Jun 24

Umemulo

by in Amasiko & Amagugu

attire

umama ongasesandleni seseinxele, umboze amahlombe wafaka nesicholo ukukhombisa inhlonipho, kufakwa umuntu oseshadile

Umemulo uyisiko oluyigugu kunoma iyiphi intombazane engumZulu, olukhombisa isigaba esibalilekile empilweni. Likhombisa ukukhulu.

Bengisanda kumenywa kumemulo eNanda Glebe, ngingomunye wamantombazane azosinisa lowo owayemuliswa. Ngafika khona ngoLwesihlanu ntambama, kodwa uSphumelele namanye amntombazane amabili ayegonqile isonto lonke futhi begcobe umcako, umzimba wonke. Saqala uku lungiselela ukusina, sisho amaculo sifunda nezitephu.

Inkomo yafika emini ngalelo suku bese yahlatshwa ebusuku. Ngaphambi kokuba ihlatshwe, satshelwa ukuba sithule, singawubangi umsindo ngoba umusindo uzokwenza ukuthi ithukuthele. Kwasetshenziswa umkhonto, umkhonto wahlatshwa ngezansi kwekhanda lenkomo, ngesikhathi iwela phansi, omama bakikiza ngenkulu intokozo. Ubaba ka Sphumelele wathatha inyongo wamuconsisela ngayo bese wakhipha umhlwehlwe walengiswa eklameleni labazali, wawuzomboza amahlombe ka Sphumulele ngakusasa. Inyenyama yangaphakathi yaphekwa ngabo lobobusuku bese enye inyama yaphekwa ngakusasa.

esigcawiniSaqhubeka nokusina nokucula, bese sahamba saya eklameleni lika Sphumelele, salala ebusuku kakhulu. Ekuseni (ngosuku lomcimbi), savuka ekuseni ngabo 3 kuya ko-4, sahamba saya emfuleni ukuyogeza. Emuva kwalokho safaka imvunulo njengoba sasitsheliwe ukuthi asivumelekile ukuthi siphindele endlini emuva kokubuya emfuleni, sahlala ngaphandle kwesango. Emuva kwama hora sihleli ngaphandle, satshelwa ukuthi singene endlini, bese uSphumelele wafakwa umhlwehlwe. Ngesikhathi sesiphuma endlini sase siya esigcawini, saphuma sesicula amaculo okusina, omama bekikiza. Sasiholwa ngu Sphumelele nobaba wakhe kanye nomalume wakhe. U-Sphumelele wayefake isidwaba ephethe umkhonto owayewunikwe ngu malume wakhe, ubaba wakhe kanye nomalume wakhe babephethe izinduku. U-Sphumelele wambathiswa ngengubo yokulala.

Safika esisgcawini saqhubeka nokucula bese sasina, abangani nezihlobo bebukela, beshaya izindla, bekikiza. Ngeskhathi sicula, sisina, uSphumelele namantombazane amabili babehamba beya kubantu laba ababukele, uSphumelele afike agwaze umkhonto phansi phambi koyedwa bese eyasuka phambi kwakhe, azosina. Lomuntu onike umkhonto amulandele bese ebuyisa umkhonto, afake imali ekhanda lakhe.

Kwahamba, kwahamba isikhathi bese sabuyela ka Sphumelele, sihamba sicula endleleni, sahamba nabantu laba abekade bezi thameli zethu. Ngaphambi  embhathisiwekakuba singene, kwakumele silinde ukuba ubaba ka Sphumelele asinike imvumo yokungena, sama ngaphandle kwesango, salinda. Wafika wabheka ngakuthina wathi, ‘Thina esakwa Ngcobo, sininika imvumo yokungena ekhaya, namukelekile, ningangena!’ Satheleka ngobuningi bethu, sangenela etendeni elalihlotshisiwe bese sadla. Ntambama ngalelo suku abantu bashitsha, balungisela umcimbi wokugubha eminyaka engamashumi amabili nanye (21st Birthday Party).

Obhalile: Ayanda Siphesihle Ngcobo

kuNhlangulana 2013

This post is also available in: English

Tags: , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *