Nov 19

I-interview yenziwa uMbuyiseni Simon Mnqayi nge Thembalethu isikole samabanga aphansi kanye noMshayazafe

by in Umlando & Nesikukhumbulayo, Umphakathi

IMG-20140924-WA0003Ingxoxo ngomlando waseNanda kwaMshayazafe phakathi kwaAndile Mkwanazi no Mnumzane Mbuyiseni Simon Mnqayi mhla zingama24 kuMandulo kowezi 2014

Andile Mkhwanazi

Izinkumbuli zase Nanda: Mbuyiseni Simon Mnqayi

Umlando Omfishane ngoMbuyiseni Simon Mnqayi

UMnumzane Mbuyiseni Simon Mnqayi ohlala eNanda wazalelwa endaweni yaKwaMaphumulo akazalelwanga esbhedlela wazalwa mhla zingama 21 kuMbasa 1961. Babeyisikhombisa kowabo yena engowesithupha behlala esgodini saKwaMzulwini wafunda amabanga akhe aphansi eskoleni esaziwa ngokuthi IWotimati Primary School waqhubeka namabanga akhe aphezulu Ezithabeni lapho enza khona ibanga lesithupha waphasa   uJC wase enza umatric part time   endaweni yaseThekwini. Alikho ikolishi alihamba kodwa akugqamisile ukuthi kukhona izifundo azenza ukukhuphula imfundo yakhe akubize ngokuthi ukuadvance imfundo yakhe   kwi NGO eyayizimele eyayaziwa ngokuthi Committee Labour   Study eyayenziwa khona eThekwini lapho wawuqeqeshelwa ukuxazulula udweshu , ukuhlanganisa abantu   , ukugcina amabhuku , ubuchwepheshe kwezobuholi ayenze unyaka owodwa Akagcinanga lapho nemfundo yakhe waqhubeka   kwenye iNGO eyayisebenzisana neUNISA nabaqeqeshi ababevela eWestville campus nakuyilapho enza izifundo ezithi mazifane nalezi azenza angazange wazidalula ngenxa yokuthi kwakukuningi kakhulu kwaba nzima ukuba akukhumbule konke nakhona kwamuthatha unyaka owodwa ukwenza lezifundo . Ubenengxoxo no Andile Mkhwanazi   Mhla zingama 24 KuMandulo kowezi 2014 .

Andile:Usuhlale isikhathi esingakanani eNanda ?

UMnumzane Mbuyiseni Simon Mnqayi : Ngifike  eNanda Ngo 1985

Andile : iNanda yayibukeka kanjani ngo1960s,70s,&80s?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi :iNanda ibiyakhiwe ngamaplazi amandiya nawabantu kodwake iskhathi esiningi indawo ibiphathwa ngobukhosi nangokwezinduna .Amaplazi amaningi ayephethwe amandiya .kusho ukuthi ngesikhathi sikahulumeni omhlophe bezihlukene izindawo ngokukahulumeni omhlophe nohulumeni wakwaZulu bezibizwa ngokuthi GG I Lamonti neNanda ibingaphansi kwahulumeni omhlophe beyihlukene izigaba ezimbili ngokukahulumeni omhlophe   nohulumeni waKwaZulu .iLamonti ne Nanda yayiphethwe nguhulumeni omhlophe (white government) uhulumeni waKwaZulu wayengangeni. Ngo 1960 babengabaningi abantu eNanda bekuwugqwa! gqwa! gqwa! Ekuqaleni kwama80s bafika abantu bakha ngenkani bengena ngendluzula ezindaweni zamandiya.

Andile: Abantu babesebenza kuphi ukuze baphila?

Mnumzane Mbuyiseni Simon Mnqayi: Abantu baseNanda Babesebenza ethekwini

Andile: Inhlobo yezithuthi eyayisetshenziswa

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: Amabhasi amandiya kwase kwashintsha   kwaba amabhasi aka Putco.

Andile: Babethenga kuphi abantu baseNanda?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: Abantu baseNanda babethenga eThekwini besuka koNdwedwe beyothenga eThekwini , uBester uyafika lezitolo esezigcwele manje zintsha zonke ziyafika.

Andile: Babezijabulisa kanjani abantu?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: Kwakuba kuningi ukujabula kwabantu kwakuqala kodwa abantu babezijabulisa ngehlahla okwakuyizihlahla zikakhisimuzi kwakuthengwa isihlahla sihlotshiswe kuculwa kushawe nengoma isihlahla sasenziwa ngey25 December. Kwakuswenkwa abantu baconse bebahle yilapho abantu babethola izintombi ezinhle, beganane .Ihlahla laliyidumela mungayanga ehlahleni wawusuke uphuthelwe kakhulu.okunye abantu ababezijabulisa ngakho kwakuba amajoyinti amancane lapho babecisha khona ukoma .

