Archive by Author
March 11, 2015

I-Woza eNanda urban trail yahlanzekwa zingu 15 kuLwezi ka-2014

Ukulungiselela ukuhamba kwezikhulu ze-Woza eNanda urban trail, ikhampeyini yokuhlanza yahlelwa ngezi-15 kuLwezi ku-2014. IDurban Green Corridor (DGC) ihlangene ne-Arise & Shine ne Junior Classic F.C. ingxenye yendawo yonke ye-Trial phakathi ko-Ohlange ne Phoenix Settlement yatholwa yilo mphakathi, uqhutshwa ukuhlanzeka. IJunior Classic F.C yayimelwe ngabadlali aba-22 nokhoshi aba-2, uZamokuhle Mnqayi noThubelihle Mnqayi. I-Arise & Shine yayimelwe uFaniza Mbambo, uSfiso Dlamini noLuyanda Mpisi neDGC eyayimelwe uViwe Nkungu, Mlungisi Mthembu noSanele Mvuyane. Izingane zazinikwa amagilavu avikelayo enani eli-70 lezikhwama zikatoti, eziningi ezigcwala ngamahora ambalwa.

 

Sanele Mvuyane

March 11, 2015

IWoza eNandaUrban Trail- ukulawula uhambo lwezikhulu

Muva komhlangano wokugcina wekomiti elikhulu wonyaka, ukulawulwa kohambo lwezikhulu ezibalulekile zephrojekthi ye-urban trail yahlelwa nge-8 kuZibandlela ku-2014. Ukufaka abahlanganyeli, kwakungothisha bezikole eziseduze, amalunga eSAPS, umphakathi oseduze, i-INK ezokuvakasha ne-Durban Green Corridor. UGary Cullen wamukela futhi wachazela nezikhulu. Abahlanganyeli bona babehlukaniswa ngamaqembu amabili, elokuqala lalilawulwa uMlungisi Mthembu, elinye uThabo Zulu esizwa uSanele Mvuyane. Ngokuqhubeka, izincazelo zanikwa abanandisi basendaweni izindlela zokubuka izinto Kanye nezibonelo zokudla kanye neziphuzo. Ngesikhathi sikancibilijane, iDurban Tourism yakhiqiza iphepha elifaka ukulawula izindlela zohambo eWoza eNanda Urban Trail.

 

 

January 20, 2015

Joyce Themba Mthembu – izinkumbulo ngeNanda

PHOTO 05Ingxoxo phakathi kuka Sanele Mthethwa and Joyce Themba Mthembu ohlala eNanda endaweni ebizwa ngokuthi kwaBhambayi. (usuku 24-09-2014)

 

 

Sanele Mthethwa: Njengoba besengichazile ukuthi igama ngu Sanele waka Mthethwa, ngifunda enyuvesi yakwazulu Natal, ngicela ukuphinde ukungitshele igama lakho

Joyce Mthembu: Igama ngingu Joyce Themba Mthembu

S.M: Uthe ngokufika nifike ngo 1976, ngicela ukubuza ukuthi nafikela kubani eNanda, indawo nayithola kanjani

J.M: Yebo, njengoba usibona engathi ithi esinendawo enkulu nginengadi langaphandle ipulazi lethu, sathola ipulazi ubaba wayesebenza ku Zaze Khuzwayo wase Clermont wayesethi Mthembu anginayo imali ngizokunikeza indawo eyipulazi ukuze usonselane nesonto ekuphakameni safika kanjalo.

S.M: Usakhula ukhule wenzena useyingani, ngiqala ngibuze ngoba uthe uqala ukufika la ngo nyaka ka 1976 ngabe ubusuneminyaka emingaki?

J.M: Mina ngase ngiqala ukusebenza

S.M: Wase uqala ukusebenza mhlampe wawula ko 19-20 weminyaka

J.M: Impela 19 kanje ngoba nemfundo yangakabi nje, yonke into isithuthukile manje nawew uyabona nje, wawuthi uma usufundile usukwazi ukubhala kuthiwa ama senti awekho ungabona amatoho, ngase ngisebenza unyaka wami wokuqala ngiqala ukusebenza ngangisebenza eButterfall ngasuka lapha ngiqashiwe ngizohlala lapha, ngasebenza u 20 years

S.M: Ngicela ukubuza ngoba nakhula ngesikhathi sobandlululo, izinto ekade nizenza benizenza ngokukhululeka

J.M: Haaaa!!! Sasingakhululeka ndawo sasingakhululekile

S.M: Ngabe uma niya emsebenzini kwakuba njani nje ekuseni?

J.M: Eseni kwakuba kubi ikakhulukhulu mina ngangicishe ngife ngoba ngisuka la eNanda ngigibela kwaMashu kune stay away ojune 16 bengakabi semthethweni sishawa lapha ecrosin sibaleka sigcwala amahostela sigcwala yonke indawo, sibalekela istay away amagundane into eyayikhona vele thina sasibona ingekho vele lemali esiyiholayo sibona ukuthi mase silova kusho ukuthi asizukuthola mali.

S.M: Wawuvuka ngasikhathisini ukuya emsebenzini?

J.M: Ngangiphuma la ngo 05:20 ngiyongena u07:30 emsebenzi, ne transport yayingengo kwakusahamba ibhasi elalinekhanda elikhulu okuthiwa ukuthuthuka kwama Qadi

S.M: Itimela zona zazingakabi bikho?

J.M: Awu!! Kwakungakabi bikho kufika manje lokho la

S.M: Yiyiba njani nje ibhasi eseni ukugcwala?

J.M:.Yooo!!! ukugcwala yayigcwala, kwaya kwaya kwakhona amaveni igaba ezintathu lezi, kwaba khona ibhasi, kwaba khona ama veni, kwakhona imoto okuthiwa ovaliyenti sampintshana khona ke eseni siya emotweni beyosithulula emabhasini asiyisa emsebenzini.ibinzima impilo nina senikhula endaweni enhle kabi

S.M: Mawubuka uqhathanisa iNanda le owafikela kuyo ngo 1976 namanje ngabe isafana nale owakhula kuyo, uzoyihlahla nje uthi ngo 1976 kwakwenzaka lokhu manje sekwenzeka lokhu

J.M: Manje sesithenga lapha emall, ama tekisi asemaningi, ubaba wami washona ngo 1986 wangitshela wathi Themba mtanami anisezukuya ukuyo thenga le kude, umgwaqo wawuseyibhuqu ngangithi uma ngihamba ngiphathe icathulu ngesandlaumehluko usukhona impela

S.M: Shuthi ngo 1976 wawuthi uma uhamba uphathe icathulo ngesandla

J.M: yebo kwakunzima kakhulu.

S.M: kunesikhathi engicabanga ukuthi saba sinzima kakhulu kubantu ababephila eNanda ngo 1985 lapho okwenzeka khona iNanda riot?

J.M: Yebo esika Mngxenge kwakunamandiya angithi lapha eNanda.

S.M: Yebo kwakuyimpi phakathi kwamandiya nabantu abamnyama.

