Oct 23

I-Masisizane Service Centre – Mrs. Rita Bophela

by in Amasiko & Amagugu, Umphakathi

I-Masisizane Service Centre yinkulisa (day care) yabantu abadala kanye nabantwana  abayizintandane (pensioners and orphans). Leliziko lasungulwa nguNkosikazi Bophela eminyakeni engama-58 eyedlule, elisunguliswa usizi ayelubona lubhekene nabantu abadala bangalesasikhathi uma beyohola impesheli lapho babebhuqwa ngamakhaza asekuseni behleli esidlangalaleni. Ngaphandle kokunakekela abantu abadala kanye nabantwana abayimitshingo ubethwa ngubani, iMasisizane Service Centre iphinde ifundise, yeluleke, futhi icijise izaguga kanye namakhehla ngamakhono anhlobonhlobo, kuwona esingabala ukuzivocavoca, ukwenza imisebenzi yezandla, ukuzisebenza, ukubhala njalo njalo. Leliziko elizinze eNanda lizishintshe kakhulu izimpilo zabantu, kusukela kwabancane kuya kwabadala. Lapha kusizwa wonke umuntu, akukhothwe phela emasini.

U-Sihle Mkhamisa ngokuncedisana noPhindile Chiliza babe nethuba lengqayizivele lokubuza ngeMasisizane Service Centre kumqali nomsunguli walo, intombendala uNkk Bophela kwi-interview ekhethekileyo mhla ziyi-8 Okthoba 2013, ehambe kanje:

Sihle Mkhamisa (SM): Ngicela usiphe amagama obizwa ngawo.

Mrs Bophela (MB): Igama lami ngiwuMrs Rita Bophela.

SM: Ngicela uthi ukungikhela phezulu ngeMasisizane Service Centre.

MB: I-Masisizane i-Daycare centre yabantu abadala, abafika ekuseni bahambe ntambama. I-Masisizane yaqalwa imina. Ngathi ngihamba ngiya emsebenzini, ngisasebenza, ngabona abantu abadala nehleli bothe umlilo, kubanda, kubanda, kubanda. Inhliziyo yami yaphatheka kabuhlungu. Then I decided that I’d rather get help, ngithole usizo, uxhaso, ngakhe indlu lapho bezoholela khona i-pension khona la kule Centre.

SM: Njengoba ukwakha leliziko kwakube ngumbono wakho. Ingabe amandla okuthi umbono wakho ugcine usuphumelela wawathathaphi? Wathola uxhaso noma kwaba izithukuthuku zakho?

MB: Kwaba umbono wami ngihamba ngedwa. Nokusunguleka kwalendawo kwaba semandleni ami. Kwakungabo-July kanje, kubanda. Ngasengibona lombono lo, ngasengizama ke manje ukuthi ngiqoqe abantu, abasesontweni abanye, kanti abanye abomphakathi. Nganxusa ukuba siqoqane sizobonisana ngalombono wami. Abantu abadala engasebenza nabo.

SM: Manje izidingongqangi zokuqhubeka nomsebenzi nizithola kuphi? Ingabe kukhona abanixhasa ngazo noma niyazihlanganisela?

MB: Saqale sazenzela ngokwethu isikhathi eside singaxhaswe muntu. Kuhambe kwahamba singaxhaswe muntu. Saze sezwa ukuthi ukhona u-Social Development oyaye axhase izinhlangane ezinje ngalezi. Sabe sesithola i-funding khona lapho on a monthly base khona sizokwazi ukuthi sithenge i-material yokuthunga.ngoba siyathunga. Sithenge –material yokwenza amakhandlela namacansi nayo yonke into ephathelene nomsebenzi wezandla. (uzozibona zonke lezi zinto khona lapha.ngisazokukhombisa.). Selilonke, i-funding siyithola kwa-Social Development. Akhona namanye ama-funders (shame) nkosi yami, asisizayo xa sicelile. Kuyenzeka sibhale incwadi sicele usizo lwawo. Basisize financially, basisize nge-material, abanye basisize nangezingubo zokugqoka sinikeze ogogo kanye nabantu abaswele kulendawo.

Phindile Chiliza (PC): Bengisacela ukubuza weGogo le-Foundation wayisungula ngamuphi unyaka?

