Nov 26

Woza eNanda Walking Trail- isikhumbuzo sesibili (2)

by in Ezokuvakasha, Umphakathi

Ngomhlaka zi-22 kuLwezi iqembu elithuthukisa i-Woza eNanda Walking Trail bahlangene ePhoenix Settlement ukuhlanganisa izipiliyoni zohambo phakathi koHlange nePhoenixngeviki eledlule. Abahlanganyeli babelana ngezinto ezinhle, kodwa bakuthinta nokuyizinkinga, okufana nokungcola, amasewerage kanye nokuguguleka. Uhlelo lweviki, iqembu lase BMK engineering lizimbandakanye ekuvuleni indawo, lokhu okumanje kuthathe indawo engangamamitha amathathu (3) ubude bendawo, kodwa kufane ilulwe. Ukungcola namapayipi ezindlini zangasese kuyizinkinga ezinkulu, izindawo zomsebenzi kufanele zithuthukiswe nezinga lemfundo yomphakathi linyuke.

Imephu yafakwa ezindaweni lapho kunezinkinga khona yakalalwa (ukuthola imephu, shaya la: 2130912 Woza eNanda Wolking Trail 1-7500). Ngomsombuluko iqembu elisuka eDurban Green Corridor lathola ulwazi ngokuhamba oHlange. Izindawo ezinezinkinga zabikwa futhi zalwa ukuthi zibonakale. Lokhu kufaka indawo yokubhraya , izintolo ezincane ne- NGO esebenza ukodla izingane (khula futhi ugqame), eyaqalwa inyanga (traditional healer). Imininingwane efanayo yokuba kufanele ithathwe manje ifakwe ePhoenix. Izingxenye ezimbili (2) zokuhamba ngaphakathi kulendawo yangempela yamagugfuu futhi ixhumane nokujikajika izindlela ukwenza ukuhlangana kulemizamo. Umlungisi wokuheha ukukala,izitolo, nezinye izinto ezibalulekilezoba zitholakala. IDurban Solid Waste izimisele kakhulu kuluphrojekthi, sebeyazazi izinkinga zamanje  futhi bazimisele ukusiza ngokulungisa indawo ngokuyihlanza, kodwa nezinye izingxenye zomasipala kufanele zingenele imigwaqo yomphakathi namanzi aqhamuka phansi futhi, idolobha eliphephile, ukusiza amabhizinisi,ugesi, ikhansela lomphakathi kanye namaphoyisa (SAPS). Indawo yaqedwa iqembu elizimele kulomnyango kufanele lihambe indawo yonke lithathe amanothi endawo ehloniphekile ngemisebenzi.

IDurban Tourism kufanele izimbandakanye ekufakeni olayiniumsebenzi ngenhlonipho ukuthuthukisa ukuheha izivakashi endaweni. Ngokuthuthukisa umphakathi, iNanda FM iyacelwa ukuba ifake iphrojekthi kwi-trail. Ngezingane ezikoleni, indlela yokukhuluma emphakathini inomyakazofuthi abafundi kufane badlale enkulu indima ekusetheni izibonelo kanye nokuheha abanye ukuba makugcinwe i-trail ihlanzekile futhi ihleli iyinhle. Ngokuheha ikhona enye indlela yokusebenzisa izinsimbi zamaRasta ukudlala ngaso sonke isikhathi ethaveni kaSbu ukujabulisa umphakathi futhi lokhu kuheha nezivakashi ezisuka ngaphandle ngesinye isikhathi. Wonke umuntu uyavumelana nokubaluleka kukuhlanganyela nomphakathi, ukudala imizwa yokuphatha nokukhuphula i-trail njengomthombo obalulekile nje emphakathini. Emavikini amabili azayo, usihlalo uzokuluma ngokungena kwezinhlangano ukubheka ePhoenix ukuhlanza indawo. Umhangano ozayo uzoba ngoLwesithathu 4 kuZibandlela ePhoenix Settlement ngo 10 am. NB Lomhlangano uzohlehlela umhlaka- 20 kuMasingane 2014.

Ababekhona emhlanganweni: abasuka eDurban Green Corridor (DGC): Gary Cullen (chair), Mathabo, Alian, abasuka kwa- BMK engineering Consultant: Christy Cupido, Sinqobile Nkabinde, Thokoza Mthembu, eDurban Solid Waste: Sandile Myende, eCity Architects: Angela Baker, INanda Seminary: e uScott Couper, Umphakathi waseNanda kwi Tourism Board: Bophilile Bhengu owasemphakathini, Sanele Mvuyane, Mandla KayisE Primary School: Fikile Zondi, INanda Comprehensive School: Lungile Ntuli, INK Tourism: Zwakele Khumalo, Durban Tourism: Brenda Phakathi, OHlange Heritage Site: Mandla Nxumalo, Phoenix Settlement: Bongani Mthembu, Enyevesi yaKwaZulu Natali neNandi online: Sabine Marschall

Sabine Marschall 26/11/13

Translation: S’phamandla Shongwe

 

 

 

 

This post is also available in: English

Leave a Reply

CAPTCHA *