Archive by Author
November 15, 2013

Bernard Mbambo – Ingxoxo no Beauty Mbambo

Ingxoxo yayiphakathi ka Xolani Magwaza no Beauty Mbambo ngomhlaka  17 kuMasingana 2013.

U-Bernard Mbambo kwakungubaba womndeni ojwayelekile waseMatabetuli okungumphakathi waselokishini laseNanda. Ubaba ka Bernad wayeyisosha, wathi uma eshona (awaziwa unyaka ashona ngawo), washiyela indodana yakhe uBernard imali eyaphuma emsebenzini wakhe wobusosha.

Ngesikhathi umbuso unika uBernad imali, wayesebenza enkampanini yezolimo eyaziwa ngokuthi yi-AUCI. Wathi uma eyithola le mali wabe esecela abanye ayesebenza nabo ukuba bamubonise ukuthi angayisebenzisa kanjani le mali ngoba yayiningi kakhulu ngaleso sikhathi (akutholakali ukuthi kwakuyimalini). Abasebenzi bambuza ukuthi yiziphi izidingo zomphakathi wangakubo wabe eseziphendula ngokuthi kunenkinga enkulu yezokuthutha eNanda. I-AUCI yabe isimeluleka yaphinde yamusiza ukuthi avule inkampani yamabhasi.

U-Bernard wabona ukuthi ngeke akwazi ukuqhuba leli bhizinisi lamabhasi eyedwa, uzodinga abanye abaholi abanentshisekelo njengaye. Ngenhlanhla wayesondelene nabantu abasebenza ngokuzikhandla njengo “Double-man” Magwaza noMnumzane Mdima.  Bobathathu baqala inkampani yamabhasi okwaba ngeyokuqala ephethwe ngabantu abamnyama eNanda eyayibizwa ngokuthi “Ukuthuthuka KwamaQadi”.

AmaQadi ayisizwe samaZulu angaphansi kobuholi bakwaNgcobo abadabuka kwaZulu (Zululand). AmaQadi abaleka kwaZulu emuva kokuba inkosi, iSilo, uDingane ethathe ubukhosi eSilweni uShaka. Ukuze iSilo uDingane sezizwe siphephe kwakumele  sibulale bonke ababengabalandeli beSilo uShaka, ngeshwa amaQadi ayesondelene neSilo uShaka.  AmaQadi abaleka esuka kwaZulu awela umfula uThukela eyobheka indawo yokuhlala eNdwedwe. Isigodlo samaQadi manje sesiseMzinyathi (eNanda) ngaphansi kobuKhosi beNkosi uMqoqi Ngcobo.

Ngasekupheleni kweminyaka yama 1980 kuya kuma 1990 kwenzeka ingozi yebhasi ngakwaSeme (eduze komuzi womndeni kaPixely ka Seme). Ibhasi lowomdabu waseNdiya elalilayishe abantu abamnyama laphaphalaza labulala inqwaba yabantu.  Le nhlekelele yaba yithuba kubantu abanjengo Bernard, Double-man noMdima ukuthi bakhulise inkampani yabo yamabhasi njengoba abantu abaningi babekhononda ngamabhasi amaNdiya kanye nokuthi awanandaba nokuphepha kwabagibeli. Emuva kwale ngozi amabhasi amaNdiya ayeka ukusebenza eNanda. Lokhu kwaholela ekutheni kukhule izinkampani zamabhasi eziphethwe abantu abamnyama njengoba abantu abanjengo Rogers “Bro” Ngcobo neNkosi  uGwala yaseMaphephetheni nabo bathenga awabo amabhasi. Inkampani kaRogers yayibizwa ngokuthi uMbuso wamaQadi, kanti eyeNkosi uGwala yayibizwa ngokuthi uKukhanya KwaMaphephethwa.

