Jan 20

Joyce Themba Mthembu – izinkumbulo ngeNanda

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

PHOTO 05Ingxoxo phakathi kuka Sanele Mthethwa and Joyce Themba Mthembu ohlala eNanda endaweni ebizwa ngokuthi kwaBhambayi. (usuku 24-09-2014)

 

 

Sanele Mthethwa: Njengoba besengichazile ukuthi igama ngu Sanele waka Mthethwa, ngifunda enyuvesi yakwazulu Natal, ngicela ukuphinde ukungitshele igama lakho

Joyce Mthembu: Igama ngingu Joyce Themba Mthembu

S.M: Uthe ngokufika nifike ngo 1976, ngicela ukubuza ukuthi nafikela kubani eNanda, indawo nayithola kanjani

J.M: Yebo, njengoba usibona engathi ithi esinendawo enkulu nginengadi langaphandle ipulazi lethu, sathola ipulazi ubaba wayesebenza ku Zaze Khuzwayo wase Clermont wayesethi Mthembu anginayo imali ngizokunikeza indawo eyipulazi ukuze usonselane nesonto ekuphakameni safika kanjalo.

S.M: Usakhula ukhule wenzena useyingani, ngiqala ngibuze ngoba uthe uqala ukufika la ngo nyaka ka 1976 ngabe ubusuneminyaka emingaki?

J.M: Mina ngase ngiqala ukusebenza

S.M: Wase uqala ukusebenza mhlampe wawula ko 19-20 weminyaka

J.M: Impela 19 kanje ngoba nemfundo yangakabi nje, yonke into isithuthukile manje nawew uyabona nje, wawuthi uma usufundile usukwazi ukubhala kuthiwa ama senti awekho ungabona amatoho, ngase ngisebenza unyaka wami wokuqala ngiqala ukusebenza ngangisebenza eButterfall ngasuka lapha ngiqashiwe ngizohlala lapha, ngasebenza u 20 years

S.M: Ngicela ukubuza ngoba nakhula ngesikhathi sobandlululo, izinto ekade nizenza benizenza ngokukhululeka

J.M: Haaaa!!! Sasingakhululeka ndawo sasingakhululekile

S.M: Ngabe uma niya emsebenzini kwakuba njani nje ekuseni?

J.M: Eseni kwakuba kubi ikakhulukhulu mina ngangicishe ngife ngoba ngisuka la eNanda ngigibela kwaMashu kune stay away ojune 16 bengakabi semthethweni sishawa lapha ecrosin sibaleka sigcwala amahostela sigcwala yonke indawo, sibalekela istay away amagundane into eyayikhona vele thina sasibona ingekho vele lemali esiyiholayo sibona ukuthi mase silova kusho ukuthi asizukuthola mali.

S.M: Wawuvuka ngasikhathisini ukuya emsebenzini?

J.M: Ngangiphuma la ngo 05:20 ngiyongena u07:30 emsebenzi, ne transport yayingengo kwakusahamba ibhasi elalinekhanda elikhulu okuthiwa ukuthuthuka kwama Qadi

S.M: Itimela zona zazingakabi bikho?

J.M: Awu!! Kwakungakabi bikho kufika manje lokho la

S.M: Yiyiba njani nje ibhasi eseni ukugcwala?

J.M:.Yooo!!! ukugcwala yayigcwala, kwaya kwaya kwakhona amaveni igaba ezintathu lezi, kwaba khona ibhasi, kwaba khona ama veni, kwakhona imoto okuthiwa ovaliyenti sampintshana khona ke eseni siya emotweni beyosithulula emabhasini asiyisa emsebenzini.ibinzima impilo nina senikhula endaweni enhle kabi

S.M: Mawubuka uqhathanisa iNanda le owafikela kuyo ngo 1976 namanje ngabe isafana nale owakhula kuyo, uzoyihlahla nje uthi ngo 1976 kwakwenzaka lokhu manje sekwenzeka lokhu

J.M: Manje sesithenga lapha emall, ama tekisi asemaningi, ubaba wami washona ngo 1986 wangitshela wathi Themba mtanami anisezukuya ukuyo thenga le kude, umgwaqo wawuseyibhuqu ngangithi uma ngihamba ngiphathe icathulu ngesandlaumehluko usukhona impela

S.M: Shuthi ngo 1976 wawuthi uma uhamba uphathe icathulo ngesandla

J.M: yebo kwakunzima kakhulu.