J.M: Yebo ngangisebenza ngiyakhumbula kuthi ngangiphuma emsebenzini amandiya ehluphekile kusha, ngafika ngabuza omunye umama ukuthi kwenzakalani wathi awuboni ukuthi kuyathathwa ngathi kuthathwani, ngathi uma ngifika landlini ngiyixoxa watthi ubaba eyi asiguqeni sithandaze impi enkulu le ukuthi abantu behlukumezane behlala ndawonye saguqa sathandaza abantu babeshisa amandiya bethatha izimpahla zamandiya kuthiwa phuma wena lapha endlini bethathe abakuthandayo, bethathe ama t.v amatafula yonke into yamandiya thina sasinda kanjalo ngokuthi layikhaya siyakholwa wathi baba hlalani phansi.

S.M: Uthe wausebenza la kuphi?

J.M: Ngangisebenzela Pinetown eButter

S.M: Abantu enani sebenza nabo kwakuhlobo luni labantu

J.M: Kwakwiyi gabaeziningi kahulu kwakufike kube ngamaNdiya, Abelungu, Abansundu nama Khaladi

S.M: Isimo sasinjani emsebenzini emva kokuthi sekwenzeke lesi simo

J.M: Kwakunzima.

S.M: Njengabantu abamnyama babenithatha kanjani

J.M: babesigcona besithuka, bethi sinibonile ko t.v nina niphuca isizwe sakithi impahla kwakuba amandiya kakhulukazi beze bethi wena Joyce sibonile uthwele isaka le rice ngithi mina? Mina angikaze ngithwale saka le ‘rice’ kwakunzima nje. Sasisebenza kanzima kungekho ukuphatheka kahle sebesihlukummeza.

S.M: Okusho ukuthi ungavumelana nami uma ngithi ukuzondana kwamaNdiya nabantu abaMnyama kungenzeka ukuthi kwaqala lapho.

J.M: kwabuyela ku 1949.

S.M: Ngo 1949 kwakwenzenjani?

J.M: Uthi ugogo kwakuyimpi yamaNdiya naba Mnyama lapha eThekwini, manje kwavuka emandiyeni ngo 1985 sahlukumeza wona amandiya thina.

S.M: AmaNdiya ngo 1949 ahlukumeza abantu abaMnyama, ngo 1985 kwabantu abaMnyama abahlukumeza amaNdiya?

J.M: Yebo iPhoenix lena oyibonayo yaqala lapho ngaleso sikhathi ngo 1985 ngoba amandiya ayeselala ematendeni uhulumeni waletha amatende amakhulu ayeselala ekoleni kwavele kwathiwa awasuke eyohlala lapha kw kwase kwakhiwa le phoenix oyibonayo.

S.M: Ngike ngafunda ukuthi enye yezimbangela noma yezizathu eyaholela ekutheni kube neNanda riot ngo 1985 kwaba ipolitiki, phakathi kwe Ikatha Freedom Party

J.M: Impela unomphela unomphela kwaba khona kakhulu la eBhambayi wawuthi uma ugqoke iskibha esibomvu kanje kuthiwa uyi ANC uma ugqoke esimhlophe kuthiwa uyi Nkatha, ongale ngakwa Mkhondo waebulala owangala, owangala abulale owangale. La emgwaqeini uma sihamba saseqa izidumabu zabantu.

S.M: Ukulwa phakathi kwamaNdiya nabantu abaMnyama kwakuqhatheke ipolitiki, kwagcina sekuulwa abantu abaMnyama bodwa?

J.M: Sagcina sesilwa sodwa sesibulalana sodwa.

S.M: Ngabe lokho kwathatha iskhathi esingakanani, ngane kwaba unyaka noma iminyaka?

J.M: Kwaze kwayiwa ekuvotweni.

S.M: Okwakuvotwa ngamuphi unyaka?

J.M: Ngo 1994, ukuphuma kuka Mandela.

S.M: Kusukela ngo 1985 kwakuyimpi kwaze kwayo shaya 1994?

J.M: Kwakuyimpi nje sasingalali lapha ekhaya sasilala lapha, uyawabona lamatshe sasilala khona eyosheni, mina ngangifica ikhandlela nepleti lami ekhishini, sishiye yonke impahla sibalekela abantu sambe siyolala lapha.

S.M: Nanibalekela abanye abantu abamnyama?

J.M: Kwabangu ukuthi kube yinhlangano eyodwa.

S.M: Cela ukubuza ukuthi njengoba ninebandla lana, njengoba nafika ngo 1976 lalinjani emva kwempi yango 1985 ngabe alilimalanga?

J.M: Ibandla lethu aliyivumi ipolitiki kodwa imnyango yona layi vula lathi abantu abangene, yabona nalayikhaya yathi isiya ngokuya babengasezi ngapha babevele babone istikha ezibhalwe ukuthi Shembe is the way noma dumisani uJehova amen ngisho ilindelani yayifike ime, begcwele bonke abantu layindlini nalapha ekuphakameni babengena begcwale bethi shiqe, lapha endlini kwakugcwala abantu ngisho la ephaseji konke nalapha ekhishini, nasekuphakameni kwakunjalo yayethi inkosi abantu abavulelwe ababulali ngeke bengene, kwase kuka Shembe lakhaya sebelela abantu bevuke beye emsebenzini.

S.M: Ok Ma usuvezile ukuthi nanivuka ekuseni niye emsebenzini kungahambeki kahle ezothutha zazibheda nawe usishilo ukuthi nanisebenzisa amabhasi, ngicela ukubuza ukuthi lana ezinganeni njengoba wena wawusukhulile ukuthi ezazivuka ekuseni ziya eskoleniela wafika wena noma sibheke kusukela ngo 1985

J.M: Isikole esaka saba nenkinga yiso lesi saka Dube angithi uyazi ukuthi bekuyi ‘boarding school’? Yiso ke esaba nenkinga lezi ezinye zakhiwe muva, ezinye ingane njengabo nje obaba kaMthandeni babefunda le kude bezikude ikole lakuthina.

S.M: Ngicela ukubuza ukuthi mhlampe azikho yini ingane ezayeka isikole zajoyina impi?

J.M: zikhona kodwa ayi layikhaya.

S.M: Sibuka into eyayenzeka eNanda yonke

J.M: Komakhelwane bethu zikhona ezayeka zajoyina impi, zafunda lezi ezethu.

S.M:Iziphi izikhali nomalokho abebelwa ngakho mhlampe ibhamu babezithathaphi?

J.M: Babakha oqhwasha.

S.M: Ngike ngathi ngifunda okubona kwakho amaphoyisa nge ayenisiza ukuthi angenelela noma ayethula

J.M: Amaphoyisa aye ngase sayidini labo ngoba abantu abamnyama bejikelene angiyiboni into ababeyenza mina wawubona ihippo imoto yama phoyisa okwakuthiwa ihippo idlula kodwa abantu bebulalana.

S.M: Njengoba ubusishilo ekuqaleni uqhathanisa iNanda yamanje neya kudala, sibuke etolo ke manje njengamanje senithenga eDuve village kudala nanithengaphi

J.M: Nakhona lapha kwaMamba kwake kwashiswa nakhona waphels umamba, ngale ushumayela bashisa nakhona wawugibela uye eThekwini uyothenga khona imuphu nje sasiyithenga ethekwini.

S.M: Isinkwa nanisithengaphi?