MB: Ngayiqala ngo 1955. Kodwa singekakhi. Ukuyakha lokhu sikuqale ngaboma-1968/69, ukuba kubekhona i-buliding. But we only had two-room builds then, sabe sesiyi-extend(a) sakha 1, 2, 3 rooms kanye nama-toilet.

SM: Ngabe akhona amanye amalungu obambisene nawo njengamanje,noma uwena kuphela ongumphathi walendawo?

MB: I got a Committee that I work with. Iyona esibonisana nayo ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili. La kulelicala elilana (ekhomba) icala le-HIV/AIDS. Lapho kukhona amahovisi ama-orphans asizakala ngokuthi athole uxhaso ngokwama food parcels, siwanikeze nama-uniforms okuya esikoleni.Ngamaholidi bayeza ke lana, ama-orphans eza lana, sizowafundisa okuningi. Sicele umuntu from somewhere okwazi ukufundisa abantwana,eze azofundisa lezi zingane.

SM: Ingabe ogogo nabantwana niyakwazi ukuthi nibaluleke ngokomqondo ningenelele nasezingingeni zabo nibancede ekubhekaneni nazo, noma nigcina ngalama-services osuwabalule ngenhla kuphela?

MB: Konke lokho siyakwenza. Okokuqala nje, uma ugogo eqhamuka ekhaya usuke umsusa kwenye inkinga: kanti mhlawumbe akadli kahle, mhlawumbe uhlushwa zingane zakhe, mhlawumbe ufuna i-company lapho azohlala axoxe nabanye ogogo. Ungababona ukuthi ba-happy kangakanani uma beze lapha eMasisizane. Lapha sibafundisa ukusebenzisa izandla zabo. Sibenza bazibone ukuthi nabo bangabantu. (uyayibona le nto engiyishoyo?). Abazizwa bevaleleke ngaphandle. Ngisho noma ehamba ngenduku, edondolozela siyamtholela into ezomthokozisa, naye azizwe ephila.
Njalo ekuseni i-Quantum liyabalanda libalethe lapha, bafike basebenze. Bayajima futhi, bakhahlele amabhola futhi. Sibenzisa konke okwenziwa ngabantu.

SM: Nagbe oGogo beza yonke imihla lapha noma kunezinsuku ezithile abangazingeni?

MB: Empeleni beza izinsuku ezingu-5 evikini. Kodwa kukhona izinsuku abangazizi, kodwa umthetho uthi mabeze izinsuku eziwu-5. Khona akuthathi langa lonke actually. It almost half a day belana,ngoba they cannot concentrate all day long ngoba, sebebadala.

SM: Ingabe niyabafundisa ukuthi bakwazi ukufunda nokuzibhalela?

MB: Yebo. I-ABET sinayo khona la. Bafike lana bengakaze baye esikoleni, kodwa sebeyakwazi ukuzikhiphela imali emshini manje, bachofoze kuphume imali ngale koskusizwa umuntu. Sebeyakwazi ukubhala, ukufunda nokisayinda izincwadi, nanoma bengakwazi ukubhala amanye amagama, kodwa sebeyakwazi ukubhala since befunde la.

SM: Lokho nikwenza ngoncedo lukabani? Ingabe ninabo othisha ababufundele ubuthishela noma nisebenzisa ulwazi lwenu eninalo?

MB: Yebo sinaye uthisha wethu lana okufundele.uyena ofundisa u-ABET lana. Kukhona no-Coach obajimisayo abenzize ama-exercises, baye bafike nabanye bangaphandle bazolekelela, kwenziwe ama-games kanjalo.

SM: Ingabe abasebenzi bakho baqashwe ngokugcwele noma bayakuncedisa nje ngaphandle kwenkokhelo?

MB: On our side la, sinama-caregivers. Ama-caregivers ahamba aye emakhaya kulabo bantu abangakwazi ukuzizela lana. Bayahamba (caregivers) baye emakhaya bafike babheke izidingo zabo ogogo. Kuthi lowo ogulayo bamphelezele baye e-Clinic, bamgeze ongakwazi ukuzigeza, bamhlanzele indlu yakhe, bamenzele konke angakwazi ukuzenzela khona.
Ngale, sinamanye ama-caregivers anakekela abantwana (orphans), anakekela namakhaya angenakho ukudla, babanikeze ama-food parcels, on a monthly basis, abhale phansi. Until untwana aze athole i-grant (social/ child support). Baphinde babasize ukuze bathole i-grant okanye i-pension.