S.M: kunesikhathi engicabanga ukuthi saba sinzima kakhulu kubantu ababephila eNanda ngo 1985 lapho okwenzeka khona iNanda riot?

J.M: Yebo esika Mngxenge kwakunamandiya angithi lapha eNanda.

S.M: Yebo kwakuyimpi phakathi kwamandiya nabantu abamnyama.

J.M: Yebo ngangisebenza ngiyakhumbula kuthi ngangiphuma emsebenzini amandiya ehluphekile kusha, ngafika ngabuza omunye umama ukuthi kwenzakalani wathi awuboni ukuthi kuyathathwa ngathi kuthathwani, ngathi uma ngifika landlini ngiyixoxa watthi ubaba eyi asiguqeni sithandaze impi enkulu le ukuthi abantu behlukumezane behlala ndawonye saguqa sathandaza abantu babeshisa amandiya bethatha izimpahla zamandiya kuthiwa phuma wena lapha endlini bethathe abakuthandayo, bethathe ama t.v amatafula yonke into yamandiya thina sasinda kanjalo ngokuthi layikhaya siyakholwa wathi baba hlalani phansi.

S.M: Uthe wausebenza la kuphi?

J.M: Ngangisebenzela Pinetown eButter

S.M: Abantu enani sebenza nabo kwakuhlobo luni labantu

J.M: Kwakwiyi gabaeziningi kahulu kwakufike kube ngamaNdiya, Abelungu, Abansundu nama Khaladi

S.M: Isimo sasinjani emsebenzini emva kokuthi sekwenzeke lesi simo

J.M: Kwakunzima.

S.M: Njengabantu abamnyama babenithatha kanjani

J.M: babesigcona besithuka, bethi sinibonile ko t.v nina niphuca isizwe sakithi impahla kwakuba amandiya kakhulukazi beze bethi wena Joyce sibonile uthwele isaka le rice ngithi mina? Mina angikaze ngithwale saka le ‘rice’ kwakunzima nje. Sasisebenza kanzima kungekho ukuphatheka kahle sebesihlukummeza.

S.M: Okusho ukuthi ungavumelana nami uma ngithi ukuzondana kwamaNdiya nabantu abaMnyama kungenzeka ukuthi kwaqala lapho.

J.M: kwabuyela ku 1949.

S.M: Ngo 1949 kwakwenzenjani?

J.M: Uthi ugogo kwakuyimpi yamaNdiya naba Mnyama lapha eThekwini, manje kwavuka emandiyeni ngo 1985 sahlukumeza wona amandiya thina.

S.M: AmaNdiya ngo 1949 ahlukumeza abantu abaMnyama, ngo 1985 kwabantu abaMnyama abahlukumeza amaNdiya?

J.M: Yebo iPhoenix lena oyibonayo yaqala lapho ngaleso sikhathi ngo 1985 ngoba amandiya ayeselala ematendeni uhulumeni waletha amatende amakhulu ayeselala ekoleni kwavele kwathiwa awasuke eyohlala lapha kw kwase kwakhiwa le phoenix oyibonayo.

S.M: Ngike ngafunda ukuthi enye yezimbangela noma yezizathu eyaholela ekutheni kube neNanda riot ngo 1985 kwaba ipolitiki, phakathi kwe Ikatha Freedom Party

J.M: Impela unomphela unomphela kwaba khona kakhulu la eBhambayi wawuthi uma ugqoke iskibha esibomvu kanje kuthiwa uyi ANC uma ugqoke esimhlophe kuthiwa uyi Nkatha, ongale ngakwa Mkhondo waebulala owangala, owangala abulale owangale. La emgwaqeini uma sihamba saseqa izidumabu zabantu.