Andile: Indawo yona yayibukeka kanjani?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi :yayihlukaniswe kabili kukhona uhulumeni omhlophe nohulumeni wakwazulu uhulumeni wakwazulu wawungangeni kuhulumeni omhlophe Inanda yayingaphansi kohulumeni omhlophe kuyiGG (white government) abantu behlala emjondolo (informal settlement ) besebenzisa umpompi owodwa owawutholakala eNew town A ngoba owase Afrika wavalwa wonke umshayazafe wawusebenzisa umpompi owodwaukuthola amanzi . kwakuyindawo engenabo ubugebengu ngoba watholakala wona wawushawa uze ufe .

Andile :Izinto eziyigugu kuwe ongasoze wazikhohlwa ?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: noma yini?

Andile: Yebo eziyigugu kuwe ongasoze wakukhohlwa.

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: Izingane zami namakhosikazi ami (Umndeni wami), kanyeke naboke abantuke baseNanda esengihlale nabo kusukela ngo 1985 kuze kube imanje futhi bangazi kahle nami ngibazi kahle  .

Andile: Imuphi imidlalo enaniwudlala nisengabantwana?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: Ibhola

Andile: Wawungakanani Kwenzeka impi yasenanda eyaziwa ngeNanda Riots ka 1985 ?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi : Zithanda ukuba mbili Besengimdala iNanda Riots ka1985 kwaba impi phakathi kwabantu abamnyama manandiya lapho abantu abamnyama babexosha amandiya be invade ngenkani amaplazi ,izitolo nasezindlini zamandiya. Ngo 1987,88,89 and 1990 kwaba khona impi eNanda phakathi kweqembu le ANC ne IFP kwase ngo 1987 izindawo zahlukaniswa kwaba ngama area ahlukene kawu32 kwaba informal settlement izingane ngaleso skhathi zazifunda kwa A ,B nakwaShembe .Inkatha yayihlala enkatheni I ANC ihlala kwiANC ngoba uma ingane yenkatha yatholakala endaweni yeANC yayilimala noma bayithathe ingabuyi .ANC yathatha indawo impompi yayiyodwa eNew Town.A&B usebenzisa umpompi owodwa esitobhini uMshayazafe, eAfrica wavalwa umpompi bonkeke labantu bebesebenzisa umpompi owodwa eNew Town  .

Andile: Baba ngicela ungixoxele nge Thembalethu Primary School?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: ey! dadewethu lesisikole sithanda ukuba nomlando omude njengoba ngishilo ukuthi saba nenkinga ngeNanda Riotts ka1987 lapho kwakulwa   iqembu leANC neqembu le IFP lezi ndawo zaphenduka zaba ngezika ANC Isikole esasikhona sasitholakala eNew Town A nakwaShembe kwakukhona ama kotishi amahle ashiwa ngamandiya kwasetshenziswa wona enziwa isikole ngoba izingane zase zingaphephile ukuya ngale ezikoleni zeqembu le ANC indawo ka IFP yagcina ingenaskole .Izingane esaba nazo akengithi zaba ngu300+ safundisa singahlezi sizama ukuthola ukuthi uhulumeni angangenelela kanjani .kwakuba lula ukuthola usizo mawuya kuhulumeni wakwazulu kodwa ngenxa yokuthi uhulumeni owayephethe iNanda kwakungu White government Clermont ,Ndwedwe iNanda ukuze sithole abahloli ngoba sasesifuna ukuregister isikole ukuthi saziwe lapho kwakumele sithole indawo ukuze sizokwazi ukuregister isikole kwakumele sibheke ukuthi sizokwakhiwaphi ngoba izindawo zazingaphansi kwamafarmers azimele.Sase Sathenga amaplazi njenge development committee saformer i-board of trust eyayibizwa ngokuthi uMshayazafe Community Board of Trust   ezothenga iplazi okwakungelula ukuthi ugovermnent asiregister singayitholile indawo .Sithesesilitholile iplazi netayitela tittle deeds sase sathola inimbolo sakwazi ukuregister isikole .INanda inezinombolo thinake saba ngunombolo 62 ngokomthetho sehla saba ngunombolo 11 eNanda Gleem sashoda ngendawo sase senza ubugebengu nabahloli sajika izinto senza esethu saba ngunombolo 11okwakuyinamba yeNanda Gleam ngoba babeshoda ngendawo .Kwaba ukuthi amagogogo ayeshisa kakhulu makubanda abande kakhulu saphoqeleka ukuba saiphume siyofuna usizo ,saya kuSubmarine sayocela uxhaso wasekhale amacontainer kwahamba isikhathi sahamba saya kugovernment   sacela ifunding ukuxhaswa ngezimali njengoba   sesakhiwe saba isitezi

Andile: Baba ngabe kukhona abakwenzela kona njengomuntu owasungula isikole ?

