Nov 25

translate: Thandazile Mkhize – izinkumbulo ngeNanda

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

thandazile MkhizeIngxoxo phakathi kwa Noluthando Ndwandwa no Thandazile Mkhize Onyaken 2014 enyangeni Ka MfumFu

Brief introduction: Igama lami uNolthando Ndwandwa .Ngisuka e Ukzn   Howard College, Ngize lapha ngomsebenzi weskole ukuwenza ucwaningo olunzulu nge Nanda Nomlando wawo.Umphathi wam igama Lakhe u Profesor S Marschall.

 

Noluthando:Igama nesbongo ungubani?

Answer: Igama lam u ThandazileMkhize

Question: Uzalwe Ngamuphunyaka?

Question: Ngo January 4 1960 (her grandchild playing in the background)

Question:unzao iyhlobo eyhala la enanda ihlobo?

Thandazile: iyhlobo like family…bakona aunti Doris o sisi o sisbam usis Selina uhlala ngenhla

Noluthando: ok

Noluthando: isiphi isigameko esenzeka esashintsha impiloyakho la eNanda kuqala?

Thandazile:isgameko esenzeka esibhlungu esenzeka I lorry yaka Shembe eyayithwelwe abantu bakaShembe babeyaEnhlangakzi begibele ilorry lento ingqoko iygqoko yokbamba ukuthi abantu bangawi kwavele kwabihlika lento eyayi bambe ukuth abantu bangawi Ey leyongozi wayiyimbi kahkhulu abantu baphuka imilenze basakazeka phansi abanye bashonela lapho isgameko esibhlungu kakulu elenzeka ngahlalangingaybibeliilorryngenxayegazielalighoboza

Noluthando: Mlhamphe unyaka usawukhumbula?

Thandazile: Hawu we into endala kanje ay mhlamphe ngangino 12yrs

Noluthando: iluphi mhlamphe ushinthso olubonile kusukela ekhukhuleni kwakho empilwen yakho nasendaweni yase noma ngabe luhle noma ngabe lubi e Nanda?

Thandazile:Ngalezyay’khathi zethu kwakukuhle kukhona nama Sonto muvakasha eya esontweni nase Sunday school sasingawa hambi amaparty imvamisa .Manje iykhathi sezashintsha sekukhona amaTavern lakuphuzwa khona lakungcebekwa inthsa iscwila kakhulu kulezondawo nomuntu ofundayo uvele ayeke iskole zicwile etshwalen ney’dakamizwa esezabakhona

Noluthando :ushintsho esilbonile Selokhu kwabakhona uMongameli wethu wokqala uNelson Mandela manje sekuJacobZuma kodwa ngenkhathi kukhona ubandlululo ngyacabanga ukuthi kwakunzima kakhulu yini okuncomayo noma okugxekayo endaweni yase Nanda?

Thandazile: ngalesoskhathi ubandlululo laluningi kakhuku thina njenge’ngane okuningi asikubonanga kodwa sasizwa abantu abadala babesho ukuthi edroben awkawzi ukungena ethoyleth lomlungu awukazwi ukuhlala eshlalweni somlungu kodwa ukuqala kokuphatha kukbaba’Nelson Mandela ngo 1994 savuleka amehlo saqala sabona ushintsho. Kangangoba sasihla eyndlini ezamafukwana kufulelwa ngothayela kusindwe phansi .Okoqala sinamanzi sinogesi ekgcekeni angiphathi njengoba sekuphatha ubab’Zuma usakhele imizi emihle siyafana nabelungu,sesinamathoylethi aflashayo uma ungaphile phakathi nobsuku kodwa manje siyalbona ushinthsho kmele uye lapha kude awazi noma khona inyoka noma kukhonan nogesi phabmi kwaezindlu namazi endlin. koda uzoya ngoba isimo syaphoqa. okokqala sino gesi namanzi ngoba ngisho nawo amandiya ayenganawo amanzi ayenamaTangi OJOJO ekhongozela amanzi emvula angkhulumi njengoba sekukhona ubab Zuma sine Zindlu ezinhle ilokho nje inthuthuko esybonanyo namazni endlini ungalokhu uhluphekela amanzi ngoba thina amanzi sasiwkah emfulenNoluthando:Uqala ukuvota wavotela kephi?

Thandazile : ngiqala ukuvota emawoti ngavotela emozana eholo ngo 1994

Noluthando:ngamuphi unyaka

Thandazile : ngqala ukuvota ngo 94

Noluthando:eskolen noma eholo umuzwa owaba nawo uvota?

Thandazile: hee o Emozana School.

Noluthando:umuzwa owaba nawo wawunjani wajabula noma wadabuka?

Thandazile: ngajabula ngajabula ngeythembiso estahelwa zona esthembisa umongameli wethu zigcinekile iythembiso zakhe

Noluthando:yini ebenga ukuthi ivuso lingabe lisafana abantu abasha absasenalo isasasa njengani kubangwa yin lokho?

Thandazile:umongameli uyasthembisa kodwa amakhansela awawenzi umsbenzi kuze kutoyitoywe nje njengoba kade usho ukuthi kutelekiwe nje amakhansela awastsheli yingakho abantu beteleka.

the new RDP house the old house Thandazile mkhize was Staying at in NewTown B

 

This post is also available in: English

Leave a Reply

CAPTCHA *