Ukusebenza kanzima kukaBernard Mbambo, ukwenza isiqiniseko sokuthi uyawunika umphakathi ezokuthutha kwagqugquzela abantu abamnyama ukuthi babe osomabhizinisi. U-Bernard wayengeyena nje umphathi wenkampani yamabhasi kuphela kodwa wayengumlimi. Ulwazi aluthola ngesikhathi esebenzela i-AUCI lwamusiza yena kanye nomphakathi njengoba akwazi ukuthenga ugandaganda waqala ukulima, watshala izinto ezifana nobhontshisi namadumbe ayekudayisela abantu bangakubo kanye nabantu ababedayisa  edolobheni emakethe elibizwa ngokuthi iseMatsheni. U-Bernard waphinde wafundisa abantu ukulima, wabafundisa nokuthi yiziphi izinto abangazitshala nokuthi bangazitshala nini kuyiphi inhlabathi. U-Bernard wayebuye abe umulimi njengoba wayenenqwaba yezinkomo, izimbuzi, izinkukhu kanye nezimbongolo.

U-Bernard wayengumuntu wabantu kodwa wayethula futhi enomthetho ekhaya. Wayengubaba oqotho ezinganeni zakhe. Wayewunakekela umndeni wakhe. Umngani wakhe omkhulu kwaku ngu Double-man Magwaza ayebambisene naye enkampanini yamabhasi. Bobabili babethanda ukuzingela. Babejwayele ukuyozingela eMatebetuli. Wayekukhonzile nokudlala umulabalaba. Ngezinye izikhathi uBernard wayebagibeza mahhala abantu ebhasini noma abagibeze ngesikweletu uma bengenayo imali. Uma omunye wabashayeli eshona, uBernard wayenza isiqiniseko sokuthi izingane ziyayithola imfundo. U-Bernard washona eminyakeni engamashumi amabili eyadlula, kodwa amagalelo akhe emulandweni nasekuthuthukiseni Inanda kanye namabhizinisi abamnyama ngeke kuze kulibaleke emiqondweni.

November 14, 2013

Ayanda Ngcobo – Inanda FM

Ayanda Ngcobo ekhuluma ngokusanda kufakwa eNanda Online, ekhuluma esemsakazweni womphakathi  Inanda FM.
14 kuLwezi 2013.

October 30, 2013

Izithombe zika Leonard Robert Cele

Leonard Robert Cele (1912 – 1954)

Leonard Robert Cele (1912 – 1954)

L.R. Cele (Principal) of eMawoti Primary School

L.R Cele (uthisha omkhulu) eMawoti Primary School

 

4

Abamile, kusukela kwesesinxele: Leonard Robert Cele (1912 – 1954) no Frances Tosh (MaGumede) Cele (1914 – 2000) Isithombe sathathwa ngonyaka ka-1937 ngosuku labo lomshado. Inanda Mission Station.

Izithombe zivela ku-Mwelele Cele

October 30, 2013

Umfundisi B.K Dludla – Izithombe

Umfundisi B.K Dludla wayengusihlalo we-Inanda Seminary Governing Council ngaleminyaka elandelayo; 1965-1981.

Izithombe zivela kwi- Ilanga News

BK Dludla001

B.K Dludla

BK Dludla002

B.K Dludla

September 25, 2013

Lindelile Jojo – Amaphosta e-eNanda online

IMG_1170

Lindelile Jojo

poster-A3

amaphosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 U-Lindelile Jojo uqophe amaphosta e-eNanda online.

Akushilo  ngempilo yakhe:

Igama lami nguLindile Jojo. Ngivela e-Eastern Cape Province,  kwi dolobha elincane elibizwa ngokuhi i- Mount Frere.  Ngifunde imfundo yami yamabanga aphansi namabanga aphakame khona. Ngesikhathi ngiqeda umatikelelstheni ngangicabanga ukuthi ngizoba unjinyela kodwa enhlizweni yami ngangithanda ukudweba nezebuciko. Omunye wothisha ababengifundisa emabangeni aphakeme wangitshela ngomkhakha wezobiciko obizwa ngokuthi i-fine arts njengoba wayebona izinto engangimudwebela zona.

 final flyer A5

September 2, 2013

Inanda Heritage Route – School Challenge (imiqophiswane wezikole eyenzelwi ezindaweni ezingamagugu ase Nanda)

Cindezela lapha :Woza eNanda School Challenge Report

Isiqeshana : Imiqophiswane yezikole ebizwa ngokuthi i-Woza eNanda School Challenge, iwuhlelo lomnyango wezokuvakasha wase Thekwini (Durban Tourism), izikole zase Thekwini zavakashela izindawo ezingamagugu ase Nanda (Inanda Heritage Route). Bekuba izikole ezintathu ngosuku, abafundi abangamashumi amabili kwisikole ngasinye ( abafundi abangashumi ayisithupha ngosuku bese bephelele) abafundi  baka-grade 12 bodwa abebeyingxenye yaleli hlelo. Kwimiqophisano eyahlukene abafundi bebesebenza ngamaqembu. Lolu hlelo lufundise abafundi ngamagugu ase Nanda kanye nokusebenzisana ngamaqembu.

