Nov 06

U-Thembinkosi Nelson Mthembu owenza amahawu nezimphahla zesikhumba

by in Amasiko & Amagugu, Umphakathi

U-Thembinkosi Nelson Mthembu wase Nanda (Newtown A) wenza amahawu kanye nezinyo izinto zesizulu ngesikhumba. U-Nkanyiso Dlamini uxoxisane naye mayelana lomsebenzi, ngomhlaka 16 kuMfumfu 2013.

Umbuzo:  Njengoba baba uwumuntu owenza izinto zesintu ngicela usichazele ukuthi ukwenza kanjani, siqale ngalo ihawu nilenza kanjani?

Impendulo: Uma wenza ihawu abanye babuye balibize ngokuthi isihlangu, uma silenza, ngidinga isikhumba senkomo esisemanzi ngisiqondise kahle bese ngiyasishuka bese ngiyasisika ngifake intonga.

Umbuzo: Ngicela ukubuza ukuthi yini insimbi?

Impendulo: Insimbi uhlobo lwenyamazane kodwa uma sesikufake kwibheshu sikubiza ngomgobo, njengoba ukubona nawe nje.

Umbuzo: Ngiyabona ukuthi kunezihlango ezincane nezinkulu, ngabe zensetsheziswa ngokufana futhi zenza umsebenzi owodwa nala amakhulu, ngabe futhi  ayekhona lamahawu ngezikhathi zakudala?

Impendulo: Amahawu la amancane asetshenzizwa abantu besimame kakhulu uma kuzoba nemigidi la amakhulu asetshenziswa abantu besilisa uma babeya empini, kodwa ngoba esikhathini samanje azisekho izimpi bawasebenzisa uma benza imigidi.

Umbuzo: Manje lokho khona kwiyini, kwenziwa ngesikhumba sani?

Impendulo: Lukho kuyibheshu lenziwa ngesikhumba senyamazane.

Umbuzo: Kuba ngemuva noma ngaphambili?

Impendulo: Lokho kufakwa ngemuva, kukhona okwangaphambili ukuthi akukho lana khona okubizwa ngesinene kufakwa naleyanto ebizwa ngokuthi injobo.

Umbuzo: Yona injobo yakhiwa ngani futh ifakwa kuphi?

Impendulo: Nayo yakhiwa ngesikhumba senyamazane ebizwa ngokuthi insimbi ifakwa ezinyaweni.

Umbuzo: Yini isidwaba futhi senziwa kanjan sona?

Impendulo: Isidwaba kuyinto egqokwa abantu besimame yona yenziwa ngesikhumba senkomo esisemanzi siqale sishukwe kakhulu sifakwe insipho i-sunlight e-yellow bese sisigcoba amafutha noma i-Rama bese siyasithunga-ke.

Umbuzo: Ngiyabona la ukuthi nenalento yezangoma yini igama layo futhi yenziwa kanjan yona?

Impendulo: Siyibiza nje ngesigqoko sezangoma yona ilula ngoba sithatha iwool nokotini bese uyayithunga kanye nobuhlali.

Umbuzo: Ngibona ugqoko lana lenziwa kanjani nezithebe zenziwa kanjani zona?

Impendulp: Sithatha isihlahla somsilinga esikhulu bese siyazibaza kahle sisenze sibesihle bese siyasishisa ngemuva kube sengathi into enemibala emibili.

Umbuzo: Izimbadada zona nizenza kanjani?

Impendulo: Ngesilungu bathi ama-sandals kodwa thina sizibiza ngezimbadada. Uma sizenza siye sithathe ithayi lemoto elidala silisike kahle ukuze kuvele lento emhlophe kulona bese silenza kahle libukeke njengesicathulo esihle.

Umbuzo: Ngicela ukubuza ukuthi izikhumba zenyamazane nizithola kuphi nendawo?

Impendulo: Nazi izikhumba zenyamazane kodwa ezensimbi lezi izona esikwazi ukuthi sizithole ngoba kuyabiza ukuthola lezi ezempala.

Umbuzo: Nizithenga kuphi nendawo?

Impendulo: Kukhona la esizithenga khona kubazingeli; kunabantu abasemthethweni, abazingela ngomthetho eziqhingini naseziqiweni bese bayasidayisela zona lezizikhumba.

Umbuzo: Izinduku zona nizithola kanjani?

Impendulo: Izinduku zona siyahamba siyozigawula kude ehlathini bese siyazigcwegwa kahle zibe ubhoko oluhle zihlukile zona kunesizibiza ngokuthi isagila lesi esiba nekhanda, bese kuba khona lezinduku ezinhle nje esizigawula bese siyazicwecwa zona ezinye zizihlobiza ngowaya sizithunge kahle, besekuba khona le okuthiwa isinswebhu sona senziwa ngesikhumba senkomo sisithunga kahle sesiphothe, kushwangaso izinkomo uma umuntu elusa nengane uma ziganga iyaqonda njengothi lomkhonto.

Umbuzo: Manje kukhona izinto enizenzayo, njengo mata nje wokundlala phansi?

Impendulo: Ukhona umata, siyawenza nawo, sithatha isikhumba senkomo sisishuke kahle sibe sihle sisiphale ngetshe sisigcobe ngamafutha.

Umbuzo: Umuntu uyakwazi ukuthi afike nesikhumba sakhe?

