

Inhloso

Ukubuka indawo ejabulisayo noma enesipiliyoni sezigigaba kukho konke endaweni.

Amathuba

Ukubuka indawo ephezulu ezintabeni

Ukuncebeleka, ukushayela, ukuzidlalela, ukuhamba ngesikebhe kanyeneziphu layiningi.

Ukuvakashela indawo yamaRasta.

Imithetho

Kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukuhlonipha ukuzimela kwemvelo ngokwenza ngcono zonke izinto ezenziwa ngezandla ngezinga elikhulu ngokuhlobisa umhlaba.

Ukuvikela umhlaba omanzi  ngaphezu kwentaba yamanzi.

Ukigcina, ikakhulukazi okuqondene nokungcola

Ukufaka izaziso

Kunesitolo esincane eceleni komgaqo ukuthola okuya ngasethunjini, ukuxazulula izinkinga zonogada, ukuhlanza indawo nokuxhasa abantu bendawo. Umnikazi usondele futhi ukukhali.