August 22, 2013

Umndeni wakwa Mbambo

Ingoxo no Beauty Mbambo, ehlelwe ngu Xolani Magwaza. Ngomhlaka 17 kuMasingana 2013.

U-Anti ka Beauty waqala isitolo sakhe esebenza njengomdayisi.Wayeno-lisho owenziwe ngepulangwe ayewusebenzisa njenge sitolo ewubophele esihlahleni eduze komgwaqo lapho ayedayisela khona. Waqala wabeka imali kancane, kancane, waze wakwazi ukwakha isitolo ngezitini. Isizathu esenza ukuthi akhe isitolo ukuthi zazingekho izitolo kanye nemigwaqo eMatikwe. Abantu babe ngakwazi ukuthola ukudla oku njenge zinkwa kanye no bisi. Abantu babe funa ukukuthenga ngobuningi ukudla ngoba kwakungelula ukuya edolobheni ngenxa yokungabibikho kwezokuthutha kanye nokuthi abantu abaningi babengasebenzi. Ngakho-ke isitolo sasiwusizo emphakathini waseMatikwe njengoba base bekwazi ukuthola ukudla abakudingayo ngesikhathi esifanele. Babebuye bathunge nezingubo. Yena kanye nodadewabo babe ngamalunga omndeni we-Nazareth Baptist Church. Ngakho-ke baqala ibhizinisi lokuthunga umfaniswano wakwaShembe obizwango ”mnazaretha” ebandleni lakwaShembe.

IZINKINGA

Njenga bantu besifazane, esikhathini lapho inkululeko kwakuseyiphupho ezweni futhi abesilisa bese namandla ngaphezulu kwabesifazane. Ukuphila emakhaya aseNanda aye khungethwe inhlupheko, abuye aba ilokishi ngokuqhubeka kwesikhathi. Lona leli lokishi lamenyezelwa owayengu mongameli wakuleli uMnu.Thabo Mbeki njengelinye lamalokishi ahluphekayo ngaphambi kanye nangemuva kwenkululeko. Lokhu kwenza uMnu. Thabo Mbeki  aqhamuke nesu le-I.N.K, okwakuwuhlelo lukazwelonke olusasebenza namanje njengesu likahulumeni lokusiza ukushintsha izimpilo zabantu baseNanda kanye nemphakathi eyakhelene nayo njenge Ntuzuma kanye naKwaMashu zibengcono. Ngeshwa, i-INK yayi ngekho ngesikhathi kuse khona uNksz.Mbambo. UNksz.Mbambo waye ngowesifazane onesibindi futhi eyisibonelo kwabanye besifazane kanye nomphakathi waseNanda wonkana. Ngesikhathi eqala isitolo sakhe, kwakungekho mgwaqo eyayi mxhumanisa nalabo ayethenga kubo izimpahla azidayisayo. Ngaleso sikhathi abantu ababe fakela izimpahla ezitolo kwaku ngamaNdiya ngoba ayenamaloli (ezokuthutha). Lokhu kwakusho ukuthi ngezinye izikhathi isitolo sikaNksz. Mbambo sasiphelelwa yizimpahla. Yena kanye nomndeni wakhe babe jwayele ukuyolanda isitokwe esiteshini saseNanda esesaziwa ngokuthi iseMtshebheni namuhla. “Kona kwaku ngumsebenzi okhathazayo futhi omosha isikhathi esiningi, njengoba kwakumele sihambe siphindelela silanda lezizimpahla ezisindayo”.  “Uma kuna, imvula kwakuba nzima njengoba izimpahla zazimosheka ngenxa yemvula,  kungekho lula nokuhamba uthwele izimpahla ezisindayo ekhanda”, kusho uNksz. Mbambo.   Ngenhlanhla, ngoba amaNdiya ayehlala eNanda nawo ayenamabhizinisi ezindaweni ezakhele iNanda kanye nakwezinye izindawo ezikhona eNanda. AmaNdiya ayesafuna ukuqhubezela ukusebenza kwamabhizinisi awo eNanda. Kwaba yiwona awoku qala amaNdiya ukuletha ezokuthutha eNanda njengoba ayenamabhasi. Ibhasi yamaNdiya eyayidumile ngaleso sikhathi yayibizwa ngokuthi iRomnanan. I-Ndiya elalihambisa impahla ngeloli, kwakunzima kulo ukuhambisa impahla kubathengi abamnyama eNanda ngenxa yokuthi yayingekho imigwaqo. Wakhuluma noNksz.Mbambo ngecebo lokukhanda umgwaqo omusha owawuzoba wusizo ezinhlangothini zombili.  Umhlangano wawusingethwe umphakathi. Yize kunjalo, amanye amalunga omphakathi ayengeneme ngalombono njengoba amanye ayemanqika ngokuvumela amaNdiya ukuthi aqale amabhizinisi eNanda ngoba esaba ukuthi kungenzeka amaNdiya ayithathe indawo yabo. Ngoku qhubeka kwezingxoxo, iningi lavumelana ngokuthi kumele kwakhiwe umgwaqo. Yize kunjalo,  kodwa kwaba nesigameko lapho ilunga elilodwa lomphakathi lalingahambisani nesinqumo yize iningi lase livumilene futhi sewakhiwe nomgwaqo.  Lona wesifazane watshala ubhatata emgwaqeni wathi ayikho iloli yamaNdiya noma ibhasi yamaNdiya ezongena emphakathini. Ngenhlanhla umphakathi wakwazi ukubonisana naye ngendlela inkinga yaxazululwa ngayo.