J.M: Sasithenga kuma tuck shobhana lawa amancane abantu ababewenza emjondolo, kwafika isupermarket. Ubaba wayethanda ubisi isistelelazi nephepha ilanga.

S.M: Wawuzijabulisa kanjani kulolu sizi olungaka enanibhekene nalo ngezimpelasonto kuthiwa nihleli njengomuntu osakhula ingane ekoleni zazijabulisi kanjani

J.M: Ekoleni ingane ngakaze ngiyibone lento asebeyenza ngengoba izinto sethithekile sike sibizwe nathi njengabazali sizobusisa.

S.M: Ngezimpelasonto wawenzani usakhula, njengoba ngesabatha wawuya esontweni mhlampe ngesonto wawenzani?

J.M: Mina ngoba ngiphethe amakhosazana ngidonsa idrum noma sifundise amantombazene ukugida, ngangiwasha, ngi cleane ngiyokha amanzi ekuphakameni sima ulayini sibaningi ibhakede lamanzi lalibiza ishumi.

S.M: Imidlalo owawuyidlala usakhula ngabe iyiphi

J.M: Oshumpu awu into yami ke leyo kodwa ngangidlalela ngasemnyango ngenzela ukuthi abantu abadala uma bemeza ngibezwe.

S.M: Uma uqhathanisa iningi labantu kusukela ngo 1976 , mhlampe ngama 1980s babebangaka kuze kube yimanje

J.M: Umuzi wokuqala la kwaba yilo walayikhaya, imizi sasiyibala sithi 123 ika dlamini, ika khumalo.

S.M: Uma ufuna indawo wawenzenjani?

J.M: Wawuya enduneni.

S.M: Uma sibuka iNanda leyamanje neyadala umehluko mungakani intuthuko ngabe ihamba kangakanini iyeza noma cha?

J.M: Iyeza yona ikhona futhi

S.M: Intuthuko siyiqhathanisa nesikhathi sobandlululo

J.M: Kuncono kakhulu manje ngendlela esasihlupheka ngayo wawuze ukhonjwe uma useThekwini kuthiwa uphuma eNanda kodwa manje akukho lokho nawe akekho ongakhomba ukuthi uphuma eNanda.

S.M: Uma siqhathanisa iNanda yamanje neya dala izinga lobugebungu noms kade kubulawana kuqala ngabe sekunjani?

J.M: Sekuncono kakhulu manje akusefani nakuqala lapho ababekhahlela khona icabha beshisa abantu, abantu sebengathakasela manje ukuza eNanda ngibona kuphephile.

S.M: Ngabe umuntu ohamba emgwaqeni ngabe uphephe kangakanani njengami nje ngoba ngifikile ngingaziwa ngiphephe kangakanani kubafana abakhulayo, jnrngoba sike sizwe kuthiwa kunobugebengu eNanda ngifisa ukuzwa ngomuntu ohlala khona ngingezwa emaphepheni ukuthi ngabe kuphephe kanganani?

J.M: Mina ngike ngibone engathi kuphephile ngoba neveni yamaphoyisa ihlezi yehla yenyuka akufani nakuqala lapho owawuyibona kanye khona kuphephe kakhulu manje ngoba nabantu sebeyahamba beyoyhenga bebuye bephephile ngingazi ke ebusuku.

S.M: INanda yaziwa kakhulu eNingizimu Africa nase mhlabeni njengoba unamaqhawe amathathu oungu Baba Isaiah Shembe, Baba uJohn Dube noBaba uGadhi ngabe uhulumeni usekwenzile okwanele kusukela kwangena uhulumeni owawuphethwe nguBaba uMandela kuze kufike kulona oholwa nguBaba uZuma usukwenzile yini okwanele ukuthi uvikele imilando ukuze nesizukulwane esizayo sizofunda nabo nomlando wabo ungashabalali?

J.M: Mina angikayiboni, angikayiboni kahle ifika ngoba vele siyabazi labantu ukuthi babengamaqhawe manje sike sithi noma sibuka esontweni sibone ukuthi intuthuko ayakafiki kakhle, ake ngiqale esontweni lapho engisonta khona sike sihlushwe ngamanzi, izindlu zangasese ziyinkinga zincane sibaningi kakhulu. Uhulumeni ngabe uyangenelela, bafika bathembise behambe unomphela. Esontweni size siqashe izindlu ezincane lezi ezihamba zibekwa.

S.M: Ngokubona kwakho kungenziwa njani ukuthi sithole isisombululo nokuthi uhulumeni ikuphi angakwenza ukuvikela umlando wala maqhawe

J.M: Mina sengibona kushabalala nalapha oHlange mina ngifika la ngo 1976 bengibona kuqhamuka amabhasi eya lapha kwaMafukuzela kukhunjulwa lolu suku luka Mafukuzela ukhumbule nawe ulapha egcekeni ukuthi konje kugujwa usuku lukamafukuzela manje sengibona sekuthulakele.

S.M: Wathinta indaba enkulu indaba kaMafukuzela babekhumbula usuku luka Mafukuzela?

J.M: Yebo lwaluguja lolusuku ngoba lomuntu unomlando wasinikeza leliphepha esilifundayo ilinga, wayedumile ngeke sifihle lokho.

S.M: Koje ligujwa ngo sethemba?

J.M: Yebo kuyo lenyanga yabona ngike ngisho ngithi izinto ziyaphela, uMafukuzela akasaphathwa nje nhlobo.

S.M: Kuyena muntu owasungula i-ANC

J.M: Izinto zika Mafukuzela ziya ngophela kwaqala kwaphela i-‘boarding school’,bekufunda ingane zase Goli lapha kwahamba kwahamba kwaphela lolusuku lwaMafukuzela kwakuhamba amabhasi abantu beyogubha lolu suku kuhlatshwa izinkomo.

S.M: Iziphi ezinye izinto ezazenziwa njenogba usubale umcimbi kaMafukuzela,ikhona yini eminye eyayenziwa mhlampe njengo Ghandhi?

J.M: Ngike ngibone kwnziwa okaGhandhi amaNdiya awakhohliwe.

S.M: Yithi thina bantu abamnyama esikhohliwe?

J.M: Amandiya kunento ake ayenze esa rally esuka lapha kaGandhi ibheke ethekwini befake ikibha zakhe kuhanjwa ngenyawo awu!!! Laba ababili bakithi iyashabalala nje.

S.M: Ngicela ukubuza Ma mhlampe lokho awukuboni yini ukuthi mhlampe abantu abadala yobona okumele ngaba badlulisa lomlando ezinganeni, ngicela ukubuza kuqala ukuthi lomlando okhuluma ngawo kababa uDube nobaba uMqaliwendlela ngabe ziyawazi yini noma zithi yinto esoyenzani le izosisizaphi?

J.M: Ingane zamanje azisawazi ngoba lento kade yagcina ukwenzeka, kade sagcina ukzwakuthiwa kukhunjulwa uDube uMandela lowo owaze wakhumbula ukthi nangu umuntu esasibambisene naye kwipolitiki wayovota, wathi uMandela eqala ukuyovota ngo 1994 wayovota khona.

S.M: Okunye engakuzwa ngo Mandela ukuthi kwakumele eshseshe ephume rejele kodwa wakhetha ukuphuma ngosuku okwadlula ngalo ubaba uMafukuzela okungumhlaka 11 kunhlolanja ngenhloso yokumhlonipha.

