Aug 22

Umndeni wakwa Mbambo

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

Ingoxo no Beauty Mbambo, ehlelwe ngu Xolani Magwaza. Ngomhlaka 17 kuMasingana 2013.

U-Anti ka Beauty waqala isitolo sakhe esebenza njengomdayisi.Wayeno-lisho owenziwe ngepulangwe ayewusebenzisa njenge sitolo ewubophele esihlahleni eduze komgwaqo lapho ayedayisela khona. Waqala wabeka imali kancane, kancane, waze wakwazi ukwakha isitolo ngezitini. Isizathu esenza ukuthi akhe isitolo ukuthi zazingekho izitolo kanye nemigwaqo eMatikwe. Abantu babe ngakwazi ukuthola ukudla oku njenge zinkwa kanye no bisi. Abantu babe funa ukukuthenga ngobuningi ukudla ngoba kwakungelula ukuya edolobheni ngenxa yokungabibikho kwezokuthutha kanye nokuthi abantu abaningi babengasebenzi. Ngakho-ke isitolo sasiwusizo emphakathini waseMatikwe njengoba base bekwazi ukuthola ukudla abakudingayo ngesikhathi esifanele. Babebuye bathunge nezingubo. Yena kanye nodadewabo babe ngamalunga omndeni we-Nazareth Baptist Church. Ngakho-ke baqala ibhizinisi lokuthunga umfaniswano wakwaShembe obizwango ”mnazaretha” ebandleni lakwaShembe.

IZINKINGA

Njenga bantu besifazane, esikhathini lapho inkululeko kwakuseyiphupho ezweni futhi abesilisa bese namandla ngaphezulu kwabesifazane. Ukuphila emakhaya aseNanda aye khungethwe inhlupheko, abuye aba ilokishi ngokuqhubeka kwesikhathi. Lona leli lokishi lamenyezelwa owayengu mongameli wakuleli uMnu.Thabo Mbeki njengelinye lamalokishi ahluphekayo ngaphambi kanye nangemuva kwenkululeko. Lokhu kwenza uMnu. Thabo Mbeki  aqhamuke nesu le-I.N.K, okwakuwuhlelo lukazwelonke olusasebenza namanje njengesu likahulumeni lokusiza ukushintsha izimpilo zabantu baseNanda kanye nemphakathi eyakhelene nayo njenge Ntuzuma kanye naKwaMashu zibengcono. Ngeshwa, i-INK yayi ngekho ngesikhathi kuse khona uNksz.Mbambo. UNksz.Mbambo waye ngowesifazane onesibindi futhi eyisibonelo kwabanye besifazane kanye nomphakathi waseNanda wonkana. Ngesikhathi eqala isitolo sakhe, kwakungekho mgwaqo eyayi mxhumanisa nalabo ayethenga kubo izimpahla azidayisayo. Ngaleso sikhathi abantu ababe fakela izimpahla ezitolo kwaku ngamaNdiya ngoba ayenamaloli (ezokuthutha). Lokhu kwakusho ukuthi ngezinye izikhathi isitolo sikaNksz. Mbambo sasiphelelwa yizimpahla. Yena kanye nomndeni wakhe babe jwayele ukuyolanda isitokwe esiteshini saseNanda esesaziwa ngokuthi iseMtshebheni namuhla. “Kona kwaku ngumsebenzi okhathazayo futhi omosha isikhathi esiningi, njengoba kwakumele sihambe siphindelela silanda lezizimpahla ezisindayo”.  “Uma kuna, imvula kwakuba nzima njengoba izimpahla zazimosheka ngenxa yemvula,  kungekho lula nokuhamba uthwele izimpahla ezisindayo ekhanda”, kusho uNksz. Mbambo.   Ngenhlanhla, ngoba amaNdiya ayehlala eNanda nawo ayenamabhizinisi ezindaweni ezakhele iNanda kanye nakwezinye izindawo ezikhona eNanda. AmaNdiya ayesafuna ukuqhubezela ukusebenza kwamabhizinisi awo eNanda. Kwaba yiwona awoku qala amaNdiya ukuletha ezokuthutha eNanda njengoba ayenamabhasi. Ibhasi yamaNdiya eyayidumile ngaleso sikhathi yayibizwa ngokuthi iRomnanan. I-Ndiya elalihambisa impahla ngeloli, kwakunzima kulo ukuhambisa impahla kubathengi abamnyama eNanda ngenxa yokuthi yayingekho imigwaqo. Wakhuluma noNksz.Mbambo ngecebo lokukhanda umgwaqo omusha owawuzoba wusizo ezinhlangothini zombili.  Umhlangano wawusingethwe umphakathi. Yize kunjalo, amanye amalunga omphakathi ayengeneme ngalombono njengoba amanye ayemanqika ngokuvumela amaNdiya ukuthi aqale amabhizinisi eNanda ngoba esaba ukuthi kungenzeka amaNdiya ayithathe indawo yabo. Ngoku qhubeka kwezingxoxo, iningi lavumelana ngokuthi kumele kwakhiwe umgwaqo. Yize kunjalo,  kodwa kwaba nesigameko lapho ilunga elilodwa lomphakathi lalingahambisani nesinqumo yize iningi lase livumilene futhi sewakhiwe nomgwaqo.  Lona wesifazane watshala ubhatata emgwaqeni wathi ayikho iloli yamaNdiya noma ibhasi yamaNdiya ezongena emphakathini. Ngenhlanhla umphakathi wakwazi ukubonisana naye ngendlela inkinga yaxazululwa ngayo.