SM: Ingabe ninawo amanye amagatsha eMasisizane kwezinye izindawo?

MB: Cha, kuphela kwalona okwamanje. But I would love to extend it (Masisizane), iye nakwezinye izindawo. Okwamanje sisabanjezelwe yi-financial resources, ayikakobi right kahle hle. Kodwa uma siyithola imali singakwazi ukuyokwakha kwenye indawo. Siye kubantu-ke manje, hhayi ukuthi abantu beze kuthina njengoba benza njena. But due to finances we cannot afford that, as yet.

SM: Lemikhiqizo eniyenza lapha ekhaya nenza kanjani ukuthi ifinyelele kubantu? Ingabe bavumelekile abangathanda ukuyithenga?

MB: Yebo, siyabamema bazobuka nge-Display Day, sikhe nezitshalo (spinach, poatatoes, carrots etc) engadini bathenge. Nabo ogogo bayathenga uma sebegoduka. Bafike bapheke ukudla oku-‘fresh’ from the garden.’

SM: Obani abalimayo engadini nabayinakekelayo?

MB: Yibona ogogo. Bonke labo abasakwazi ukusebenza bazifikela mathupha engadini. Bakhona-ke nabo baba abafike basize lapha nalaphaya njengokuchelela nje kanje.

SM: Bukhona mhlawumbe ubuchwepheshe besimanjemanje enibusebenzisayo ekwenzeni imikhiqizo yenu kanye nasekusebenzeni nje kukonke?

MB: No, we use what they can use at home. Asiyisebenzisi i-equipment abangenayo emakhaya. Phela sibaqeqeshela nokuthi bafike bazisebenze nasemakhaya. Siyabanikeza nembewu bafike batshale emakhaya.

SM: Njengomuntu osebenza ngabantu, ngabe eyiphi inselelo eniyaye nibhekane nayo?

MB: It is none other than finacial resources. Imali ivele iphelele esandleni ingekaziqedi izidingo, kanti ne-stuff kufanele sande njengoba sikhula usuku nosuku nje isibalo sogogo abasijoyinayo.

SM: Linjani isasasa lophakathi ngeMasisizane?

MB: Umphakathi useseka kakhulu. We invite them kwi- AGM  esiba nayo lapho kuza wonke umphakathi uzobona ukithi senzani la. Sibe sesimema bonke ogogo baseNanda namaphethelo. Sisebenzisana kahle nomphakathi, uyasivakashela. Nathi siyaye siphume siye kuwona, ngisho nakwamanye ama- old age home nama daycare.

SM: esiphi isifisoonaso ngeMasisizane Service Centre?

MB: Isifiso sami ukuthi iMasisizane ikhule ifinyelele kuzona zonke izindawo, nalaba abancane bathathe inxaxheba ekuyikhuliseni. Phela imina engimdala kunabo bonke.Iningi labo ngayiqala lingekazalwa.

SM: Ngaphambi kokuthi iMasisizane ibe kulesi sakhiwo, yayiqale yaba kuphi?

MB: Ukwakhiwa kweMasisizane kulendawo kwakube yi-Vision yomfundisi waleli sonto (ekhomba), yena owayefuna abantu abawomama babe nento abayenzayo, wabe esengipha lendawo esokuzwa i-vision yami. Kodwa ingekabibikho lendawo, iMasisizane yaqala yasebenzela ngaphansi kwesihlahla, sihlala phansi kwesihlahla uma lingani izulu. Sasuka lapho sayongena eCathulani Creche sisebenzisa igaraji lakhona. And thereafter, ngashiya lapho, ngazoqalala lapha. Lendawo ngayakha ngisizwa umphakathi, zange ngiqashe muntu.

SM: Ingabe ikhona imizamo okanye izinhlelo ezenziwa iMasisizane ekunqandeni ubugebengu nokuba uvanzi entsheni yakulendawo?

MB: Abantwana bayeza lapha bazosiza, ikakhulu uma kuvalwe izikole. Siphinde sibafundise nokuningi nje okumayelana nempilo. Siyabatshela nge-drug abuse, nange teenage pregnancy siyabatshela ngayo.

SM: Njengoba abantu abadala bengabantu abahleli bebuthakathaka bengenampilo, ingabe ninabo odokaotela okanye abafundele ukubhekana ngqo nempilo yabogogo babanike namakhambi?