S.M: Ukulwa phakathi kwamaNdiya nabantu abaMnyama kwakuqhatheke ipolitiki, kwagcina sekuulwa abantu abaMnyama bodwa?

J.M: Sagcina sesilwa sodwa sesibulalana sodwa.

S.M: Ngabe lokho kwathatha iskhathi esingakanani, ngane kwaba unyaka noma iminyaka?

J.M: Kwaze kwayiwa ekuvotweni.

S.M: Okwakuvotwa ngamuphi unyaka?

J.M: Ngo 1994, ukuphuma kuka Mandela.

S.M: Kusukela ngo 1985 kwakuyimpi kwaze kwayo shaya 1994?

J.M: Kwakuyimpi nje sasingalali lapha ekhaya sasilala lapha, uyawabona lamatshe sasilala khona eyosheni, mina ngangifica ikhandlela nepleti lami ekhishini, sishiye yonke impahla sibalekela abantu sambe siyolala lapha.

S.M: Nanibalekela abanye abantu abamnyama?

J.M: Kwabangu ukuthi kube yinhlangano eyodwa.

S.M: Cela ukubuza ukuthi njengoba ninebandla lana, njengoba nafika ngo 1976 lalinjani emva kwempi yango 1985 ngabe alilimalanga?

J.M: Ibandla lethu aliyivumi ipolitiki kodwa imnyango yona layi vula lathi abantu abangene, yabona nalayikhaya yathi isiya ngokuya babengasezi ngapha babevele babone istikha ezibhalwe ukuthi Shembe is the way noma dumisani uJehova amen ngisho ilindelani yayifike ime, begcwele bonke abantu layindlini nalapha ekuphakameni babengena begcwale bethi shiqe, lapha endlini kwakugcwala abantu ngisho la ephaseji konke nalapha ekhishini, nasekuphakameni kwakunjalo yayethi inkosi abantu abavulelwe ababulali ngeke bengene, kwase kuka Shembe lakhaya sebelela abantu bevuke beye emsebenzini.

S.M: Ok Ma usuvezile ukuthi nanivuka ekuseni niye emsebenzini kungahambeki kahle ezothutha zazibheda nawe usishilo ukuthi nanisebenzisa amabhasi, ngicela ukubuza ukuthi lana ezinganeni njengoba wena wawusukhulile ukuthi ezazivuka ekuseni ziya eskoleniela wafika wena noma sibheke kusukela ngo 1985

J.M: Isikole esaka saba nenkinga yiso lesi saka Dube angithi uyazi ukuthi bekuyi ‘boarding school’? Yiso ke esaba nenkinga lezi ezinye zakhiwe muva, ezinye ingane njengabo nje obaba kaMthandeni babefunda le kude bezikude ikole lakuthina.

S.M: Ngicela ukubuza ukuthi mhlampe azikho yini ingane ezayeka isikole zajoyina impi?

J.M: zikhona kodwa ayi layikhaya.

S.M: Sibuka into eyayenzeka eNanda yonke

J.M: Komakhelwane bethu zikhona ezayeka zajoyina impi, zafunda lezi ezethu.

S.M:Iziphi izikhali nomalokho abebelwa ngakho mhlampe ibhamu babezithathaphi?

J.M: Babakha oqhwasha.

S.M: Ngike ngathi ngifunda okubona kwakho amaphoyisa nge ayenisiza ukuthi angenelela noma ayethula

J.M: Amaphoyisa aye ngase sayidini labo ngoba abantu abamnyama bejikelene angiyiboni into ababeyenza mina wawubona ihippo imoto yama phoyisa okwakuthiwa ihippo idlula kodwa abantu bebulalana.

S.M: Njengoba ubusishilo ekuqaleni uqhathanisa iNanda yamanje neya kudala, sibuke etolo ke manje njengamanje senithenga eDuve village kudala nanithengaphi

J.M: Nakhona lapha kwaMamba kwake kwashiswa nakhona waphels umamba, ngale ushumayela bashisa nakhona wawugibela uye eThekwini uyothenga khona imuphu nje sasiyithenga ethekwini.

