Jun 13

Iphepha locwaningo:Umphakathi owabelana ngolwazi ngezinhlelo ezithuthukile futhi osebenzisa inhlelo ezithuthukile ukuthola ulwazi (information society)

by in Umphakathi

What policy changes can be made to accelerate an information society in Inanda?  ( Uluphi ushintsho olungenziwa nemigomo engalandelwa ukuze kwakhiwe umphathi owabelana ngolwazi ngezindlela ezithuthukile noma osebenzisa izindlela ezithuthukile ukuthola ulwazi eNanda?)

Ayanda Siphesihle Ngcobo (210507469)

Honours Degree in Public Policy, University of KwaZulu-Natal: Howard College-Campus

Research Paper 2013

Supervisor: Belinda Johnson

Ngcobo – Information Society in Inanda – Research paper

Leli iphepha elikhuluma ngoshintsho olumele lenziwe nemigomo ekumele ilandelwe ukwakha umphakathi unolwazi oluthuthukile. Leliphepha libheka abantu abasha base Nanda, ukuthi bayakubona yini ukubaluleka komphathi onolwazi oluthuthukile.Leliphepha likhuluma ngokubaluleka kwezinhlelo zekhompuyutha ezinjenge-internet ekwakheni umphakathi onolwazi, nokuthi lezizinhlelo zingawuthuthikisa kanjani umphakathi. Libheka ukuthi abantu abasha base Nanda bayisebenzisela ziphi izinhlelo ikhompuyutha ne-internet, bayakwazi yini ukuyisebenzisela ekutholeni ulwazi olubalulekile njengo kubheka amathuba emisebenzi nezinhlelo zika hulumeni zokuthuthukisa umphakathi. Leliphepha likhuluma ngeNanda, ukuthi ishoda ngani ekwakheni umphakathi onolawazi, iziphi izidingo zomphakathi wase Nanda kulomkhakha. Umbhali waleliphepha ubeke ukuthi abantu base Nanda bayakubona yini ukubaluleka kwezinhlelo zekhompiyutha, bayayisebenzisa yini ilabhulali (umtapo wolwazi) yase Nanda. Umbhali uphinde wabheka ukuthi ilabhulali (umtabo wolwazi) yomphakathi iwusizo kangakanani, nokuthi iyakwazi yini ukusiza bonke abantu abahlala ezindaweni ezahlukile zase Nanda. Leliphepha liphende labheka ukuthi abantu abasha base Nanda bayakwazi yini ukusebenzisa ikhompuyutha, bakwazi ukuyisebenzisa ndlelani futhi bayifunda kephi. Leliphepha likhuluma ngokumele kwenziwe ekuthuthukiseni abantu abasha base Nanda.

This post is also available in: English

Tags: , ,

Leave a Reply

CAPTCHA *