Apr 25

Inhlangano yomphakathi we Woza eNanda Walking Trail

by in Ezokuvakasha, Umphakathi

IWoza eNanda Walking Trail isiqala se Durban Green Corridor namalunga ayo. Inhloso ukuletha izivakashi nezihambi eNanda kanye nokwakha amathuba kubo ngokuhlangana nabantu bomphakathi. Kunezinhlangano eziningi ezingekho ngaphansi futhi ezizimele ezizimbandakanya ukusiza umphakathi. Kunama NGO,s ngezansi onke ayazimukela izivakashi (ngokunjayelekile ngokuhleleka). Thola ukubona ngaso sonke isikhathi futhi ubhekane nezinkinga zomphakathi nezipiliyoni ukuthi bazisiza kanjani futhi basizana kanjani bebodwa. Ezinye zalezi zinhlangano ziisiza kakhulu ngeminikelo efana namasekeni ezimpahla zokugqoka kanye namathoyisi.
 

IMG-20140417-00108 IMG-20140417-00109Ikhileshi iBhekameva nesikole sezingane ecincane

Umuntu ongamthinta: uNkosazana Ntombizethu Evidence Langa

Idilesi lomgaqo: Lot 366, ohlange 4309

Inombolo ongayithinta: 073 576 2509

“Ikhileshi iBhekameva yaqala zi-2 kuNcwaba 2010 nguNtombizethu Evidence Langa. Ngakhetha ukuvula ikhileshi ngoba kwakunezingane eziningi ezihlala emigaqeni uma abazala basemisebenzini nezihlobo zisezikoleni, lokho kwanginika ithuba lokuvula ikhileshi ukhubeka izingane ukuze zizofunda futhi ziphephe. Sikhulisa izingane ukuziphatha kahle, amandla, ukuxhumana nenkolo. Siyakuqinisekisa ukuphepha kwezingane futhi siyakuqinisekisa ukuthi izingane zikhule kahle. Sizinika ukudla okunempilo siyabatholela nemithi yabo uma kunesidingo.

Singakuthokozela ukusizwa ngezimpahla zokufunda, izingubo zokulala, omatilasi nokudla kwezingane. Ngesinye isikhathi ngisebenzisa ihholo lomphakathi. Nginayo indawo kodwa anginazo izimpahla zokwakha. Uma bakhona abangasiza bamukelekile ukwenza njalo.

Izivakashi zimukelekile. Asikho isidingo sokubhukha, izikhathi ezijwayelekile 08:00-13:00 (kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu). NgoLwesine usuku lwezemidlalo ngakho singalusebenzisa usuku lonko.singenza namaphefomansi ama-rhymes, imidanso yesiZulu kanya namaculo” Ntombizethu Evidence Langa.

 

Ikhileshi iSiyathuthuka nesikole sezingane

Umuntu ongamthinta: Lillian P Mokoatle

Idilesi lomgaqo: Site no. 1 Ghandi Settlement Bhambayi INanda, P.O Box 68295 INanda 4309

Izinombolo ongazithinta: 031 519 1919, 076 714 1063

“Ikhileshi nesikole ngokwezingane ezineminyaka esukela ezinyangeni ezi-3 kuya eminyakeni eyi-6. Isikhathi somsebenzi kusukela ngo 06:30 kuya ku 06:00 ntambama. Sihlangene nesikole simabanga aphansi iKastara Ghandi, sizinika kabili ukudla ingane iyodwa, ukudla kwasekuseni nokwasemini, imidlalo. Ikhileshi nesikole kwavulwa kabusha ngo 1998 emuva kokuvalwa ngesikhathi sodlame lwezepolitiki phakathi kwama 90’s. Yayiphethwe uNkosazane T Zuma. Ngaphansi kuka Lillian. Yaqala ukusebenza eminyakeni eyi-16 edlule.yaqala ngezingane ezi-12 kodwa manje inezingane ezingu-265 namalunga ayi-11 esitafu, unogada oyi-1, oyi-1 engadini nabanye abavolontiyayo. Singathanda ukuthola iminikelo yamathiyisi okufundela ngaphakathi nezinto zokudlala, izimpahla zokugqoka nezingubo zokulala. Kune zingane ezisuka emindenini eswelayo.

Izivakashi zimukelekile. Isidingo sokubhuka asikho. Izivakashi zingafika noma ngasiphi isikhathi, kodwa kusukela ngo 10:00 kuya ku 12:00 kungaba kuhle kakhulu. Abantu abawu-20 kuya ku-30 bangavakasha ngesikhathi esisodwa. Izivakashi zingabuku ukuthi zikhula kanjani izingane. Izivakashi zingabuka izingane zebanga- R zidansa umdanso womdabu, zicula amaculo kusukela ekhilshi, ibanga- R, zikhulume ngamaphupho azo. Izivakashi zingayishiya ikhileshi ziye endaweni kamaGhandi okungamamitha awu-300 ubude” Lillian P Mokoatle.