S.M: Isinkwa nanisithengaphi?

J.M: Sasithenga kuma tuck shobhana lawa amancane abantu ababewenza emjondolo, kwafika isupermarket. Ubaba wayethanda ubisi isistelelazi nephepha ilanga.

S.M: Wawuzijabulisa kanjani kulolu sizi olungaka enanibhekene nalo ngezimpelasonto kuthiwa nihleli njengomuntu osakhula ingane ekoleni zazijabulisi kanjani

J.M: Ekoleni ingane ngakaze ngiyibone lento asebeyenza ngengoba izinto sethithekile sike sibizwe nathi njengabazali sizobusisa.

S.M: Ngezimpelasonto wawenzani usakhula, njengoba ngesabatha wawuya esontweni mhlampe ngesonto wawenzani?

J.M: Mina ngoba ngiphethe amakhosazana ngidonsa idrum noma sifundise amantombazene ukugida, ngangiwasha, ngi cleane ngiyokha amanzi ekuphakameni sima ulayini sibaningi ibhakede lamanzi lalibiza ishumi.

S.M: Imidlalo owawuyidlala usakhula ngabe iyiphi

J.M: Oshumpu awu into yami ke leyo kodwa ngangidlalela ngasemnyango ngenzela ukuthi abantu abadala uma bemeza ngibezwe.

S.M: Uma uqhathanisa iningi labantu kusukela ngo 1976 , mhlampe ngama 1980s babebangaka kuze kube yimanje

J.M: Umuzi wokuqala la kwaba yilo walayikhaya, imizi sasiyibala sithi 123 ika dlamini, ika khumalo.

S.M: Uma ufuna indawo wawenzenjani?

J.M: Wawuya enduneni.

S.M: Uma sibuka iNanda leyamanje neyadala umehluko mungakani intuthuko ngabe ihamba kangakanini iyeza noma cha?

J.M: Iyeza yona ikhona futhi

S.M: Intuthuko siyiqhathanisa nesikhathi sobandlululo

J.M: Kuncono kakhulu manje ngendlela esasihlupheka ngayo wawuze ukhonjwe uma useThekwini kuthiwa uphuma eNanda kodwa manje akukho lokho nawe akekho ongakhomba ukuthi uphuma eNanda.

S.M: Uma siqhathanisa iNanda yamanje neya dala izinga lobugebungu noms kade kubulawana kuqala ngabe sekunjani?

J.M: Sekuncono kakhulu manje akusefani nakuqala lapho ababekhahlela khona icabha beshisa abantu, abantu sebengathakasela manje ukuza eNanda ngibona kuphephile.

S.M: Ngabe umuntu ohamba emgwaqeni ngabe uphephe kangakanani njengami nje ngoba ngifikile ngingaziwa ngiphephe kangakanani kubafana abakhulayo, jnrngoba sike sizwe kuthiwa kunobugebengu eNanda ngifisa ukuzwa ngomuntu ohlala khona ngingezwa emaphepheni ukuthi ngabe kuphephe kanganani?

J.M: Mina ngike ngibone engathi kuphephile ngoba neveni yamaphoyisa ihlezi yehla yenyuka akufani nakuqala lapho owawuyibona kanye khona kuphephe kakhulu manje ngoba nabantu sebeyahamba beyoyhenga bebuye bephephile ngingazi ke ebusuku.

S.M: INanda yaziwa kakhulu eNingizimu Africa nase mhlabeni njengoba unamaqhawe amathathu oungu Baba Isaiah Shembe, Baba uJohn Dube noBaba uGadhi ngabe uhulumeni usekwenzile okwanele kusukela kwangena uhulumeni owawuphethwe nguBaba uMandela kuze kufike kulona oholwa nguBaba uZuma usukwenzile yini okwanele ukuthi uvikele imilando ukuze nesizukulwane esizayo sizofunda nabo nomlando wabo ungashabalali?