Impendulo:  Yebo, uyakwazi ukthi afike nesikhumba sakhe siyamenzela lento ayifunayo ngesikhumba leso afike naso.

Umbuzo: Manje ngicela ungichazele ngalezigqoko nangalezinto ezilengayo lana.

Impendulo: Izigqoko lezi zigqokwa abantu besimame, zonake sizibiza ngeqoma sithatha, ubutshani ne-wool siziluke kahle bese kuthi ngaphansi sifaka indwangu eyinethi bese sithungela phezu kwayo. Zenziwa ngabantu besimame isikathi esiningi.

Umbuzo: Manje lento engathi umshanelo iyinike yona?

Impendulo: lokhu sikubiza ngesala, kusebenza uma kugaywe utshwala kusetshenziswa khona ukugovuza utshwala, bese lokhu okungathi ispuni khona sikubiza ngegula khona kukha utshwala uma buzofakwa okhambini, bese kuba imiqhele le eminye kube nezinsimbi lezi ezilengayo lana.

Umbuzo: Ngaphandle kwezidwaba nezigqoko azikho ezinye izinto zabesimame enizenzayo?

Impendulo: Isidwaba kuphela esisenzayo ngoba kuba yinto egqokwa umuntu wesimame oshadile kwiyisiko lwethu amaZulu ukuthi kumele sigqoke ayikho enye into ayigqokayo ngaphandle kwaso uyalala, uyavuka, ugqoka sona isidwaba, ngoba intombazane yona igqoka isigege kuphela ayisigqoki isidwaba.

Umbuzo: Manje sikhona isigege la?

Impendulo: Cha, asinaso thina isigege la kodwa bakhona abazenzayo izigege.

Umbuzo: Manje awusho, ngibuze ukuthi niyakwazi ukwakhe izichathulo ngezikhumba?

Impendulo: Cha, asikwazi ukuzenza izichathulo thina ngezikhumba kodwa kukhona abakwazi abakufundele ukwenza izichathulo, kunendwao eThekweini engake ngasebenza khona babekwazi khona ukwakha ezichathulo babenemishini yokwenza izichathulo thina la asinayo imishini yokwenza zona.

Umbuzo: Awusho baba imikhonto yona niyenza kanjan ibe mihle kanje futhi icije kanje?

Impendulo: Imikhonto, sithenga izinsimbi bese siyazi grayinda kahle nazo zicije kahle besesiyazithunga kahle la ngemuva ukuze zikwazi ukubambeka.

Umbuzo: Ninaso  isikhumba sembuzi lana noma ninesenkomo nesenyamazana kuphela?

Impendulo: Yebo, sinaso isikhumba sembuzi.

Umbuzo: Naso niyakwazi ukwenza ibhesu ngaso?

Impendulo: Yebo, siyakwazi kodwa kuba amabhesu ezingane isikathi esiningi, futhi sinaso nesikhumba sengwe.

Umbuzo: Kukhona abantu enibasapilayela lomsebenzi, ngaphandle kwama-tourist nabantu basebandleni lamaNazaretha?

Impendulo: Kukhona isitolo esila eShaka Marine World esibadayiselayo lomsebenzi wethu siyabadayisela izikhumba noma umsebenzi esesiwenzile kodwa bathanda kuthenga izikhumba esezishukiwe ngoba bathanda ukwenza izichathulo zesikhumba.

Umbuzo:  Ngicela ukubuza ukuthi ngabe ama-tourist ayafika la abuke fuhi athenge?

Impendulo: Yebo, ayafika ama-tourist athenga ashiye nama-tips kodwa mina lezinto angizenzeli ama-tourist isikathi esiningi, ngenzela ibandla lami engikhonza kulona lamaNazaretha ngizidayisa khona lezinto, ngoba siba nemigidi.

Umbuzo: Abantu besimame nabo bavumelekile ukuthi bazenze lezimvunulo noma abantu besilisa kuphela?

Impendulo: Yebo, bavumelekile ukuthi bazenze ngoba nakudala ibona vele abantu besimame ababesala emakhaya benze lezinto ukuqhuba usuku uma abantu besilisa besemsebenzini.

Umbuzo: Wena wafundiswa ubani ukwenza lezinto ozenzayo  ungazifundisa izingane zakho?

Impendulo: Mina ngayifunda lento ngisemncane njengoba ngishilo ngaphezulu ukuthi abantu besimame ibona ababenza lezinto ngisikathi sakudala, nami ngafundiswa umama wami ukweza lezinto, ubaba engekho eseThekweni eyosebenza ngasengawuthanda lomsebenzi. Yebo, ngingathanda ukuzifundisa izingane zami lomsebenzi yebo imfundo ibalulekile ngoba nami ngafunda eUNISA kodwa ngiyawenza lomsebenzi ngoba kuhle ukuthi ukwazi ukwenze izinto ngezandla zakho ngoba kungenzeka ungawutholi umsebenzi owufundele, uma ukwazi ukuzenzela izinto zezandla uyakwazi ukuziphilisa.

 

Thembinkosi Nelson Mthembu no Nkanyiso Dlamini

 

This post is also available in: English

Tags: , ,

2 Responses to “U-Thembinkosi Nelson Mthembu owenza amahawu nezimphahla zesikhumba”

  1. From