J.M: Sekuyafa impela amagugu ethu sesiwakhohliwe.

S.M: Siyabonga kakhulu ngesikhthi sakho sesigoqa nje sicela usho izinto osazikhumbula ngeNanda kusukela kudala kuze kube manje.

J.M: Sasihlupheka eNanda amanzi engekho izindlu zangasese zingekho manje sekuphephile nayi imall, amanzi asekhona izindlu zangasese sezikhona simnandi manje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

January 20, 2015

Kay Mzizi- inyanga yesintu oHlange

Ukufiqwa kwenholokhono no Mnumzane Kay Mzizi ngomhlaka 03 kuMandulo 2014 eNanda, oHlange. Umhlolikhono nokufiqwa: Zandile Mazibuko

Ubaba umMzizi ungumlaphi waseNanda, osebenza ngezinto njengamanzi nezihlahla ngokusiza abantu nezimo zabo ezihlukahlukene. Noma ukugula noma into angakwazi ukuchazeka kubantu futhi nakuwe futhi ayisakwazi ukubekezeleka empilweni wena angakwazi ukuk’siza. Waqala lomsebenzi wakhe lapho avela khona eEastern Cape ngo1979 lapho yena wayesasesikoleni ngalesosikhathi. Ukhuluma ngokuba umlaphi ukuthi kufika kanjani ukuthi umuntu abe umlaphi, ukthi umuti wenziwa kanjani nezihlahla, namanzi ukuthi umuntu uya eSipingo afike amucwilise khona noma akunikeze amanzi ozowa sebenzisa ekhaya.

Ubaba umMzizi ukhuluma ngezimo zabantu ukuthi kuze kufike lapho umuntu akhona ingoba umona bese umuntu aqhale ukuthakatha. Umuntu unomona ngoba unento anganayo noma akakuthandi bese aqhale ukukuthakatha kube into embi kabi. Abantu bafika nezimo ezahlukahlukene njengokuthi umuntu athandana naye, imali, umsebenzi noma kungaba ukuthi unemoya emibi, uyaba siza bonke ukuze labantu bathole usizo kulezi zikinga zabo. Hhayi lokho kuphela kodwa futhi usiza umphakathi waseNanda, izingane ezinganako ukuhla futhi nabazali manje badinga usizo.

Amantombazane uwathumela esikoleni kodwa uma sebeqedile isikole ngoba imali ayikokahle abakwazi ukuthi baqhubeze izifundo zabo eyunivesiti bayahamba basebenze nawe ubaba umMzizi kwuhlelo okuthiwa iHome base care lapho uma sebeqedile basebenza ezibhehlela nonesi ukuze bazakhele imali yokuziphilisa. Abafana bona badlala ibhola amaqhembu anjenge Orlando Pirates neKaizer Chiefs ibaqhashe, uthi lokhu uqheda ukulamba emakhaya futhi nase mphakathini.

Uthi futhi kubalulekile ukuthi umuntu abenolwazi ngomsebenzi wakhe wokusizabantu abahlukahlukene ngokwebala kodwa lokho akumubambezeli noma angakwazi ukubasiza ezizimweni zabo. Into ebalulekile kuwena ukuthi umuntu ukuze akwazi ukwenza umsebenzi wakhe umuntu fanele azi isihlahla ukuze wenze amakambi futhi fanele ubenesiphiwo sakho ukuba umlaphi.

 

 

 

November 25, 2014

translate: Thandazile Mkhize – izinkumbulo ngeNanda

thandazile MkhizeIngxoxo phakathi kwa Noluthando Ndwandwa no Thandazile Mkhize Onyaken 2014 enyangeni Ka MfumFu

Brief introduction: Igama lami uNolthando Ndwandwa .Ngisuka e Ukzn   Howard College, Ngize lapha ngomsebenzi weskole ukuwenza ucwaningo olunzulu nge Nanda Nomlando wawo.Umphathi wam igama Lakhe u Profesor S Marschall.

 

Noluthando:Igama nesbongo ungubani?

Answer: Igama lam u ThandazileMkhize

Question: Uzalwe Ngamuphunyaka?

Question: Ngo January 4 1960 (her grandchild playing in the background)

Question:unzao iyhlobo eyhala la enanda ihlobo?

Thandazile: iyhlobo like family…bakona aunti Doris o sisi o sisbam usis Selina uhlala ngenhla

Noluthando: ok

Noluthando: isiphi isigameko esenzeka esashintsha impiloyakho la eNanda kuqala?

Thandazile:isgameko esenzeka esibhlungu esenzeka I lorry yaka Shembe eyayithwelwe abantu bakaShembe babeyaEnhlangakzi begibele ilorry lento ingqoko iygqoko yokbamba ukuthi abantu bangawi kwavele kwabihlika lento eyayi bambe ukuth abantu bangawi Ey leyongozi wayiyimbi kahkhulu abantu baphuka imilenze basakazeka phansi abanye bashonela lapho isgameko esibhlungu kakulu elenzeka ngahlalangingaybibeliilorryngenxayegazielalighoboza

Noluthando: Mlhamphe unyaka usawukhumbula?

Thandazile: Hawu we into endala kanje ay mhlamphe ngangino 12yrs

Noluthando: iluphi mhlamphe ushinthso olubonile kusukela ekhukhuleni kwakho empilwen yakho nasendaweni yase noma ngabe luhle noma ngabe lubi e Nanda?

Thandazile:Ngalezyay’khathi zethu kwakukuhle kukhona nama Sonto muvakasha eya esontweni nase Sunday school sasingawa hambi amaparty imvamisa .Manje iykhathi sezashintsha sekukhona amaTavern lakuphuzwa khona lakungcebekwa inthsa iscwila kakhulu kulezondawo nomuntu ofundayo uvele ayeke iskole zicwile etshwalen ney’dakamizwa esezabakhona

Noluthando :ushintsho esilbonile Selokhu kwabakhona uMongameli wethu wokqala uNelson Mandela manje sekuJacobZuma kodwa ngenkhathi kukhona ubandlululo ngyacabanga ukuthi kwakunzima kakhulu yini okuncomayo noma okugxekayo endaweni yase Nanda?

Thandazile: ngalesoskhathi ubandlululo laluningi kakhuku thina njenge’ngane okuningi asikubonanga kodwa sasizwa abantu abadala babesho ukuthi edroben awkawzi ukungena ethoyleth lomlungu awukazwi ukuhlala eshlalweni somlungu kodwa ukuqala kokuphatha kukbaba’Nelson Mandela ngo 1994 savuleka amehlo saqala sabona ushintsho. Kangangoba sasihla eyndlini ezamafukwana kufulelwa ngothayela kusindwe phansi .Okoqala sinamanzi sinogesi ekgcekeni angiphathi njengoba sekuphatha ubab’Zuma usakhele imizi emihle siyafana nabelungu,sesinamathoylethi aflashayo uma ungaphile phakathi nobsuku kodwa manje siyalbona ushinthsho kmele uye lapha kude awazi noma khona inyoka noma kukhonan nogesi phabmi kwaezindlu namazi endlin. koda uzoya ngoba isimo syaphoqa. okokqala sino gesi namanzi ngoba ngisho nawo amandiya ayenganawo amanzi ayenamaTangi OJOJO ekhongozela amanzi emvula angkhulumi njengoba sekukhona ubab Zuma sine Zindlu ezinhle ilokho nje inthuthuko esybonanyo namazni endlini ungalokhu uhluphekela amanzi ngoba thina amanzi sasiwkah emfulenNoluthando:Uqala ukuvota wavotela kephi?