OKUHLE

 Athi angaqala amaloli ukufakela impahla nqo ezitolo,  abantu abanjengo Nksz. Mbambo bakwazi ukuqhuba amabhizinisi  abo ngendlela bakwazi nokubheka ezinye izinto ezibalulekile. Lesi sitolo sasidayisela abantu baseMatikwe kanye nezindawo ezisondelene nayo kanye nezikude njengoMzinyathi.  uNksz. Mbambo wayebuye akweletise ukudla kulabo abahola impesheni ngoba waye kuqonda ukuthi abasebenzi. Lesi sitolo sisekhona futhi singesinye sezakhiwo ezindala eNanda,  sakhiwe ngendlela ehlukile,  siyigugu elixoxa umlando, imizamo kanye nokuthuthuka kweMatikwe kanye nomphakathi waseNanda.

 SIPHI MANJE LESI SITOLO?

Emuva kokushona kuka Nksz.Mbambo isitolo saphathwa umama uBeauty Mbambo oyilunga lesifazane emndenini wakwa Mbambo. U-Beauty waqhubeka nokumisa isitolo sakwaMbambo kwaze kaba  u2008/09 lapho kwase kudle ngakhona ubugebengu emphakathini. Kwanda izigameko zokugqekeza wabe esesabela impilo yakhe njengoba waye hlala khona esitolo. Yena nomndeni wakhe babona kungcono ukuqashisa ngaso isitolo ngaleso sikhathi. Waphinde washiya nendlu yomndeni wakhe eyayiseduze kwesitolo. Manje usehlala endaweni ebude-buduze nesitolo. U-Beauty ukhumbula  u-Anti wakhe njengo wesifazane oqotho owaba yisibonelo esamgqugquzela ukuthi naye afeze amaphupho akhe. U-Beauty ukholelwa ukuthi ungomunye wabesifazane bokuqala ukuthola izincwadi zokushayela eMatikwe. Waphinde waqala inkampani yamabhasi okuthutha abafundi abamnyama abafunda ezikoleni zamaNdiya, ngaleso sikhathi, namanje lokhu kuwuphawu lwemfundo engcono kubantu base Nanda. Ibhisinisi lakhe lagqugquzela abantu abaningi njengoba namuhla seligcwele kakhulu abantu besilisa.

 Ukuphetha,  kuyi njabulo ukubhala ngoNksz.Mbambo  (nomndeniwakwaMbambo) njengoba eyiqhawekazi elinganakekile eNanda engiliziqhenyayo ngalo futhi eliyisibonelo  “sobuholi babesifazane”, okuyinto ekade aqala ukuyenza kodwa engakutholi ukuhlonishwa ngendlela efanele.