MB: Cha, asinawo ama-health practitioners, kepha sisebenzisa nayiya i-clinic yaseNanda. It’s just a few minutes walk. Beside, I am a Nurse by Profession. Ngangiwu-Nurse esibhedlela e-McCord for 35 years, nga retire, ngase ngiqala lomsebenzi, ngakho-ke uma isimo sikagogo singesibi kakhulu ngiyakwazi ukumnceda. So I can see umuntu ogulayo engekasho ukuthi ‘ngiyagula’.

SM: Ingabe izivakashi zakwezinye izindawo nakwamanye amazwe (tourists) ziyafika lapha ekhaya ukuzothenga imikhiqizo yenu?

MB: Yebo ziyafika. Kuyenzeka zisale sezidlula lapha mhlawumbe kade ziye lana eNanda Seminary okanye laphana kwaShembe (Ebuhleni). (nakhuya lana eduze). Zifike zithenge futhi. Ezinye zifika and donate whatever they can donate.

PC: Mina ngicela ukubuza, ingabe niyiqinisekisa kanjani i-safety yogogo?

MB: Bonke ogogo, ngisho nabangeyona ingxenye yeMasisizane siyabavakashela emakhaya siyobaona izimo abahlala phansi kwazo. Uma sithola ukuthi uhlukumezekile, sibe sesimfunela uncedo ukuqinisekisa ukuphepha kwakhe. Ngalapho asikhethi phela emasini. IMasisizane ngeyawo wonke umuntu ophila emiphakathini esiyakhele.

SM: Uthini ngalabo abasebenzisa izinhlangano ukuzenzela inzuzo ngabodwana kunokunceda abantu?

MB: UHulumeni indlela ayenzayo kubantu is not that easy. Kodwa kunina lokhu kwafika njenge initiative, I was not looking for gain anyways. Mina ngangidabukela laba bantu ebabenethwa yimvula ngithi mangibakhele umpheme abazokhusela kuwona uma bezohola. Kuqala i-pension yayiholelwa lana. Ngaphambi kokuba isiswe isiwe kwenye indawo.kodwa babeholela khona lana. Mina ngibe ngibenzela itiye while belinde i-pension yabo. That is love. Love that you give to people that you don’t even know. That is the exercise that I’m doing, and I want to ensure it that I do not just do it only with a friend or a relative ukuzijabulisa, uzijabulisa nomuntu ongamazi.

SM: Ungaluthatha lelolulwazi onalo ulunike omunye umuntu ukuba alusebenzisele ukuzizuzisa yena, hhayi wena?

MB: I use all I have. Uma une initiative yokuqala into yakho eceleni, I go there and help you to start it. Ngisho noseyiqalile, I go there to supervise ukuthi ihamba kahle yini, bese ngimcobelela ngolwazi lokuthi ikhule, ingashabalali some few months down the line. I would like to be an example endaweni, ngoba mina ngashadela khona la. I do not belong to anywhere, Iam from the Cape. Ngakho impilo engiyiphilayo kufanele ukuthi ngiyazi ukuthi ngisiza abantu baphi, kunokuthi usize umuntu ngoba umazi.
And another thing, uma uvakashela umuntu owenza umsebenzi ofana nowakho, uyam-invite naye azobona owakho. Awufuneki umona.

SM: Eziphi ezinye izinhlelo mayelana nezimpilo zabantu eniyaye nizisingathe lapha eMasisizane?

SM: Siyaye sibungaze usuku lwamasiko. Ngisho noma eliphi isiko siyahlangana lapha sijabule. Ngisho nabandla ezenkolo ahlukene nawo ayeza lapha, uShembe uyafika lana,iZayoni nazo ziyafika nazo zonke ezenkolo ongazicabanga. Phela singabantu sikhonza iNkosi eyodwa, ngakho angisiboni isidingo sama-division mina.

SM/PC: Gogo, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Sikufisela inqubekela phambili emsebenzini wakho omuhle kangaka owenzayo.

MB: Kubonga mina zingane zami. Inkosi inibusise.

Cindezela lapha:

Usuku : 08 kuMfumfu 2013 eMasisizane Service Centre, eNanda

*                              *                              *

This post is also available in: English

Leave a Reply

CAPTCHA *