Thandazile : ngiqala ukuvota emawoti ngavotela emozana eholo ngo 1994

Noluthando:ngamuphi unyaka

Thandazile : ngqala ukuvota ngo 94

Noluthando:eskolen noma eholo umuzwa owaba nawo uvota?

Thandazile: hee o Emozana School.

Noluthando:umuzwa owaba nawo wawunjani wajabula noma wadabuka?

Thandazile: ngajabula ngajabula ngeythembiso estahelwa zona esthembisa umongameli wethu zigcinekile iythembiso zakhe

Noluthando:yini ebenga ukuthi ivuso lingabe lisafana abantu abasha absasenalo isasasa njengani kubangwa yin lokho?

Thandazile:umongameli uyasthembisa kodwa amakhansela awawenzi umsbenzi kuze kutoyitoywe nje njengoba kade usho ukuthi kutelekiwe nje amakhansela awastsheli yingakho abantu beteleka.

the new RDP house the old house Thandazile mkhize was Staying at in NewTown B

 

November 19, 2014

I-interview yenziwa uMbuyiseni Simon Mnqayi nge Thembalethu isikole samabanga aphansi kanye noMshayazafe

IMG-20140924-WA0003Ingxoxo ngomlando waseNanda kwaMshayazafe phakathi kwaAndile Mkwanazi no Mnumzane Mbuyiseni Simon Mnqayi mhla zingama24 kuMandulo kowezi 2014

Andile Mkhwanazi

Izinkumbuli zase Nanda: Mbuyiseni Simon Mnqayi

Umlando Omfishane ngoMbuyiseni Simon Mnqayi

UMnumzane Mbuyiseni Simon Mnqayi ohlala eNanda wazalelwa endaweni yaKwaMaphumulo akazalelwanga esbhedlela wazalwa mhla zingama 21 kuMbasa 1961. Babeyisikhombisa kowabo yena engowesithupha behlala esgodini saKwaMzulwini wafunda amabanga akhe aphansi eskoleni esaziwa ngokuthi IWotimati Primary School waqhubeka namabanga akhe aphezulu Ezithabeni lapho enza khona ibanga lesithupha waphasa   uJC wase enza umatric part time   endaweni yaseThekwini. Alikho ikolishi alihamba kodwa akugqamisile ukuthi kukhona izifundo azenza ukukhuphula imfundo yakhe akubize ngokuthi ukuadvance imfundo yakhe   kwi NGO eyayizimele eyayaziwa ngokuthi Committee Labour   Study eyayenziwa khona eThekwini lapho wawuqeqeshelwa ukuxazulula udweshu , ukuhlanganisa abantu   , ukugcina amabhuku , ubuchwepheshe kwezobuholi ayenze unyaka owodwa Akagcinanga lapho nemfundo yakhe waqhubeka   kwenye iNGO eyayisebenzisana neUNISA nabaqeqeshi ababevela eWestville campus nakuyilapho enza izifundo ezithi mazifane nalezi azenza angazange wazidalula ngenxa yokuthi kwakukuningi kakhulu kwaba nzima ukuba akukhumbule konke nakhona kwamuthatha unyaka owodwa ukwenza lezifundo . Ubenengxoxo no Andile Mkhwanazi   Mhla zingama 24 KuMandulo kowezi 2014 .

Andile:Usuhlale isikhathi esingakanani eNanda ?

UMnumzane Mbuyiseni Simon Mnqayi : Ngifike  eNanda Ngo 1985

Andile : iNanda yayibukeka kanjani ngo1960s,70s,&80s?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi :iNanda ibiyakhiwe ngamaplazi amandiya nawabantu kodwake iskhathi esiningi indawo ibiphathwa ngobukhosi nangokwezinduna .Amaplazi amaningi ayephethwe amandiya .kusho ukuthi ngesikhathi sikahulumeni omhlophe bezihlukene izindawo ngokukahulumeni omhlophe nohulumeni wakwaZulu bezibizwa ngokuthi GG I Lamonti neNanda ibingaphansi kwahulumeni omhlophe beyihlukene izigaba ezimbili ngokukahulumeni omhlophe   nohulumeni waKwaZulu .iLamonti ne Nanda yayiphethwe nguhulumeni omhlophe (white government) uhulumeni waKwaZulu wayengangeni. Ngo 1960 babengabaningi abantu eNanda bekuwugqwa! gqwa! gqwa! Ekuqaleni kwama80s bafika abantu bakha ngenkani bengena ngendluzula ezindaweni zamandiya.

Andile: Abantu babesebenza kuphi ukuze baphila?

Mnumzane Mbuyiseni Simon Mnqayi: Abantu baseNanda Babesebenza ethekwini

Andile: Inhlobo yezithuthi eyayisetshenziswa

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: Amabhasi amandiya kwase kwashintsha   kwaba amabhasi aka Putco.

Andile: Babethenga kuphi abantu baseNanda?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: Abantu baseNanda babethenga eThekwini besuka koNdwedwe beyothenga eThekwini , uBester uyafika lezitolo esezigcwele manje zintsha zonke ziyafika.

Andile: Babezijabulisa kanjani abantu?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: Kwakuba kuningi ukujabula kwabantu kwakuqala kodwa abantu babezijabulisa ngehlahla okwakuyizihlahla zikakhisimuzi kwakuthengwa isihlahla sihlotshiswe kuculwa kushawe nengoma isihlahla sasenziwa ngey25 December. Kwakuswenkwa abantu baconse bebahle yilapho abantu babethola izintombi ezinhle, beganane .Ihlahla laliyidumela mungayanga ehlahleni wawusuke uphuthelwe kakhulu.okunye abantu ababezijabulisa ngakho kwakuba amajoyinti amancane lapho babecisha khona ukoma .

Andile: Indawo yona yayibukeka kanjani?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi :yayihlukaniswe kabili kukhona uhulumeni omhlophe nohulumeni wakwazulu uhulumeni wakwazulu wawungangeni kuhulumeni omhlophe Inanda yayingaphansi kohulumeni omhlophe kuyiGG (white government) abantu behlala emjondolo (informal settlement ) besebenzisa umpompi owodwa owawutholakala eNew town A ngoba owase Afrika wavalwa wonke umshayazafe wawusebenzisa umpompi owodwaukuthola amanzi . kwakuyindawo engenabo ubugebengu ngoba watholakala wona wawushawa uze ufe .

Andile :Izinto eziyigugu kuwe ongasoze wazikhohlwa ?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: noma yini?

Andile: Yebo eziyigugu kuwe ongasoze wakukhohlwa.

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: Izingane zami namakhosikazi ami (Umndeni wami), kanyeke naboke abantuke baseNanda esengihlale nabo kusukela ngo 1985 kuze kube imanje futhi bangazi kahle nami ngibazi kahle  .