OKUHLE

 Athi angaqala amaloli ukufakela impahla nqo ezitolo,  abantu abanjengo Nksz. Mbambo bakwazi ukuqhuba amabhizinisi  abo ngendlela bakwazi nokubheka ezinye izinto ezibalulekile. Lesi sitolo sasidayisela abantu baseMatikwe kanye nezindawo ezisondelene nayo kanye nezikude njengoMzinyathi.  uNksz. Mbambo wayebuye akweletise ukudla kulabo abahola impesheni ngoba waye kuqonda ukuthi abasebenzi. Lesi sitolo sisekhona futhi singesinye sezakhiwo ezindala eNanda,  sakhiwe ngendlela ehlukile,  siyigugu elixoxa umlando, imizamo kanye nokuthuthuka kweMatikwe kanye nomphakathi waseNanda.

 SIPHI MANJE LESI SITOLO?

Emuva kokushona kuka Nksz.Mbambo isitolo saphathwa umama uBeauty Mbambo oyilunga lesifazane emndenini wakwa Mbambo. U-Beauty waqhubeka nokumisa isitolo sakwaMbambo kwaze kaba  u2008/09 lapho kwase kudle ngakhona ubugebengu emphakathini. Kwanda izigameko zokugqekeza wabe esesabela impilo yakhe njengoba waye hlala khona esitolo. Yena nomndeni wakhe babona kungcono ukuqashisa ngaso isitolo ngaleso sikhathi. Waphinde washiya nendlu yomndeni wakhe eyayiseduze kwesitolo. Manje usehlala endaweni ebude-buduze nesitolo. U-Beauty ukhumbula  u-Anti wakhe njengo wesifazane oqotho owaba yisibonelo esamgqugquzela ukuthi naye afeze amaphupho akhe. U-Beauty ukholelwa ukuthi ungomunye wabesifazane bokuqala ukuthola izincwadi zokushayela eMatikwe. Waphinde waqala inkampani yamabhasi okuthutha abafundi abamnyama abafunda ezikoleni zamaNdiya, ngaleso sikhathi, namanje lokhu kuwuphawu lwemfundo engcono kubantu base Nanda. Ibhisinisi lakhe lagqugquzela abantu abaningi njengoba namuhla seligcwele kakhulu abantu besilisa.

 Ukuphetha,  kuyi njabulo ukubhala ngoNksz.Mbambo  (nomndeniwakwaMbambo) njengoba eyiqhawekazi elinganakekile eNanda engiliziqhenyayo ngalo futhi eliyisibonelo  “sobuholi babesifazane”, okuyinto ekade aqala ukuyenza kodwa engakutholi ukuhlonishwa ngendlela efanele.

This post is also available in: English

Leave a Reply

CAPTCHA *