 

 IMG-20140407-WA000 IMG-20140417-WA000 IMG-20140417-WA001

 

 

 

 

 

 

 

Inhlangano iSukuma uZenzele Poverty Alleviation (ukuqeda indlala)

Umuntu ongamthinta: Nkosinathi Maphumulo

Idilesi lomgaqo: ohlange Phrase 3 A nu-Road, L364 INanda 4310

Ukuxhumana

Inombolo yocingo: 031 519 0846

Ifekisi: 031 519 1026

Umakhalekhukhwini: 082 839 2736

Imeyili: info@sukumuzenzele.org.za

“Isukuma uZenzele iphrojekthi enika usizo izingane uma ziphuma ezikole, lapho ukudla kwantambama kunikwa izintandane nezingane ezinhlwempu ohlange kusukela eminyakeni eyi- 5 kuya kwe-18. Inhlangano futhi inika iziyalo kulabo abayeka ezikoleni. Sibafundisa izindlela zokuphila, amakhono empilweni futhi sibanike neziyaloebuncaneni babo. Kunengadi yamaveji lapho sithola khona ukudla. Izingane zinikezwa ithuba lokutshala amaveji ukuze futhi bacabange ngokubaluleka kokutshala. ISukuma uZenzele yaqala ngo 2002, kodwa yafakwa ngo 2003. Abasunguli bagqugquzelwa ukungakwazi ukubhala kwabantu, izinga lokungaqashwa, nokunyakwa kwezifo ezithelelanayo. Yaqala ikominti elilinamalunga ayi-5. Ababili babo basekhona kwikominti kumanje.

Simukela lonke uhlobo lweminikelo olungasisiza. Kungaba ukudla , izingubo zokulala izingane ezinhlwempu.

Izivakashi zimukelekile isikhathi esikahle kulapho kunalabo abasisizaya futhi nalabo abathola usizo kule phrojekthi. Izivakashi kufanele zibhuke, kuzoba phakathi kuka 14:00 kuya ku 15:00 ntambama kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu. Ungagqoka noma kanjani. Iqembu lobuciko endaweni lingasijabulisa ngomdanso wobuciko bomdabu kanye nokuhlukahlukene, amaphoyemu kanye nomculo” Nkosinathi Maphumulo

 

IMG-20140417-00115 IMG-20140417-00116 IMG-20140417-00118 IMG-20140417-00119

 

 

 

 

 

 

Khula futhi ugqame

Idilesi lomgaqo: 1405 ohlange Township, Westham Drive, INanda 4310

abantntu ongabathinta: uNkosazana Patience Posile/ uMnumzane Mpisi

Ukuxhumana

Ucingo: 031 519 0301

Umakhalekhukhwini: 073 259 3191/082 728 5397

Imeyili: myashine.shine@gmail .com

IMG-20140417-00092Ikhula futhi ugqame ikhaya lababekeli nesenta losizo lokuqala, iqembu elifundayo nephrojekthi yokufunda komphakathi, ukondla kanye nephrojekthi eletha imali, isibonelo ingadi. Le phrojekthi yafakwa ngo 2007 kodwa yabhaliswa ngo Lwezi 2008. Sakha imiphakathi ngokuletha ithemba kubantu, zibakha izinhliziyo futhi sibakhulise nangokomqondo, ngokwenkolo nangemizimba ngalemithetho elandelayo eqondweni.

Kwimiphakathi eyangenwa kakhulu isandulela ngculazi sibanika izidingo zabo sibatshele ngokuziphatha nangenkolo.

Izintandane nabahluphekayo abanesandulela ngculazi (HIV/AIDS). Sikhuphula indlela yabo yokuphila ngokubavikela ezifeni, sifundisa abahluphekayo nabakhula kanzima ukuzimela. Siphinde sinakekele ngokunika nokwakha imisebenzi kanye nokubalolonga emiphakathini.

Le phrojekthi izimbandakanyele ukunika ukudla abantu abakudingayo nokuhlukumezeka keNanda.

Okumanje le phrojekthi inika ukudla ezinganeni eziswele ezifunda ezikoleni ezingomakhelwane, zifika nsuku zonke ukuzothatha ukudla kwazo lapho sibanika idokwe. Siphinde silungise nokudla kwesipuni nokunempilo ukunika labo abadla ama-ARV’s njalo ngamampelasonto. Abanye balaba bantu baguliswa ukungabi nempilo enhle.

Ukusingatha izivakashi noma izihambi?

Yebo, bangashaya imeyili ukubhukhela ukuvakasha futhi balinde ukumukeleka, izivakashi ezivunyelwa ukuvakasha zingu-10 kuya ku 15. Bangathola ithuba lokubona uMandy nezingane zakhe eziyisibusiso lezi esizisizayo. Bangathola isipiliyoni senkolo yaseMZANSI ngokungenela imidanso yezingane zasekhula futhi ugqame.

Iminikelo?

Yebo, lonke uhlobo lomnikelo olungasisiza ukukhulisa izingane lungabongeka kakhulu, noma kungaba uluphi uhlobo lwamathoyisi, izimpahla zokufunda , ukudla, izimpahla zokugqoka, nezimpahla ezisebenzile zasendlini nokunye nje. Angeke sikhethe kodwa nje singabonga noma yimuphi umnikelo ongasiza ukukhulisa izingane zibe nempilo engcono futhi zikhule kahle. (Patience Posile)


Ucwaningo nezithombe kwatholwa uLoyisa Ntsalaze, yahlanganiswa uSabine Marschall ngo Ndasa 2014

This post is also available in: English

Leave a Reply

CAPTCHA *