Andile: Imuphi imidlalo enaniwudlala nisengabantwana?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: Ibhola

Andile: Wawungakanani Kwenzeka impi yasenanda eyaziwa ngeNanda Riots ka 1985 ?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi : Zithanda ukuba mbili Besengimdala iNanda Riots ka1985 kwaba impi phakathi kwabantu abamnyama manandiya lapho abantu abamnyama babexosha amandiya be invade ngenkani amaplazi ,izitolo nasezindlini zamandiya. Ngo 1987,88,89 and 1990 kwaba khona impi eNanda phakathi kweqembu le ANC ne IFP kwase ngo 1987 izindawo zahlukaniswa kwaba ngama area ahlukene kawu32 kwaba informal settlement izingane ngaleso skhathi zazifunda kwa A ,B nakwaShembe .Inkatha yayihlala enkatheni I ANC ihlala kwiANC ngoba uma ingane yenkatha yatholakala endaweni yeANC yayilimala noma bayithathe ingabuyi .ANC yathatha indawo impompi yayiyodwa eNew Town.A&B usebenzisa umpompi owodwa esitobhini uMshayazafe, eAfrica wavalwa umpompi bonkeke labantu bebesebenzisa umpompi owodwa eNew Town  .

Andile: Baba ngicela ungixoxele nge Thembalethu Primary School?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: ey! dadewethu lesisikole sithanda ukuba nomlando omude njengoba ngishilo ukuthi saba nenkinga ngeNanda Riotts ka1987 lapho kwakulwa   iqembu leANC neqembu le IFP lezi ndawo zaphenduka zaba ngezika ANC Isikole esasikhona sasitholakala eNew Town A nakwaShembe kwakukhona ama kotishi amahle ashiwa ngamandiya kwasetshenziswa wona enziwa isikole ngoba izingane zase zingaphephile ukuya ngale ezikoleni zeqembu le ANC indawo ka IFP yagcina ingenaskole .Izingane esaba nazo akengithi zaba ngu300+ safundisa singahlezi sizama ukuthola ukuthi uhulumeni angangenelela kanjani .kwakuba lula ukuthola usizo mawuya kuhulumeni wakwazulu kodwa ngenxa yokuthi uhulumeni owayephethe iNanda kwakungu White government Clermont ,Ndwedwe iNanda ukuze sithole abahloli ngoba sasesifuna ukuregister isikole ukuthi saziwe lapho kwakumele sithole indawo ukuze sizokwazi ukuregister isikole kwakumele sibheke ukuthi sizokwakhiwaphi ngoba izindawo zazingaphansi kwamafarmers azimele.Sase Sathenga amaplazi njenge development committee saformer i-board of trust eyayibizwa ngokuthi uMshayazafe Community Board of Trust   ezothenga iplazi okwakungelula ukuthi ugovermnent asiregister singayitholile indawo .Sithesesilitholile iplazi netayitela tittle deeds sase sathola inimbolo sakwazi ukuregister isikole .INanda inezinombolo thinake saba ngunombolo 62 ngokomthetho sehla saba ngunombolo 11 eNanda Gleem sashoda ngendawo sase senza ubugebengu nabahloli sajika izinto senza esethu saba ngunombolo 11okwakuyinamba yeNanda Gleam ngoba babeshoda ngendawo .Kwaba ukuthi amagogogo ayeshisa kakhulu makubanda abande kakhulu saphoqeleka ukuba saiphume siyofuna usizo ,saya kuSubmarine sayocela uxhaso wasekhale amacontainer kwahamba isikhathi sahamba saya kugovernment   sacela ifunding ukuxhaswa ngezimali njengoba   sesakhiwe saba isitezi

Andile: Baba ngabe kukhona abakwenzela kona njengomuntu owasungula isikole ?

Mnu Mbuyiseni simon Mnqayi: Cha ngane   yami awu lutho! into abayenzayo nje babuya kimi uma sebe funa umlando nje BAQINISILE MABETHI UMUNTU UBONGWA ESEFILE . asigcinanga lapho bathe abantwana masebeqeda amabanga aphansi sekumele beqhubeke namabanga abo aphezulu kwadingeka ukuthi bakhulumisane nabantu beqembu leANC lapho bavumelana ngokuthi bazobagada abantwana babagcine bephepjile base beya eSyathuthuka high School Nase Ziphembeleni High school zagcwala kakhulu izikole bavula nesinye isikole esasaziwa ngokuthi eMathinini . Kwaphoqa ukuthi ashaye ideal nabantu baka ANC benza izingxoxo ukuthi lindelani ngoba abazali babengenayo imali yokugibelisa izingane sase sishaya ideal ngoba izingane zasezihleli ngenxa yokuthi isikole sikude   ngase ngahamba ngaya endwedwe sayakofuna amaprefets saze saregister isikole sisebenza noDumisani Ngcobo ngoba indawo sase sinayo .

Andile: Baba ngicela ungixoxele nngomlando waMshayazafe development?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: Mshayazafe kwakuyiziqeshana ezinengana kwaba amagama abantu ababeziqambela wona kwakuwuvutha ,Sothini,Mnyama road,Mshayazafe, ezihlabathini. Kwakuyiziqeshana eziningi zamandiya .UMshayazafe kwakuyijoyinti langaphesheya alalihweba ngumuntu wesifazane enamaradio nezinye izinto eziningi kube mnandi abantu basenaMawoti babethanda ukuzophuza kuleli joyinti .Abantu babelithanda lelijoyinti ngoba wawungenzi into ngokuthanda kwakho .Into eyayenzeka ume uke wona wenza into engalungile watholakala uphethe ummese uzoshawa ngoba uMshayazafe wayenamabounce akhe nabantu bakhe basendaweni wawushayelwa ukuthi kungabi bikho muntu ozokulekelela futhi mawufa uyafa .Kwakuphekwa Usu ngoba kwakuwumuntu wesifazane .ephethe ijoyinti lakhe ngathi liphethwe umuntu wesilisa ngoba lalihamba kahle   .wawungenzi into inoma  ikanjani abantu base sebeziqambela bethi ikaMshayazafe ngoba wawushawa uze ufe .Isikhathi sodlame 1987 kuya phezulu sekulwa amaqembu ezepolitiki unyathikazi umholi waphuma khona la eduze  kwaMshayazafe .uNyathikazi umholi wayebekwe indiya ukuthi agade afake nabantu endaweni aqede uNyathikazi abe yimpimpi ngoba kwakubuywe kushovwe izigebengu eziningi zaziza   kwa Mshayazafe   lapho UNyathikazi wayephinde asebenzisane namaphoyisa   oqonda ukuthi ke isigebengu sizoza lapho nizosibona sithe mase sifuna ukwenza idevelopment sase siyihlanganisa thisa sathi umshayazafe ngoba kwasekufuneka igama bawayeka wonke lanka amanye .

Andile :Ikhona into abakwenzele yona ukukubonga ngokusungula iThembalethu Primary School?

Mnumzane Mbuyiseni Simon Mnqayi:Lutho! mntanani into abayenzayo ukubuya kimi uma sebefuna umlando kodwa masekumnansi angaziwa.

Andile: Eh! Baba ngeke wawuqeda umlando waseNanda ngaphandle kokukhuluma ngo Isaiah Shembe .