J.M: Mina angikayiboni, angikayiboni kahle ifika ngoba vele siyabazi labantu ukuthi babengamaqhawe manje sike sithi noma sibuka esontweni sibone ukuthi intuthuko ayakafiki kakhle, ake ngiqale esontweni lapho engisonta khona sike sihlushwe ngamanzi, izindlu zangasese ziyinkinga zincane sibaningi kakhulu. Uhulumeni ngabe uyangenelela, bafika bathembise behambe unomphela. Esontweni size siqashe izindlu ezincane lezi ezihamba zibekwa.

S.M: Ngokubona kwakho kungenziwa njani ukuthi sithole isisombululo nokuthi uhulumeni ikuphi angakwenza ukuvikela umlando wala maqhawe

J.M: Mina sengibona kushabalala nalapha oHlange mina ngifika la ngo 1976 bengibona kuqhamuka amabhasi eya lapha kwaMafukuzela kukhunjulwa lolu suku luka Mafukuzela ukhumbule nawe ulapha egcekeni ukuthi konje kugujwa usuku lukamafukuzela manje sengibona sekuthulakele.

S.M: Wathinta indaba enkulu indaba kaMafukuzela babekhumbula usuku luka Mafukuzela?

J.M: Yebo lwaluguja lolusuku ngoba lomuntu unomlando wasinikeza leliphepha esilifundayo ilinga, wayedumile ngeke sifihle lokho.

S.M: Koje ligujwa ngo sethemba?

J.M: Yebo kuyo lenyanga yabona ngike ngisho ngithi izinto ziyaphela, uMafukuzela akasaphathwa nje nhlobo.

S.M: Kuyena muntu owasungula i-ANC

J.M: Izinto zika Mafukuzela ziya ngophela kwaqala kwaphela i-‘boarding school’,bekufunda ingane zase Goli lapha kwahamba kwahamba kwaphela lolusuku lwaMafukuzela kwakuhamba amabhasi abantu beyogubha lolu suku kuhlatshwa izinkomo.

S.M: Iziphi ezinye izinto ezazenziwa njenogba usubale umcimbi kaMafukuzela,ikhona yini eminye eyayenziwa mhlampe njengo Ghandhi?

J.M: Ngike ngibone kwnziwa okaGhandhi amaNdiya awakhohliwe.

S.M: Yithi thina bantu abamnyama esikhohliwe?

J.M: Amandiya kunento ake ayenze esa rally esuka lapha kaGandhi ibheke ethekwini befake ikibha zakhe kuhanjwa ngenyawo awu!!! Laba ababili bakithi iyashabalala nje.

S.M: Ngicela ukubuza Ma mhlampe lokho awukuboni yini ukuthi mhlampe abantu abadala yobona okumele ngaba badlulisa lomlando ezinganeni, ngicela ukubuza kuqala ukuthi lomlando okhuluma ngawo kababa uDube nobaba uMqaliwendlela ngabe ziyawazi yini noma zithi yinto esoyenzani le izosisizaphi?

J.M: Ingane zamanje azisawazi ngoba lento kade yagcina ukwenzeka, kade sagcina ukzwakuthiwa kukhunjulwa uDube uMandela lowo owaze wakhumbula ukthi nangu umuntu esasibambisene naye kwipolitiki wayovota, wathi uMandela eqala ukuyovota ngo 1994 wayovota khona.

S.M: Okunye engakuzwa ngo Mandela ukuthi kwakumele eshseshe ephume rejele kodwa wakhetha ukuphuma ngosuku okwadlula ngalo ubaba uMafukuzela okungumhlaka 11 kunhlolanja ngenhloso yokumhlonipha.

J.M: Sekuyafa impela amagugu ethu sesiwakhohliwe.

S.M: Siyabonga kakhulu ngesikhthi sakho sesigoqa nje sicela usho izinto osazikhumbula ngeNanda kusukela kudala kuze kube manje.

J.M: Sasihlupheka eNanda amanzi engekho izindlu zangasese zingekho manje sekuphephile nayi imall, amanzi asekhona izindlu zangasese sezikhona simnandi manje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This post is also available in: English

Tags: , , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *