Nov 15

Bernard Mbambo – Ingxoxo no Beauty Mbambo

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

Ingxoxo yayiphakathi ka Xolani Magwaza no Beauty Mbambo ngomhlaka  17 kuMasingana 2013.

U-Bernard Mbambo kwakungubaba womndeni ojwayelekile waseMatabetuli okungumphakathi waselokishini laseNanda. Ubaba ka Bernad wayeyisosha, wathi uma eshona (awaziwa unyaka ashona ngawo), washiyela indodana yakhe uBernard imali eyaphuma emsebenzini wakhe wobusosha.

Ngesikhathi umbuso unika uBernad imali, wayesebenza enkampanini yezolimo eyaziwa ngokuthi yi-AUCI. Wathi uma eyithola le mali wabe esecela abanye ayesebenza nabo ukuba bamubonise ukuthi angayisebenzisa kanjani le mali ngoba yayiningi kakhulu ngaleso sikhathi (akutholakali ukuthi kwakuyimalini). Abasebenzi bambuza ukuthi yiziphi izidingo zomphakathi wangakubo wabe eseziphendula ngokuthi kunenkinga enkulu yezokuthutha eNanda. I-AUCI yabe isimeluleka yaphinde yamusiza ukuthi avule inkampani yamabhasi.

U-Bernard wabona ukuthi ngeke akwazi ukuqhuba leli bhizinisi lamabhasi eyedwa, uzodinga abanye abaholi abanentshisekelo njengaye. Ngenhlanhla wayesondelene nabantu abasebenza ngokuzikhandla njengo “Double-man” Magwaza noMnumzane Mdima.  Bobathathu baqala inkampani yamabhasi okwaba ngeyokuqala ephethwe ngabantu abamnyama eNanda eyayibizwa ngokuthi “Ukuthuthuka KwamaQadi”.

AmaQadi ayisizwe samaZulu angaphansi kobuholi bakwaNgcobo abadabuka kwaZulu (Zululand). AmaQadi abaleka kwaZulu emuva kokuba inkosi, iSilo, uDingane ethathe ubukhosi eSilweni uShaka. Ukuze iSilo uDingane sezizwe siphephe kwakumele  sibulale bonke ababengabalandeli beSilo uShaka, ngeshwa amaQadi ayesondelene neSilo uShaka.  AmaQadi abaleka esuka kwaZulu awela umfula uThukela eyobheka indawo yokuhlala eNdwedwe. Isigodlo samaQadi manje sesiseMzinyathi (eNanda) ngaphansi kobuKhosi beNkosi uMqoqi Ngcobo.

Ngasekupheleni kweminyaka yama 1980 kuya kuma 1990 kwenzeka ingozi yebhasi ngakwaSeme (eduze komuzi womndeni kaPixely ka Seme). Ibhasi lowomdabu waseNdiya elalilayishe abantu abamnyama laphaphalaza labulala inqwaba yabantu.  Le nhlekelele yaba yithuba kubantu abanjengo Bernard, Double-man noMdima ukuthi bakhulise inkampani yabo yamabhasi njengoba abantu abaningi babekhononda ngamabhasi amaNdiya kanye nokuthi awanandaba nokuphepha kwabagibeli. Emuva kwale ngozi amabhasi amaNdiya ayeka ukusebenza eNanda. Lokhu kwaholela ekutheni kukhule izinkampani zamabhasi eziphethwe abantu abamnyama njengoba abantu abanjengo Rogers “Bro” Ngcobo neNkosi  uGwala yaseMaphephetheni nabo bathenga awabo amabhasi. Inkampani kaRogers yayibizwa ngokuthi uMbuso wamaQadi, kanti eyeNkosi uGwala yayibizwa ngokuthi uKukhanya KwaMaphephethwa.

Ukusebenza kanzima kukaBernard Mbambo, ukwenza isiqiniseko sokuthi uyawunika umphakathi ezokuthutha kwagqugquzela abantu abamnyama ukuthi babe osomabhizinisi. U-Bernard wayengeyena nje umphathi wenkampani yamabhasi kuphela kodwa wayengumlimi. Ulwazi aluthola ngesikhathi esebenzela i-AUCI lwamusiza yena kanye nomphakathi njengoba akwazi ukuthenga ugandaganda waqala ukulima, watshala izinto ezifana nobhontshisi namadumbe ayekudayisela abantu bangakubo kanye nabantu ababedayisa  edolobheni emakethe elibizwa ngokuthi iseMatsheni. U-Bernard waphinde wafundisa abantu ukulima, wabafundisa nokuthi yiziphi izinto abangazitshala nokuthi bangazitshala nini kuyiphi inhlabathi. U-Bernard wayebuye abe umulimi njengoba wayenenqwaba yezinkomo, izimbuzi, izinkukhu kanye nezimbongolo.

U-Bernard wayengumuntu wabantu kodwa wayethula futhi enomthetho ekhaya. Wayengubaba oqotho ezinganeni zakhe. Wayewunakekela umndeni wakhe. Umngani wakhe omkhulu kwaku ngu Double-man Magwaza ayebambisene naye enkampanini yamabhasi. Bobabili babethanda ukuzingela. Babejwayele ukuyozingela eMatebetuli. Wayekukhonzile nokudlala umulabalaba. Ngezinye izikhathi uBernard wayebagibeza mahhala abantu ebhasini noma abagibeze ngesikweletu uma bengenayo imali. Uma omunye wabashayeli eshona, uBernard wayenza isiqiniseko sokuthi izingane ziyayithola imfundo. U-Bernard washona eminyakeni engamashumi amabili eyadlula, kodwa amagalelo akhe emulandweni nasekuthuthukiseni Inanda kanye namabhizinisi abamnyama ngeke kuze kulibaleke emiqondweni.

This post is also available in: English

Leave a Reply

CAPTCHA *