Mnu Mbuyiseni simon Mnqayi: Cha ngane   yami awu lutho! into abayenzayo nje babuya kimi uma sebe funa umlando nje BAQINISILE MABETHI UMUNTU UBONGWA ESEFILE . asigcinanga lapho bathe abantwana masebeqeda amabanga aphansi sekumele beqhubeke namabanga abo aphezulu kwadingeka ukuthi bakhulumisane nabantu beqembu leANC lapho bavumelana ngokuthi bazobagada abantwana babagcine bephepjile base beya eSyathuthuka high School Nase Ziphembeleni High school zagcwala kakhulu izikole bavula nesinye isikole esasaziwa ngokuthi eMathinini . Kwaphoqa ukuthi ashaye ideal nabantu baka ANC benza izingxoxo ukuthi lindelani ngoba abazali babengenayo imali yokugibelisa izingane sase sishaya ideal ngoba izingane zasezihleli ngenxa yokuthi isikole sikude   ngase ngahamba ngaya endwedwe sayakofuna amaprefets saze saregister isikole sisebenza noDumisani Ngcobo ngoba indawo sase sinayo .

Andile: Baba ngicela ungixoxele nngomlando waMshayazafe development?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: Mshayazafe kwakuyiziqeshana ezinengana kwaba amagama abantu ababeziqambela wona kwakuwuvutha ,Sothini,Mnyama road,Mshayazafe, ezihlabathini. Kwakuyiziqeshana eziningi zamandiya .UMshayazafe kwakuyijoyinti langaphesheya alalihweba ngumuntu wesifazane enamaradio nezinye izinto eziningi kube mnandi abantu basenaMawoti babethanda ukuzophuza kuleli joyinti .Abantu babelithanda lelijoyinti ngoba wawungenzi into ngokuthanda kwakho .Into eyayenzeka ume uke wona wenza into engalungile watholakala uphethe ummese uzoshawa ngoba uMshayazafe wayenamabounce akhe nabantu bakhe basendaweni wawushayelwa ukuthi kungabi bikho muntu ozokulekelela futhi mawufa uyafa .Kwakuphekwa Usu ngoba kwakuwumuntu wesifazane .ephethe ijoyinti lakhe ngathi liphethwe umuntu wesilisa ngoba lalihamba kahle   .wawungenzi into inoma  ikanjani abantu base sebeziqambela bethi ikaMshayazafe ngoba wawushawa uze ufe .Isikhathi sodlame 1987 kuya phezulu sekulwa amaqembu ezepolitiki unyathikazi umholi waphuma khona la eduze  kwaMshayazafe .uNyathikazi umholi wayebekwe indiya ukuthi agade afake nabantu endaweni aqede uNyathikazi abe yimpimpi ngoba kwakubuywe kushovwe izigebengu eziningi zaziza   kwa Mshayazafe   lapho UNyathikazi wayephinde asebenzisane namaphoyisa   oqonda ukuthi ke isigebengu sizoza lapho nizosibona sithe mase sifuna ukwenza idevelopment sase siyihlanganisa thisa sathi umshayazafe ngoba kwasekufuneka igama bawayeka wonke lanka amanye .

Andile :Ikhona into abakwenzele yona ukukubonga ngokusungula iThembalethu Primary School?

Mnumzane Mbuyiseni Simon Mnqayi:Lutho! mntanani into abayenzayo ukubuya kimi uma sebefuna umlando kodwa masekumnansi angaziwa.

Andile: Eh! Baba ngeke wawuqeda umlando waseNanda ngaphandle kokukhuluma ngo Isaiah Shembe .