Mnu Mbuyiseni Mnqayi :Isaiah Shembe nginomlando ngaye Wafika waganisa   intombi kwaShembe wathola indawo enikezwa ngu Dube wankanisa okusho ukuthi wayethunyiwe ethunwe isithunywa sakhe. Wayezele amadodana emaningi kodwa amadodana akhe okukhulunywa ngawo kakhulu ngu Langa no Nyanga okusho ukuthi JG Langa AK Amos Khawula shembe   Nyanga   okusho ukuthi lamadodana akhe wayewethe ngesibonakaliso sakhe   wathi Kuzokhanyisa iLanga kothi makucisha iLanga bese kukhanyisa iNyanga   kuthiwa emlandweni uIsaiah   Ulanga no Nyanga   babezalwa ngomama abahlukene into uIsaiah ayeyenza ukuthi wayebalalisa ndawonye bedla ndawonye kuthe mayeshona uIsaiah wasala uLanga wakhanyisa kuthe makucima ILanga sekumele kukhanyise iNyanga ULanga washiya eshilo ukuthi kosala kukhanyisa INyanga uthe mayehamba basala bathi ay! Ngeke kuphathe iNyanga kumele ubukhosi behlele emadodaneni mabebheka ukuthi ikhona yini indodana uLanga ayishiya ayikhombile kwatholakala ukuthi ayikho kwaphatha indodana kaLanga uLonda   base abantu abaningi bahamba noNyanga waphuma eKuphakameni waya EBuhleni emaqadini lapho athola indawo khona liqale laphoke ibandla lwakaShembe ukuqembuka kodwa ikubo mkhulu lakhe uIsaiah likhona la eKuphakameni

Andile: Ungakhuluma uthini ngoJohn Langalibalele Dube ?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: kwakuyinkunzi leyo uJohn Langalibalele Dube, wayenguthisha ngokweprofeshini aphinde abe umfundisi kusho ukuthi emva kwempi yamazulu namangisi kwafiwa kakhulu uma kufiwa kakhulu inkosi uSolomon uDinuzulu wasebiza   amaZulu wathi maZulu senilwile manje ngoba amaZulu aqale ukuhlushwa kusekuCetshwayo uthe inkosi ayibusanga   kwase kuba u Dinuzulu. UDinuzulu   wathi imikhonto sesiyisebenzisisile madoda   izinduku sizisebenzisile   ngoba naye akazange wabusa waboshiwe esiqhingini iSt Helente bezama ukuhlukanisa umbuso kaZulu wayesethi cela izifundiswa   kube khona into eziyenzayo ngoba uma siza ngemikhonto labantu bazosiqeda sonke ngoba baphethe izibhamu . UJohn babebe inxenyeke yezifundiswa     yalabo bantu ababehlanganiswe  yinkosi ukuthikube khona abakwenzayo kodwa bangayifaki indlu yami esho indlukulu kulento ngoba izobaxaka abenze   wathi kubo sebenzani nje nina   ilaphoke   kwasungulwa iqembu   lika ANC uJohn Dube waba nguMongameli wokuqala we ANC, Pixley Kaseme oChampion noMahlathi Amnyama besebenzisana bonke njengezifundiswa . Njengoba bengishilo ukuthi uJohn Dube wayenguthisha aphinde abe umfundisi   wase esebenzisa isonto ngoba amabhunu ayengasathandi ukuthi abantu abamnyama bahambe baye kwamanye amazwe  . UJohn Dube wahamba ngokwesonto wafika kwamanye amazwe wathi naba abantu abamnyama bahluphekile bayafuna ukuthuthuka banana, nani, nani yase yaqala imali yangena ingena   ngesonto wase akha isikole samantombazane enzela labo ababethanda ukufunda ngamamissionary wakha iNanda Seminary engayekile ehamba nayo I ANC wakhe wase ecela izimali zokwakha isikole wathi igama lesikole nguhlanga lawabamnyama  uqhamuka kanjaloke umlando kaJohn Dube engamile nasesontweni lakhe naniphinde nifundiswe ukuthi uyini umuntu omnyama amabhunu wona ayini.Aphinde asebenze noIsaiah Shembe kwezinye izinto ngoba nasesontweni lakhe uIsaiah shembe ukuthi bayini abantu abamnyama

Andile: Ungakhuluma uthini ngo Mahatma Gandhi?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: Mahatma Gandhi akukho sisi okuningi engikushoyo ngaye kodwa yena bamuncomela ukuthi ngesikhathi amabhunu enza ayekwenza ehlukumeza abantu abamnyama angithi uyabona kuqala amabhunu asebenzisa istrategy sokuthi athi kuzobakhona iphalamende lamabhunu bese kuba khona elamaNdiya libe elesibili kube elamacoloured abantu abamnyama babengenalo uGandhi walinqaba wathi amandiya ayafana nabantu abantu abamnyama abantu beANC namandiya avumelana naye wase esungula iqembu elalisebenzisana ne ANC ngoba yayisikhona ephinde abe nendawo khona eNanda enezimfundiso ayefundisa amandiya nabantu abamnyama ezama ukwakha ubumbano okwagcina naye eseboshiwe eboshwa ngamabhunu.

 

 

 

 

November 19, 2014

Inkhulumo emkhatsini wa Khayelihle Mnqayi

ZULU CHILDREN THAT DANCE INGOMA

Inkhulumo emkhatsini wa Khayelihle Mnqayi na Tebenguni Nxumalo

06 Mfumfu 2014, Inanda

 

Tebenguni: Ungangitjela kabanti ngawe?

Khayelihle: ligama lami ngingu Khayelihle Mnqayi, ngatalelwa Kwamaphumulo, ngakhulela khona, emabanga laphansi ngiwentele e Mbitane primary, ngasuka lapho ngaya eQopho high school lapho ngentele khona mabanga lasetulu. Ngitsite nangisuka lapho ngaya e Ohlange lapho ngente khona matikuletjeni.

Tebenguni: yini ligama lalomdanso leniwentako,wawufundzaphi futs wafundziswa nguban?

Khayelihle: ayibitwa ngemdanso kepha ibitwa ngekutsi ingoma, ikhona ingoma yemantfombatane nengoma yebantfu beselisa noma ke emadvodza. Ihlukane ngetigaba letintsantfu, kukhona lekutsiwa sichunu, bese kuba khona lekutsiwa ushameni, yona ke ayijaki ishaya kancane. Kepha tonkhe tibitwa ngekutsi ingoma futsi tigidza ngekushaywa kwetandla.

Tebenguni: wayifundza kanjani nje?

Khayelihle: ngayifundza lesikhatsi ngisahlala kwamaphumulo, lesikhatsi ngifundza emabangeni laphansi, kute lowangifundzisa kepha ngafundza ngekuyivbuka uma bayigidza, ngaleso sikhatsi bengisenta emabanga laphansi kakhulu, bengivele ngibabukele nabagidza bese ke ngiyabona kutsi lunyawo luphakanyiswa njan nangekutsi timele tihambisane kunye netandla letisuke tishaywa ngaleso skhatsi. Ngitsite nangisuka emabangeni laphansi sengiya kulasetulu, ngichubeke ngayigidza ingoma, ngacedaza emabangeni lasetulu, ngitsite nangicedza ngatakhela ami emacembu lapha eNanda, nginelicembu lekutsiwa machwane, lelifaka ekhatsi bantfu besifazane kanye nebesilisa , kuphindza kube khona umkhonto lekulicembu lelifaka ekhatsi besifazane nebesilisa.

