Amasiko namagugu

iNanda iyingxenye yamasipala weTheku kungamakhilomitha angamashumi amabili nanhlanu (25) ukusuka edolobheni eThekwini, kodwa ngenxa yesimo sayo sokubanobukhaya, uthola ukuthi amasiko amaningi esiZulu asenziwa khona. Kulendawo kusekhona abanolwazi ngamasiko esintu, izinkolelo,  nemikhuba  okuningi kwako kungaheha izivakashi. Yize kunjalo akuwona wodwa amasiko esiZulu akhona kulendawo. eNanda ihlale njalo iyindawo lapho ungathola khona  amasiko ezinhlanga ezehlukene futhi amanye awo asexubene; lendawo yehluke ngokuthi  yakheka ngendlela yokuthi kubekhona ukulumbana kwamasiko ehlukene.

Yini onganikela ngayo:
• Kungabe uhlala eNanda futhi unalo ikhono othanda ukulibonisa izwe? Kungaba ukuqopha umculo wakho, ukudansa, ubumbongi, ukukhiqiza ematiyetha noma yini nje ongayenza kwi vidiyo emfushane nona kwizithombe eziwuchungechunge, uma kunesidingo usebenzise umakhalekhukhwini wakho.

• Sithumelele izithombe noma ividiyo emfushane noma umdlalo owubhalile ngesiNgisi noma ngesiZulu mayelana namasiko akho. Noma ngabe yini emayelana nezinkolelo, amasiko, imikhuba, izinto ezenziwayo, imicimbi yesintu eyenziwa njenga yimanje eNanda.

This post is also available in: English