Jul 11

Thokozile Vilakazi – Impilo ngeminyaka yama 1980s

by in Umlando & Nesikukhumbulayo

UPrince uxoxa no Thokozile Vilakazi wase-Inanda(eAfrika): 16 March 2013

 

 

UThokozile Vilakazi ufike eNanda ngo-1978. Uthi ngesikhathi efika yena, Inanda bekuyindawo ethule eyayihlala amaNdiya kanye nabantu abamnyama. “Inanda bekuyindawo ethule nje amaNdiya kanye nabamnyama bephilisana ndawonye, KwaMshayazafe nje bekunesitolo seNdiya futhi ibikhona imindeni yamaNdiya ebihlala eMtshebheni. Konke lokhu kwaphela ngesikhathi kuba khona ukungaboni ngasolinye phakathi kwabamnyama kanye namaNdiya”, kuchaza yena. UThokozile Vilakazi akanalo ulwazi lokuthi yini ngempela eyaba isizathu sokungaboni ngaso linye okwaze kwaholela ekutheni kube nezibhelu. Ngesikhathi efika wayengenaye umakhelwane oyiNdiya, kodwa wayewabona nje endaweni uma eya esitolo. Mayelana nokuthola indawo yokuhlala, uthi wafika eNanda waya kubaba uRodgers okunguye owamdayisela indawo yokuhlala. “Ngingasho ukuthi kwakuyindawo kaRodgers le ngathenga kuye ngo R50, wayengumuntu omnyama”.

Ngesikhathi efika eNanda kwase kuvele kunabantu asebehlala ezindaweni eziningi ngaphandle kwendawo ebizwa ngokuthi iseMatendeni eyabe iyihlathi ngaleso sikhathi. Uthi ezinye zezitolo ezaziphethwe amaNdiya ezashiswa ngesikhathi kunezibhelu zabuye zakhiwa kabusha futhi kusengezawo amaNdiya. “Inanda akuseyona indawo ephephile, kudlwengulwa izalukazi kuphele kanjalo kungabi bikho okwenziwayo ukunqanda lokho”, kusho yena. Ngeminyaka yama 1980s bekuneqembu ebelibizwa ngoQonda ebelakhiwe obaba bendawo asebekhulile. Leli qembu umsebenzi walo bekuwukubamba izigilamkhuba bese zihanjiswa emaphoyiseni, okwakwenza Inanda ibe indawo ephephile ukuthi ungahlala kuyo.

Mayelana nokuthi umphakathi uyazuza yini ngalezi zindawo ezigcine amagugu aseNanda, uthi ucabanga ukuthi akhona amalunga omphakathi asizakalayo ngalezi zindawo. Kodwa uthi owangakubo umphakathi awukasizakali ngalezi zindawo. Uthi akukho ntuthuko esike yaba khona e-Afrika. Esephetha uthi yayingcono kakhulu Inanda yakudala ngoba yayiphephile, uma eqhatahnisa nale asephila kuyo manje.

 

This post is also available in: English

Leave a Reply

CAPTCHA *