Jul 10

Umabo

by in Amasiko & Amagugu, Umphakathi

IMG02890-20130630-1245

ubabezela ongokwesinxele, umakoti okwesokudla, izimpelesi zingemuva kamakoti

Umabo ngingawuchaza ngokuthi umshado wesiZulu, owenziwa emuva komshado omhlophe. Kuyenzeka ukuthi abantu benze umshado omhlophe bese benza umabo emuva kweminyaka eminingi beshadile kodwa kunenkolelo yokuthi, umuntu akashadile ngokuphelele, ngokwesiko lesiZulu uma engazange awenze umabo. Abanye abantu babhekana nezinkinga emishadweni (bahluleke ukuthola abantwana, kube nokungazwani nabasemzini) bese kutholakala ukuthi amadlozi awathokozile njengoba umabo ungenziwanga futhi abamboni umakoti wabo engu makoti ngokuphelele. Umabo uwusiko olubalulekile, olunomthelelo nasebantwaneni, yingakho abanye benza umabo ngisho umkhenyana esadlula emhlabeni. Kuyenzeka nokuthi abantwana kudingeke benzelele abazali babo umabo ngaphambi kokuba bazenzele bona umabo,  ingane ayikwazi ukwaba abazali bayo bengazange babe.

 

 

IMG02891-20130630-1245

ubabezala ubeka amazwi okuvula

Ngokwesiko lesiZulu, kukhona amasiko ekudingeka enziwe ngaphambi kokuba umuntu ashade ngokuphelele, umabo uyisigaba sokugcina. Isigaba sokuqala ukulobola, kuthatha isikhathi, umuntu akaqedwa ngosuku olulodwa, bese kulandela izibizo (umkhwenyana uletha izibizo zikamama), bese kulandela umbondo (umakoti ulethela abasemzini ukudla) bese kuza umshado / umabo. Ngaphambi kokuba kushadwe, noma kuthiwa kuzokwenziwa umshado omhlophe kuphela, umakoti fanele akhishwe ngembuzi kubo bamshisele nemphepho ukwazisa amadlozi ukuthi indodakazi yabo isiyoba ilunga lomunye umndeni bese emuva komshado umndeni abakwa khwenyana kumele bamamukele ngembuzi. Kumabo, umndeni ngamunye uhlaba inkomo bese beshintshisana ngohlangothi oluthile lenyama.

Umabo wenzelwa ekhaya lika mkhwenyana, umakoti uletha impahla yasendlini yakhe bese elethela abasemzini izipho. Umakoti ufaka imvunulo; isidwaba, isicholo bese embhoza amahlombe. Umakoti uhlala ocansini, akabuki futhi akakhulumisi muntu, ukhombisa inhlonipho. Ubabezala uyamamukela    kokuba umcimbi uqale nobaba wakhe abeke amazwi amubalwa ukukhombisa ukuthi ubanikile imvumo yakhe. Umakoti uhlala ocansini, izimpelesi zakhe nodade wakhe balethe izimphahla, kube ibona abazilungisayo. Uletha ikhisti , umbhede ohamba nezinto zokuwumbathisa nemicamelo, bese elethela abasemzini amacansi, imicamelo nezingubo zokulala (abasemzini basuke bemunikile amagama abantu abazombhathiswa ngaphambi kokuba kufike lolusuku). Umuntu ngamunye uthola ucansi, umcamelo nengubo bese abesilisa benezelwe ngokhamba oluhamba nembengo. Uletha nemishanelo.

IMG02893-20130630-1248

Umakoti uhleli ocansini

Abantu abambathiswayo babizwa ngamunye, kuqalwa ngabesifazane (omama abadala bese kuba odadewabo bamkhenyana). Bese kubizwe abesilisa, banikwe izingubo zokulala, imicimela, umacansi nokhamba. Umuntu mebizwa, ulala ocansini, ilunga lomndeni langaka makoti limumbathise bese eyasukuma aculo, akikize noma asine akhombise ukujabulela izipho zakhe. Emuva kokuba bonke abantu bambathiswe, bese kugcine umkhwenyana. Umakoti uyasukuma athathe umbhede awendlale bese eyahamba afune umkhenyana. Bese emutholile amundlalele amacansi azohamba kuwona amuholela kumbhede alungiselelwe wona. Uqale ahlale embhedeni elengise izinyawo, umakoti athathe indishi enethawula nensipho alingise ukumugeza izinyawo. Bese emuvulela okundlaliwe embhedeni, umkhenyana alale, izimpelesi zika makoti noma odadebakhe (amantombazane amubalwa angakamakoti) amushaye ngoswazi oluncane bese eyavuka abaleke. Ayitholakali kahle incazelo yokuthi kwenziwelani lokhu.

Umabo uyisiko elibalulekile, uhlanganisa imindeni, umakoti alulekwe ngokuthi kumele aziphathe kanjani, ululekwa kubo nasemzini futhi. Lolusiko indlela yokuthi amadlozi ambone ngayo umakoti kunenkoleko yokuthi baletha izinhlanhla bejabuliswa umabo. Luyisiko oluhle lapho abantu bekhombisana ngemvunulo yabo, bacula baphinde basine. Luhlanganisa izinto ezahlukene zosiko lesiZulu.

IMG02901-20130630-1322

izimpahla ezifike nomakoti

Obhalile: Ayanda Siphesihle Ngcobo

kuNtulikazi 2013

 

This post is also available in: English

Tags: ,

Leave a Reply

CAPTCHA *