Tebenguni: kukhona yini lowakufundzisa?

Khayelihle; Kute lowangifundzisa, ngafundza ngekutsi ngibuke labadzala kunami bagidza lesikhatsi ngisakhula, ekhaya bo malume bami bebanelicembu lelakutsiwa ngema (lion), ngaloko ingoma kwakuyintfo leyayentiwa njalo njalo, noma sihamba nje botitfola sowugidza ingoma.

Tebenguni: ngumiphi iminyakato lebalulekile?

Khayelihle: ingoma uyayigidza ayikhulumeki, ngaloko ngeke ngisho kutsi kuneminyakato lebalulekile lekumele kutsi uyati. Uyayigidza nje ngendlela loyifunako, kutsi nje kumele kutsi ihambelane netandla losuke utishaya futsi kuhambisane nekuphakama kwelinyawo.

Tebenguni: ngutiphi tingoma letihambelana nengoma?

Khayelihle: ihambisana nengoma kanye nekusshaywa kwetandla.

Tebenguni: uvamise kuyenta ngasiphi skhatsi nje lengoma?

Khayelihle: ingoma iysgidvwa nome ngabe ngukuphi, ite indzawo letsite vele lebekelwe kona, njengobe ngishilo kutsi iyagidvwa noma ngabe kutsi niyamba endleleni kunye nebangan bakho, utitfole nje sophakamisa lunyawo, uma ngabe kwentekile weva kukhala luculo lwamaskandi ubese soyagidza umangabe ngukutis ilengatini yakho lentfo.

Tebenguni: uyitsandziswa yini?

Khayelihle: ngiyitsandziswa kuts yintfo yesizulu futsi nje ngingumzulu, phindze vele ngikhule ngayo, ngaloko ilangatini yami.

Tebenguni: ngabe ukhona umlandvo lowatiko ngengoma?

Khayelihle; Ngabe ngicamba emanga nangingatsi kukhona lengikwatiko ngayo, nalabadzala ngazama kubabuta ngatfola kutsi nabo bête lwati ngayo vele. Nalabadzala kunami, bogogo mkhulu batalwa bayikhandza vele ikhona.

Tebenguni: ngabe sekukhona yini lobafundzisile?

Khayelihle: sengifundzise bantfwana labancane, labafaka ekhatsi bafana ne,antfombatana, kepha batfwana labanemiyaka lengengci kulengemashumi lama bili nalamatsatfu, kulaba besilisa umnayaka uwakhatsalekile kangako, njengalaba besifazane, kulamantfombatane, kubangulabo labasaya enyokeni bayohlolwa kutsi basetintfombi yini. Kusekela ngacala kufundzisa, ngiyakhumbula nje lelinye lilanga, sasigidza kulelinye likhaya lapho besimenywe khona, bantfu beta ngebuningi babo batsosibukela, kwaba nemacembu lamaningi leta atocudzelana natsi, kwaba mnandzi kwaba njeyana. Kutsi emvakweni kwesikhatsi, bebantfu besebahamba bangibuta kutsi kantsi ingoma itobuya nini futsi, loku kwaba yinkhomba yekuts cha batfokotile kubona ingoma igidvwa ngaloluhlobo.

Tebenguni: ufundzisa bantfu labaneminyaka lemingakhi nje?

Khayelihle: emantfombataneni nginconota minyaka lengengci kulemashumi lamabili nakubili, futsi kusuke kubantfwana labasaya enyokeni bahlolwe, kulaba beslisa nome ngabe unangakhi umnyaka, Akukhatsalekile umangabe nje kutsi nusakhona kuphakamaisa lunyawo ugidze. Size sikhetse labancane emantfombataneni kutsi basete umsebenti lomnengi njengalaba labadzala, engomeni kucittfwa skatsi lesidze, ngaloko kufuneka bantfu labatohlala bakhona njalo uma ngabe badzingeka.

Tebenguni: ngumaphi malanga lenitilolonga ngawo?

Khayelihle: ngumsombuluko. Lesine kanye nemgcibelo, ngesabatha lapho khona basuke bakhona bangakayi nasesikolweni.

Tebenguni: nicitsa skhatsi lesinganani laphayana?

Khayelihle: Kuba lihora linye nemizuzu lemitsatfu.

Tebenguni: wenta njan uma ubhekana netimo laphokhona utfola kutsi munye webantfwana soyaphuma emgceni, angasentyi njengobe umlayetela?

Khayelihle; Esimeni lesifana nalesi sisebentisana kunye nabatali babo, mangabe kutsi khona lengibona kuts uphuma esandleni, ngivele ngichumane nebatali bakhe bese ke bona sebayakhona kumfaka emgceni, kona kunzima kuphatsa nome kwelusa bantfwana labancane, labanye vele mahlongandlebe ngalok bake bente intfo letokuphulaumoya, so kuyaye kudzingeke kutsi ube ngumuntfu lonenhlitiyo yekubeketela. Indlela labagcoka ngayo kebona kuba noma ngabe nguyiphi, emabhayi bavame kuwagcoka nangabe kutsi baya engomeni lapho bahlolwa khona.

Tebenguni: yini nje tingcinamba loke uhlangane nato njengathishela lfundzisa kugidza?

Khayelihle: akukho lokutseni lokubi ngekuba nguthisha, kuts nje uke utitfole socitsa skhatsi lesinyenti usengomeni, ungasabi naso skhatsi lesanele sekuba nemndeni wakho, uke utsi usahleli ubabone sebachamuka sebakulandza, ngaloko mele uhale ungumuntfu lotohlala atfolakala njalo, ubenelutsandvo nayo. Ungakhinyabteki umangabe kuts sebayakulandza. Lokumnandzi ngekuba ngumfundzisi kutsi, kwakh bunye emkatsini webantfu labahlala emmangweni nalokutsi kugcina kukwatanisa nebantfu lohlala nabo emphakatsini.

Tebenguni: sebakhona yini bantfu labakukhutsako?

Khayelihle: yebo bakhona, ikakhulu ngulabo labadlala umculo wamaskandi kanye nalabo labawuculako.

Tebenguni: Yini nje maphupho lonawo eminyakeni lesitfupha letako ngalabantfwana losebentisana nabo?

Khayelihle: ngifisa kubona labantfwana laba baphumelela, kona sisesephansi kepha kunalelotsemba lekutsi batogcina balutfo kusasa, inhloso yetfu kuts sifuna bangagcini benta tintfo letitobafaka enkingeni kusasa lokufaka ekhatsi kudla tidzakamiva, kweba lanye nekutsengisa kwentimba emantfombataneni.

Tebenguni: utibona ukuphi nje eminyakeni letako kanye nalabantfwana lobafundzisako?

Khayelihle: liphupho lami kutsi laba bantfwana lengibafundzisa kucula nyalo, kubabona sebalutfo esikhatsini lesitako, nabo bagcine mhlawumbe sebatiwa mhlaba wonkhe jikelele, akuyona nje intfo lesifuna kuyifundza sigcine khona lana. Sifuna kugcina sesimenywa phesheya kwelwandle sesiyoshingisa khona.