Mnu Mbuyiseni Mnqayi :Isaiah Shembe nginomlando ngaye Wafika waganisa   intombi kwaShembe wathola indawo enikezwa ngu Dube wankanisa okusho ukuthi wayethunyiwe ethunwe isithunywa sakhe. Wayezele amadodana emaningi kodwa amadodana akhe okukhulunywa ngawo kakhulu ngu Langa no Nyanga okusho ukuthi JG Langa AK Amos Khawula shembe   Nyanga   okusho ukuthi lamadodana akhe wayewethe ngesibonakaliso sakhe   wathi Kuzokhanyisa iLanga kothi makucisha iLanga bese kukhanyisa iNyanga   kuthiwa emlandweni uIsaiah   Ulanga no Nyanga   babezalwa ngomama abahlukene into uIsaiah ayeyenza ukuthi wayebalalisa ndawonye bedla ndawonye kuthe mayeshona uIsaiah wasala uLanga wakhanyisa kuthe makucima ILanga sekumele kukhanyise iNyanga ULanga washiya eshilo ukuthi kosala kukhanyisa INyanga uthe mayehamba basala bathi ay! Ngeke kuphathe iNyanga kumele ubukhosi behlele emadodaneni mabebheka ukuthi ikhona yini indodana uLanga ayishiya ayikhombile kwatholakala ukuthi ayikho kwaphatha indodana kaLanga uLonda   base abantu abaningi bahamba noNyanga waphuma eKuphakameni waya EBuhleni emaqadini lapho athola indawo khona liqale laphoke ibandla lwakaShembe ukuqembuka kodwa ikubo mkhulu lakhe uIsaiah likhona la eKuphakameni

Andile: Ungakhuluma uthini ngoJohn Langalibalele Dube ?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: kwakuyinkunzi leyo uJohn Langalibalele Dube, wayenguthisha ngokweprofeshini aphinde abe umfundisi kusho ukuthi emva kwempi yamazulu namangisi kwafiwa kakhulu uma kufiwa kakhulu inkosi uSolomon uDinuzulu wasebiza   amaZulu wathi maZulu senilwile manje ngoba amaZulu aqale ukuhlushwa kusekuCetshwayo uthe inkosi ayibusanga   kwase kuba u Dinuzulu. UDinuzulu   wathi imikhonto sesiyisebenzisisile madoda   izinduku sizisebenzisile   ngoba naye akazange wabusa waboshiwe esiqhingini iSt Helente bezama ukuhlukanisa umbuso kaZulu wayesethi cela izifundiswa   kube khona into eziyenzayo ngoba uma siza ngemikhonto labantu bazosiqeda sonke ngoba baphethe izibhamu . UJohn babebe inxenyeke yezifundiswa     yalabo bantu ababehlanganiswe  yinkosi ukuthikube khona abakwenzayo kodwa bangayifaki indlu yami esho indlukulu kulento ngoba izobaxaka abenze   wathi kubo sebenzani nje nina   ilaphoke   kwasungulwa iqembu   lika ANC uJohn Dube waba nguMongameli wokuqala we ANC, Pixley Kaseme oChampion noMahlathi Amnyama besebenzisana bonke njengezifundiswa . Njengoba bengishilo ukuthi uJohn Dube wayenguthisha aphinde abe umfundisi   wase esebenzisa isonto ngoba amabhunu ayengasathandi ukuthi abantu abamnyama bahambe baye kwamanye amazwe  . UJohn Dube wahamba ngokwesonto wafika kwamanye amazwe wathi naba abantu abamnyama bahluphekile bayafuna ukuthuthuka banana, nani, nani yase yaqala imali yangena ingena   ngesonto wase akha isikole samantombazane enzela labo ababethanda ukufunda ngamamissionary wakha iNanda Seminary engayekile ehamba nayo I ANC wakhe wase ecela izimali zokwakha isikole wathi igama lesikole nguhlanga lawabamnyama  uqhamuka kanjaloke umlando kaJohn Dube engamile nasesontweni lakhe naniphinde nifundiswe ukuthi uyini umuntu omnyama amabhunu wona ayini.Aphinde asebenze noIsaiah Shembe kwezinye izinto ngoba nasesontweni lakhe uIsaiah shembe ukuthi bayini abantu abamnyama

Andile: Ungakhuluma uthini ngo Mahatma Gandhi?

Mnu Mbuyiseni Simon Mnqayi: Mahatma Gandhi akukho sisi okuningi engikushoyo ngaye kodwa yena bamuncomela ukuthi ngesikhathi amabhunu enza ayekwenza ehlukumeza abantu abamnyama angithi uyabona kuqala amabhunu asebenzisa istrategy sokuthi athi kuzobakhona iphalamende lamabhunu bese kuba khona elamaNdiya libe elesibili kube elamacoloured abantu abamnyama babengenalo uGandhi walinqaba wathi amandiya ayafana nabantu abantu abamnyama abantu beANC namandiya avumelana naye wase esungula iqembu elalisebenzisana ne ANC ngoba yayisikhona ephinde abe nendawo khona eNanda enezimfundiso ayefundisa amandiya nabantu abamnyama ezama ukwakha ubumbano okwagcina naye eseboshiwe eboshwa ngamabhunu.

 

 

 

 

This post is also available in: English

Leave a Reply

CAPTCHA *