Nov 09

Woza eNanda emzameni wohambo – Umhlangano wokuqala

by in Ezokuvakasha, Umphakathi

Umasipala, ngaphansi kobuholi beTheku iGreen Corridor, bapulana ukuthuthukisa iWalking Trial ngeNanda, ubuholi indlela yonke kusukela ebhilijini ledolobha kuze kube yindawo lapho kuneDamu laseNanda khona. Lukhu kusho ukuthi ukuguqulwa kwezindawo eziluhlaza ezikhona eNanda ziphendulwe ezibalulekile eziwumthombo kubahlali ezikhanga futhi izivakashi ukufika nesipiliyoni esihlukile endaweni nokuvula amathuba azosiza umphakathi ngomnotho.

Lomhlangano wokuqala wawubanjelwe ePhoenix Settlement ngomhlaka 8 uLwezi 2013 kanti lombiko uthinta okukhulunywa ngakho. Bheka lendawo njalo futhi ushiye umbono noma uphawule ngezansi

Ababekhona

Izinhlobonhlobo zabahlanganyeli ezazimenyiwe futhi ilaba abalandelayo ababekhona: uGary Cullen (Durban Green Corridor (DGC)- Usihlalo womhlangano, u-Angela Baker (umakhi wedolobha), uBongani Mthembu (Phoenix Settlement), uManda Nxumalo (oHlange), uSiyabonga Luthuli (inhlangano yokusiza ngokwamabhizinisi), uDesan Gounden (parks Department), uSabine Marschall (e-UKZN naseNanda Online), uZandile Ngcobo (DGC), uLungile Ntuli (iNanda  Comprehensive High School), uPatrick Masinga (ezokuvakasha eThekwini), uSiphiwe Cele (INK-ABM), uRev Scott Couper (iNanda Seminary), uWiseman Mhlongo  (DGC) uLoyisa Ntslaze (i-intern ne DGC).

Okuthintiwe

ITrial izoncoma umgaqo wezimoto eWoza eNanda , kodwa inika isipiliyoni esihlukile ukugcizelela ebuntwini nendlela umphakathi ophila ngayo ukusibenzisa amathuba kwizivakashi zethu.

Ukuthuthukisa izingxenye, ukuqala ngengxenye yendawo iPhoenix kuya Ekuphakameni  nase-Ohlange Institute, kanti nangezinye nje izikhathi.

Imibala ehlukene namabhodi okuchaza kufanele afakwe i-trial yonke ukukhombisa imigaqo ngezindlela ezehlukene. Ukugcizelela e.g isiko/imvelaphi kuhlangene nemvelo, ukujabula/ ukudlala, ezemidlalo ukugijima, ukukhwela intaba

Imigaqo ikhonjiswe kahle (bheka isithombe) kodwa imininingwane isazonikwa amandla

Ukuzibandakanya komphakathi nokuphatha kubalulekile uma esigabeni sokupulana kuya ekwenzeni nasekuphatheni ukuletha phambili amathuba amaningi kwezemibhidli, ukubambisisa futhi nokuphepha kwezihambi.

Ukugcizelela okunzulu ekuzibandakanyeni kwesikole, imiqhudelwano yayibanjelwa esikoleni, abafundi babezibandakanya kwikhampayini yokukilina futhi nokudizayna imininingwane ye-trial, ngabafundi ubumbano luyakheka kubazali  nokumphakathi nje.

ITrial izophenduka obalulekile umthombo wezemfundo ezinganeni zesikole.

Ukulungisa nokwenza kangcono kuyafuneka (e.g ukusayina, ukhonkolo, umhlabathi).

Izinhlobonhlobo zabantu abaphuma emiphakathini eyehlukene bangazimbandakanya futhi basizakale ngokuthola izimpahla noma ‘imibhidli’ ngendlela, e.g ukuthola amathuba okulinga ukudla okuphekiwe kwesekhaya, nokunye nje.

Ubumbano lufanele lube khona phakathi kwabasebenzisi be-Trial,  okufaka i-Amblers, i-Ramblers namanye amakilabhu e-hiking: umphakathi ka-MTB nabanye.

Uxhaso lomcimbi lwatholakala ezikoleni eziyingxenye yeTheku ukuzimbandakanya nezikole eziseduze kanye nomphakathi.

I-Sector yezokuvakasha kufanele ithuthukise futhi isize kakhulu kulendlela.

Umnyakazo osheshayo

Ngo Lwesibili 12 Lwezi iqembu elincane lizoya ukohlola indlela eqanjiwe futhi evuliwe uma kunesidingo

Ngo Lwesihlanu 15 Lwezi ngo 8 am, iqembu lizohamba indawana epulanwe i-trial, izoqala ePhoenix settlement  iye Ohlange ukuzitholela isipiliyoni amathuba kanye nezinkinga. Wonke umuntu umenyiwe ukuba abe khona.

Lezi zikole ezilandelayo: Shem be Primary, Kasturba Gandhi Primary, INanda Comprehensive High School, Ohlange High school, Mandla kayisa lower Primary kanye neLangalibalele Higher Primary, zona zakhiwe engxenyeni yokuqala ye-Trial bazokhuthazwa ukuba bazimban dakanye futhi bancengweukuba bathumele abantu ababaphethe ekuhambeni ngo Lwesihlanu 15.

Umhlan gano olandelayo

Ngo Lwesihlanu 22 Lwezi ngo 10 am ePhoenix Settlement

Uhlelo lobe lume kanje

Kobe kukhulunywa ngezinto ezitholakale mhlaka- 15 Lwezi  kuhanjiwe.

Kuthintwa idilafthi yamapulani ephrojekthi

Kuthintwa uma kukhona amathuba okuqala umsebenzi ngesikhathi sikaZibandlela.

 

Woza eNanda Walking Trail, approximate preliminary route proposal

Woza eNanda Walking Trail, approximate preliminary route proposal

Detail: Phoenix to Ohlange

 

This post is also available in: English

Tags: ,

Leave a Reply

CAPTCHA *